Bekendtgørelse om forældremyndighed og samvær m.v.

Afløst fra d. 01.10.2007 af bekg. nr. 1071 af 06.09.2007

Gældende fra og med d. 01.01.2007

Gældende indtil d. 01.01.2007


Gældende fra og med d. 01.01.2007

Bekg. nr. 1259 af 07.12.2006

I medfør af § 17, stk. 4, og § 31, stk. 2, i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret ved § 3 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 525 af 24. juni 2005 og § 25 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1: Forældremyndighed

Anmeldelse til statsforvaltningen af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 1. Anmeldelse til statsforvaltningen af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, eller overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, jf. lovens § 11, stk. 1, skal ske på en godkendt blanket.

Stk. 2. Følgende skal indsendes til statsforvaltningen sammen med anmeldelsesblanketten:

1) Hvis barnet er født i udlandet, skal der ved aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, vedlægges dokumentation for, at aftalen angår et fælles barn.

2) Ved aftale om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, vedlægges dokumentation for den fælles forældremyndighed.

3) Ved aftale om overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden, jf. lovens § 11, stk. 1, vedlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Hvis barnet er født i udlandet, skal der desuden vedlægges dokumentation for, at aftalen angår et fælles barn.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet blanketten. Når statsforvaltningen har modtaget blanketten i underskrevet og dateret stand med den nødvendige dokumentation, er anmeldelse sket. Statsforvaltningen påtegner blanketten om modtagelsen af anmeldelsen og sender en kopi med statsforvaltningens påtegning til forældrene.

Stk. 4. Anmeldelse af en tidsbegrænset eller i øvrigt betinget aftale om forældremyndighed kan ikke modtages.

Statsforvaltningens godkendelse af aftaler om forældremyndighed

§ 2. Ved anmodning om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed mellem andre end barnets forældre, jf. lovens § 11, stk. 2, indkalder statsforvaltningen parterne til et møde og vejleder dem om aftalens retsvirkninger.

Stk. 2. Sammen med anmodningen vedlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Hvis barnet er født i udlandet, skal der tillige vedlægges dokumentation for forældreskabet til barnet. Skal forældremyndigheden tillægges et ægtepar i forening, vedlægges også dokumentation for ægteskabet.

Stk. 3. Det skal i anmodningen oplyses, om der skal ydes vederlag ved overførsel af forældremyndigheden.

Stk. 4. Det møde, som er nævnt i stk. 1, kan tidligst afholdes 3 måneder efter barnets fødsel.

Stk. 5. Statsforvaltningen kan med parternes samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem. Statsforvaltningen kan endvidere med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren anmode kommunen om en udtalelse om barnet.

§ 3. Ydes der ved overførsel af forældremyndigheden vederlag, afgør statsforvaltningen, om vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog værgemålslovens § 35 og værgemålsbekendtgørelsens §§ 35-36, og underretter i så fald forvaltningsafdelingen herom.

Stk. 2. Ydes der vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til indehaveren af forældremyndigheden, kan aftalen ikke godkendes.

§ 4. Skal der før afgørelse efter lovens § 11, stk. 2, indhentes erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, skal statsforvaltningen vejlede den pågældende om muligheden for at få overført forældremyndigheden efter lovens §§ 12 og 13.

Stk. 2. Hvis statsforvaltningen trods en indsigelse fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, agter at godkende en aftale om overførsel af forældremyndigheden efter lovens § 11, stk. 2., og påklages statsforvaltningens afgørelse til Familiestyrelsen, kan aftalen ikke godkendes, før styrelsen har truffet afgørelse.

§ 5. Parterne indkaldes til at møde samtidigt til det møde, der er nævnt i § 2, stk. 1. De kan dog indkaldes særskilt, navnlig hvis en af dem bor langt fra den statsforvaltning, der behandler sagen. I så fald holdes mødet i statsforvaltningen på det sted, hvor den pågældende bor eller opholder sig. Opholder en af parterne sig i udlandet, kan møde ske for den danske repræsentation på det sted, hvor den pågældende opholder sig eller kan give møde.

§ 6. Udebliver parterne fra det møde, der er nævnt i § 2, stk. 1, anses anmodningen som bortfaldet. Udebliver en af parterne, indkaldes parterne til et nyt møde, medmindre det konstateres, at anmodningen er bortfaldet. Udebliver parterne eller en af dem fra det andet møde, anses anmodningen som bortfaldet.

§ 7. Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. lovens § 14, skal statsforvaltningen spørge skifteretten, om afdøde efter lovens § 15 har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.

Stk. 2. Statsforvaltningen kan med ansøgeres samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem. Statsforvaltningen kan endvidere med samtykke fra en eventuel indehaver af forældremyndigheden anmode om en udtalelse om barnet.

Stk. 3. Skal statsforvaltningen indhente erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, vejleder statsforvaltningen den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter lovens § 13, stk. 3, og § 14.

Anmeldelse til retten af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 8. Sker anmeldelse til retten af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, eller overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, jf. lovens § 11, stk. 1, tilføres dette retsbogen, og udskrift heraf udleveres til forældrene. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2: Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 9. Statsforvaltningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om rådgivning eller konfliktmægling.

§ 10. Forældrene og barnet skal samtidig med fremsættelse af tilbud om rådgivning orienteres om indholdet af § 12, stk. 1-4.

Stk. 2. Rådgivning er ikke betinget af, at begge forældre deltager. Indkaldelse til rådgivning skal ske, blot en af forældrene eller barnet vil deltage. Statsforvaltningen kan afslå rådgivning med den, der udebliver fra et møde om rådgivning. Må rådgivningen anses som formålsløs, hvis ikke begge forældre deltager, kan statsforvaltningen endvidere afslå rådgivning.

Stk. 3. Statsforvaltningen tilrettelægger rådgivningen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsforvaltningens behandling af en sag om forældremyndighed eller samvær sættes i bero, indtil rådgivningen er afsluttet. Statsforvaltningen kan dog træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller samvær.

§ 11. Forældrene skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om indholdet af § 12, stk. 1 og 5.

Stk. 2. Konfliktmæglingen er betinget af, at begge forældre deltager.

Stk. 3. Statsforvaltningen tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsforvaltningens behandling af en sag om forældremyndighed eller samvær sættes i bero, indtil konfliktmæglingen er afsluttet. Statsforvaltningen kan dog træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller samvær.

§ 12. Der må ikke til brug for statsforvaltningens afgørelse af en sag om forældremyndighed eller samvær indhentes oplysninger, som forældrene eller barnet har givet under rådgivning eller konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af rådgiveren eller mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til forældrene eller barnet.

Stk. 2. Hvis forældrene eller barnet giver samtykke til, at oplysninger om den pågældende indhentes eller videregives fra rådgivningen, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 3. Forældrene kan anmode statsforvaltningens sagsbehandler om at deltage i rådgivningen. Hvis sagsbehandleren deltager, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 4. Statsforvaltningen kan vejlede forældrene om muligheden for at aftale, at der på baggrund af rådgivningen udarbejdes en sagkyndig vurdering eller erklæring til brug for sagens videre behandling.

Stk. 5. Er forældrene enige herom, kan de anmode om, at en skriftlig aftale indgået under konfliktmæglingen videregives til statsforvaltningens sagsbehandler.

Kapitel 3: Stedlig kompetence i sager om forældremyndighed og samvær mv.

Stedlig kompetence i sager om forældremyndighed

§ 13. Anmeldelse og anmodning om godkendelse af aftaler om forældremyndighed efter bekendtgørelsens §§ 1 og 2 indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor, jf. dog stk. 2. Det samme gælder anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter lovens § 28. Bor barnet ikke i Danmark, indgives anmeldelse eller anmodning til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Stk. 2. Anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, over et ufødt barn indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor moderen bor eller opholder sig.

Stk. 3. Hvis forældrene er enige herom, kan anmeldelse og anmodning uanset bestemmelsen i stk. 1 indgives til en anden statsforvaltning.

Stk. 4. Den statsforvaltning, som efter stk. 1 og 2 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen overføres til en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 14. Den statsforvaltning, der behandler sagen, kan bestemme, at samtale med barnet efter lovens § 29 b skal afholdes af statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor.

Stedlig kompetence i sager om samvær mv.

§ 15. §§ 13 og 14 finder tilsvarende anvendelse på sager om fastsættelse eller ændring af samvær, herunder midlertidigt samvær. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse på sager om anden kontakt med barnet, jf. lovens § 18, og om fratagelse af orienteringsretten, jf. lovens § 19.

§ 16. Er der fælles forældremyndighed, skal det fremgå af en afgørelse om samvær, at den af forældrene, der har barnet boende, kan anmode fogedretten om bistand til at kræve barnet tilbage efter udøvelsen af samværet.

§ 17. Statsforvaltningen skal sikre, at der er mulighed for overvåget samvær, når det i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Forældrene skal ikke betale for overvågningen.

Stedlig kompetence i sager om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 18. Den statsforvaltning, der behandler en sag om forældremyndighed eller samvær, tager stilling til rådgivning og konfliktmægling.

Stk. 2. Skal der efter lovens § 29 b finde en samtale sted med barnet, skal barnet tilbydes rådgivning i forbindelse med samtalen.

Stk. 3. Anmodning om rådgivning eller konfliktmægling, selvom der ikke verserer en sag om forældremyndighed eller samvær, rettes til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet eller en af forældrene bor. Hvis forældrene er enige herom, kan anmodningen rettes til en anden statsforvaltning.

Kapitel 4: Klage mv.

§ 19. Klager over statsforvaltningens afgørelser, der efter loven kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Familiestyrelsen), indgives til den statsforvaltning, der har truffet afgørelsen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 20. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

Kapitel 5: Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 874 af 24. oktober 2002 om forældremyndighed og samvær mv. ophæves.

Familiestyrelsen, den 7. december 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Anette Hummelshøj


Gældende indtil d. 01.01.2007

Bekg. nr. 874 af 24.10.2002, som ændret ved bekg. nr. 929 af 14.09.2004. Trådt i kraft d. 01.10.2004

Kapitel 1 - Forældremyndighed

Kapitel 2 - Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

Kapitel 3 - Kompetence

Kapitel 3 a - Klage m.v.

Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.


I medfør af § 17, stk. 4, og § 31, stk. 2-3, i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, fastsættes

Kapitel 1

Forældremyndighed

Anmeldelse til statsamtet af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 1. Anmeldelse til statsamtet af en aftale om

1) fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6,

2) ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, eller

3) overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, jf. lovens § 11, stk. 1,

skal ske på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.

Stk. 2. Følgende skal indsendes til statsamtet sammen med anmeldelsesblanketten:

1) Ved aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, vedlægges dokumentation for, at aftalen angår et fælles barn.

2) Ved aftale om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, vedlægges dokumentation for den fælles forældremyndighed.

3) Ved aftale om overførsel af forældremyndigheden fra den ene til den anden forælder, jf. lovens § 11, stk. 1, vedlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet, og for at aftalen angår et fælles barn.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet blanketten. Når statsamtet har modtaget blanketten i underskrevet og dateret stand med den nødvendige dokumentation, er anmeldelse sket. Statsamtet påtegner blanketten om modtagelsen af anmeldelsen og sender en kopi med statsamtet s påtegning til forældrene.

Stk. 4. Anmeldelse af en tidsbegrænset eller i øvrigt betinget aftale om forældremyndighed kan ikke modtages

§ 1 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.2. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

Statsamtets godkendelse af aftaler om forældremyndighed

§ 2. Anmoder forældrene statsamtet om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, og er de enige om, hvem der skal have forældremyndigheden alene, indkalder statsamtet dem til et møde. På mødet vejleder statsamtet dem om aftalens retsvirkninger.
Stk. 2. Sammen med anmodningen vedlægges:
1) dåbs- eller navneattest for barnet, eller
2) fødselsattest, hvis barnet er unavngivet, eller
3) fødsels- og navneattest udstedt af personregisterføreren, hvis barnet er navngivet til personregistret i de sønderjyske landsdele, samt
4) eventuel aftale eller afgørelse om forældremyndighed, eller
5) eventuel omsorgs- og ansvarserklæring.
Stk. 3. Er forældrene uenige om forældremyndigheden, henvises de til at søge spørgsmålet afgjort af retten.

§ 2 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.3. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 3. Ved anmodning om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed mellem andre end barnets forældre, jf. lovens § 11, stk. 2, indkalder statsamtet parterne til et møde og vejleder dem om aftalens retsvirkninger.

Stk. 2. Sammen med anmodningen vedlægges dokumentation for forældreskabet til barnet samt for, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Skal forældremyndigheden tillægges et ægtepar i forening, vedlægges også dokumentation for ægteskabet.

Stk. 3. Det skal i anmodningen oplyses, om der skal ydes vederlag ved overførsel af forældremyndigheden.

Stk. 4. Det møde, som er nævnt i stk. 1, kan tidligst afholdes 3 måneder efter barnets fødsel.

Stk. 5. Statsamtet kan med parternes samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem. Statsamtet kan endvidere med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren anmode kommunen om en udtalelse om barnet.

§ 3 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.4. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 4. Ydes der ved overførsel af forældremyndigheden vederlag, afgør statsamtet, om vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog værgemålslovens § 35 og værgemålsbekendtgørelsens §§ 34-35, og underretter i så fald forvaltningsafdelingen herom.

Stk. 2. Ydes der vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til indehaveren af forældremyndigheden, kan aftalen ikke godkendes.

§ 5. Skal der før afgørelse efter lovens § 11 indhentes erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, skal statsamtet vejlede den pågældende om muligheden for at få overført forældremyndigheden efter lovens §§ 12 og 13.

Stk. 2. Statsamtets afgørelse om indsigelse fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, mod overførsel af forældremyndighed efter lovens § 11 kan påklages til Familiestyrelsen. Agter statsamtet trods indsigelsen at godkende aftalen, og påklages statsamtets afgørelse til Familiestyrelsen, kan aftalen ikke godkendes, før styrelsen har truffet afgørelse.

§ 5, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.5. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 6. Parterne indkaldes til at møde samtidigt til det møde, der er nævnt i § 3, stk. 1. De kan dog indkaldes særskilt, navnlig hvis en af dem bor langt fra det statsamt, der behandler sagen. I så fald holdes mødet i statsamtet på det sted, hvor den pågældende bor eller opholder sig. Opholder en af parterne sig i udlandet, kan møde ske for den danske repræsentation på det sted, hvor den pågældende opholder sig eller kan give møde.

§ 6, 1. pkt. er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.6. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 7. Udebliver parterne fra det møde, der er nævnt i § 3, stk. 1, anses anmodningen som bortfaldet. Udebliver en af parterne, indkaldes parterne til et nyt møde, medmindre det konstateres, at anmodningen er bortfaldet. Udebliver parterne eller en af dem fra det andet møde, anses anmodningen som bortfaldet.

§ 7 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.7. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 8. Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. lovens § 14, skal statsamtet spørge skifteretten, om afdøde efter lovens § 15 har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.

Stk. 2. Statsamtet kan med ansøgeres samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem. Statsamtet kan endvidere med samtykke fra en eventuel indehaver af forældremyndigheden anmode om en udtalelse om barnet.

Stk. 3. Skal statsamtet indhente erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, vejleder statsamtet den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter lovens § 13, stk. 3, og § 14.

Anmeldelse til retten af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 9. Sker anmeldelse til retten af en aftale om

1) fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6,

2) ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, stk. 1, eller

3) overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, jf. lovens § 11, stk. 1,

tilføres dette til retsbogen, og udskrift heraf udleveres til forældrene. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.8. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

Kapitel 2

Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 10. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, der ydes i sager om forældremyndighed og samvær af statsamtets sagsbehandlere eller af andre, med hvem statsamtet har indgået aftale om at yde rådgivning eller konfliktmægling efter lovens § 28. Reglerne finder også anvendelse på rådgivning og konfliktmægling, der ydes i sager om fri proces til en sag om forældremyndighed.

§ 11. Statsamtet kan undlade at tilbyde rådgivning eller konfliktmægling, hvis dette i det konkrete tilfælde findes unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.

Stk. 2. Rådgivning eller konfliktmægling skal ikke tilbydes i sager om midlertidig forældremyndighed eller samvær.

§ 12. Statsamtet kan fastsætte en frist for accept af tilbud om rådgivning eller konfliktmægling.

§ 13. Forældrene og barnet skal samtidig med fremsættelse af tilbud om rådgivning orienteres om indholdet af § 15.

Stk. 2. Rådgivning er ikke betinget af, at begge forældre deltager. Indkaldelse til rådgivning skal ske, blot en af forældrene eller barnet vil deltage. Statsamtet kan afslå rådgivning med den, der udebliver fra et møde om rådgivning.

Stk. 3. Statsamtet tilrettelægger rådgivningen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsamtets behandling af en sag om forældremyndighed eller samvær sættes i bero, indtil rådgivningen er afsluttet. Statsamtet kan dog træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller samvær.

§ 14. Statsamtet tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang. Forældrene skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om § 15, stk. 1.

§ 15. Der må ikke til brug for statsamtets afgørelse af en sag om samvær, forældremyndighed eller fri proces indhentes oplysninger, som forældrene eller barnet har givet under rådgivning eller konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af rådgiveren eller mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til forældrene eller barnet.

Stk. 2. Hvis forældrene eller barnet giver samtykke til, at oplysninger om den pågældende indhentes eller videregives fra rådgivningen, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 3. Forældrene kan anmode statsamtets sagsbehandler om at deltage i rådgivningen. Hvis sagsbehandleren deltager, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 4. Statsamtet kan vejlede forældrene om muligheden for at aftale, at der på baggrund af rådgivningen udarbejdes en sagkyndig vurdering eller erklæring til brug for sagens videre behandling.

Kapitel 3

Kompetence

International kompetence i sager om forældremyndighed og samvær m.v.

§ 16. Et statsamt i Danmark kan behandle en sag om forældremyndighed, hvis

1) en af parterne har bopæl i Danmark,

2) begge parter har dansk statsborgerret, eller

3) en af parterne har dansk statsborgerret, og det godtgøres, at den pågældende på grund af sin statsborgerret ikke vil kunne få behandlet en sag om forældremyndighed over barnet i det land, hvor den pågældende har bopæl.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan et statsamt i Danmark behandle en sag om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, hvis parterne ikke er gift med hinanden og bor på Færøerne.

§ 17. Et statsamt i Danmark kan behandle en sag om samvær, hvis

1) barnet bor i Danmark,

2) en sag om forældremyndigheden over barnet behandles i Danmark, eller

3) parterne er enige herom.

§ 18. Et statsamt kan endvidere behandle en sag om forældremyndighed eller samvær, hvis

1) en sag om separation eller skilsmisse behandles i Danmark,

2) begge ægtefæller har statsborgerret og sædvanligt opholdssted i de nordiske lande,

3) barnet er ægtefællernes fælles barn, og

4) barnet har sit sædvanlige opholdssted i Danmark, eller

a) barnet har sit sædvanlige opholdssted i et af de andre nordiske lande,

b) mindst en af ægtefællerne har forældremyndigheden over barnet,

c) ægtefællerne har accepteret, at sagen behandles i Danmark, og

d) det er bedst for barnet, at sagen behandles i Danmark.

§ 19. Hvis en sag om forældremyndighed eller samvær kan behandles af et statsamt i Danmark efter §§ 16-18, indgives ansøgningen til det statsamt, der er nævnt i §§ 20-21 og 25.

Stk. 2. Hvis intet statsamtet kan behandle sagen efter §§ 20-21 og 25, indgives ansøgningen til Familiestyrelsen, der bestemmer, hvilket statsamt der skal behandle den.

§ 19, stk. 2 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.9. i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

Stedlig kompetence i sager om forældremyndighed

§ 20. Ansøgning om forældremyndighed, herunder midlertidig forældremyndighed, indgives til statsamtet på det sted, hvor barnet bor.

Stk. 2. Hvis forældrene er enige herom, kan ansøgningen uanset bestemmelsen i stk. 1 indgives til et andet statsamt.

Stk. 3. Det statsamt, som efter stk. 1 og 2 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen overføres til et andet statsamt, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 21. Anmeldelse af en aftale efter lovens § 6 indgives til statsamtet på det sted, hvor en af parterne bor, hvis barnet ikke bor i Danmark, eller hvis anmeldelsen vedrører et ufødt barn.

Stk. 2. Anmeldelse af en aftale efter lovens § 9 indgives til statsamtet på det sted, hvor en af parterne bor, hvis barnet ikke bor i Danmark.

Stk. 3. Anmeldelse af en aftale efter lovens § 11, stk. 1, samt ansøgning efter lovens § 11, stk. 2, og § 14 indgives til Københavns Overpræsidium, hvis barnet ikke bor i Danmark.

§ 21 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.10 i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 22. Hvis en sag om forældremyndighed er indbragt for retten, indgives anmeldelse eller anmodning efter lovens §§ 6, 9 eller 11 til den ret, der behandler sagen.

§ 22 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.11 i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

§ 23. Det statsamt, der behandler sagen, kan bestemme, at samtale med barnet efter lovens § 29 skal afholdes af statsamtet på det sted, hvor barnet bor.

Stedlig kompetence i sager om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 24. Det statsamt, der behandler en sag som nævnt i § 10, tager stilling til rådgivning og konfliktmægling, herunder om der skal fremsættes tilbud herom.

Stk. 2. Skal der efter lovens § 29 finde en samtale sted med barnet, skal barnet tilbydes rådgivning i forbindelse med samtalen.

Stk. 3. Skønner statsamtet, at der er særligt behov herfor, kan der tilbydes rådgivning eller konfliktmægling, selvom der ikke er uenighed om forældremyndighed eller samvær.

Stk. 4. Anmodning om rådgivning eller konfliktmægling, selvom der ikke verserer en sag om forældremyndighed eller samvær, rettes til statsamtet på det sted, hvor barnet eller en af forældrene bor. Hvis forældrene er enige herom, kan anmodningen rettes til et andet statsamt.

Stedlig kompetence i sager om samvær m.v.

§ 25. §§ 20 og 23 finder tilsvarende anvendelse på sager om fastsættelse eller ændring af samvær, herunder midlertidigt samvær. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse på sager om anden kontakt med barnet, jf. lovens § 18, og om fratagelse af orienteringsretten, jf. lovens § 19.

§ 26. Er der fælles forældremyndighed, skal det fremgå af en afgørelse om samvær, at den af forældrene, der har barnet boende, kan anmode fogedretten om bistand til at kræve barnet tilbage efter udøvelsen af samværet.

§ 27. Statsamtet skal sikre, at der er mulighed for overvåget samvær, når det i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Forældrene skal ikke betale for overvågningen.

Kapitel 3 a

Klage m.v.

§ 27 a. Klage over statsamtets afgørelser behandles af Familiestyrelsen. Klagen indgives til det statsamt, der har truffet afgørelsen. Statsamtet videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 27 b. Statsamtet kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsamtet ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsamtet ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsamtets beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

§§ 27 a og 27 b er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.12 i bekg. nr. 929 af 14.09.2004

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995 om forældremyndighed og samvær ophæves.

§ 29. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 24. oktober 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer

§ 2 i bekg. nr. 929 af 14.09.2004:

Stk. 1 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed eller overførsel af forældremyndigheden til den anden forælder, der er indgivet før den 1. oktober 2004, og som ikke er færdigbehandlet af statsamtet, anses som en anmeldelse af aftale herom, hvis ansøgningen er indgivet af forældrene i fællesskab. § 1, stk. 1, finder ikke anvendelse på sådanne anmeldelser.

Stk. 3. Statsamtets adgang til at genoptage en påklaget afgørelse, jf. § 27 b, finder også anvendelse på klager og ansøgninger, der er modtaget i statsamtet før den 1. oktober 2004, og som ikke er færdigbehandlet.


Advokat Jørgen U. Grønborg