Nyheder i Familieret 2005

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2005

TFA 2006

TFA 2004

TFA 2003

TFA 2002

TFA 2001

TFA 2000

TFA 1999

TFA 1998


TFA 2005.548 VLD: FM over 2 drenge på 4½ og 1 år blev ikke overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2. Parterne ophævede samlivet i januar 2005 og faderen anlagde sagen d. 17.05.2005. Spørgsmålet skulle derfor afgøres efter FML § 12, stk. 2.

TFA 2005.543 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab.

11 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 38-årig varmemester med en årsindkomst på ca. 300.000 kr. H, der var 34 år, var uddannet smørrebrødsassistent, men havde ikke arbejdet som sådan siden begyndelsen af 1990'erne. Hun kunne ikke genoptage arbejdet som følge af eksem. Fra 1997 til 2002 var hun dagplejemor, hvilket hun ophørte med som følge af en knæskade. Inden samlivsophævelsen var hun tilkendt revalideringsydelse og havde påbegyndt flerårig uddannelse som procesteknolog. Retten i Vejle tilkendte H bidrag i 3 år. VL udtalte, at H ikke havde godtgjort, at hun som følge af sygdom ikke kunne påtage sig arbejde, der ikke krævede flere års uddannelse, at M betalte bidrag til børnene, og at hverken samlivets varighed eller parternes økonomiske og personlige forhold herefter talte for, at M skulle betale ægtefællebidrag. M skulle derfor ikke betale hustrubidrag. (2-1)

TFA 2005.541 ØLK: Begæring om skifte afvist, da der ikke forelå et bo.

Skifteretten i Helsingør fastslog, at der ikke var opstået et sameje en andelsbolig og en ejendom, som K stod som ejer af, selv om M havde betalt ydelser og udgifter på ejendommene. Efter oplysningerne om indboet forelå der ikke en flerhed af formuegoder, om hvis tilhørsforhold, der var uvished, så der efter SKL § 82 forelå et bo. M's anmodning om boets behandling afvistes. ØL tiltrådte, at der ikke forelå en sådan flerhed af aktiver, at der var tale om et egentligt bo, og stadfæstede kendelsen.

TFA 2005.539 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 14 års samliv.

11 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 41 år og arbejde i en familievirksomhed med en egenkapital på 13 mio. kr. H var 41 år. Hun havde i en længere årrække været kommuneansat, og havde fra 2000 til 2003 havde bestyret en af virksomhederne, indtil den blev solgt. Siden havde hun været arbejdssøgende. Byretten i Roskilde tilkendte H bidrag i 5 år og henviste bl.a. til parternes muligheder for i fremtiden at skaffe sig et indtægtsgrundlag, samt til at hustruen fik forældremyndigheden over fællesbørn på 12 og 11 år. ØL tiltrådte efter samlivet og ægteskabets varighed samt parternes personlige og erhvervsmæssige forhold, at de var pålagt M bidragspligt, men nedsatte perioden til 3 år.

TFA 2005.536 VLD : Moder fik FM over 6-årig pige. Moderen var 38 år og fra Filippinerne. Faderen var 62 årig dansker.

TFA 2005.535 ØLK: Barnestol skulle udleveres til forældremyndighedsindehaveren.

D havde fået en Trip Trap barnestol i dåbsgave. Moderen havde eneforældremyndigheden over D, som boede hos moderen. Moderen fik i fogedretten i Lyngby medhold i, at faderen skulle udlevere stolen, jf. SKL § 68 a, stk. 2. ØL tiltrådte, at barnestolen, der tilhørte D, blev udleveret til moderen som indehaver af forældremyndigheden. (Kommentar: SKL § 68 a er en skifteregel for ægtefæller og gælder ikke ugifte samlevende. Den gælder ikke genstande, som tilhører barnet)

TFA 2005.533 ØLD: Forældremyndighed over 9-årig pige overført til faderen.

FM over 9-årig pige blev overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2. Moderen var i december 2004 flyttet til Canada med datteren. En børnesagkyndig undersøgelse konkluderede, at det ville være bedst for datteren at blive i Danmark hos sin far.

TFA 2005.530 VLK: Faders ordinære samvær bortfaldt ikke i moderens sommerferie.

Fogedretten i Nykøbing Mors fandt, at samværsresolution ikke gav fader ret til samvær i moderens sommerferie. VL fandt, at der ikke i resolutionen var truffet afgørelse om bortfald af ordinært samvær, når moderen holdt sommerferie med barnet. Faderens anmodning om udlevering af barnet til ordinært samvær skulle derfor have været taget til følge. (Komm: Det står normalt i resolutionerne, at ordinært samvær bortfalder i bopælsforælderens ferier, men dette havde statsamtet glemt at anføre i denne sag)

TFA 2005.528 ØLK: Moder pålagt tvangsbøder på 500 kr. om dagen.

Fogedretten i Roskilde pålagde moder tvangsbøder på 500 kr. om dagen, hvis hun ikke udleverede 4-årig dreng til 17 dages sommerferiesamvær med faderen. ØL stadfæstede.

TFA 2005.526 ØLK: Sagsøgte i en enkel ægteskabssag havde ikke behov for advokatbeskikkelse.

H havde stævnet M med påstand om separation på vilkår, at ingen af parterne betaler bidrag til den andens underhold, og at H fortsatte lejemålet. M gav møde med advokat, som anmodede om beskikkelse efter RPL § 449, stk. 1. M erklærede, at han forstod dansk. Retten i Næstved afslog begæringen om advokatbeskikkelse, idet M ikke findes at have behov herfor. ØL stadfæstede under henvisning til sagens enkle karakter.

TFA 2005.518 ØLK: Tvist mellem ægtefæller med rent fuldstændigt særeje afvist fra skifteretten, da der ikke forelå et bo.

M og H, der i henhold til ægtepagt lyst i 1966 havde rent fuldstændigt særeje, blev separeret i 1998. M indgav begæring om offentlig skifte. Skifteretten i Hillerød afviste sagen, idet de opståede tvister mellem parterne vedrørende bilen, provenuet for maleriet samt indretning af lejlighed, drejede sig om almindelig civilretslige tvister mellem to parter. Vedrørende M's opgjorte kompensationskrav bemærkedes, at RVL § 23 ikke fandt anvendelse, når der var fuldstændigt særeje mellem parterne, og at M ikke under separations- eller skilsmissesagen havde rejst krav overfor hustruen efter ÆL § 56. Der var ikke opstået et bo eller et sameje om forskellige indbogenstande mellem parterne, der kunne deles i skifteretten som offentligt skifte med antagelse af medhjælper og udarbejdelse af boopgørelse. Sagen syntes snarere egnet til en samlet behandling ved civilretten, hvor M kunne opgøre et samlet kompensationskrav og gøre dette gældende overfor H. ØL stadfæstede, der der ikke forelå et bo, jf. SKL § 82, da den betingede procesaftale, der var indgået mellem parterne i den sag, der behandledes ved civilretten i Hillerød, ikke ændrede herpå.

TFA 2005.517 VLK: H skulle refundere statskassens udgifter til beskikket advokat under skifte.

H, der havde fri proces, havde udtaget aktiver, der efter fradrag af gæld kunne opgøres til 1.285.528 kr. Aktiverne bestod næsten udelukkende af pensionsordninger (i form af blandt andet kapitalpension, ratepensioner og kapitalforsikring), der i boopgørelsen var opgjort til nettoværdien med skatter og afgifter ved ordinær udbetaling passiveret til kurs 75. Henset til de betydelige værdier, som H havde udtaget og henset til, at tidshorisonten for ordinær udbetaling af pensionsmidlerne måtte antages at være forholdsvis kort (H var 57 år), pålagde skifteretten i Aalborg i medfør af RPL § 335. H endeligt at afholde advokatudgifterne på 125.734 kr. VL stadfæstede.

TFA 2005.513 VLD: FM til 16-årig pige, der var anbragt på en døgninstitution, blev ikke overført til faderen. Antaget at moderen var bedst til at samarbejde med myndighederne og forstå datterens behov.

TFA 2005.508 ØLK: Fogedsag om udlevering af 11-årig blev udsat.

Fogedretten i Roskilde udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering 11-årig pige til moderen, som havde forældremyndigheden, da forældremyndighedssag skulle domsforhandles 9 dage senere. Pigen havde de sidste 4 måneder boet hos faderen med moderens accept, og hun havde skiftet skole. ØL stadfæstede.

TFA 2005.507 ØLK: H skulle refundere statskassens udgifter til beskikket advokat under skifte.

H, der havde fri proces under et ægtefælleskifte, fik ved skiftet en boslod på 830.000 kr., heraf 224.000 kr. kontant. Skifteretten i København pålagde H at betale udgifterne til salær og udlæg til den beskikkede advokat med 94.971 kr., jf. RPL § 335. ØL stadfæstede.

TFA 2005.507 ØLK: Skifteafgift skulle ligedeles i det indbyrdes forhold.

Under et offentligt skifte udgjorde skifteafgiften 43.390 kr. Skifteretten i København bestemte, at afgiften skulle betales med halvdelen af hver part, da begge bodele var positive. ØL fandt, at skifteafgiften som en udgift i forbindelse med behandlingen af fællesboets deling i det indbyrdes forhold mellem parterne skulle fordeles ligeligt, medmindre andet var aftalt. Da der ikke var grundlag for at fastslå, at der mellem parterne var indgået aftale vedrørende betaling af skifteafgiften, tiltrådtes det, at parterne i det indbyrdes forhold hver skulle betale halvdelen heraf.

TFA 2005.505 ØLK: 4-årig dreng skulle udleveres til samvær med fader.

Fogedretten i Glostrup fremmede sag om udlevering af 4-årig dreng til samvær med faderen, idet der ikke var omstændigheder, der antageliggjorde, at en fuldbyrdelse ville udsætte sønnens sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. Der var indgået retsforlig om samværet godt 2 måneder tidligere, og der forelå ikke ændrede forhold. ØL stadfæstede.

TFA 2005.499 VLD: Moder tilkendt FM til søn på 9 år og datter på 7 år, der begge var i pleje hos moderens forældre.

TFA 2005.496 ØLK: Ikke behov for børnesagkyndig undersøgelse.

Byretten i Gladsaxe fandt efter en samlet vurdering ikke anledning til at indhente en børnesagkyndig undersøgelse i en forældremyndighedssag, idet moderen havde taget sig mest af den 7-årige datter og på grund af den store aldersforskel til faderen, der var født i 1944. ØL stadfæstede, da der ikke var oplyst sådanne særlige omstændigheder, at der kunne give grundlag for at iværksætte undersøgelsen.

TFA 2005.495 ØLK: Kære af skifterettens delafgørelse ikke tilladt.

Skifteretten i Sorø traf særskilt delafgørelse om skæringsdagen for delingen af et fællesbo ved dom. ØL afsagde kendelse om, at der var tale om en delafgørelse efter RPL§ 253, stk. 1, som ikke afsluttede sagens behandling ved skifteretten eller vedrørte et enkelt krav. Der var ikke grundlag for i medfør af § 253, stk. 4, at tillade særskilt indbringelse for landsretten.

TFA 2005.480 ØLK: Den børnesagkyndige fik tilladelse til indhente af yderligere akter.

Retten i Hørsholm gav den børnesagkyndige tilladelse til at indhente akter fra et behandlingshjem, hvor barnet var anbragt, og vedrørende kommunens tvangsfjernelsessag. ØL fandt ikke grundlag for at anfægte byrettens beslutning.

TFA 2005.475 VLD: Moder tilkendt FM til 2-årig dreng, som gennem de sidste 6 måneder havde boet hos hende sammen med sin 2 år ældre halvbroder, som han havde et godt og nært forhold til.

TFA 2005.462 FS: M modtog en næsten skattefri pension fra EU på ca. 62.500 kr. om måneden. Ved vurderingen af hans bidragsevne blev indtægten efter skat omregnet til ca. 1,8 mio. kr., sådan at den svarede til den indtægt, som han skulle have tjent før dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag. Der blev dog samtidigt taget hensyn til, at M ikke havde mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indkomst. Bidrag blev fastsat til 15.000 kr. om måneden med tilbagevirkende kraft, fordi M havde undladt at orientere statsamtet om en forhøjelse af pensionsindtægten under behandlingen af sagen, og fordi statsamtet ikke havde taget hensyn til, at indtægten var stort set skattefri.

TFA 2005.459 CD: Børnebidrag til 2 børn blev forhøjet til normalbidrag plus 300% på grundlag af den moderens oplysninger om faderens økonomiske forhold, da han ikke reagerede på statsamtets anmodninger om at indsende økonomiske oplysninger. Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen.

TFA 2005.454 ØLD: H frifundet for mandsbidrag efter 22 års ægteskab.

22 års ægteskab. M var 59-årig møbelsnedker på overgangsydelse på 136.000 kr. H var 56-årig praktiserende læge med en omsætning på 700-900.000 kr. Byretten tilkendte M bidrag i to år. ØL kunne ikke lægge til grund, at M's nuværende erhvervsmæssige situation i et sådant omfang var en følge af parternes ægteskab, at der derfor var grundlag for at pålægge H bidragspligt. M fik derfor ikke tilkendt bidrag.

TFA 2005.450 VLK: Fader fik ikke medhold i genoptagelse af faderskabssag til 10 år gammel pige.

Fader til barn født i august 1994 fik ikke medhold i begæring om genoptagelse, da han ikke havde kunnet anføre ganske særlige grunde til, at kravet om genoptagelse ikke var rejst tidligere, og da der heller ikke var anført omstændigheder, der i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse, jf. RPL § 456 r, stk. 4.

TFA 2005.448 ØLK: H, der ved bodelingen udtog en boslod på ca. 850.000 kr., skulle refundere statskassen halvdelen af honoraret til den beskikkede advokat.

H, der havde fri proces, havde ved skiftet fået en boslod på ca. 850.000 kr. H havde udtaget et sommerhus med en friværdi på ca 700.000 kr. og havde brugt provenuet fra salg af et hus til køb af en andelsbolig. H var efterlønsmodtager. H's beskikkede advokat havde fået tilkendt 40.500 kr. inkl. moms. Skifteretten i København pålagde H i medfør af RPL § 335 at refundere statskassen 20.000 kr. ØL stadfæstede.

TFA 2005.444 ØLK: Begæring om frivillig auktion afvist, da der sandsynligvis var indgået en aftale.

K begærede sameje med M om en fast ejendom opløst ved auktion. Fogedretten i Helsinge fandt det sandsynliggjort, at der mellem parterne havde været en aftale om opløsning af samejet ved salg af K's andel af ejendommen til M. Der fandtes herefter at være en sådan usikkerhed om auktionsgrundlaget, at det var betænkeligt at fremme sagen for fogedretten. Det bemærkedes, at yderligere bevisførelse om indgåelse/bortfald af en aftale efter det oplyste ville indebære afhøringer af parterne og disses daværende advokater og på grund af sit omfang ikke fandtes at burde ske for fogedretten. Begæringen nægtedes derfor fremme. ØL stadfæstede.

TFA 2005.440 ØLK: Moder pålagt tvangsbøder i fogedsamværssag.

Fogedretten på Frederiksberg pålagde moderen to tvangsbøder á 1.500 kr., som forfaldt, hvis moderen ikke udleverede søn til samvær med faderen de to følgende gange. ØL stadfæstede.

TFA 2005.439 ØLK: Beskikket advokat tilkendt et honorar på 5.500 kr.

Byretten havde tilkendt sagsøgers beskikkede advokat et honorar på 4.500 plus moms. Henset til, at sagsøgte først under domsforhandlingen i sagen tog bekræftende til genmæle over for sagsøgers påstand om at få tillagt forældremyndigheden over parternes fællesbørn, fandt ØL, at det tilkendte salær burde forhøjes til 5.500 kr. med tillæg af moms.

TFA 2005.435 ØLK: Ikke grundlag for løbende tvangsbøder.

Fogedretten i Tårnby havde pålagt moderen tvangsbøder på 400 kr. om dagen, hvis hun ikke udleverede 5-årig søn til samvær med faderen. ØL fandt, at fogedretten, under hensyn til, at der alene var tale om udlevering til weekendsamvær, burde have fastsat en enkelt bøde efter RPL § 536, stk. 3, 2. pkt., i stedet for fortløbende dagbøder. Derfor ophæves bestemmelsen om tvangsbøder.

TFA 2005.427 VLD: Forældremyndighed over 11-årig dreng overført til fader.

Moder kunne anke dom afsagt af retten i Viborg, hvor forældremyndigheden til 11-årig søn blev overført til faderen, uanset at moderen i byretten havde taget bekræftende til genmæle. Landsretten stadfæstede byretsdommen.

TFA 2005.426 VLD: 10 års hustrubidrag efter 37 års ægteskab.

37 års ægteskab. M var 72-årig pensioneret flyveleder med en årsindkomst på ca. 245.000 kr. H var 63 år og havde været hjemmegående i de første 18 år og havde derefter haft rengøringsarbejde på deltid. H fik nu førtidspension. H havde allerede siden separationen fået bidrag i 2 år. Retten i Aalborg tilkendt H bidrag i yderligere 2 år. VL pålagde M bidragspligt i yderligere 8 år.

TFA 2005.424 ØLK: Moder fik forældremyndighed over 2-årig dreng.

Moder fik FM over 2-årig dreng, som siden fødslen i det væsentlige havde boet hos sin mormor.

TFA 2005.419 VLD: Forældremyndighed til 3½-årig dreng ikke overført til fader.

FM over 3½-årig dreng C blev ikke overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2. Han havde de sidste 9 måneder boet hos sin mor sammen med sine to søskende. VL anså det for bedst for C, at forældremyndigheden over ham forblev hos moderen, således at han kunne blive i sine nuværende omgivelser sammen med sine søskende.

TFA 2005.417 ØLK: Samværsfogedsag udsat.

Fogedretten i Assens nægtede at fremme sag om faders samvær med søn, da det ikke fandtes forsvarligt at træffe afgørelse på nuværende tidspunkt. ØL fandt, at fogedsagen på nuværende tidspunkt i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2, burde udsættes på statsamtets stillingtagen til samværet mellem faderen og S. Det bemærkedes, at faderen, i tiden indtil statsamtets afgørelse forelå, ville have adgang til overvåget samvær med S i overensstemmelse med statsamtets afgørelse af 21. januar 2005.

TFA 2005.413 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 11 års ægteskab.

11 års ægteskab og 4 års forudgående samliv. M havde en årsindkomst på ca. 648.000 kr. H var veluddannet, men havde ikke haft arbejde de sidste 3 år. Hun oppebar dagpenge. Retten i Lyngby tilkendte H bidrag i 2 år. ØL tilkendt H bidrag i 5 år fra byrettens dom.

TFA 2005.412 ØLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed.

Retten i Hillerød tilkendte den midlertidige forældremyndighed over 7-årig dreng til moderen, som for tiden kunne tilbyde drengen mere voksenkontakt og en mere forudsigelig hverdag. ØL stadfæstede under hensyn til, at sagen var blevet udsat på ubestemt tid på en børnesagkyndig undersøgelse.

TFA 2005.402 VLD: Bodelingsaftale tilsidesat som urimelig og H tilkendt yderligere godt 400.000 kr.

M og H havde d. 30.08.2000 forud for skilsmisse indgået bodelingsaftale uden advokatbistand. Fællesboet blev i aftalen opgjort til 2.281.251 kr. og H udtog en Mazda til 125.000 kr. og 1.075.000 kr. kontant. H søgte advokatbistand godt 2 måneder senere og krævede aftalen tilsidesat. Antaget, at M ikke kunne forlodsudtage 200.000 kr., som han havde betalt ved køb af villa før vielsen, at latent ejendomsavanceskat på ejendomme i interessentskab, anpartsavanceskat på anparter i selskab og udskudt skat i virksomhedsskatteordningen alene kunne medregnes til kurs 40, og ikke til kurs 100 (M var 52 år), at der var knyttet en sådan usikkerhed til udfaldet af og den økonomiske betydning for M af en verserende erstatningssag mod M, at der ikke var grundlag for at medtage noget passiv i boopgørelsen, og at H kunne forlodsudtage smykker købt for ca. 97.000 kr. og pels købt for 20.000 kr., jf. SKL § 68 a. Aftalen blev delvist tilsidesat i medfør af AFTL § 36, og H tilkendt yderligere 400.359,35 kr.

TFA 2005.400 ØLD: H frifundet for § 56-godtgørelse af personskadeerstatning.

15 års ægteskab. M var arbejdsmand med en årsindkomst på ca. 300.000 kr. H var uddannet svejser, men var efter en færdselsulykke i 1993 2/3 invalid. Hun oppebar mellemste førtidspension. Hun havde fået udbetalt personskadeerstatning, hvoraf 988.752 kr. var i behold. M ville efter bodelingen havde en formue på ca. 400.000 kr. H blev ved retten i Kalundborg frifundet for M's krav om § 56-godtgørelse på 100.000 kr. og H fik tilkendt hustrubidrag i 3 år. ØL fandt ikke grundlag for at indrømme M en godtgørelse efter ÆL § 56 og ej heller for at pålægge ham bidragspligt over for H.

TFA 2005.391 VLD: Ægteskabssag med rette anlagt i Danmark, da sagsøgte havde bopæl her.

M og H, der begge var sydafrikanske statsborgere, flyttede i december 2002 til Danmark til et hus, som tilhørte H's moder. H anlagde d. 29.04.2004 ægteskabssag ved retten i Grenaa. VL lagde til grund, at det var begge parters hensigt indtil videre at tage ophold med henblik på at leve sammen som en familie i Danmark. Selv om det var meningen, at M i en ubestemt periode skulle rejse frem og tilbage mellem Sydafrika og Danmark med henblik på at varetage sine erhvervsmæssige aktiviteter i relation til farmen i Sydafrika, som skulle sælges, tiltrådtes det, at M fik bopæl Danmark i december 2002. I perioden frem til sagens anlæg den 29.04.2004 rejste M frem og tilbage mellem Danmark og Sydafrika. I forbindelse med, at der opstod problemer i parternes ægteskab, aftog hyppigheden og varigheden af M's ophold i Danmark, og M foreslog forgæves H, at familien skulle flytte tilbage til Sydafrika. Det lagdes til grund, at M ikke ved sagsanlægget havde ophævet samlivet med H. VL lagde herved navnlig vægt på, at parterne den 8.03.2004 underskrev en ansøgning om permanent opholdstilladelse i Danmark med erklæring på tro og love om, at de levede sammen i Danmark. Det kunne derfor ikke lægges til grund, at M ved sagens anlæg havde opgivet sin bopæl i Danmark. Det tiltrådtes herefter, at betingelserne for værneting i Danmark i medfør af RPL § 448 c, stk. 1, nr. 1, var opfyldt.

TFA 2005.387 VLD: Moder tilkendt FM til 1½-årig datter. Det fandtes ikke godtgjort, at moderen havde modarbejdet samvær.

TFA 2005.383 ØLD: Forældremyndighed over 8-årig pige blev efter moders død tillagt hendes broder.

Moderen til en 8-årig pige, der havde været tvangsfjernet siden fødslen, døde af kræft d. 06.08.2003. Moderen havde i april 2003 oprettet børnetestamente for notaren i Rødovre, hvor hun tilkendegav, at hendes broder skulle have forældremyndigheden til datteren. Faderen, der kun havde set datteren få gange om året, ønskede at få forældremyndigheden. Broderen ville lade pigen blive boende hos plejefamilien, hvis han fik forældremyndigheden. Efter en samlet vurdering af det, som var oplyst for landsretten, herunder om D's forhold og ophold hos plejefamilien, parternes forhold, det fremlagte børnetestamente, samt efter en afvejning af D's tilknytning til hver af parterne tiltrådtes det, at det var bedst for pigen at fravige faderens fortrinsstilling, således at forældremyndigheden over hende tillagdes broderen, jf. FML § 14, stk. 2 sammenholdt med FML § 15, 2. og 3. pkt.

TFA 2005.379 ØLD: Værdien af Ms virksomhed skulle beregnes pr opgørelsesdagen. Ikke aftale om a conto-udlæg af fast ejendom.

M og H var blevet separeret d. 26.07.2000. Boet blev taget under offentligt skifte d. 31.03.2003. M drev som forpagter en tankstation, som han måtte lukke i april 2001. Hustruen fik ikke medhold i påstand om, at M's virksomhed skulle medtages med værdien pr. skæringsdagen. På et møde i skifteretten d. 21.03.2001 var parterne enige om at lægge den foreliggende vurdering af fast ejendom til grund, således at friværdien udgjorde 550.218 kr. M solgte i november 2001 ejendommen med et nettoprovenu på 354.145 kr. Skifteretten i Køge fandt ikke grundlag for at anse M for at have fået udlagt ejendommen til den anførte værdi. Herefter og idet tilførslen er sket til retsbogen på et tidspunkt, hvor parterne forsøgte at forlige sagen udenretligt i sin helhed, fandtes det ikke godtgjort, at der forelå en aftale mellem parterne om friværdiens størrelse i tilfælde af offentligt skifte og salg af ejendommen. ØL tiltrådte, at der ikke i retsmødet den 21.03.2001 eller på et andet tidspunkt var indgået en aftale om, at ejendommens værdi skal fastsættes til det af H påståede beløb.

TFA 2005.375 VLD: Fader tilkendt forældremyndighed over to børn på 6 og 7 år.

Fader fik tilkendt FM over 7-årig dreng og 6-årig pige. Begge forældre var kurdere. Moderen var kun i beskedent omfang integreret i det danske samfund. Faderen havde udvist mangel på samarbejdsvilje.

TFA 2005.365 ØLK: Overdragelse af to ejendomme fra M til H ugyldig.

M og H havde i 1999 købt to ejendomme i lige sameje. M havde ved gaveægtepagt i 2003 overdraget sin halvpart af de to ejendomme til H, som skulle overtage fælles lån i Jyske Bank på 112.563 kr. Vordingborg Fogedret lagde til grund, at H ikke havde overtaget bankgælden som enedebitor. Denne gave på ikke under 56.000 kr, var ikke omfattet af ægtepagten og overdragelsen var derfor i sin helhed ugyldig. M's kreditor kunne derfor gøre udlæg i ejendommen for 44.760 kr. ØL stadfæstede. (Der burde kun kunne gøres udlæg i den overdragne halvpart af ejendommen, da H jo gyldigt var ejer af den anden halvdel)

TFA 2005.357 ØLD: Forældremyndighed til 8-årig dreng ikke overført til fader.

FM til 8-årig dreng ikke overført til faderen trods moderens samværssabotage gennem mere end 2 år.

TFA 2005.354 VLD: Ikke hustrubidrag efter 18 års ægteskab.

18 års ægteskab. M var 58 år og havde en årsindkomst på 365.000 kr. H var 57 år og havde en årsindkomst på 240.000 kr. Parterne var i 1984 blevet separeret med bidragspligt i separationstiden, og M havde betalt bidrag indtil 2001. Det kunne ikke tillægges afgørende betydning, at M pensionsmæssigt var bedre stillet end H.

TFA 2005.354 ØLK: Moders kusine kunne indkaldes som vidne i forældremyndighedssag.

Under forældremyndighedssag tillod retten i Roskilde, at faderen indkaldte moderens kusine til afgivelse af vidneforklaring, dog uden vidnepligt, jf. RPL § 171, stk. 1. ØL stadfæstede.

TFA 2005.346 VLD: Moder tilkendt FM til 7-årig dreng.

Moder tilkendt FM til 7-årig dreng, som gennem det sidste år havde boet hos faderen. Moderen var S' primære omsorgsperson, og hun var den af parterne, der havde størst forståelse for S' problemer og derfor bedst ville kunne sikre, at S fik den særlige støtte, han har behov for.

TFA 2005.346 ØLK: H, der ved bodelingen fik likvide midler på godt 355.000 kr., skulle refundere statskassen udgifterne til hendes beskikkede advokat.

H, der havde fri proces, fik ved det offentlige skifte likvide midler på godt 355.000 kr. Skifteretten i København bestemte, at H skulle refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat på 28.500 kr., jf. RPL § 335. ØL stadfæstede.

TFA 2005.344 ØLK: 6-årig pige skulle udleveres til moder i England.

Dansk fader var i august 2004 flyttet fra England til Danmark med 6-årig datter uden samtykke fra moderen, som var fra El Salvador. Ringsted Fogedret nægtede at fremme sagen, da moderen måtte antages at have affundet sig med og indrettet sig efter datterens ophold i Danmark. ØL tiltrådte, at D ulovligt var ført her til landet, jf. BBL § 10. Det fandtes ikke godtgjort, at der var alvorlig risiko for, at tilbagegivelse vil være til skade for D's sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte hende i en situation, hun ikke bør tåle, jf. BBL § 11, nr. 2. Der forelå heller ikke omstændigheder som anført i BBL § 11, nr. 3 og 4.

TFA 2005.341 ØLD: Intet hustrubidrag efter 3 års ægteskab.

3 års ægteskab M var 28-årig maler med en årsindtægt på knapt 240.000 kr. H var 28 år og fra USA. Hun læste nu datamatik. Københavns Byret tilkendt H bidrag i 1 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.

TFA 2005.339 VLD: 2 års hustrubidrag efter 14 års ægteskab.

14 års ægteskab og 13 års forudgående samliv. M var 54-årig medejer af restaurant. H var 47-årig arbejdsløs pædagog. Retten i Sønderborg tilkendte H bidrag i 6 år. VL nedsatte bidragsperioden til 2 år, idet det måtte formodes, at H i løbet af en kortere tidshorisont igen ville få arbejde.

TFA 2005.332 VLD: Forældremyndighed til 4-årig dreng blev efter moders død tilkendt plejeforældrene.

Dreng født i juli 2000 var i marts 2001 blevet anbragt i frivillig familiepleje på grund af moderens alkohol- og narkotikamisbrug. Moderen døde i september 2003. Viborg Statsamt bestemte, at plejeforældrene - og ikke faderen - skulle have forældremyndigheden. Skive Ret og VL tiltrådte denne afgørelse.

TFA 2005.328 ØLK: Ikke grundlag for midlertidig forældremyndighedsafgørelse.

Københavns Byret afslog moders begæring om midlertidig forældremyndighedsafgørelse vedrørende 8-årig datter, da der ikke forelå omstændigheder, der gav grund til at antage, at det ville være bedst for barnet, da moderen fik den midlertidige forældremyndighed, og da sagen var berammet til domsforhandling om kort tid. ØL stadfæstede.

TFA 2005.327 VLK: Fader fik ikke medhold i begæring om afhjemling af børnesagkyndig psykolog.

Under en sag om overførsel af forældremyndighed fra moderen til faderen ønskede faderen, at den børnesagkyndige blev indkaldt til afhjemling af erklæringen. Retten i Esbjerg fandt, at psykologens erklæring var oplysende og detaljeret, og at sagen var tilstrækkeligt belyst. Det tillodes derfor ikke faderen af indkalde psykologen til domsforhandlingen. VL stadfæstede under henvisning til RPL § 341.

TFA 2005.322 VLD: Moder tilkendt forældremyndighed til 4½-årig datter.

Moder fik tilkendt forældremyndigheden til 4½-årig datter. Moderen var i behandling for pillemisbrug og der havde ikke været tilbagefald. (2-1)

TFA 2005.319 ØLD: 1 års hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab. M var 43-årig gartner med en årsindkomst på 240.000 kr. H var 40-årig nyuddannet pædagogmedhjælper, som nu havde påbegyndt social- og sundhedsuddannelsen. Københavns Byret fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. ØL pålagde M at betale bidrag til H i 1 år.

TFA 2005.314 ØLD: H tilkendt § 56-godtgørelse på 1 mio. kr.

12 års ægteskab. M havde en særejeformue på ca. 42 mio. kr. H havde en formue på ca. 2,6 mio. kr. H havde ydet en betydelig arbejdsindsats i M's virksomhed. Byretten frifandt M for påstand om, at virksomheden tilhørte parterne i lige sameje og tilkendte H en § 56-godtgørelse på 1 mio. kr. ØL stadfæstede og dømte H til at fraflytte slot inden 3 måneder.

TFA 2005.310 ØLD: Intet hustrubidrag efter 14 års ægteskab.

14 års ægteskab. M var 54-årig serviceassistent med en årsindkomst på 240.000 kr. H var 49 år og deltidsansat rengøringsassistent, som nu var indstillet til førtidspension. Retten i Helsingør tilkendte H bidrag i 3 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt, idet H's økonomiske og sociale forhold ikke var blevet ændret eller påvirket af ægteskabet.

TFA 2005.307 VLD: FM til 6-årig dreng tilkendt fader.

Fader tilkendt FM til 6-årig dreng, som siden samlivsophævelsen 7 måneder tidligere havde boet hos faderen. Sønnen havde haft godt af de gode faste rammer hos faderen.

TFA 2005.306 ØLK: H foretog under skiftet arrest i M's faste ejendom.

Ved TFA 2005.259 ØLD blev det lagt til grund, at M's bodel pr. skæringsdagen d. 03.04.2002 udgjorde 760.000 kr. og H's bodel ca. 80.000 kr. Der skulle ikke ske skævdeling. M havde udtalt, at han ville sørge for, at H ikke fik sine penge, og M havde fordoblet sin gæld i den faste ejendom, hvoraf han ikke kunne redegøre for forbruget af 325.000 kr. Fogedretten i Tårnby fandt, at betingelserne for foretagelse af arrest var til stede, og at H ikke skulle stille sikkerhed, jf. RPL § 629. Der blev foretaget arrest i M's ejendom for 450.000 kr. ØL stadfæstede.

TFA 2005.306 ØLK: Ikke tilladelse til anke mere end 6 måneder efter dommens afsigelse

Ansøgning om tilladelse til anke af forældremyndighedsdom var indgivet mere end 6 måneder efter dommen. ØL udtalte, at hensynet til at skabe ro om barnet måtte tillægges betydelig vægt i forældremyndighedssager. Der forelå ikke sådanne omstændigheder, der kunne begrunde, at anke trods fristens overskridelse undtagelsesvis burde tillades efter RPL § 372, stk. 2.

TFA 2005.305 VLK: H havde krav på dom til separation, selv om forældremyndighedssag var udsat på børnesagkyndig undersøgelse.

Retten i Silkeborg havde udsat forældremyndighedssag på børnesagkyndig undersøgelse. Der var sideløbende udtaget stævning med påstand om separation og om bidragspligt, og M havde taget bekræftende til genmæle. H ønskede dom til separation nu af hensyn til bodelingen, M protesterede og retten i Silkeborg nægtede at afsige dom til separation. VL udtalte, at efter den ændring, der ved lov nr. 461 af 7. juni 2001 blev gennemført af bl.a. ÆL og FML, var det ikke længere et vilkår for separation og skilsmisse, at der træffes samtidig afgørelse om forældremyndigheden over fællesbørn. Der var efter det foreliggende ikke grundlag for at nægte at imødekomme H's ønske om, at retten nu traf afgørelse om separation og vilkåret i forbindelse hermed uden at afvente rettens stillingtagen til forældremyndighedsspørgsmålet, der kunne afgøres særskilt. Sagen om separation hjemvistes derfor til byretten med henblik på afsigelse af dom.

TFA 2005.298 ØLK: Fogedretten havde med rette afslået fremskyndelse af retsmøde og direkte udgående fogedforretning.

Fogedretten i Hillerød havde afslået faders anmodning om afholdelse af møde inden førstkommende weekend og om berammelse af udkørende fogedforretning. ØL anførte, at fogedretten ikke er bundet af rekvirentens anmodning ved valget af fuldbyrdelsesmåde, jf. RPL § 536, stk. 1, 2. pkt. ØL tiltrådte, at fogeden i det konkrete tilfælde havde nægtet at afholde et møde i fogedretten eller foretage en udkørende fogedforretning på et tidligere tidspunkt end den 23. februar 2005, hvor der var berammet møde i fogedretten.

TFA 2005.297 VLK: Samvær ikke gennemtvunget mod 14-årigs ønske.

Fogedretten i Varde havde bestemt, at faderens samvær med 14-årig datter skulle gennemtvinges, da der ikke var grundlag for at antage, at en gennemtvingelse ville udsætte hendes sjælelige eller legemlige sundhed for fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. VL udtalte, at det fremgik af fogedbogen, at fogedretten havde haft en samtale med pigen, som havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede at komme på samværsbesøg hos sin far. Henset hertil, og til at pigen var 14 år, var der ikke grundlag for at træffe afgørelse om gennemtvingelse af samvær.

TFA 2005.297 ØLK: Sagsøgers beskikkede advokat tilkendt 5.000 kr. plus moms.

Byretten tilkendte sagsøgers beskikkede advokat i en separationssag med en forældremyndighedspåstand et honorar på 4.000 kr. plus moms, idet sagen var hævet inden domsforhandlingen. Advokaten opgjorde tidsforbruget til 6½ time. ØL forhøjede salæret til 5.000 kr. plus moms, idet klienten var fra Sri Lanka, så forberedelsen krævede tolkebistand.

TFA 2005.295 ØLK: Overvåget samvær søgt gennemtvunget ved tvangsbøder.

Fogedretten i Næstved pålagde moderen tvangsbøder på 5.000 kr., 8.000 kr. og 10.000 kr., hvis 9-årig datter ikke blev udleveret til overvåget samvær. Henset til moderens konsekvente og vedholdende nægtelse af samvær, og til at det seneste samvær var afviklet for 4 år siden, skulle tvangsbøderne være mærkbare. ØL stadfæstede.

TFA 2005.293 ØLD: Moder tilkendt FM til 9-årig dreng.

Moderen fik tilkendt FM over 9-årig dreng. Faderen havde i unødvendigt omfang inddraget drengen i konflikterne, og han havde vist manglende vilje til at samarbejde med moderen, f.eks. under konfliktmægling. Drengen burde vokse op sammen med sin 3 år yngre lillesøster.

TFA 2005.291 ØLK: Moderen ikke pålagt sagsomkostninger i fogedsag om gennemførelse af samvær.

Fogedretten i København havde i en sag om gennemførelse af samvær pålagt moderen at betale 3.000 kr. i sagsomkostninger i medfør af RPL § 503, sidste pkt. Efter RPL § 451, stk. 3 bør retten i sager om blandt andet forældremyndighed kun pålægge en part at betale sagsomkostninger, når der er særlig anledning dertil. Dette princip burde i almindelighed føre til, at der i sager om gennemførelse af samværsret efter RPL § 503, sidste pkt. ikke pålægges parterne sagsomkostninger, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Sådanne forelå ikke i denne sag, hvorfor moderen ikke skulle betale sagsomkostninger til faderen.

TFA 2005.291 ØLK: Udenbys advokat beskikket uden rejseforbehold.

Retten i Middelfart havde under ægteskabssag med tvist om forældremyndighed og bidrag beskikket advokat i København med forbehold efter RPL § 336 c, stk. 3. ØL ophævede rejseforbeholdet, navnlig under hensyn til sagens betydning for H, herunder hensynet til at sikre H bistand af en advokat, der med sikkerhed ikke havde haft kontakt med M.

TFA 2005.288 ØLK: Fuld § 335-regres mod H, der havde boslod på 630.000 kr.

H, der havde fri proces under et ægtefælleskifte, fik ved skiftet en boslod på 630.000 kr., hvori var indeholdt et kontant tilsvar fra M på 370.000 kr. Skifteretten i Tårnby pålagde H at refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokater på 55.816 kr. inkl. moms. ØL stadfæstede.

TFA 2005.271 CD: Fader, der var statsborger i et afrikansk land og udvist fra Danmark, skulle betale børnebidrag, da han ikke opfyldte sin forsørgerpligt. Der havde ikke bestået et samliv mellem forældrene. Det havde ikke heroverfor betydning, at forældrene havde (haft) ønske om at leve sammen.

TFA 2005.269/2 CD: Fader havde efter aftale med moder samvær med 2-årig barn i sædvanligt omfang. Faderen anlagde forældremyndighedssag og anmodede statsamtet om udvidelse af samværet. Statsamtet afslog anmodningen, hvilket CD stadfæstede. CD fastslog, at sagen skulle behandles efter FML §§ 16-17 og ikke efter reglerne om midlertidigt samvær i FML § 26, og at anlæggelse af forældremyndighedssag ikke i sig selv kunne begrunde udvidelse af samvær i denne situation.

TFA 2005.269 CD: Barn, der arbejdede for en privat arbejdsgiver, fik i stedet for løn »arbejdsdusør« fra kommunen, der oplyste, at »arbejdsdusør« sidestilles med almindelig lønindtægt. På grund af »arbejdsdusørens« størrelse lod Civilretsdirektoratet børnebidraget bortfalde.

TFA 2005.268 CD: Fader fik afslag på samvær med 9-årig datter, idet han, der havde været stofmisbruger, gennem flere år havde været ustabil i samværet med barnet og udsat barnet for svigt. Det blev ikke tillagt det afgørende betydning, at faderen nu var stoffri og ved at få stabile forhold, herunder havde etableret kontakt med et andet barn. Faderen blev henvist til at ansøge om samvær igen efter en længere periode med stabilitet.

TFA 2005.267 ØLK: Salær til den beskikkede advokat for rekvirent i sag om børnebortførelse skulle afholdes endeligt af statskassen.

Fogedretten i Tårnby havde tilkendt rekvirentens beskikkede advokat et honorar på 33.600 kr. plus moms og bestemt, at salæret skulle udlægges af statskassen og afholdes endeligt af rekvirenten, da hun ikke opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces. ØL besluttede, at salæret endeligt skulle afholdes af statskassen, jf. BBL § 18, stk. 2, 2. pkt.

TFA 2005.266 ØLK: Beskikket advokat i forældremyndighedssag tilkendt et salær på 6.500 kr.

Beskikket advokat i en forældremyndighedssag havde anvendt 7 timer på sagen. Der havde været 4 møder med klient, 2 domsforhandlinger, henvendelse til Overpræsidiet og indkaldelse i Statstidende. ØL fandt ikke, at der forelå omstændigheder, der gav grundlag for at forhøje det tilkendte salær på 6.500 kr. plus moms, der var i overensstemmelse med de vejledende takster for salær i en forældremyndighedssag.

TFA 2005.265 VLD: Ikke bidrag til mand efter 29 års ægteskab.

29 års ægteskab. M var 79-årig folkepensionist. H var 53 år og havde natarbejde med rengøring med en årsindkomst i 2003 på 254.374 år. Retten i Skanderborg fandt ikke grundlag for at pålægge H bidragspligt, da M efter omstændighederne kunne skaffe sig et efter sine livsvilkår tilstrækkeligt underhold. VL stadfæstede.

TFA 2005.263 ØLK: Fogedretten skulle fremme sag om moders samvær med to drenge.

Fogedretten i Helsingør nægtede at fremme sag om moders samvær med to drenge på 12 og 8 år, da betingelserne i RPL § 536, stk. 1 ikke fandtes at være opfyldt, Fogedretten havde forinden haft en samtale med drengene. ØL fandt ikke, at det der forelå forhold, som med tilstrækkelig sikkerhed kunne begrunde, at en gennemførelse af samværsretten med børnenes moder vil udsætte børnenes sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt., og sagen blev hjemvist til fogedretten til fornyet behandling.

TFA 2005.259 ØLD: Ikke grundlag for skævdeling.

M og H blev separeret i juni 2002 efter 4 år og 2 måneders ægteskab. M indbragte ved vielsen aktiver for 458.000 kr., heraf friværdi i fast ejendom på 412.000 kr, og H indbragte 300.000 kr. M's nettobodel pr. skæringsdagen var ca. 760.000 kr. og H's nettobodel ca. 80.000 kr. M havde under ægteskabet betalt udgifterne vedrørende huset, medens H havde betalt husholdningsudgifterne og udgifterne til hendes særbarns fornødenheder. Parterne havde sammen købt en bil. Skifteretten i Tårnby frifandt H for M's påstand om skævdeling i medfør af SKL § 69 a. ØL stadfæstede.

TFA 2005.257 ØLK: Fogedsag om udlevering af dreng udsat på landsrettens afgørelse af ankesag.

Fogedretten i Store Heddinge udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering dreng til moderen, som havde fået tilkendt eneforældremyndigheden i byretten, idet dommen var anket til landsretten, hvor der skulle være retsmøde 3 uger senere. ØL stadfæstede.

TFA 2005.256 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab.

11 års ægteskab. M var 34-årig vagtfunktionær med en årsindkomst på 260.000 kr. H var 35-årig førtidspensionist med årsindkomst på 168.000 kr. Retten i Hjørring frifandt M for bidragspligt. VL stadfæstede under hensyn til ægteskabets varighed, H's alder og oplysningerne om parternes indtægtsforhold, herunder at H var tilkendt førtidspension.

TFA 2005.254 VLD: 1 års hustrubidrag efter 16 års ægteskab.

16 års ægteskab. M var 43-årig lokomotivfører med årsindkomst på 300.000 kr. H var 39 år, uden uddannelse og havde under ægteskabet haft forskelligt rengøringsarbejde og under aktivering med kontorarbejde. Hun havde det seneste år været sygemeldt grundet en depression. Retten i Tønder tilkendte H bidrag i 1 år. VL stadfæstede.

TFA 2005.254 ØLK: H fik ikke for tiden medhold i begæring om syn og skøn i sag om § 56-godtgørelse.

M og H havde været gift og levet sammen i 3 år. H nedlagde påstand om § 56-godtgørelse og ønskede syn og skøn til fastlæggelse af handelsværdien af M's ejerlejlighed og sommerhus. Retten i Lyngby tog ikke begæringen til følge, idet retten ikke fandt det af afgørende betydning, at størrelsen af handelsværdien af de til M's særeje hørende faste ejendomme nøje kunne opgøres til et bestemt beløb i den foreliggende situation, hvor der ikke på nogen måde var redegjort for H's nøjagtige økonomiske forhold, og hvor det under hensyn til ægteskabets varighed måtte anses for særdeles usikkert, om et § 56-krav overhovedet vil kunne komme på tale. ØL fandt, at spørgsmålet, om der var grundlag for at udmelde syn og skøn, mest hensigtsmæssigt kunne afgøres i forbindelse med bevisførelsen under domsforhandlingen, hvorfor H's begæring om syn og skøn ikke blev taget til følge for tiden.

TFA 2005.252 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 5 års ægteskab.

5 års ægteskab med 5 års forudgående ægteskab. M var 54-årig tidligere lærer og nu leder af et opholdssted med årsindkomst på ca. 312.000 kr. H var 52 år og havde 13 timers kontorarbejde ugentligt på grund af diskusprolaps. Retten i Kalundborg tilkendte H bidrag i 3 år. ØL stadsfæstede.

TFA 2005.250 VLD: 3 års hustrubidrag efter 8 års ægteskab.

8 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 58-årig indehaver af bageri. H var 52 år. Hun havde arbejdet i M's forretning og var nu under revalidering. Retten i Randers frifandt M for bidragspligt. VL tilkendte H bidrag i 3 år.

TFA 2005.249 ØLD: H tilkendt lejligheden.

24 års ægteskab. M og H havde boet sammen i 2½ værelses-lejlighed fra 1990, indtil H fraflyttede i 2004, da hun ikke kunne holde M ud. H havde boet i lejligheden i en del af barndommen og havde overtaget den, da moderen døde. Lejligheden var indrettet til H som gangbesværet. Københavns Byret fandt, at H's tilknytning til og behov for lejligheden var størst, og tilkendte hende den. ØL stadfæstede.

TFA 2005.247 ØLK: Samtale med 11-årig dreng skønnet ufornøden.

Retten i Hillerød fandt det ikke påkrævet at tage en samtale med den knap 11-årige dreng, idet han efter det for retten oplyste på forespørgsel nyligt havde tilkendegivet, at han ikke ønskede at udtale sig vedrørende forældremyndighed og samvær, og da en samtale herom henset til forældrenes fyldige forklaringer i retten umiddelbart skønnedes ufornøden til sagens afgørelse, jf. FML § 29, stk. 2. ØL udtalte, at byrettens afgørelse var truffet, efter at parterne i retten havde afgivet forklaring. ØL fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det herved udøvede skøn.

TFA 2005.245 ØLD: Forældremyndighed til 7-årig pige tillagt moderen.

Moder fik tillagt forældremyndigheden til 7-årig pige. Moderen var den mest ressourcestærke og den, der bedst kunne få samværet med begge forældre til at fungere.

TFA 2005.241 VLK: 7-årig dreng skulle udleveres til fader i Holland.

Moder havde i august 2004 ulovligt ført 7-årig søn fra Holland til Danmark. Begge forældre var fra Pakistan. Fogedforretningen blev indledt uden underretning af moderen, jf. RPL § 493, stk. 2, jf. BBL § 18, stk. 1, og fortsat på et asylcenter uden for retskredsen, jf. RPL § 491, stk. 3. Fogedretten i Århus fandt ikke holdepunkter for, at sønnens sjælelige eller legemlige sundhed ville blive bragt i fare, hvis han blev udleveret, hvorfor sønnen skulle udleveres til faderen. VL stadfæstede.

TFA 2005.232 ØLD: Fortolkning af aftale om størrelsen af hustrubidrag.

M og H havde ved separation i juni 1999 aftalt, at M skulle betale 8.200 kr. om måneden i hustrubidrag i 6½ år. Bidragets størrelse skulle ændres, hvis indtægterne var lavere end 85% af indtægterne på aftaletidspunktet. Bidraget skulle da udgøre 20% af forskellen mellem indtægterne. M's lønindtægt var i 2001 knap 600.000 kr. I 2003 var indtægten i form af dagpenge samt bl.a. for oversættelse og censur godt 200.000 kr. H anlagde sag om betaling af bidragsrestancer og en anerkendelsespåstand om fremtidige betalinger. M påstod frifindelse. Retten i Slagelse fandt aftalen bindende og ikke efterfølgende ændret. M ankede med påstand om, at H skulle anerkende hans reguleringer. ØL henviste til, at M i efteråret 2002 blev opsagt fra sin stilling og lagde til grund, at han i de følgende to måneder reelt ikke havde indtægter, hvorfor han ikke havde pligt til at betale bidrag i denne periode. Det havde han fra december 2002, hvor han modtog dagpenge. M havde i sine beregninger med urette fratrukket børnebidrag og havde ikke medregnet supplerende indtægter. M blev dømt til at efterbetale 28.106 kr. og til at anerkende, at bidraget fra d. 01.01.2003 skulle beregnes efter den indgåede aftale, således at dagpenge blev medregnet i indtægtsgrundlaget, og der ikke skete regulering for børnebidrag.

TFA 2005.230 VLD: Forældremyndighed over 10-årig pige ikke overført til fader.

FM over 10-årig pige ikke overført til fader. Der var ikke udsigt til bedre samarbejde mellem forældrene, uanset hvem der havde forældremyndigheden.

TFA 2005.227 ØLK: Fogedsag om udlevering af to drenge udsat.

Fogedretten i Ballerup udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering af to drenge på 13 og 11 år til moderen, som havde eneforældremyndigheden. Fogedretten henviste til det indtryk, fogeden under sin samtale med A og B havde fået af børnene og deres forhold til parterne. ØL henviste til, at sag om overførsel af forældremyndigheden til faderen skulle domsforhandles 4 uger senere, og stadfæstede af de grunde, der var anført af fogedretten.

TFA 2005.225 ØLK: Driftsmidler skulle omvurderes.

M og H havde inden offentlig skifte fået vurderet to faste ejendomme af vurderingsmænd, som de havde udpeget i fællesskab. Skifteretten i Nyborg fandt, at disse vurderinger skulle lægges til grund ved boopgørelsen, medmindre der påvistes fejl eller mangler, der var egnede til at så tvivl om vurderingernes rigtighed. Det var ikke tilfældet med den ene ejendom. Den anden havde M solgt til en ubeslægtet, og skifteretten lagde salgsprisen til grund. H og hendes advokat var trods anmodning herom ikke indkaldt til vurdering af M's driftsmidler, hvorfor der var en sådan mangel ved vurderingsrapportens tilblivelse, at der tillodes omvurdering. ØL stadfæstede.

TFA 2005.222 VLD: Fader fik forældremyndighed over 5-årig søn.

Fader fik tillagt forældremyndigheden over 5-årig søn. Moderens mulighed for at tage sig af sønnen var begrænset på grund af sygdom.

TFA 2005.209 ØLK: To piger skulle ikke tilbageleveres til fader i Frankrig.

Moderen havde i februar 2004 ulovligt ført to piger på 7 og 5 år fra Annecy i Frankrig til Danmark. Frederiksberg Fogedret lagde til grund, at moderen måtte anses for at være fællesbørnenes primære ansvarsperson, idet hun har været hjemmegående og passet børnene, lige siden de er blevet født, at hun under samlivets ophævelse i Frankrig altid havde haft børnene boende hos sig med samværsret til faderen, og endvidere, at faderen siden november måned 2003 alene havde haft et meget begrænset samvær med fællesbørnene. Under henvisning hertil samt ikke mindst til indholdet af den sagkyndige erklæring fandtes det godtgjort, at der var en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for børnenes sjælelige sundhed og samtidig sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2, hvorfor begæring om udlevering ikke blev taget til følge. ØL stadfæstede.

TFA 2005.180 ØLK: Efterfølgende beslutning om, at dom kunne fyldbyrdes trods anke, blev ophævet.

Retten i Svendborg afsagde d. 26.11.2004 dom i en forældremyndighedssag. Retten besluttede d. 03.12.2004, at den afsagte dom skulle kunne fuldbyrdes, uanset om den måtte blive anket inden eksekutionsfristens udløb, jf. RPL § 480, stk. 2.. Efter ordlyden af RPL § 480, stk. 2 skulle en afgørelse som den omtvistede træffes ved bestemmelse i den pågældende dom, og rettens beslutning af 03.12.2004 blev derfor ophævet.

TFA 2005.176 ØLK: Barn var ikke ulovligt tilbageholdt i Danmark.

Moder havde i februar 2004 taget 4-årig datter med hjem til Danmark fra Australien. Forinden havde parterne i Family Court of Australia, Sidney, indgået en aftale "Terms of Settlement", hvorefter moderen skulle bo i Danmark med barnet og senest d. 01.05.2005 bringe barnet tilbage til Australien. Fogedretten i Gladsaxe fandt ikke, at de personlige forhold, herunder de ægteskabelige, mellem forældrene, herunder moderens tilkendegivelse til faderen om, at hun anså ægteskabet for at være forbi, ændrede den indgåede aftale eller dens forudsætninger på en sådan måde, at moderens ophold i Danmark med D på nuværende tidspunkt stred mod den indgåede aftale. Da der således ikke var tale om en ulovlig tilbageholdelse af D i Danmark, fandtes betingelserne for tilbagegivelse af D til faderen i henhold til BBL § 10 ikke at være til stede. ØL stadfæstede.

TFA 2005.174 VLD: 12-årig pige skulle udleveres til moderen.

Fogedretten i Horsens nægtede i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. at fremme sag om udlevering af 12-årig pige til moderen, som havde eneforældremyndigheden. VL fandt ikke, at der var tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at fuldbyrdelse ville udsætte D's sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare.

TFA 2005.172 ØLK: Salær til M's beskikkede advokat forhøjet fra 2.000 kr til 7.000 kr. plus moms.

Skifteretten i Odense tilkendte M's beskikkede advokat under et ægtefælleskifte et honorar på 2.000 kr. plus moms. Advokaten var afgået ved døden, og skifteretten havde ikke modtaget nogen forespørgsel om, hvorvidt advokatfuldmægtigens arbejde kunne honoreres af statskassen. ØL fandt ikke grundlag for ved fastsættelsen af salær helt at bortse fra det arbejde, som er udført af advokatfuldmægtig B, som var autoriseret fuldmægtig for advokat A. ØL lagde til grund, at det udførte arbejde væsentligt havde vedrørt den skifteretlige behandling af sagen. ØL lagde yderligere vægt på, at arbejdet havde haft et begrænset omfang, at den væsentligste del af advokatfuldmægtig B's arbejde fandt sted forud for beskikkelsen af advokat A, og at den fri proces omfatter hele sagen for skifteretten, herunder forberedelse af sagen, jf. RPL § 332, stk. 3. Det tilkendte salær fandtes derfor at skulle forhøjes med 5.000 kr. med tillæg af moms. Da indhentelsen af oplysninger om pakistansk ret ikke var iværksat med skifterettens godkendelse, dækkede den fri proces ikke betaling heraf, jf. RPL § 332, stk. 1, nr. 5.

TFA 2005.169 ØLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 27 års ægteskab.

27 års ægteskab. M var 52-årig direktør med en årsindkomst på ca. 1,6 mio. kr. Salget af villaen havde indbragt parterne ca. 3,4 mio. kr. hver. Pensionsordningerne ville give ca. 1,7 mio. kr. til hver. H var 51 år og uddannet gymnastik- og svømmelærer, men havde været hjemmegående under hele ægteskabet efter parternes fælles aftale. På denne baggrund og under hensyn til den betydelige usikkerhed vedrørende H's erhvervsmuligheder sammenholdt med M's erhvervsmæssige forhold, fandt ØL, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der burde pålægges M bidragspligt uden tidsbegrænsning. Det oplyste om størrelsen af den formue, H ville få i forbindelse med bodelingen, kunne ikke føre til et andet resultat.

TFA 2005.169 ØLD: Anke af forældremyndighedsdom afvist, da moderen udeblev.

Byretten havde tillagt faderen forældremyndigheden over 4 årig søn. Moderen ankede dommen. Hendes advokat udtrådte og ØL pålagde moderen at møde personligt til domsforhandlingen, jf. RPL § 450, og tilkendegav, at udeblivelse kunne medføre afvisning, jf. § 452, stk. 2. Udskriften sendtes både ved almindelig og anbefalet post til moderens senest kendte adresse i Norge, som hun var tilmeldt ved byretsdommens afsigelse. Hun udeblev, og ankesagen afvistes, jf. RPL § 386, stk. 1. Byretsdommen stod herefter ved magt.

TFA 2005.166 VLD: Afkald på hustrubidrag tilsidesat og H tilkendt bidrag i 3 år.

H havde ved separation i 2003 givet afkald på hustrubidrag. Parterne havde været gift i 13 år. M arbejdede på fabrik. H var førtidspensionist. Retten i Tønder erklærede i medfør af ÆL § 58 bidragsaftalen for uforbindende for H, som havde håbet på, at parterne igen kunne finde sammen, således at dette måtte formodes at have været medvirkende til, at hun gik ind på vilkåret. Der forelå ikke oplysninger om, at H eventuelt bodelingsmæssigt var kompenseret for vilkåret om manglende underholdsbidrag. H tilkendt bidrag i 3 år. VL fandt det ligeledes bevist, at aftalen var urimelig for H på tidspunktet for dens indgåelse og tiltrådte, at H var tilkendt bidrag i 3 år.

TFA 2005.165 ØLD: Forældremyndighed til 8-årig datter tilkendt moderen.

Moderen fik ved Hillerød Ret tilkendt forældremyndigheden til datteren D på 8 år og sønnen S på 5 år. D havde siden 2003 boet hos faderen. ØL udtalte, at det også efter bevisførelsen, herunder også den børnesagkyndige undersøgelse, syntes indikeret, at D følte sig mest knyttet til faderen. Den børnesagkyndige erklæring pegede dog på, at forbindelsen mellem D og faderen tydede på en uønskelig overtilknytning. Efter en samlet vurdering fandt også ØL, at det vil være bedst for D's trivsel og udvikling, at forældremyndigheden over D tillagdes moderen.

TFA 2005.162 ØLD: Forholdsmæssig andel af forpagtningsindtægt skulle medtages som aktiv.

M og H havde aftalt, at boets skæringsdag var d. 01.05.2000. M fik for perioden 01.09.1999-01.09.2000 en forpagtningsafgift på 67.843 kr. M påstod under et offentligt skifte, at periodiserede forpagtningsindtægter ikke skulle indgå som aktiv i boopgørelsen. Skifteretten i Rønne fandt, at en forholdsmæssig andel af forpagtningsafgiften på 8/12 eller 45.228 kr. skulle medtages som aktiv i boopgørelsen. ØL stadfæstede.

TFA 2005.162 ØLD: Gæld til M's moder ikke dokumenteret.

M påstod under et offentligt skifte, at han som passiv kunne medtage en gæld til hans moder på 146.750 kr. Alle låneaftaler var mundtlige, men beløbene var medtaget i hans og hans moders regnskaber. Skifteretten i Rønne fandt, at lånet ikke var dokumenteret. ØL stadfæstede.

TFA 2005.156 VLD: H kunne forlodsudtage 590.000 kr. hidrørende fra en personskadeerstatning.

H havde efter en færdselsulykke i 1997, hvor hun blev lammet fra brystet og nedefter, fået udbetalt en personskadeerstatning på 1.854.985 kr. Erstatningen blev udbetalt i 4 beløb, som alle blev indsat på H's konto i BG-Bank, hvor også H's løn og andre indtægter indgik. H havde afholdt sine løbende udgifter ved træk fra denne konto. Parterne blev separeret ved deldom af 24.02.2003. Antaget, at 190.000 kr. af erstatningen var anvendt til et grundkøb, og at 400.000 kr. af erstatningen var anvendt til indskud på konto i Phoenix Kapitaldienst og køb af obligationer. H kunne derfor ved bodelingen forlods udtage 590.000 kr., jf. EAL § 18, stk. 2.

TFA 2005.155 ØLD: Ikke hustrubidrag efter 7 års ægteskab, heraf 1 års samliv.

7 års ægteskab. M og H var blevet gift i Afghanistan i 1997. M flygtede til Danmark i 1998, og parterne havde ikke levet sammen siden. M var nu sikkerhedschef med månedlig indtægt på 21.000 kr. H var uden arbejde i Pakistan. Da M ikke siden 1998 havde bidraget til H's underhold, fandtes der ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt over for H.

TFA 2005.154 VLD: M fik medhold i påstand om skilsmisse efter ÆL § 32.

M fik i landsretten medhold i skilsmisse efter ÆL § 32, idet det efter M's forklaring om forholdene i forbindelse med H's udrejse af landet i marts 2001 til Sydafrika og om deres efterfølgende kontakt med hinanden fandtes godtgjort, at ægtefællerne på grund af uoverensstemmelser havde levet adskilt i mere end 2 år.

TFA 2005.151 VLD: Ikke grundlag for skilsmisse i medfør af ÆL § 32 om 2 års samlivsophævelse.

M og H var blevet gift i Addis Abeba d. 26.05.2001, hvorefter M var rejst tilbage til Danmark. H fik afslag på opholdstilladelse og kom ikke til Danmark. M påstod skilsmisse i medfør af ÆL § 32. Det kunne heller ikke efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at samlivet mellem parterne på grund af uoverensstemmelser havde været ophævet i 2 år. Betingelserne for skilsmisse i medfør af ÆL § 32 var derfor ikke opfyldt. Det tiltrådtes herefter, at der alene var grundlag for separation.

TFA 2005.150 ØLK: H's beskikkede advokat tilkendt honorar på 40.000 kr. for ikke under 39 timers arbejde.

Skifteretten i Frederikssund tilkendte ved afslutningen af et fællesboskifte H's beskikkede advokat et honorar på 40.000 kr. plus moms. Advokaten havde haft et tidsforbrug på ikke under 39 timer. Skifteretten oplyste, at der var taget udgangspunkt i en timebetaling på 1.000 kr. plus moms. ØL fandt det tilkendte salær passende.

TFA 2005.150 ØLK: H, der havde fri proces, skulle delvist refundere statskassen udgifterne til den beskikkede advokat.

H, der havde fri proces, havde ved skiftet fået 500.000 kr. kontant. H's beskikkede advokat blev tilkendt et salær på 45.000 kr. + moms, og Frederikssund Skifteret pålagde H at godtgøre statskassen 30.000 kr. H kærede med påstand om, at hun ikke skulle godtgøre statskassen noget, men landsretten stadfæstede under hensyn til, at H var tillagt et kontantbeløb på 500.000 kr.

TFA 2005.147 ØLD: Ikke hustrubidrag efter 12 års ægteskab.

12 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M ejede et anpartsselskab og havde en personlig indkomst på ca. 300.000 kr. årligt. H var kontorassistent, som nu modtog kontanthjælp på ca. 10.000 kr. om måneden. Retten i Roskilde tilkendte H bidrag i 2 år. ØL anførte, at H under ægteskabet havde haft indtægtsgivende arbejde eller havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet. Henset hertil og til H's alder og det oplyste om parternes økonomiske forhold, fandtes der ikke at være grundlag for at pålægge M bidragspligt over for H.

TFA 2005.143 VLD: Forældremyndighed over 4-årig datter tilkendt moderen.

Moderen fik tilkendt FM over 4-årig datter, som siden samlivsophævelsen 2 år tidligere havde boet lige meget hos faderen og moderen.

TFA 2005.141 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 9 års ægteskab og 8 års forudgående samliv.

9 års ægteskab og 8 års forudgående samliv. M var 60-årig shippingmand med bopæl i Singapore. H var 40-årig udlænding, der havde været hjemmegående. Hun ville påbegynde 1-årig uddannelse til social- og sundhedsassistent. Frederiksberg Ret tilkendt H bidrag i 3 år. ØL stadfæstede under henvisning til samlivets varighed og det forhold, at H under samlivet i vid udstrækning havde måtte indrette sig efter M's beskæftigelsesmæssige forhold, samt H's undervisnings- og uddannelsesbehov.

TFA 2005.140 ØLK: Fogedretten havde med rette afvist at fastsætte erstatningssamvær.

Fogedretten i Helsinge afviste at fastsætte erstatningssamvær for weekendsamvær, der bortfaldt under efterårsferien, da det fremgik af samværsresolutionen, at weekendsamvær og hverdagssamvær bortfaldt fremover, hvis det fald helt eller delvist i moderens ferier. ØL stadfæstede.

TFA 2005.136 VLD: Forældremyndighed over 12-årig dreng overført til faderen.

FM over 12-årig dreng overført til faderen. Drengen havde både i ord og handling klart tilkendegivet, at han nu ønskede at bo hos sin far i Charlottenlund.

TFA 2005.134 VLK: 7-årig datter skulle tilbagegives til fader i Holland.

Moder var i august 2004 rejst fra Holland til Danmark med 7-årig datter D. Fogedretten i Lemvig lagde til grund, at parterne ikke havde aftalt, at moderen kunne medtage D til Danmark, og at faderen i øvrigt ikke givet sit samtykke hertil. Bortførelsen var derfor ulovlig, jf. BBL § 10, stk. 2. Efter det oplyste, herunder fogedrettens samtale med D og erklæring fra læge L, var det ikke godtgjort, at der var en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen af D vil været til skade for hendes sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte hende i en situation, som hun ikke bør tåle. Betingelserne for at nægte tilbagegivelse i medfør af BBL § 11, nr. 2 var derfor ikke opfyldte. D var kun 7 år gammel og havde ikke nået en sådan alder og modenhed, herunder en forståelse af konsekvenserne ved at flytte til Danmark, at der burde tages hensyn til hendes mening. Betingelserne for at nægte tilbagegivelse i medfør af BBL § 11, nr. 3 var derfor heller ikke opfyldte. Der forelå ikke omstændigheder som anført i BBL § 11, nr. 4. F's påstand tages derfor til følge. VL stadfæstede.

TFA 2005.132 VLD: 5 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 53-årig servicechef med en årsindkomst i 2003 på 826.774 kr. H var 49-årig økonoma på deltid med en årsindkomst i 2003 på 146.136 kr. Retten i Fredericia tilkendte H bidrag i 8 år. Efter oplysningerne om H's fortsatte tilknytning til arbejdsmarkeds nedsatte VL bidragsperioden til 5 år.

TFA 2005.130 VLK: Fogedsamværssag burde ikke være udsat på afventen af forældremyndighedsdom.

Fogedretten i Grindsted udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om faders samvær med 9-årig datter D, indtil forældremyndighedssag i Nyborg var afgjort. VL tiltrådte, at der efter de foreliggende oplysninger om faderens adfærd var grundlag for at udsætte fogedsagen til nærmere belysning af, hvorvidt en fuldbyrdelse af samværet ville udsætte D's sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare. VL fandt dog ikke, at fogedretten havde haft tilstrækkelig anledning til at udsætte sagen, indtil der foreligger en afgørelse af forældremyndighedssagen ved retten i Nyborg, men fandt, at sagen burde søges afklaret af fogedretten ved indhentelse af nærmere oplysninger om navnlig D's forhold - eventuelt ved afholdelse af en samtale med D sammen med en børnesagkyndig eller ved at indhente sagkyndig erklæring til brug for samværssagen, eventuelt fra den børnesagkyndige, der var udmeldt i forbindelse med forældremyndighedssagen. VL stadfæstede med denne ændring fogedrettens afgørelse om, at fogedsagen udsættes, og hjemviste sagen til fortsat behandling ved fogedretten.

TFA 2005.128 ØLD: Intet hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab. M var 46-årig musiker med en årsindkomst på 320.000 kr. H var 59-årig selvstændig damefrisør og tjente ca. 140.000 kr. Retten i Frederikssund fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at pålægge M at betale bidrag til H. Hustruens manglende indtægter kunne ikke tilskrives ægteskabet. ØL stadfæstede.

TFA 2005.126 ØLD: 1 års hustrubidrag efter 5 års ægteskab.

5 års ægteskab. M var 55-årig tjenestemand. H var 50 år og fra Kroatien. H fik kontanthjælp og ønskede en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Retten i Vordingborg tilkendte H bidrag i 3 år. ØL tilkendte H bidrag i en overgangsperiode på 1 år.

TFA 2005.122 ØLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed under overførselssag.

Retten i Odense tilkendt under en sag om overførsel af forældremyndighed den midlertidige forældremyndighed over 3 piger på 11, 12 og 14 år til moderen. Retten tilkendte 9 dage senere moderen forældremyndigheden. Under hensyn til at børnene nu opholdt sig hos moderen, fandt ØL ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at ændre byrettens afgørelse.

TFA 2005.119 ØLK: Tvangsbøder var pålagt med rette.

Fogedretten i Odense havde pålagt fader 3 tvangsbøder á 1.500 kr. om dagen, indtil faderen udleverede dreng til moderen, som havde forældremyndigheden. ØL tiltrådte, at faderen var pålagt tvangsbøder, og at disse var forfaldne. Da barnet nu var udleveret, fandt ØL ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at inddrive tvangsbøderne.

TFA 2005.117 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 8 års ægteskab og 17 års forudgående samliv.

8 års ægteskab og 17 års forudgående samliv. M var 45-årig driftschef i et boligselskab med årsindtægt på 540.000 kr. H var 43 år og havde været hjemmegående i en del af samlivsperioden. Hun ønskede nu at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Retten i Ballerup tilkendte H bidrag i 5 år. ØL stadfæstede.

TFA 2005.111 VLD: Aftaler om afkald på bidrag og delvist afkald på boslod ikke tilsidesat mere end 5 år efter.

M og H var blevet separeret d. 04.05.1998 efter knap 3 års ægteskab og 14 års forudgående samliv. H havde forud for separationen givet afkald på hustrubidrag og delvist afkald på boslod. Antaget, at H ved først mere end 5 år senere at rejse krav om tilsidesættelse af aftalerne havde udvist en sådan passivitet, at hun ikke længere kunne gøre kravet gældende.

TFA 2005.110 ØLK: Salær til beskikket advokat i forældremyndighedssag fastsat til 6.500 kr. plus moms.

Retten i Nykøbing Sjælland tilkendt faderens beskikkede advokat i en forældremyndighedssag et salær på 6.500 kr. plus moms samt salær for transporttid 1.650 kr. plus moms. Retten fandt, at det af advokaten opgjorte tidsforbrug på 9 timer gik ud over den nødvendige forberedelse af sagen. ØL stadfæstede, idet der ikke fandtes grundlag for at fravige de sædvanlige takster.

TFA 2005.108 ØLD: H fik medhold i skilsmisse efter ÆL § 34.

H påstod skilsmisse i medfør af ÆL § 34, idet M i 2003 havde slået hende med en ledning og også tidligere havde slået hende jævnligt. Retten i Maribo gav H medhold under henvisning til, at hendes forklaring blev støttet af de lægelige oplysninger. ØL stadfæstede.

TFA 2005.92 CD: Bedstefaderen til en pige på 15 år havde fået forældremyndigheden ved en tyrkisk dom fra 1998. Denne afgørelse skulle anerkendes i Danmark efter Europarådskonventionen af 1980 om forældremyndighed, jf. BBL § 4, stk. 1. En senere aftale om at overføre forældremyndigheden fra barnets mor til bedstefaderen og hans ægtefælle var derfor uden retsvirkning.

TFA 2005.91 CD: Moder blev pålagt at betale normalbidrag til forsørgelsen af barnet B til en kommune, der havde anbragt B i familiepleje. Der blev lagt vægt på, at anbringelsen ikke havde et behandlingsmæssigt sigte, og at kommunen havde pålagt faderen at betale for anbringelsen efter betalingsbekendtgørelsen.

TFA 2005.91 CD: Klage over statsamts afslag på samvær blev afvist, da afgørelsen først blev påklaget efter mere end 6 måneder, og da barnet i mellemtiden var flyttet til et andet europæisk land. Efter dansk international privatret træffes afgørelser om samvær som udgangspunkt af myndighederne på det sted, hvor barnet bor eller opholder sig, jf. bekg. om forældremyndighed og samvær §§ 17 og 18. Dette skyldes, at disse myndigheder som regel har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvad der vil være bedst for barnet.

TFA 2005.91 CD: Moder ansøgte statsamtet om børnebidrag kort tid efter samlivsophævelse d. 15.12.2001. Hun ønskede bidraget fastsat fra samlivsophævelsen. Statsamtet bad hende om at udfylde et ansøgningsskema, som hun returnerede til statsamtet d. 10.03.2002. Statsamtet orienterede herefter faderen om, at moderen havde ansøgt om bidrag fra d. 10.03.2002, og at statsamtet agtede at pålægge ham at betale bidrag fra dette tidspunkt. Statsamtet traf senere afgørelse i overensstemmelse hermed. Moderen anmodede statsamtet om at genoptage sagen og fastsætte bidraget fra samlivsophævelsen. Statsamtet fastholdt afgørelsen, som moderen påklagede. CD tilkendegav, at faderen på grund af varslingen ikke længere kunne pålægges at betale bidraget fra samlivsophævelsen. Statsamtet accepterede herefter at yde moderen erstatning svarende til bidraget for den omhandlede periode.

TFA 2005.90 CD: Fader pålagt at betale konfirmationsbidrag, uanset at moderen havde afslået at holde fælles konfirmationsfest, hvorfor faderen havde holdt egen fest for barnet dagen efter konfirmationen.

TFA 2005.89 CD: Fader var i 2003 pålagt at svare normalbidrag plus 200% til 2 børn. Han var ene-ejer af et anpartsselskab, hvor han hævede 700.000-800.000 kr. årligt i løn. Selskabet havde i 2001 et underskud på 768.710 kr. Der blev set bort fra dette underskud, idet virksomheden ifølge bemærkningerne til regnskabet forventede et positivt resultat det følgende år, og da det ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort, at underskuddet var udtryk for en varig ændring af virksomhedens indtjeningsevne.

TFA 2005.87 ØLD: 2 års hustrubidrag efter 5 års ægteskab.

5 års ægteskab. M var 45-årig selvstændig revisor. H var 55 år og havde arbejdet i M's firma. Hun var nu på kontanthjælp. Retten i Nykøbing S. tilkendte H bidrag i 2 år. ØL stadfæstede.

TFA 2005.83 ØLD: 2 års hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab. M var uddannet maskinmester og ansat i teknisk afdeling med en årsløn på ca. 350.000 kr. H var tidligere bankrådgiver, der på grund af helbredsproblemer nu var i gang med en 4-årig uddannelse som pædagog, som ville være afsluttet om knap 2 år. Retten i Hørsholm tilkendte H bidrag i 3 år. ØL tilkendte H bidrag i 2 år.

TFA 2005.80 ØLD: Skilsmisse på grund af ulovlig børnebortførelse.

M havde ulovligt bortført to sønner på 12 og 11 år til Algeriet og var idømt 1 års fængsel efter STRFL § 215. H fik medhold i påstand om skilsmisse i medfør af ÆL § 36. H fik tilkendt forældremyndigheden over de to sønner.

TFA 2005.77 ØLD: Aftalt hustrubidrag ikke ændret.

M og H havde ved separation i 1999 efter 29 års samliv, heraf 14 års ægteskab, aftalt, at M skulle betale tidsubegrænset hustrubidrag, og at bidraget skulle udgøre 7.000 kr. om måneden i de første 5 år og derefter fastsættes af statsamtet. M var i 1999 leder i et byggemarked. Han blev afskediget i 2003 og var nu optaget på merituddannelse som folkeskolelærer. H havde været hjemmegående under ægteskabet og havde nu haft vikariater. Retten i Tårnby fandt ikke grundlag for i medfør af ÆL § 52 at ændre bidragspligtens længde eller det aftalte bidrags størrelse, som fra d. 01.08.2004 skulle fastsættes af statsamtet. ØL stadfæstede. M blev i medfør af RPL § 451, stk. 3 pålagt at betale 7.500 kr. i sagsomkostninger for byretten og 5.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten.

TFA 2005.71 VLD: H havde ikke bevist, at hun havde krav på mere end anført i bodelingsoverenskomsten.

M og H, der var blevet separeret d. 31.07.2000, havde uden advokatbistand indgået en skriftlig bodelingsaftale, hvorefter M skulle udtage 2 ejendomme og betale 420.000 kr. til H. H påstod, at hun tillige skulle have 50% af provenuet ved salg af sommerhus. H fik medhold ved retten i Herning. VL fandt, at det havde formodningen for sig, at parterne ønskede at indgå en aftale, der vedrørte alle tre ejendomme. Aftalen indeholdt ikke noget forbehold om, at hun herudover skulle have en del af provenuet ved salget af sommerhuset. Det fremgik i stedet, at hun ikke skulle betale blandt andet udgifter i forbindelse med salget af sommerhuset. Det fandtes ikke bevist, at H har krav på et beløb, der oversteg 420.000 kr.

TFA 2005.68 VLD: Forældremyndighed over 3-årig dreng tilkendt plejeforældre efter faderens død.

Dreng på 9 måneder var i november 2001 blevet anbragt i familiepleje. Faderen, der i 2002 fik tilkendt forældremyndigheden, døde i maj 2003. Nordjylland Statsamt bestemte, at plejeforældrene skulle have forældremyndigheden. Retten i Viborg fandt også, at det var bedst, at plejeforældrene fik forældremyndigheden, jf. FML § 14, stk. 2. VL stadfæstede med tilføjelse om, at det var bedst for S, at han kunne vokse op under afklarede forhold hos plejeforældrene som han nu opfattede som sine nærmeste. Moderen havde siden forældremyndigheden over drengen blev tillagt nu afdøde fadere alene haft ret til samvær med drengen. Herefter udgjorde den nu trufne afgørelse ikke et brud på M's ret til respekt for sit familieliv, jf. EMRK art. 8.

TFA 2005.67 ØLK: Fogedsag skulle ikke udsættes på afventen af udfaldet af verserende forældremyndighedssag.

Fogedretten i Nykøbing F udsatte sag om udlevering af datter på 10 år til moderen, da sag om overførelse af forældremyndighed til faderen var berammet til domsforhandling 9 dage senere, jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 2. Under hensyn til sagens hastende karakter fandt ØL det rettest at træffe afgørelse, selv om den i RPL § 397, stk. 1, nævnte frist ikke var udløbet. Efter sagens karakter og omstændigheder fandtes faderens sagsanlæg om overførsel af forældremyndigheden ikke at kunne begrunde, at fogedretten udsatte forretningen.

TFA 2005.62 VLD: 8 års hustrubidrag efter 30 års ægteskab.

30 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 53-årig mureruddannet byggeformand med årsindkomst på ca 500.000 kr. H var 50 år, arbejdede på kontor på deltid og havde en årsindkomst på 170.000 kr. Retten i Skanderborg tilkendte H bidrag i 3 år. VL tilkendte H bidrag i 8 år.

TFA 2005.58 VLD: Fader tilkendt forældremyndigheden til 4-årig søn.

Fader fik tilkendt forældremyndigheden over 4-årig dreng, som de sidste 3 år havde boet hos moderen. Dette kunne ikke tillægges afgørende betydning, da drengen hele tiden havde haft samvær med sin far - på et tidspunkt som en deleordning, og da drengen kunne fortsætte i samme børnehave, hvis faderen fik forældremyndigheden. Antaget, at faderen på længere sigt kunne skabe de bedste rammer for drengen.

TFA 2005.53 ØLD: Fader tilkendt forældremyndigheden til 6-årig datter.

Fader fik tillagt forældremyndigheden over 6-årig datter - trods børnesagkyndig anbefaling af moderen, hvor dagligdagen var mere impulsiv og ikke så forudsigelig som hos faderen, som måtte antages at være den, der i særlig grad var i stand til at skabe faste og trygge rammer for datteren i hendes fortsatte opvækst. (2-1)

TFA 2005.51 ØLD: Ægteskabssag i Danmark ikke afvist på grund af påstået identisk sag i Libanon.

H havde anlagt separationssag ved Retten i Tåstrup med påstand om, at hun fik forældremyndigheden over 2 børn på 3 og 1 år. M påstod sagen afvist, da der verserede en identisk sag mellem parterne i Libanon. Retten i Tåstrup tog ikke afvisningspåstanden til følge. ØL stadfæstede, da der ikke forelå underbyggede oplysninger om det i Libanon foretagne sagsanlæg. Da H, der havde tidsubegrænset opholdstilladelse, havde bopæl her i landet, kunne sagen anlægges her i riget, jf. RPL § 448 c, stk. 1, nr. 1. (Skal rettelig være nr. 2)

TFA 2005.45 ØLK: Udleveringsforretning efter samlivsophævelse nægtet fremme.

M ønskede ved ophævelse af 14 års samliv at få udleveret en computer og printer. Da K havde fremlagt dokumentation for, at computeren var købt i hendes navn, og da K ligeledes havde fremlagt kvittering vedrørende køb af printeren, havde M ikke godtgjort sin ret til at få tingene udleveret. Fogedretten på Frederiksberg nægtede at fremme forretningen, jf. RPL § 597, stk. 1, 1. pkt. ØL stadfæstede.

TFA 2005.43 ØLD: Ikke hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab. M var 47-årig akademiker og tjente 600.000-650.000 kr. H var sygehjælper på deltid med en årsindtægt på 250.000 kr. Hun havde haft arbejde under næsten hele ægteskabet, og der forelå ingen usikkerhed omkring hendes fremtidige arbejdsmuligheder. Københavns Byret tilkendte H bidrag i 5 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.

TFA 2005.42 ØLK: 11-årig dreng udleveret til moderen.

Fogedretten i Nykøbing Falster bestemte, at 11-årig dreng skulle udleveres til moderen, der havde fået tilkendt forældremyndigheden, selv om drengen ønskede at blive boende hos faderen. ØL stadfæstede, idet udlevering ikke udsatte drengens sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.

TFA 2005.40 ØLD: Forældremyndigheden til 4 børn blev ikke overført til faderen.

FM til drenge på 17 og 13 år og to piger på 10 år blev ikke overført til faderen trods moderens samværssabotage.

TFA 2005.39 ØLK: 5 års hustrubidrag efter 18 års ægteskab.

18 års ægteskab. M var renovationsarbejder med årsindkomst på 220.000 kr. H var uddannet køkkenassistent, der nu fik mellemste førtidspensionist. Retten i Store Heddinge tilkendt H bidrag i 5 år. ØL stadfæstede.

TFA 2005.37 ØLK: Udlevering af dreng til forældremyndighedshaver ikke udsat.

Fogedretten i Odense fremmede sag om udlevering af dreng til moderen, som havde fået tilkendt forældremyndigheden i landsretten, idet drengens sjælelige eller legemlige sundhed ikke udsattes for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. Det forhold, at der var indgivet ansøgning om 3. instansbevilling, kunne ikke medføre udsættelse af fogedforretningen. ØL stadfæstede.

TFA 2005.36 VLK: Tvangsbøder ophævet, da statsamtet havde suspenderet samværet.

Fogedretten i Esbjerg havde fastsat to tvangsbøder på 1.500 kr. hver, der forfaldt enkeltvis, hvis moder ikke udleverede datter til samvær på to konkrete datoer. Da Statsamtet i Ribe under kæremålet havde suspenderet samværet, var der - i hvert fald så længe Civilretsdirektoratet ikke havde tillagt klagen opsættende virkning - ikke nogen afgørelse om samvær, der kunne tvangsfuldbyrdes. Fogedrettens afgørelse blev derfor ophævet.

TFA 2005.35 ØLK: Salær til beskikket advokat i ægteskabssag forhøjet.

Retten i Holbæk havde tilkendt sagsøgerens beskikkede advokat i en ægteskabssag et salær på 4.500 kr. plus moms. Under hensyn til at advokaterne tre gange havde måttet forberede domsforhandlingen og give møde, fandt landsretten, at salæret burde forhøjes til 6.500 kr. plus moms.

TFA 2005.25 VLD: Forældremyndigheden over to døtre fordelt med en datter til hver af forældrene.

Moder fik tilkendt forældremyndigheden til datter på 1½ år, som boede hos moderen i Danmark, og faderen fik tilkendt forældremyndigheden til 3½ årig datter, som boede hos faderen i Tyrkiet.

TFA 2005.19 VLD: Ægtefællehandel uden ægtepagt erklæret ugyldig.

M havde i juni 1995 med advokatbistand solgt huset til H for 647.000 kr., hvilket ubestridt svarede til handelsværdien ifølge mæglervurdering. Et provenu på 157.119,47 kr. var af berigtigende advokat sendt til Jyske Bank, som satte beløbet ind på H's konto. M havde samme dag hævet beløbet kontant og lagt pengene i en bankboks tilhørende en ven. Det var ikke dokumenteret, hvad pengene var blevet brugt til. VL tiltrådte, at H ikke havde godtgjort, at provenuet var endeligt betalt til M. Overdragelsen var ugyldig uden ægtepagt. H dømt til at anerkende, at dommen kunne lyses som adkomst for M under konkurs, og H tilpligtet at betale 170.000 kr. svarende til nettoprovenuet ved en senere omprioritering.

TFA 2005.16/2 VLD: 10 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab.

28 års ægteskab. M var 56-årig indehaver af kebab-forretning. H var 55 år, syg og arbejdsløs. Retten i Århus og VL tilkendte H bidrag i 10 år.

Advokat Jørgen U. Grønborg