Nyheder i Familieret 2004

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2004

TFA 2003

TFA 2002

TFA 2001

TFA 2000

TFA 1999

TFA 1998


TFA 2004.549 CD: Uddannelsesbidrag blev fastsat til normalbidragets grundbeløb plus 50%, uanset faderens indtægt på over 1,2 mio. kr., idet barnet havde en månedlig indtægt fra SU på 2.247 kr.

TFA 2004.549 CD: Fader fik medhold i, at han kun skulle betale normalbidrag til sine to børn, da poste "perdiem" ikke skulle medregnes som indtægt, idet posten dækkede over godtgørelse for kost og logi.

TFA 2004.547 CD: Faders samvær med 7-årig søn ophævet, da faderen var dømt for seksuelle overgreb på storesøster.

TFA 2004.546 CD: Faders samvær med 5-årig datter blev suspenderet på baggrund af 14-årig storesøsters udtalelser.

TFA 2004.540 VLD: 8 års hustrubidrag efter 17 års ægteskab.

17 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M var 59-årig indehaver af virksomhed, der solgte måleinstrumenter. H var 63 år, tidligere bogholder i M's virksomhed, på efterløn og uden erhvervsevne. Retten i Viborg frifandt M for bidragspligt. VL tilkendt H bidrag i 8 år, da M fortsat havde erhvervsmuligheder. (2-1)

TFA 2004.539 ØLK: Salær i forældremyndighedssag forhøjet til 10.000 kr.

Byretten i København tilkendte i en forældremyndighedssag de beskikkede advokater 6.500 kr. plus moms. Sagsøgerens advokat kærede og henviste til, at der havde været to retsmøder og indhentet børnesagkyndig undersøgelse. ØL forhøjede salæret til 10.000 kr. plus moms.

TFA 2004.535 VLD: Fader fik tilkendt forældremyndigheden til to døtre på 8 og 5 år, som havde boet mest (9/5) hos ham i de sidste 19 måneder. VL lagde ikke nogen særlig vægt på, at faderen som led i sin karriere i forsvaret muligvis skulle flytte om nogle år.

TFA 2004.529 ØLK: Overdragelse af ejendom fra M til H var ugyldig.

M havde i august 2003 overdraget sin halvdel af ejendom til H for 569.169 kr. - svarende til 50% af restgælden. Værdien for halvparten var ifølge ejendomsmæglervurdering 623.500 kr. M var ikke blevet frigjort for hæftelse for lån til Nykredit på 86.891 kr. Fogedretten i Holbæk fandt, at der kunne foretages udlæg i ejendommen for 27.321 kr. ØL hjemviste sagen til fogedretten, da M ikke havde godtgjort, at RVL § 32 var iagttaget i forbindelse med overdragelsen, med henblik på foretagelse af udlæg for kreditors fulde fordring.

TFA 2004.528 ØLK: Fogedretten i Rønne fremmede sag om udlevering af to drenge til samvær med deres fader, som moderen beskyldte for seksuelle overgreb. ØL stadfæstede, idet der ikke var grundlag for at antage, at fuldbyrdelsen ville udsætte drengene sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.

TFA 2004.528 ØLK: Retten på Frederiksberg tilkendte den midlertidige forældremyndighed til 13-årig dreng til faderen, hos hvem drengen efter eget ønske havde boet de sidste 5 måneder. ØL stadfæstede.

TFA 2004.522 VLD: Separation anset for bortfaldet ved genoptagelse af samliv.

M og H blev separeret i 1991. De fik i separationstiden 2 børn, C i 1992, og D i 1999. M boede i forbindelse med samvær med børnene ca. hver anden weekend i den tidligere fælles bolig, hvor H også var til stede. Retten i Holstebro fandt, at separationen var bortfaldet på grund af genoptagelse af samliv, jf. ÆL § 30. M fik derfor ikke medhold i påstand om skilsmisse i medfør af ÆL § 31. H fik medhold i påstand om ny separation i medfør af ÆL § 29. VL stadfæstede. H fik i landsretten tilkendt FM til alle 4 børn på 15, 14, 11 og 5 år.

TFA 2004.520 ØLK: M ikke tillagt sagsomkostninger i sag om afvisning af offentligt skifte.

H havde begæret offentligt skifte, hvilket blev afvist, da der var indgået bodelingsaftale i 1998, jf. TFA 2004.415 ØLK. Skifteretten i Kalundborg hævde sagens omkostninger. Henset til sagens karakter og omstændighederne ved det lange tidsforløb, forinden sagen blev afvist fra skifteretten, samt da sagsforløbet ikke alene kunne tilskrives forhold hos H, tiltrådte ØL, at omkostningerne var ophævet.

TFA 2004.517 VLK: Under sag om overførsel af forældremyndigheden til to børn på 11 og 9 år fra faderen til moderen tillod Retten i Randers, at en 7 år gammel børnesagkyndig erklæring under en tidligere forældremyndighedssag mellem parterne blev fremlagt. VL stadfæstede.

TFA 2004.516 ØLK: Fogedretten i Gladsaxe pålagde moder tvangsbøder på 2.000 kr. pr samværsdag, hvis hun ikke udleverede søn på samvær, da moderen ikke i rimelig tid havde tilkendegivet, at hun skulle på ferie, ikke var fremkommet med dokumentation og havde afgivet forskellige forklaringer om sine planer. ØL stadfæstede.

TFA 2004.515 ØLK: Fogedretten i Brøndbyerne tog ikke moderens begæring om udlevering af to børn på 13½ og 9 år til følge, da børnene havde protesteret herimod, og da en udlevering ville indebære alvorlig fare for deres sundhed såvel sjæleligt som psykisk. ØL stadfæstede.

TFA 2004.514 ØLK: Afsluttende skiftesamling ikke udsat yderligere.

Skifteretten i Ballerup afviste M's begæring om yderligere udsættelse af sagen med henblik på tilvejebringelse af regnskabsmateriale. M. der var advokat, var ved medhjælpers skrivelser af 12.01.2004 og 30.03.2004 blevet opfordret til at fremkomme med en opgørelse over hans bodel, og M var ved skrivelse af 23.04.2004 blevet opfordret til at fremkomme med bemærkninger til medhjælpers udkast til regnskab. M havde forhold sig passiv hertil og begærede i skifteretsmødet d. 02.06.2004 alene udsættelse uden at angive, hvornår materialet ville foreligge. ØL stadfæstede.

TFA 2004.514 VLK: Retten i Holstebro tilkendte den midlertidige forældremyndighed til sønner på 2 og 6 år til faderen. Moderen ville flytte til Arizona med sønnerne. VL stadfæstede.

TFA 2004.513 ØLK: Retten i Frederikssund undlod at tage parternes påstand om midlertidig forældremyndighedsafgørelse til følge, da forældrene fortsat boede i samme bolig, og da det under de foreliggende omstændigheder ikke fandtes bedst for børnene, at forældremyndigheden tilkom den ene af forældrene alene. ØL stadfæstede.

TFA 2004.510 VLD: Moderen tilkendt FM til datter på 2 år. Moderen havde efter samlivsophævelsen haft størst stabilitet i sit liv, og hun havde udvist størst forståelse for at aflæse og imødekomme barnets behov.

TFA 2004.509 VLK: Kendelse kunne ikke kæres, efter at dom var afsagt.

Retten i Fredericia afsagde kendelse om, at der ikke skulle indhentes børnesagkyndig erklæring. Retten afsagde samme dag dom i sag. Faderens kæremål vedrørende kendelsen blev afvist, idet afgørelser, der er truffet under sagen, ikke kan kæres af en part efter, at der er afsagt dom i sagen, jf. RPL § 390.

TFA 2004.508 ØLK: Fællesbo taget under offentligt skifte, da det ikke kunne udelukkes, at M's bodel var positiv.

Skifteretten i Nyborg afviste offentligt skifte, da H's bodel var negativ, og da det ikke var godtgjort, at M's bodel var positiv. Goodwill i M's vognmandsvirksomhed skulle ifølge skifteretten overstige 328.433 kr., for at M's bodel blev positiv. ØL udtalte, det der ikke var enighed om værdien af 4 aktiver, herunder goodwill, samt om den kurs, hvormed restskat skulle medtages som passiv. Da de foreliggende vurderinger ikke var foretaget i medfør af SKL § 48, kunne det ikke på det foreliggende grundlag udelukkes, at M's bodel var positiv. H's begæring om offentligt skifte blev herefter taget til følge.

TFA 2004.502 ØLD: Ægtepagt om sumsæreje indebar ikke, at H hæftede for M's tab ved salg af ejendom.

M og H havde i 1999 i lige sameje købt en ejendom for 1.064.450 kr., med en udbetaling på 283.000 kr., som blev betalt af M. Parterne indgik ægteskab i 2000 og oprettede forinden ægtepagt om, at 300.000 kr. af ejendommen ved salg skulle være M's skilsmissesæreje, mens ejendommen i øvrigt skulle være fælleseje. H fraflyttede ejendommen d. 15.03.2002, og M fraflyttede ejendommen d. 01.05.2002. Parterne blev skilt d. 17.05.2002. Ejendommen blev solgt d. 15.11.2002 for 1.115.000 kr. med et nettoprovenu på 224.589,50. M påstod H dømt til at betale 50% af differencen op til 300.000 kr. eller 37.705 kr. plus 50% af forskellen i de afholdte driftsudgifter fra d. 15.03.2002 til d. 15.11.2002 på 21.544 kr. eller i alt 59.249 kr. Retten i Næstved og ØL fandt, at ægtepagten ikke indeholdt et tilsagn fra H om, at hun personligt påtog sig at friholde M for tab, hvis hans særeje ved ejendommens senere salg viste sig at være mindre end det oprindeligt indskudte beløb på 300.000 kr. De udgifter, som M havde betalte i tiden frem til skilsmissen d. 17.05.2002 måtte anses for omfattet af ægtefællers gensidige forsørgelsespligt efter RVL § 2, og kunne ikke danne grundlag for et refusionskrav mod H. M havde ikke godtgjort at have afholdt refusionsberettigede udgifter for tiden efter skilsmissen end 10.000 kr., som var tilkendt i byretten. (Komm.: Det kunne efter min mening slet ikke aftales, at H's halvdel af ejendommen skulle være M's skilsmissesæreje)

TFA 2004.499 ØLK: Retsafgift i et § 82-skifte skulle beregnes på basis af værdierne pr. skæringsdagen.

I en sag om skifte mellem to samlevende i medfør af SKL § 82 beregnede skifteretten i Tårnby retsafgift på basis af værdierne pr. opgørelsesdagen, og en ejendom blev således medregnet med ejendomsværdien pr. 31.12.2003 1.800.000 kr. ØL udtalte, at skæringsdagen skulle lægges til grund ved værdiansættelse af boets aktiver. Den faste ejendom skulle herefter indgå med 1.625.000 kr.

TFA 2004.496 VLK: 15-årig dreng skulle udleveres til faderen.

Fogedretten i Randers nægtede i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. at fremme sag om udlevering af 15-årig dreng til faderen, som havde eneforældremyndigheden. VL fandt, at hensynet til drengens udvikling gjorde det påkrævet, at drengen fik fast bopæl hos faderen, og fogedretten skulle derfor gennemføre udleveringen af drengen til faderen.

TFA 2004.493 VLD: Moder tilkendt forældremyndighed til 2 børn, uanset at hun ville flytte til en anden by.

Moder fik tilkendt forældremyndigheden til en 8-årig datter og en 5-årig søn, uanset af moderen ville flytte ca. 150 km fra den hidtidige bopæl. Moderen var børnenes primære omsorgsperson, som børnene var nærmest knyttet til.

TFA 2004.492 VLD: 8 års hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab. M var 39-årig selvstændig erhvervsdrivende med en årsindkomst på over 300.000 kr. H var 50-årig førtidspensionist. Retten i Thisted tilkendt H bidrag i 8 år. VL stadfæstede. Det kunne ikke lægges til grund, at M på grund af sine helbredsmæssige forhold og den økonomiske udvikling i sine virksomheder ikke formåede at betale bidrag.

TFA 2004.491 ØLK: Kæremål i fogedsamværssag afvist på grund af manglende retlig interesse.

Fogedretten i København havde udsat samværssag på afventning af afgørelse fra Civilretsdirektoratet. Faderen påkærede udsættelsen. 3 uger senere stadfæstede Civilretsdirektoratet afgørelse fra Københavns Overpræsidium, hvorefter faderen fortsat skulle have uovervåget samvær, idet han skulle deponere sit pas i Overpræsidiet. ØL afviste kæremålet, idet faderen efter Civilrestdirektoratets afgørelse ikke længere havde fornøden retlig interesse i kæremålet.

TFA 2004.488 VLD: Fader tilkendt forældremyndigheden til 3 drenge.

Fader fik tilkendt FM til tre drenge på 6, 9 og 15 år, da det efter indholdet af den børnesagkyndige erklæring måtte anses for tvivlsomt, om moderen på egen hånd var i stand til at varetage rolle som forældremyndighedsindehaver.

TFA 2004.481 ØLK: Moder tilkendt midlertidigt forældremyndighed til 3 piger.

Retten i Næstved tilkendte moderen den midlertidige FM til tre piger på 14, 9 og 4 år. Pigerne havde på eget initiativ taget ophold hos hende. Dommeren havde forinden samtale med de to ældste piger sammen med en psykolog. ØL fandt ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens skøn.

TFA 2004.479 ØLK: Fogedsag om udlevering af 9-årig dreng ikke udsat på politianmeldelse.

Fogedretten i Svendborg udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering af 9-årig dreng til faderen, som havde eneforældremyndigheden, idet moderen havde indgivet anmeldelse mod faderen for vold mod drengen. ØL fandt efter en samlet bedømmelse af oplysningerne i sagen ikke grundlag for at udsætte sagen.

TFA 2004.477 ØLD: 8 års hustrubidrag efter 32 års ægteskab. M fik medhold i skilsmisse efter ÆL § 32.

32 års ægteskab. M var 56-årig ingeniør med årsindkomst på 600.000 kr. H var jævnaldrende tidligere kontorassistent, der nu var uden arbejde. H havde svært ved at komme gang på grund af fysiske og psykiske problemer. Retten i Helsinge tilkendte H bidrag i 5 år. ØL fastsatte bidragsperioden til 8 år. M fik i landsretten medhold i skilsmisse efter ÆL § 32, idet M var flyttet til Canada og i maj 2002 havde meddelt H, at han ønskede separation.

TFA 2004.471 VLD: FM over 9-årig pige blev overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2. Der havde bl. a. været problemer med gennemførelsen af samværsretten.

TFA 2004.457 CD: Statsamtet afslog faders ansøgning om samvær, idet han tidligere havde bortført barnet til udlandet og tilbageholdt barnet der i længere tid. CD stadfæstede.

TFA 2004.454 VLD: Moderen havde i 1996 fået FM til parrets 3 børn på dengang 2, 4 og 6 år. I 1998 dræbte faderen moderen, og FM blev tillagt en tredjemand V. Børnene kom i familiepleje. Faderen fik ikke medhold i, at han fik tillagt FM. Han havde i en årrække ikke haft kontakt af betydning med børnene, der måtte anses for velanbragte i plejefamilien.

TFA 2004.450 VLD: FM til 5-årig dreng ikke overført til fader, selv om den børnesagkyndige havde anbefalet dette.

TFA 2004.433 VLD: M frifundet for kompensationskrav fra K.

M og K havde levet sammen fra 1992 til 1998. M ejede en kro, hvor K havde haft lønnet ansættelse i de første 4 år. M's formue var ved samlivets etablering negativ med ca. 1,1 mio. kr. og ved samlivets ophævelse positiv med ca. 675.000 kr. M havde i 1994 opnået en akkord med sine kreditorer, som forøgede hans formue med ca. 1,6 mio. kr. og havde i 1997 påbegyndt kursusvirksomhed på kroen. M havde i 1996 oprettet testamente til fordel for K, og heri anført, at K var berettiget til et kompensationsbeløb ved hans død. K påstod sig tilkendt 200.000 kr. i kompensation. Retten i Esbjerg tilkendte K 75.000. VL lagde til grund, at M's formueforøgelse langt overvejende må tilskrives akkorden i 1994 samt indtægter fra kursusvirksomhed i 1997-98, hvor K normalt ikke længere deltog i arbejdet om aftenen på kroen. Det kunne således ikke lægges til grund, at forøgelsen i større omfang skulle hidrøre fra K's arbejdsindsats på kroen. Under disse omstændigheder var der allerede som følge heraf - uanset indholdet af det testamente, som M oprettede i 1996 - ikke grundlag for at tilkende K et kompensationsbeløb.

TFA 2004.432 ØLK: Moder ikke pålagt sagsomkostninger i samværssag.

Fogedretten i Roskilde havde pålagt en moder tvangsbøde på 2.000 kr., hvis hun ikke udleverede datter til weekendsamvær med faderen 11 dage senere. Fogedretten pålagde desuden moderen, der havde advokatbeskikkelse efter RPL § 500, stk. 2, at betale 3.000 kr. i sagsomkostninger til manden. ØL fandt efter sagens karakter ikke, at der var særlig anledning til at pålægge moderen at betale sagsomkostninger til manden.

TFA 2004.429 ØLD: FM til 5-årig pige ikke overført til faderen trods moderens samværschikane.

FM til 5-årig pige blev ikke overført til faderen. Moderen havde gennem længere tid og uden rimelig grund unddraget faderen samvær med D. Uanset at dette ifølge bemærkningerne til FML § 13 burde indgå med betydelig vægt ved afgørelsen, fandtes det under de foreliggende omstændigheder, hvor den nu 5-årige D altid havde boet sammen med moderen betænkeligt at fastslå, at overførsel af forældremyndigheden til faderen ville være bedst for datteren. (2-1)

TFA 2004.422 VLD: Offentligt skifte afvist, da fællesboet var delt.

M og H havde kort efter samlivsophævelse i september 2002 underskrevet bodelingsaftale, hvorefter M bl. a. udtog parcelhuset, og H fik 10.000 kr. kontant. I skilsmissebevilling af 24.10.2002 var anført, at fællesboet var delt. Skifteretten i Holsted afviste H's begæring om off. skifte, idet der mellem parterne var indgået en endelig bodelingsaftale. Det var uden betydning, at der ikke var sket nogen værdiansættelse af aktiverne. Spørgsmålet om, hvorvidt der var sket en urimelig skævdeling, skulle ikke have indflydelse på bedømmelsen af, om der var indgået en endelig bodelingsaftale. VL stadfæstede.

TFA 2004.419 VLD: Fader fik tilkendt FM til 20 måneder gammel dreng jf. FML § 9, da han bl. a. ud fra den børnesagkyndige erklæring bedst kunne opfylde drengens daglige behov. Moderens og hendes nye samlever var i institutionsbehandling for alkoholmisbrug.

TFA 2004.417 ØLD: Ikke hustrubidrag efter 13 års ægteskab. M tilkendt lejligheden.

13 års ægteskab. M var 64-årig faglærer og havde en årsindkomst på 300.000 kr. H var 60-årig efterlønsmodtager med årsindkomst på 150.000 kr. Ballerup Ret tilkendte H bidrag i 3 år. ØL fandt efter det oplyste om ægteskabets varighed og parternes økonomiske forhold ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. H ønskede at få tilkendt retten til lejligheden, som hun agtede at bruge til bytte, da hun ikke havde råd til at fortsætte lejemålet. Ballerup ret tilkendte M lejligheden. ØL stadfæstede ud fra en samlet vurdering, herunder at lejemålet tilkom M ved ægteskabets indgåelse i 1990.

TFA 2004.415 ØLK: Offentligt skifte afvist, da boet var delt.

Skifteretten i Kalundborg havde taget fællesbo under offentlig skiftebehandling efter H's begæring. ØL henviste til, at bodelingsaftalen indgået i 1998 ved forlig i ØL i 2002 blev præciseret, men ikke tilsidesat. Indsigelser mod en endelig bodelingsaftale henhørte under de almindelige domstoles behandling. Herefter, og idet der ikke i øvrigt var grundlag for at tage begæringen om offentligt skifte til følge, ophævedes skifterettens beslutning, og sagen afvistes fra skifteretten.

TFA 2004.414 VLK: Retten i Varde tilkendte den midlertidige forældremyndighed til knap 4-årig datter til faderen, så hun komme tilbage til sin børnehave og til det hus, familien senest beboede i fællesskab. VL tilkendte den midlertidige forældremyndighed til moderen, som efter det oplyste måtte anses for at være den, der hidtil havde taget sig mest af datteren.

TFA 2004.412 VLD: Fader fik tilkendt FM til 22 måneder gammel dreng jf. FML § 9, da han bl. a. ud fra psykologerklæring bedst kunne sikre stabile rammer for drengens vækst og udvikling.

TFA 2004.407 ØLD: M fik ikke medhold i skævdeling efter SKL § 69 a.

M og H blev separeret d. 07.12.2001 efter 3 år og 8 måneders ægteskab. De havde inden ægteskabet købt en ejerlejlighed i lige sameje. M havde betalt hele udbetalingen og alle købsomkostninger med i alt ca. 150.000 kr. M havde indbragt hovedparten af midlerne i ægteskabet, og M havde haft den største indtjening. M havde betalt for parternes bryllup, faste udgifter, istandsættelse og møblering af lejligheden, mens H havde betalt for familiens daglige husholdning. Københavns Byrets Skifteafdeling fandt, at der havde været tale om fælles økonomi. Retten fandt ikke, at en ligedeling vil være åbenbart urimelig, eller at der var grundlag for at M forlods skulle udtage et beløb inden fællesbodelingen. ØL stadfæstede dommen af de grunde, der var anført af byretten, og da landsretten måtte lægge til grund, at en betydelig del af fællesboets formue hidhørte fra en konjukturbestemt værdistigning af den faste ejendom.

TFA 2004.404 VLD: FM til 9-årig dreng blev ikke overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2, selv om moderen ville flytte til en anden by i Jylland.

TFA 2004.403 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 10 års ægteskab.

10 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M var 39 år med en årsindkomst på 300.000 kr. H var 42-årig førtidspensionist. Retten i Odense tilkendte H bidrag i 3 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.400 ØLK: Sag afvist fra skifteretten, da boet var delt.

M og H var blevet separeret i 1999. På et møde d. 28.06.1999, hvor parternes to sønner og en advokat var til stede, blev der underskrevet en bodelingsaftale, der ikke kunne antages at være foreløbig. Skifteretten i Gentofte afviste derfor M's begæring om skifte, idet en senere tvist om aftalen og dens gennemførelse skulle afgøres under et civilt søgsmål. ØL tiltrådte, at der var indgået en aftale, og stadfæstede afvisningen.

TFA 2004.398 ØLD: Ikke bidrag til M efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab. M var nyuddannet konditor med en indtægt på 20.000 kr. om måneden. H var 40-årig læge med en indtægt på 34.000 kr. om måneden. Retten i Hillerød tilkendte M bidrag i 2 år. ØL fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge H bidragspligt.

TFA 2004.396 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 33 års ægteskab.

33 års ægteskab. M var selvstændig akademiker med en årsindkomst på ca. 500.000 kr. H var 57 år, bankuddannet og havde de sidste 6 år arbejdet som receptionist i M's virksomhed. Fællesformuen udgjorde ca. 9,8 mio. kr. Københavns Byret tilkendte H bidrag i 8 år. ØL forlængede bidragsperioden til 10 år.

TFA 2004.392 VLD: Fader tilkendt FM til 7-årig dreng.

Fader tilkendt FM til 7-årig dreng, da drengen led af alvorlig opmærksomhedsforstyrrelse med behov for bl.a. faste rammer, normer og styring, og da faderen på baggrund af den børnesagkyndige erklæring måtte anses for bedre at være i stand til at varetage drengens særlige behov end moderen, selv om hendes forældreevne var blevet forbedret under opholdet i Familiehuset.

TFA 2004.388 ØLD: 2 års hustrubidrag efter 14 års ægteskab.

14 års ægteskab og 1½ års forudgående samliv. M var 53-årig tjenestemand med en nettoindtægt på 17.000 kr. om måneden. H var 44 år og i arbejdstilbud. Retten i Korsør tilkendte H bidrag i 1 år. ØL forlængede bidragsperioden til 2 år.

TFA 2004.387 ØLK: Ikke samtale med 12-årig i fogedsag.

Odense Fogedret pålagde moder en tvangsbøde på 3.000 kr., hvis hun ikke udleverede 12-årig søn til samvær den førstkommende lørdag. Civilretsdirektoratet havde erklæret sig enig med statsamtet i ikke at indkalde sønnen til en samtale, da det på grund af hans handicap ifølge psykolog ikke var muligt at få en troværdig erklæring fra ham om hans egne ønsker. Fogedretten og ØL fandt derfor ikke grundlag for at udsætte sagen på, at der blev ført en samtale med sønnen.

TFA 2004.381 ØLD: FM tillagt faster og onkel efter moderens død.

Moder døde i august 2002 og efterlod sig døtrene A på 19 år og D på 7 år. Roskilde Statsamt bestemte, at fasteren E og dennes ægtefælle G skulle have forældremyndigheden. Moderen havde i et børnetestamente fra 1995 bestemt, at den ældste piges far skulle have forældremyndigheden. Retten i Roskilde og ØL fandt, at forældremyndigheden burde tillægges E og G, jf. FML § 14, stk. 2, 1. pkt. Henset til børnetestamentets alder og baggrund kunne dette ikke tillægges afgørende betydning.

TFA 2004.364 CD: Forældrene havde i 1999 aftalt en deleordning vedrørende de 2 fællesbørn. De havde desuden aftalt, at moderen skulle betale børnebidrag. CD fandt ikke grundlag for at lade børnebidraget bortfalde, da der ikke var sket relevante forandringer af forholdene.

TFA 2004.363 CD: Fader havde efter aftale betalt 1.000 kr. om måneden i børnebidrag siden november 2001. Han ophørte med betalingen d. 01.09.2002, hvilket moderen først opdagede i sommeren 2003, hvorefter hun søge om bidrag. CD pålagde faderen at betalte normalbidrag med tilbagevirkende kraft fra d. 01.09.2002, da han ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at ikke at skulle betale bidrag efter d. 01.09.2002, når han havde indgået aftale med moderen herom.

TFA 2004.362 CD: Statsamtet havde afslået at give faderen, der var udstationeret i et fjernt land, ret til telefonkontakt med 5-årigt barn, fordi telefonforbindelserne var ustabile. CD gav faderen ret til telefonkontakt mandag og fredag mellem kl. 16.00 og 20.00.

TFA 2004.359 CD: M blev i medfør af RVL § 5 pålagt at betale bidrag til H med 3.000 kr. om måneden. Parterne boede hver for sig på en landbrugsejendom, som tilhørte H som særeje.

TFA 2004.358 CD: Statsamt havde pålagt faderen at betale 630 kr. til 7-årig søns begravelse. CD forhøjede beløbet til ca 50% af de samlede udgifter til bedemand. gravsten, køb og vedligeholdelse af gravsted og bespisning og fastsatte bidraget til 7.000 kr.

TFA 2004.358 CD: Udtalelse til Udlændingestyrelsen om omfanget af normalsamvær til brug for sag om opholdstilladelse.

TFA 2004.356 ØLK: Skiftebegæring afvist, da fællesboet var delt.

M og H var blevet separeret i 1999. M anlagte i 2001 retssag mod H med påstand om, at H skulle betale to gældsposter på i alt 46.708 kr. Af stævningen fremgik, at også M var af den opfattelse, at fællesboet var delt ved mundtlige aftaler. Hvidovre Skifteret afviste M's begæring om skifte, da boet var delt. ØL stadfæstede.

TFA 2004.349 VLD: Separation bortfaldet på grund af genoptagelse af samlivet.

M og H blev separeret d. 22.01.2001. M døde d. 27.08.2001. H påstod de to fællesbørn dømt til at anerkende, at separationen var bortfaldet, og at hun derfor var begunstiget på to livsforsikringer med i alt 313.607 kr. VL antog, at separationen var bortfaldet som følge af genoptagelse af samlivet, jf. ÆL § 30.

TFA 2004.348 ØLK: Fogedretten fuldbyrdede samværsresolution med en forskydning af tidspunkterne.

Fogedretten i København fandt, at der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger siden samværsresolutionen af 19.12.2003, og fogedretten bestemte, at moderen skulle udlevere de to børn i overensstemmelse med resolutionen. Dog blev Overpræsidiets optrapningsordning for samværet forskudt. ØL stadfæstede.

TFA 2004.347 ØLD: 8 års hustrubidrag efter 17 års ægteskab.

17 års ægteskab. M var 36-årig indehaver af en grøntforretning med en årsindkomst på 120.000-140.000 kr. H var 39 år og fra Tyrkiet. Hun havde primært passet hjemmet og de 4 børn og var nu på sygedagpenge. Retten i Tåstrup tilkendte H bidrag i 8 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.345 VLD: 5 års hustrubidrag efter 34 års ægteskab.

34 års ægteskab. M var 55-årig lagerekspedient med en årsindtægt på 228.000 kr. M havde opsagt sit job og skulle leve af understøttelse, indtil han fandt nyt arbejde. H var 53-årig førtidspensionist. Retten i Århus fandt ikke grundlag for bidragspligt. VL pålagde M bidragspligt i 5 år.

TFA 2004.342 ØLD: M fik ikke tilkendt § 56-godtgørelse.

2 års ægteskab og 8 års forudgående samliv. M påstod sig tilkendt ikke under 100.000 kr. efter ÆL § 56. M var arbejdsløs cand. mag. H var cand.merc. på barselsorlov. M havde en pensionsopsparing i Schweiz på ca. 200.000 kr. og en gæld fra anpartsinvesteringer på 500-600.000 kr. H havde en særejeformue på netto ca. 300.000 kr., der stammede fra salg af en ejerlejlighed før samlivets start. Frederiksberg ret frifandt H, idet der navnlig lagdes vægt på, at hendes formue ikke var forøget under samlivet samt på det relativt kortvarige samliv og ægteskab. ØL tiltrådte efter de økonomiske forhold under samlivet og ved dets ophør, at manden ikke var urimeligt ringe stillet.

TFA 2004.341 ØLK: M ikke udsat af H's særejeejendom.

M og H havde i marts 2001 i en ægtepagt aftalt, at H's faste ejendom skulle tilhøre hende som særeje. Parterne blev separeret i juni 2002. De aftalte at M kunne blive boende i H's ejendom i 3 måneder. I november 2002 sagsøgte H M med påstand om, at M skulle fraflytte ejendommen. Da der mellem parterne verserede sag vedrørende delingen af boet, fandt fogedretten i Frederiksværk ikke, at der var godtgjort et besiddelseskrav, jf. RPL § 597, stk. 1, hvorfor sagen nægtedes fremme. ØL stadfæstede.

TFA 2004.338 ØLK: 2 piger på 13 og 8 år skulle ikke udleveres til fader i Spanien.

Moderen var i juli 2002 rejst fra Spanien til Danmark med to piger på 13 og 8 år. Ved en separation i Spanien i marts 2002 var der truffet beslutning om fælles forældremyndighed og om, at moderen skulle have dem boende. Byretten i Madrid traf i januar 2003 afgørelse om, at børnene skulle bo hos faderen. Fogedretten i Gentofte lagde til grund, at børnene havde haft mest kontakt med moderen, og de forklarede fogeden, at de ønskede at blive i Danmark. Under hensyn hertil nægtedes tilbagegivelse med hjemmel i BBL § 11, nr. 2 og 3. ØL fastslog, at sagen, der resulterede i dommen fra 2003 var anlagt på et tidspunkt, da børnene, som både var danske og spanske statsborgere, opholdt sig i Danmark. Dommen kunne således ikke fuldbyrdes i Danmark, jf. § 6, nr. 3. Det tiltrådtes, at faderen som udgangspunkt havde krav på tilbagelevering af børnene, jf. § 10. ØL fandt, at tilbagegivelse burde nægtes, da der, da anmodningen blev indgivet til fogedretten, var gået mere end 1 år fra moderens tilbageholdelse af børnene, og da de måtte antages at være faldet til i de nye omgivelser, jf. § 11, nr. 1. Kendelsen stadfæstedes.

TFA 2004.331 ØLD: H tilkendt bidrag i 1 år efter 4 års ægteskab. Ikke grundlag for § 56-godtgørelse.

4 års ægteskab. M var 52-årig IT-specialist med en årsindkomst på 400.000 kr. H var 48 år og fra Belarus. Hun gik på sprogskole havde forskellige rengøringsjobs og tjente ca. 6.000 kr. netto om måneden. Parterne havde inden ægteskabet oprettet ægtepagt på dansk. M havde hus og bil og pensionsordninger. H havde en ejerlejlighed i Belarus. Retten i Næstved afviste at tage stilling til H's påstand om, at ægtepagten var ugyldig, da hun ikke have forstået ægtepagtens indhold, da påstanden ikke var omfattet af RPL § 448 nr. 6. Retten tilkendte H bidrag i 2 år og fandt ikke grundlag for at tilkende H en § 56-godtgørelse. ØL nedsatte bidragsperioden til 1 år og stadfæstede afgørelsen vedr. § 56-godtgørelsen.

TFA 2004.328 ØLD: H fik medhold i skilsmisse efter ÆL § 34.

ØL fandt det efter bevisførelsen, herunder særlig H's forklaring sammenholdt med de lægelige erklæringer, godtgjort, at M havde udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for H, som derfor fik medhold i påstand om skilsmisse efter ÆL § 34.

TFA 2004.327 ØLD: Ikke skilsmisse efter ÆL §§ 33 og 34.

Retten i Middelfart fandt det ikke bevist, at M havde udøvet vold som beskrevet i ÆL § 34. M havde benægtet at have udøvet vold, ingen af 5 vidner havde overværet sådanne episoder, og der var ikke fremlagt dokumentation, f.eks. lægeerklæringer. Retten fandt det heller ikke bevist, at han havde været utro, jf. ÆL § 33. Betingelserne for separation var til stede. ØL stadfæstede i henhold til grundene.

TFA 2004,326 VLD: H tilkendt bidrag i 2 år efter 6 års ægteskab og 13 års forudgående samliv.

6 års ægteskab og 13 års forudgående samliv. M var 45-årig rørsmed med årsindkomst på 340.000 kr. H var 39-årig dagplejemoder, som netop havde påbegyndt pædagogisk grunduddannelse. M og H havde i skilsmisseansøgningen anført, at der ikke skulle svares hustrubidrag, og de fastholdt denne enighed under mødet i statsamtet, selv om amtsfuldmægtigen ydede vejledning om ægteskabslovgivningens regler. Imidlertid meddelte H kort efter, at hun alligevel ønskede bidrag og der blev ikke udstedt skilsmissebevilling. Retten i Kolding tilkendte H bidrag i 2 år. VL stadfæstede og udtalte, at statsamtet ikke kunne meddele bevilling til separation eller skilsmisse, såfremt en tidligere bestående enighed mellem parterne om deres bidragsforpligtelser over for hinanden ikke var til stede på tidspunktet for statsamtets meddelelse af bevilling til separation eller skilsmisse. Ved behandlingen af en sådan sag for domstolene, var retten ikke bundet af en sådan tidligere aftale, som den ene af parterne senere havde ophævet eller tilbagekaldt.

TFA 2004.325 VLK: Tvangsbøder ikke pålagt og fuldbyrdet, da samværet nu var genoptaget.

Fogedretten i Thisted pålagde i december 2003 en moder tvangsbøder, hvis børnene ikke blev udleveret. Børnene blev ikke udleveret den 19. og 28. december. Moderen forklarede i fogedretten i januar, at hun nu var indstillet på at følge samværsafgørelsen. Fogedretten fandt ikke grundlag for at pålægge tvangsbøder, da parterne havde aftalt at samværet skulle genoptages. Uanset moderens talrige misligholdelser fandt fogedretten ikke, at de pålagte tvangsbøder skulle inddrives, da samværet nu var genoptaget og formålet med bøderne derfor var opnået. VL stadfæstede.

TFA 2004.322 VLD: Ved opløsning af sameje kunne M forlods kræve hele sit kapitalindskud tilbage.

M og K havde pr. 01.05.1999 købt en byggegrund i Skanderborg i lige sameje for 775.000 kr. De flyttede sammen i H's lejlighed d. 01.11.2000. De byggede et hus på grunden og flyttede ind i huset d. 15.06.2001. Samlivet blev ophævet d. 01.08.2001. Ejendommen blev solgt på tvangsauktion til M og indbragte et nettoprovenu på 666.618 kr. Det var ubestridt, at alle udgifter til erhvervelse og bebyggelse af ejendommen (ca. 1 mio. kr.) var afholdt af M. Under disse omstændigheder fandtes opløsningen af samejet at burde finde sted efter almindelige formueretlige principper, således at hver part skulle have halvdelen af det provenu, der var tilbage efter betaling af kreditorer og den enkelte samejers kapitalindskud i samejet. Da de udgifter M havde afholdt, oversteg det beløb der fremkom i forbindelse med opløsningen af samejet, var der ikke noget overskud til deling mellem parterne, og hele provenuet tilfaldt således M.

TFA 2004.321 ØLD: Fader fik tilkendt forældremyndigheden til 2 børn, som havde boet sammen med ham i Somalia siden 1997.

TFA 2004.319 VLD: 8 års hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 48-årig selvstændig fisker med underskud. H var 45-årig teknisk assistent på dagpenge. Retten i Lemvig lagde til grund, at M's arbejde som fisker havde begrænset H's erhvervsmuligheder under ægteskabet, og tilkendte H bidrag i 8 år. VL stadfæstede.

TFA 2004.315 ØLD: K frifundet for kompensationskrav fra M.

M og K havde levet sammen fra 1994 til 2000. De købte i 1995 ejendom i lige sameje. Da M havde en skattegæld på ca. 300.000 kr., solgte M pr. d. 01.10.1997 sin halvdel til K for 320.000 kr. Ejendommens værdi i april 2000 var steget til 925.000 kr. Retten i Assens tilkendte M 30.000 kr. ØL fandt det ikke godtgjort, at M efter oktober 1997 havde ydet et sådant bidrag til parternes fælles udgifter eller til K's formueforøgelse, at der var grundlag for at tilkendte ham noget beløb hos K i den anledning.

TFA 2004.314 VLK: Ikke grundlag for børnesagkyndig undersøgelse.

Retten i Fjerritslev fandt, at der ikke var påberåbt særlige grunde, der kunne tale for ændring af en forældremyndighedsdom, der blev afsagt af VL for mindre end to år siden. Det var heller ikke blevet sandsynliggjort, at sådanne grunde kunne afdækkes gennem en ny børnesagkyndig undersøgelse. VL stadfæstede, at det ikke var påkrævet at foretage en sådan.

TFA 2004.312 ØLK: Lokale mæglere kunne benyttes ved vurdering af ejendomme i Spanien.

Skifteretten i Tårnby besluttede under et offentligt skifte, at en ejendomsmægler skulle foretage vurdering af 4 ejendomme i Spanien, og accepterede, at han på grund af beliggenheden benyttede lokale mæglere, idet han indestod for vurderingernes rigtighed. Skifteretten fandt, at medhjælper som uvildig skulle være til stede i forbindelse med vurderingerne, idet der ved boets afslutning skulle tages stilling til betalingen for rejsen. ØL fandt henset til sagens specielle karakter ikke grundlag for at tilsidesætte beslutningerne, idet det forudsattes, at de respektive medarbejdere i Spanien ikke var inhabile.

TFA 2004.312 ØLK: Samvær skulle ikke indskrænkes af fogedretten.

Fogedretten i København bestemte, at samværsresolution skulle tvangsfuldbyrdes, dog således at de 4 næste weekendsamvær som en overgangsordning skulle indskrænkes til samvær uden overnatning. ØL fandt ikke, at fogedretten havde haft anledning til at indskrænke de kommende tre samvær som sket, hvorfor bestemmelsen herom ophævedes.

TFA 2004.308 VLK: 1-årig dreng skulle udleveres til faderen i Tyskland.

Moder var rejst fra Tyskland til Danmark i juni 2003 med 5 måneder gammel søn. En tysk Amtsgericht havde afgjort, at der var tale om ulovlig bortførelse. Faderens anmodning om tilbagegivelse var indgivet inden et år efter bortførelsen. Der var ikke foretaget børnesagkyndig undersøgelse, og fogedretten fandt ikke alvorlig risiko ved tilbagegivelsen, jf. BBL § 11, nr. 2. VL tiltrådte, at betingelserne for tilbagegivelse af drengen til faderen var opfyldt.

TFA 2004.307 VLK: Ikke grund til yderligere spørgsmål til den børnesagkyndige.

Retten i Århus fandt, at en børnesagkyndig erklæring var fyldestgørende, og at der ikke var grund til at afæske psykologen nærmere forklaring på hendes overvejelser i forhold til de faktiske oplysninger. VL stadfæstede afgørelsen under henvisning til erklæringens indhold.

TFA 2004.303 ØLD: Ejendom anset udlagt til H.

M og H, der ejede en fast ejendom i lige sameje, blev skilt ved bevilling d. 06.04.1999. M's bo var under konkursbehandling, og H købte d. 29.04.1999 M's halvpart af ejendommen for 401.551 kr. Skifteretten i Korsør fandt ikke, at ejendommen skulle indgå som aktiv i fællesbodelingen, idet den ansås udlagt til H på handelstidspunktet d. 29.04.1999. ØL fastslog, at H på skæringsdagen d. 06.04.1999 alene ejede halvdelen af ejendommen. Samlivet var ophævet, da skødet blev underskrevet d. 29.04.1999. Det lagdes til grund, at parterne reelt havde aftalt, at ejendommen den 29.04.1999 blev udlagt til H. Halvdelen af ejendommen skulle derfor indgå i bodelingen som aktiv i H's bodel med værdien pr. 29.04.1999 og med fradrag af den på skæringsdagen værende gæld, idet udlægsværdien skulle forrentes til boets afslutning.

TFA 2004.302/2 VLK: Ægtemand fik ikke tilladelse til efter skilsmisse at anlægge faderskabssag vedrørende 4 børn.

M og H var blevet skilt i 2000 efter 20 års ægteskab. Da faderen skulle betale børnebidrag til de 4 børn på mellem 7 og 14 år, anmodede han om tilladelse til at anlægge faderskabssag. VL fandt ikke, at der var anført ganske særlige grunde for, at sagen ikke var anlagt tidligere, eller at omstændighederne i øvrigt i høj grad talte for, at faderskabssagen blev anlagt, jf. BL § 36, jf. den tidligere BL § 5, stk. 3.

TFA 2004.302/1 ØLK: Anke af forældremyndighedsdom tilladt efter ankefristens udløb.

Ved dom afsagt af retten i Næstved var forældremyndigheden til fællesbarn blev overført til faderen. Moderen, der var bosiddende i udlandet, var ikke personligt til stede ved domsforhandlingen. Landsretten fandt ikke, at det med sikkerhed kunne lægges til grund, at moderen var personligt orienteret om tidspunktet for domsafsigelse. Hun havde reageret over for Retten i Næstved ganske kort tid efter ankefristens udløb. Henset til disse forhold og til den særligt indgribende betydning, som dommens resultat indebar for moderen fandtes der at foreligge sådanne omstændigheder, der kunne begrunde, at anke trods fristens overskridelse undtagelsesvis burde tillades efter RPL § 372, stk. 2.

TFA 2004.300/2 ØLK: Børnebidrag kunne inddrives ved indeholdelse i dagpenge.

Odense Kommune havde fastsat betalingsevnen for fader, der var i restance med bidrag til 2 børn, til 2.000 kr. om måneden. Da faderen ikke betalte, blev der foretaget lønindeholdelse på 20% i hans dagpengeudbetalinger. Fogedretten i Odense fandt, at der var hjemmel til at foretage lønindeholdelse i dagpengeudbetalinger, jf. inddrivelseslovens § 5, stk. 1. Fogedretten stadfæstede herefter kommunens lønindeholdelse. ØL stadfæstede.

TFA 2004.300 ØLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed til 9-årig dreng.

Retten i Helsingør tilkendte den midlertidige forældremyndighed til 9-årig dreng til faderen efter drengens tilkendegivne standpunkt under samtale med dommeren med deltagelse af en psykolog. ØL stadfæstede.

TFA 2004.299 VLK: Særeje kunne ikke noteres.

Mor overdrog 48% af en fast ejendom til sine to børn. Købesummen var 363.120 kr., hvoraf 90.000 var to gaver á 45.000 kr., medens resten berigtigedes ved to gældsbreve. Ejendomsværdien for hele ejendommen udgjorde 890.000 kr. Notering som særeje afvistes, da gavebeløbet udgjorde 21% i forhold til ejendomsværdien og 25,5% i forhold til købesummen. I dommerens fremsendelsesskrivelse anførtes, at procenterne rettelig udgjorde henholdsvis 21,07 og 24,79. VL tiltrådte, at der ikke var et så væsentligt gavemoment, at særeje kunne noteres. Der var heller ikke grundlag for at notere delvist særeje.

TFA 2004.297 VLK: 4 af 6 børn, der var bortført fra Tyskland, skulle tilbagegives til faderen.

Moder havde ulovligt bortført 6 børn på 14, 12, 9, 7, 6 og 3 år fra Tyskland. Fogedretten i Aalborg nægtede udlevering i medfør af BBL § 11, nr. 2 og 3. VL tiltrådte efter samtale med de to ældste, at tilbagegivelse af disse var nægtet i medfør af BBL § 11, nr. 3. De 4 øvrige børn skulle udleveres til faderen, da det ikke kunne lægges til grund, at tilbagegivelse ville være til skade for disse børns sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2.

TFA 2004.295 VLD: 5 års hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab. M var 62 år og ansat i fagforbund med årsindkomst på 600.000 kr. Han var nu opsagt og ville på pension få ca 400.000 kr. årligt. H var 62 år, havde været kontoransat og var nu på efterløn. Retten i Skanderborg tilkendte H bidrag i 5 år. VL stadfæstede.

TFA 2004.292 ØLD: Moder tilkendt FM til 6-årig datter, som faderen i 11 måneder ulovligt havde bortført til Italien.

TFA 2004.288 VLD: H tilkendt 1 års bidrag og 50.000 kr. i § 56-godtgørelse efter 7 års ægteskab.

7 års ægteskab. M var 45-årig forretningsmand, der bl.a. solgte rav. H var 48-årig kvinde fra Litauen, der havde arbejdet som medhjælpende ægtefælle. H tilkendt bidrag i 1 år, så hun kunne tilpasse sig sin nye situation. M's nettoformue, der var hans særeje, var på ca. 400.000 kr. H havde ydet et væsentligt bidrag til etableringen og driften af M's forretninger, som de udadtil havde drevet i fællesskab. H tilkendt en § 56-godtgørelse på 50.000 kr.

TFA 2004.287/2 VLK: Særeje kunne ikke noteres.

Mor overdrog sit sommerhus med en ejendomsværdi på 480.000 kr. til en datter for 420.000 kr. Heraf var de 100.000 kr. en gave, medens der udstedtes et anfordringsgældsbrev for resten. Tinglysningskontoret afvist at notere særeje på grund af gavemomentets størrelse. I kæreskriftet anførtes, at handelsværdien var på 480.000 kr., hvorfor den reelle gave var 160.000 kr. eller 33%. Tinglysningsdommeren anførte i fremsendelsesskrivelsen, at gavemomentet var 21-24%. VL tiltrådte, at der ikke med overdragelsen var forbundet et så væsentligt gavemoment, at der kunne ske særejenotering. Gavemodtagerægtefællens accept af notering af særeje kunne ikke føre til andet resultat.

TFA 2004.269 CD: Børnebidragsresolution var bortfaldet, efter at det ved dom var fastslået, at en anden mand var fader til barnet.

TFA 2004.269: Skrivelse om indgåelse af ægteskab, hvis parterne muligvis allerede er gift med hinanden.

TFA 2004.268 CD: Indbetalinger på børneopsparingskonto kunne ikke anses som en opfyldelse af bidragspligten

TFA 2004.267 CD: Moderen fik afslag på ansøgning om børnebidrag til to børn fra fader, som afsonede en længere fængselsstraf, idet parterne ikke havde ophævet samlivet på grund af uoverensstemmelser.

TFA 2004.266 CD Samlever til 17 årig pige var ikke berettiget til at søge om børnebidrag til pigen, jf. børneforsørgelsesloven § 18, stk. 2.

TFA 2004.265 CD: Voksen søn kunne få aktindsigt i de af statsamtets akter fra forældrenes skilsmisse i 1968, der vedrørte forældremyndigheden over sønnen.

TFA 2004.264 CD: Moder boede i vejle med to børn. Faderen boede i Købehavn. Forældrene havde i 2001 aftalt, at moderen skulle aflevere børnene til samvær i København om fredagen, og at faderen skulle bringe børnene tilbage til vejle om søndagen. Moderen skulle afholde udgifterne ved transporten til København. Civilretsdirektoratet afslog en anmodning fra moderen om at ændre denne aftale.

TFA 2004.264 CD: Fader havde i 2001 haft en indtægt på ca. 375.000 kr. I 2002 forventede han at have en indtægt på ca. 340.000 kr., hvoraf ca. 61.000 kr. fra provision. Den vejledende indtægtsgrænse for fastsættelse af normalbidraget + 25% i 2002 var en årlig indtægt på ca. 345.000 kr. ved forsørgelsespligt over for 3 børn. Statsamtet afslog at nedsætte faderens bidrag - normalbidraget + 25% til 3 børn. Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen: "Henset til at en væsentlig del af Deres indtægt stammer fra provision, hvis størrelse er vanskeligt at opgøre, finder vi ikke grundlag for at nedsætte bidragene for tiden. Hvis De kan dokumentere et varigt fald i Deres indtægtsniveau, kan De ansøge statsamtet om nedsættelse af de fremtidige bidrag." [Tilsvarende gælder i sager om ægtefællebidrag.]

TFA 2004.263 CD: M og H havde ved separation i 1986 aftalt, at M skulle svare hustrubidrag uden tidsbegrænsning. Ægteskabet havde varet i 19 år. Statsamtet afslog at aftrappe det hustrubidrag, som M havde betalt i 15 år, idet der forelå særlige omstændigheder. H, der var manio-depressiv, havde under ægteskabet ikke været tilknyttet arbejdsmarkedet. H modtog førtidspension, og efter statsamtets opfattelse udnyttede hun derfor sin erhvervsevne i rimeligt omfang. Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen. M kunne i stedet søge statsamtet om aftrapning af bidraget, når han havde betalt bidrag lige så længe, som ægteskabet har varet.

TFA 2004.261 VLK: Fogedretten i Aalborg nægtede i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. at fremme gennemtvingelse af samvær mellem en 11½-årig pige og faderen. Fogeden og en socialrådgiver havde haft en samtale med pigen. VL stadfæstede.

TFA 2004.260 ØLK: Fogedretten i Svendborg fandt det ikke nødvendigt med en samtale med en 10-årig dreng under en sag om samvær med faderen. ØL fandt ikke grundlag for at tilsidesætte fogedens skøn.

TFA 2004.259 ØLD: 8 års hustrubidrag efter 24 års ægteskab.

24 års ægteskab. M var arbejder med årsindkomst på 350.000 kr. H var nu på kontanthjælp. Retten i Slagelse tilkendte H bidrag i 8 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.258 ØLD: Skilsmisse på grundlag af den ene parts forklaring.

A havde i 1999 indgået registreret partnerskab med B, der stammede fra Marokko. Samlivet ophørte efter 3-4 måneder, hvorefter B forsvandt. B gav ikke møde ved domsforhandlingen i Københavns Byret, som gav A medhold i subsidiær påstand om separation. Landsretten gav A medhold i principal påstand om skilsmisse i medfør af ÆL § 32.

TFA 2004.254 VLD: 3 års hustrubidrag efter 22 års ægteskab.

22 års ægteskab og 4 års forudgående ægteskab. M var 55-årig lærer med årsindkomst på 395.000 kr. H var 52-årig førtidspensionist. Retten i Hjørring tilkendte H bidrag i 5 år. VL nedsatte bidragsperioden til 3 år.

TFA 2004.253 VLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed til 7-årig pige.

Retten i Aalborg tilkendte den midlertidige forældremyndighed over 7-årig pige til faderen, hos hvem hun boede. Dommeren havde forinden haft en samtale med pigen sammen med en psykolog. Sagen blev udsat på gennemførelse af en børnesagkyndig undersøgelse. VL stadfæstede.

TFA 2004.251 VLD: M ikke tilkendt § 56-godtgørelse af H's erhvervsevnetabserstatning.

20 års ægteskab. M var kontanthjælpsmodtager og H var førtidspensionist. H havde nogle måneder før samlivsophævelsen fået udbetalt en erhvervsevnetabserstatning på 771.132 kr. H hævdede, at beløbet var forbrugt. Begge parter havde gæld efter tvangsauktion, og H havde restskat på 100.000 kr. Retten i Nibe frifandt H for betaling af en godtgørelse til M. VL fandt det ikke godtgjort, at erstatningsbeløbet var forbrugt. Efter det oplyste om begge parters gældsposter og beskedne indtægtsmuligheder og under hensyn til formålet med den erstatning for nedsat arbejdsevne, som H havde modtaget, tiltrådtes det, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tillægge M kompensation efter ÆL § 56, 2. pkt., jf. 1. punktum. VL stadfæstede derfor dommen.

TFA 2004.250 ØLK: Anke efter ankefristens udløb afvist.

Ved dom afsagt af Retten i Glostrup d. 13.11.2003 blev M og H separeret. M, der var udeblevet fra domsforhandlingen, ankede dommen d. 12.01.2004. Da tidspunktet for afsigelse af dom blev tilkendegivet i retsmødet d. 06.11.2003, hvortil M var lovligt tilsagt, løb ankefristen fra d. 13.11.2003, hvor der blev afsagt dom i sagen. Anken var herefter ikke rettidig, jf. RPL § 454, stk. 1, hvorfor anken blev afvist.

TFA 2004.242 ØLD: Separationssag afvist, da sagsøger ikke havde bopæl i Danmark.

M havde ved dansk byret anlagt separationssag mod H, som boede i London. M rejste til Danmark d. 25.05.2003 og tilmeldte sig herefter folkeregistret d. 26.05.2003 på adressen - - -gård, som han siden 1986 havde ejet en tredjedel af, og hvor han hele tiden havde haft en bolig til rådighed. Dagen efter indgav indstævnte stævning i sagen. M forlod Danmark igen d. 28.05.2003 og rejste tilbage til England, hvor han i hvert fald indtil begyndelsen af juli 2003 fortsat - når han ikke var ude at rejse - opholdt sig sammen med H i den fælles bolig uden at fortælle hende om de foretagne dispositioner i Danmark. Efter det oplyste foretog M ikke forskellige andre dispositioner umiddelbart før eller umiddelbart efter d. 26.05.2003, som ved bopælsskift må anses for sædvanlige, og hvorved omverdenen orienteres om bopælsskiftet. Under disse omstændigheder fandt landsretten ikke, at der var grundlag for at statuere, at M, da stævningen blev indgivet d. 27.05.2003, opfyldte bopælskravet i RPL § 448 c, stk. 1, nr. 2. Det bemærkedes herved, at det forhold, at M lejede lokaler og indkøbte forskellige effekter med henblik på etablering af virksomhed i Danmark under de foreliggende omstændigheder ikke dokumenterede et bopælsskifte. Som følge heraf blev sagen afvist.

TFA 2004.240 VLK: 2 drenge ikke udleveret til moder.

Fogedretten i Vejle nægtede i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. at fremme sag om udlevering af to drenge på 14 og 10 år til moderen, som havde forældremyndigheden. Drengene havde de sidste 3 måneder boet hos faderen. VL stadfæstede.

TFA 2004.239 ØLK: Fogedretten kunne uvarslet foretage udkørende fogedforretning.

Fogedretten i Faaborg havde i RPL § 598, stk. 2, jf. § 493, stk. 2 haft hjemmel til som sket uvarslet at foretage en udkørende fogedforretning på moders bopæl, ligesom fogedretten i forbindelse med sagens udsættelse havde hjemmel til at tilkendegive, at sagen eventuelt ville kunne foretages uvarslet på bopælen, i institution eller, hvor børnene ellers måtte blive antruffet. Det tiltrådtes, at faderens begæring om børnenes udlevering blev taget til følge. ØL fandt ikke, at fogedretten efter de da foreliggende oplysninger burde have udsat sagen på indhentelse af en sagkyndig erklæring.

TFA 2004.237 VLD: 1 års hustrubidrag efter 15 års ægteskab.

15 års ægteskab. M var 41-årig foreningsformand med en indkomst på 34.000 kr. om måneden. H var 45 år og tjente 11.300 kr. om måneden på deltid på et plejehjem. Hun overvejede at få en 1-årig uddannelse som social- og sundhedsassistent. Retten i Thisted tilkendt H bidrag i 3 år. VL fastsatte bidragsperioden til 1 år.

TFA 2004.225 ØLD: Bidragsaftale delvist tilsidesat efter ÆL § 58.

M, der var selvstændigt i IT-branchen, og H, der var advokatsekretær, havde forud for skilsmisse efter 16 års ægteskab indgået en bodelings- og bidragsoverenskomst, hvorefter H skulle have tidsubegrænset hustrubidrag med 10.000 kr. om måneden (pristalsreguleret) samt løn på 20.000 kr. om måneden fra M's selskab samt børnebidrag med 3.000 kr. om måneden til hvert af de 3 børn. H havde desuden udtaget størstedelen af fællesboet. M havde ikke haft advokatbistand. ØL fandt aftalen urimelig, jf. ÆL § 58, og bestemte, at H ikke skulle have lønnen på 20.000 kr. om måneden, og at M skulle betale hustrubidrag i 10 år med 10.000 kr. om måneden (pristalsreguleret). Børnebidragenes størrelse skulle fastsættes af statsamtet.

TFA 2004.216 ØLK: Fællesboet anset for delt.

M og H var blevet separeret i 1994 og skilt i 2002. H begærede fællesboet skiftet. Parterne havde i erklæring forud for skilsmissen erklæret, at fællesboet var delt, hvilket også fremgik af skilsmissebevillingen. Skifteretten i Ballerup tog H's begæring til følge. Det blev lagt til grund, at samlivet havde været genoptaget i en betydelig periode efter separationen. ØL tillod undtagelsesvis, at M's kære blev behandlet, uanset at der var kæret for sent, på grund af kendelsens vidtrækkende betydning, jf. RPL § 661, stk. 3. Landsretten fandt ikke, at det under en skiftesag mod parternes udtrykkelige erklæring over for statsamtet kunne lægges til grund, at boet ikke var delt, og at samlivet skulle være genoptaget. I så fald ville der ikke have været grundlag for skilsmisse efter ÆL § 31. Der var derfor ikke grundlag for at tage H's begæring om offentligt skifte til følge.

TFA 2004.212 VLK: Retten i Struer gav ikke moder medhold i begæring om indhentelse af ny eller supplerende børnesagkyndig erklæring. VL stadfæstede.

TFA 2004.211 ØLD: H ikke tilkendt hustrubidrag efter 7 års ægteskab.

7 års ægteskab. M drev selvstændig virksomhed med en årsindtægt på 500.000 kr. og en formue på ca. 1,3 mio. kr. H var fra Filippinerne og havde arbejde som husassistent på en ambassade med en skattefri månedlig indtægt på 11.800 kr. H havde en kontant formue på ca. 300.000 kr. Retten i Gentofte tilkendte H bidrag i 2 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.

TFA 2004.207 VLD: K tilkendt kompensationsbeløb på 100.000 kr.

M og K havde levet sammen i ca. 30 år. De havde under samlivet købt hus i M's navn. Huset havde nu en friværdi på 1.025.600 kr. M havde desuden et bankindestående på over 200.000 kr. K, der ved samlivsophævelsen alene havde ca. 36.000 kr., påstod sig tilkendt 551.500 kr. Retten i Århus tilkendte K 100.000 kr. VL tiltrådte, at K under det meget langvarige samlivsforhold gennem sin arbejdsindkomst i betydelig grad havde bidraget til betaling af parternes fælles udgifter, og at M derved havde kunnet skabe en ikke ubetydelig formueforøgelse. På baggrund heraf tiltrådtes det, at K har krav på et beløb, hvis størrelse skulle fastsættes under hensyn til bl.a. samlivets varighed og parternes økonomiske forhold ved dets ophør. Beløbet kunne passende fastsættes som sket.

TFA 2004.205 VLK: Kendelse kunne ikke kæres, efter at dom var afsagt.

Retten i Aalborg afsagde d. 18.12.2003 kendelse om, at der ikke var anledning til at udsætte sagen på gennemførelse af en børnesagkyndig undersøgelse. Retten afsagde samme dag dom i sag. Sagsøgerens kæremål vedr. kendelsen blev afvist, idet afgørelser, der er truffet under sagen, ikke kan kæres af en part efter, at der er afsagt dom i sagen, jf. RPL § 390.

TFA 2004.203 VLD: 5 års hustrubidrag efter 33 års ægteskab.

33 års ægteskab. M var 54-årig kommunal serviceleder med en årsindkomst på 300.000 kr. Han havde en gæld på 400.000-500.000 kr. fra tidligere drift af et landbrug. H var 62-årig førtidspensionist. Retten i Kolding frifandt M for hustrubidrag. VL fandt, at M skulle svare hustrubidrag i 5 år.

TFA 2004.201 ØLK: Fogedforretning om udlevering af løsøre ikke fremmet.

På et møde i skifteretten i 2001 blev der enighed om, at manden skulle have udleveret diverse løsøre, som han havde fået. Han ønskede nu en række andre effekter udleveret. Fogedretten i Hørsholm afviste at indsætte M i besiddelsen af en række effekter, da M ikke havde ført bevis for sin ret, jf. RPL § 597, stk. 1. ØL stadfæstede.

TFA 2004.201 ØLK: Faderen tilkendt midlertidig forældremyndighed til 11-årig pige.

Retten i Svendborg tilkendte den midlertidige forældremyndighed over11-årig behandlingskrævende pige til faderen, hos hvem hun havde boet de sidste 2 måneder. ØL stadfæstede.

TFA 2004.200 ØLD: Retten til lejligheden tilkendt manden.

Retten i Gladsaxe tilkendte forældremyndigheden til 2-årig datter til moderen og afviste at tage stilling til i samme sag at tage stilling til retten til lejligheden efter LL § 77 a. ØL tilkendte faderen forældremyndigheden, og retten til lejemålet burde herefter tillægges faderen.

TFA 2004.199 ØLK: Udlæg hos H for M's skattegæld, da samlivsophævelse ikke var dokumenteret.

Kommune foretog udlæg for M's skattegæld i H's andel af fast ejendom. H protesterede og gjorde gældende, at parterne ikke havde levet sammen de sidste 3 år. Da parterne havde samme folkeregisteradresse, og da det ikke var dokumenteret, at samlivet var ophørt, stadfæstede fogedretten udlægget. ØL stadfæstede.

TFA 2004.194 ØLK: 14-årig dreng skulle ikke udleveres til mor i Tyskland.

Fader var ulovligt flyttet fra Tyskland til Danmark med 14-årig dreng. Fogedretten i Tårnby fandt, at drengen var velfungerende i sin skole i København og velintegreret i Danmark, og at drengen skulle blive hos sin far, jf. BBL § 11, nr. 3. ØL stadfæstede.

TFA 2004.188 ØLD: Ægtepagt ikke ugyldig. H tilkendt § 56-godtgørelse på 60.000 kr.

M og H blev gift i 1995 efter 10 års samliv. De oprettede i marts 2002 ægtepagt, hvorefter bl.a. en fast ejendom skulle være M's skilsmissesæreje, for at sikre ejendelene mod H's kreditorer, herunder H's skattegæld. Samlivet ophævedes i august 2002, og parterne blev skilt i december 2002. Parterne havde fået bistand til formuleringen af ægtepagten af en advokatsekretær, som de kendte privat. Retten i Faaborg fandt det ikke godtgjort, at M ved ægtepagtens oprettelse havde ægteskabets opløsning i tankerne. Henset til den klare og kortfattede formulering af ægtepagtens pkt. 1.1 fandtes H ikke at kunne påberåbe sig manglende vejledning. Under disse omstændigheder fandtes der ikke grundlag for at tilsidesætte ægtepagten i medfør af AFTL § 36. Værdien af M's særeje udgjorde ca. 312.000 kr. H tilkendt en § 56-godtgørelse på 60.000 kr.

TFA 2004.187 VLK: Ikke tilladelse til at føre 9 vidner i faderskabssag mod afdød.

To sønner født i 1956 og 1957 havde ved Retten i Holstebro anlagt faderskabssag mod afdød mand med påstand om, at han var deres far. Højesteret havde tilladt retsgenetiske undersøgelser. En af sønnerne ønskede nu af afhøre 9 vidner. Anmodningen blev ikke taget til følge, da bevisførelsen ikke kunne antages at have betydning for sagen. (2-1)

TFA 2004.166 VLD: Overførselssag afgjort efter børnenes egne ønsker.

FM til 11-årig dreng overført til faderen. Drengen havde klart tilkendegivet, at han ønskede at bo hos sin far og var flyttet over til ham. FM til 8-årig pige blev ikke overført til faderen. Hun havde tydeligt tilkendegivet, at hun ville blive boende hos moderen, og at hun tog afstand fra sin far.

TFA 2004.166 ØLK: Fogedsag om udlevering af 16-årig dreng ikke fremmet.

Fogedretten i Vordingborg nægtet at fremme fogedsag mod faderen om udlevering af 16-årig dreng til plejefamilie. Fogeden havde haft en samtale med drengen, som selv havde besluttet at han ikke ville tilbage til sin plejefamilie. Faderen kunne derfor ikke pålægges tvangsbøder. Det fandtes at udsætte drengens sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig farte at flytte ham ved umiddelbar magtanvendelse, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. ØL stadfæstede.

TFA 2004.164 ØLK: Fogedretten burde have haft en samtale med 13-årig dreng.

Fogedretten i Vordingborg havde pålagt fader tvangsbøder på 300 kr. om dagen, hvis han ikke udleverede 13-årig søn til plejefamilie. ØL ophævede kendelsen, da fogeden burde have afholdt en samtale med drengen. Samtalen burde ikke være undladt under henvisning til, at drengen under en tidligere sag 6 måneder tidligere havde haft en samtale med en anden foged. Sagen hjemvist til fornyet behandling ved fogedretten.

TFA 2004.157 VLK: Udlevering af løsøre ikke gennemført på grund af verserende ægtefælleskifte.

Fogedretten i Viborg afviste at indsætte M i besiddelsen af en række effekter. Da der verserede sag om ægtefælleskifte mellem M og H, og da det i forbindelse hermed burde afgøres, om H var berettiget til at besidde de effekter, som M havde begæret udleveret, fandt VL det i det hele betænkeligt at fremme sagen, jf. RPL § 597, stk. 3, 2. led. VL afviste derfor sagen fra fogedretten.

TFA 2004.156 VLK: Dommeren tog en samtale med børn på 7 og 8 år.

Efter partsforklaringerne anmodede faderen om, at dommeren tog en samtale med de to børn på 7 og 8 år, der efter det oplyste var alderssvarende. Retten i Varde tog begæringen til følge, jf. FML § 29, stk. 2. VL stadfæstede.

TFA 2004.155 VLK: Ikke midlertidig forældremyndighedsafgørelse i udsat sag.

Retten i Holstebro udsatte domsforhandlingen, da sagsøgte i Frankrig og hans advokat først have modtaget meddelelse herom 3 dage før. De to børn opholdt sig hos faderen i Frankrig. Moderen påstod sig tilkendt forældremyndigheden midlertidigt. Sag i Frankrig og i Danmark var anlagt samme dag. Det var ikke afgjort, om sagen i Danmark skulle afvente udfaldet af forældremyndighedssagen i Frankrig. På denne baggrund blev der ikke truffet afgørelse om midlertidig forældremyndighed. VL stadfæstede.

TFA 2004.154 VLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed.

Retten i Kjellerup tilkendte den midlertidige forældremyndighed over 6-årig dreng til faderen, som havde beholdt drengen den sidste måned.

TFA 2004.154 VLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed.

Retten i Kjellerup tilkendte moderen den midlertidige forældremyndighed til datter, uanset af domsforhandling var berammet 20 dage senere. Faderen var dømt for at have udsat datterens liv og førlighed for fare ved at have påkørt bil, hvor hun og moderen befandt sig, og faderen havde uden aftale hentet pigen i børnehaven og havde beholdt pigen i 4 uger. VL stadfæstede.

TFA 2004.152 ØLD: Intet hustrubidrag efter 41 års ægteskab.

41 års ægteskab. M var 62-årig chauffør med en bruttoindtægt på 336.000 kr. H var 59-årig gartneriansat med en bruttoindtægt på 157.000 kr. H havde været udearbejdende i mange år, og H havde under 8 måneders samlivsophævelse ikke haft behov for bidrag. Retten i Odense fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. ØL stadfæstede.

TFA 2004.150 VLD: Intet bidrag til mand efter 12 års ægteskab.

12 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 61 år og på efterløn med brutto 10.220 kr om måneden. H var 36-årig social- og sundhedsassistent med en bruttoløn på 19.600 kr. H havde betalt bidrag i 2 år i separationstiden. H havde parternes to børn boende hos sig. Retten i Esbjerg frifandt H for bidragspligt. VL stadfæstede.

TFA 2004.149 ØLD: 8 års hustrubidrag efter 24 års ægteskab.

24 års ægteskab. M var 56-årig ingeniør med en indkomst på 45.000 kr. om måneden. H har 55-årig pædagog på deltid og var nu på sygedagpenge. Fællesformuen var på 4-5 mio. kr. Retten i Hillerød tilkendte H bidrag i 8 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.146 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 13 års ægteskab.

13 års ægteskab. M var 47-årig selvstændig med årsindkomst på ca. 500.000 kr. H var 46-årig natsygeplejerske på deltid (20 timer) med en månedsløn på 15.000 kr. Retten i Maribo tilkendte H bidrag i 5 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.146 ØLD: H fik ikke medhold i skilsmisse på grund af vold.

H påstod skilsmisse på grund af vold, jf. ÆL § 34. Det fandtes ikke tilstrækkelig godtgjort, at M mod H havde udøvet forsætlig vold af en sådan grovere karakter som forudsat i forarbejderne til ÆL § 34, stk. 1. H fik medhold i subsidiær påstand om separation.

TFA 2004.143 VLD: 1 års hustrubidrag efter 3½ års ægteskab.

3½ års ægteskab. M var timelønnet arbejder med en årsindkomst på 286.000 kr. H var 38-årig russisk statsborger, der læste HF og fik SU.

TFA 2004.139 VLD: Moderen fik FM til 3 årig søn. Faderen var flyttet med sønnen og havde hindret samvær.

TFA 2004.138 ØLK: H fik ikke medhold i begæring om acontoudlodning af boslod.

Under offentligt skifte ved skifteretten i Ballerup, begærede H a conto udlæg af sin boslod, hvilket skifteretten afviste. ØL anførte, at acontoudbetaling af et boslodskrav under et offentligt ægtefælleskifte kun kanske i ganske særlige tilfælde og forudsætter dels, at der ved boets slutning kan forventes et boslodskrav til den, der ønsker acontoudlæg, dels at der i boet er likvide midler at udbetale aconto af. Henset til at halvdelen af boets faste ejendom tilhørte H, til den uafklarede situation vedrørende værdien af en eventuel goodwill og til, at der ikke for tiden fandtes likvide midler af betydning i boet, stadfæstedes byrettens kendelse.

TFA 2004.135 ØLK: Bo taget under offentligt skifte, da ikke bevist at boet var endeligt delt.

M og H var blevet skilt i 2002, og i bevillingen var anført, at fællesboet var delt. Denne bemærkning hvilede den på den fejlagtige oplysning, som var givet af H i begæringen til amtet, og som var til hendes fordel, og som M tilsyneladende ikke havde hæftet sig ved. M begærede offentligt skifte. Skifteretten i Ballerup fandt, at der alene havde været tale om drøftelser og delopfyldelse af en bodeling, men ikke, at der var indgået en endelig aftale om deling af hele boet. Det var herved også taget i betragtning, at fordelingen af aktiverne mellem parterne for tiden var meget skæv, idet M hovedsagelig havde gæld og H et bankindestående på 175.000 kr. ØL stadfæstede.

TFA 2004.133 VLD: 5 års hustrubidrag efter 20 års ægteskab.

20 års ægteskab. M var 43-årig chauffør med årsindkomst på 450.000 kr., hvoraf en del stammede fra overarbejde af mere permanent karakter. H var 48-årig førtidspensionist. Retten i Fredericia tilkendte H bidrag i 5 år. VL stadfæstede.

TFA 2004.133 VLK: Fader fik ikke faderskabssag genoptaget.

Mand havde over for statsamtet anerkendt faderskabet til dreng født i 2000. Retten i Brædstrup afviste faderens begæring om genoptagelse. VL tiltrådte, at han ikke senere var kommet til kundskab om omstændigheder, der kunne antages at ville give sagen et andet udfald. Den omstændighed, at han ved blodprøver nu ønskede vished for, at han var far, kunne ikke i sig selv begrunde genoptagelse. Tilladelse hertil blev nægtet efter børneloven af 2001 § 36, stk. 2, jf. RPL § 456 r, stk. 1, jf. stk. 3.

TFA 2004.128 VLD: K tilkendt kompensationsbeløb på 25.000 kr.

M og K havde - bortset fra perioden fra november 1982 til sommeren 1983 - boet sammen fra 1978 til 2000. De købte i 1980 i fællesskab det hus, som havde været deres og datterens fælles hjem. M, der var lærer, blev eneejer af huset i forbindelse med samlivsophævelsen i 1982-1983, men K havde under hele samlivsperioden indtil 1996, hvor hun ophørte med sit arbejde som socialrådgiver, betalt et månedligt beløb, der oversteg halvdelen af nettoydelserne på prioritetsgælden. Endvidere havde hun under samlivet betalt halvdelen af de løbende husholdningsudgifter. Ingen af parterne havde formue, da huset blev købt i 1980 og da parterne flyttede sammen igen, ligesom der på det tidspunkt heller ikke var friværdi i huset af betydning. K's betalinger gennem årene havde været nødvendige til opretholdelse af det fælles hjem, og hendes betalinger havde således i væsentlig grad bidraget til, at M ved samlivets ophør var i besiddelse af ejendommen, som uanset en mellemkommende omprioritering havde en ikke ubetydelig friværdi. M's formue ved samlivsophævelsen i 2000 svarede til det beregnede salgsprovenu på 113.790 kr. Under disse omstændigheder fandt VL, at K, som ved samlivsophævelsen ikke havde nogen formue, havde krav på et kompensationsbeløb, som passende kunne fastsættes til 25.000 kr.

TFA 2004.127 VLK: Begæring om offentligt skifte afvist.

H begærede offentligt skifte af fællesboet. M's bodel bestod af aktiver for 5.000 kr. og passiver på 48.836 kr. H ejede intet. H ønskede subsidiær vidneafhøring i Montenegro af hustruens fader og en murer for at bevise, at M ejede et hus i Montenegro til en værdi af 200.000 kr. Skifteretten i Aabenraa fandt, at det ikke ved disse vidneforklaringer kunne føres bevis for ejerforholdet til en fast ejendom, og der var derfor ikke grundlag for at tillade subsidiær afhøring som begæret. Da mandes bodel var negativ, og H intet ejede, blev begæringen om skifte afvist. VL stadfæstede med bemærkning, at skifteretten ikke sås at have taget stilling til, efter hvilket lands lov skiftet i givet fald ville skulle finde sted.

TFA 2004.124 VLD: 10 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 50-årig ufaglært maskinarbejder med årsindkomst på 235.000 kr. H, der var 53 år, havde været hjemmehjælper og var nu på mellemste førtidspension efter en arbejdsskade. Retten i Herning fandt ikke grundlag for hustrubidrag. Under hensyn til ægteskabets og samlivets varighed og til det oplyste om parternes alder og økonomiske, erhvervsmæssige og helbredsmæssige forhold, herunder at M's bruttoindtægt var ca. det dobbelte af H, skulle M betale bidrag til H i 10 år.

TFA 2004.121 ØLK: Betænkeligt at tvangsfuldbyrde bodelingsoverenskomst.

M søgte at inddrive tilgodehavende på 46.497 kr. mod H i henhold til bodelingsoverenskomst, der indeholdt tvangsfuldbyrdelsesklausul. H gjorde gældende, at aftalen var underskrevet under tvang og trusler. Efter det af parterne overfor fogedretten forklarede om deres indbyrdes forhold og de omstændigheder, hvorunder forliget var tilvejebragt, fandt fogedretten i Holbæk det, efter den bevisførelse, der kan ske ved fogedretten, betænkeligt at fremme forretningen, jf. RPL § 501, stk. 1, jf. stk. 4. ØL stadfæstede.

TFA 2004.109 ØLK: Sag om udlevering af 2 børn udsat på midlertidig forældremyndighedsafgørelse.

Fogedretten i Ballerup bestemte, at sag om udlevering af to piger på 5 og 7 år til moderen, som havde eneforældremyndigheden, skulle fremmes. Faderen havde under verserende forældremyndighedssag anmodet om, at han midlertidigt fik overført forældremyndigheden. ØL fandt, at behandlingen i fogedretten burde udsættes på den midlertidige afgørelse, jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 2.

TFA 2004.103 VLK: 2-årig dreng skulle udleveres til fader i Australien.

Moder var i oktober 2002 rejst fra Australien til Danmark med søn født i november 2000. Moderen havde overtrådt BBL § 10, stk. 2. Fogedretten i Viborg bestemte, at drengen skulle tilbage til Australien. Kæremålet blev mundtligt forhandlet. VL tiltrådte, at sagen ikke skulle udsættes på en børnesagkyndig erklæring. Det var ikke godtgjort, at der var alvorlig risiko for, at drengens tilbagevenden til Australien i sig selv ville skade hans sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte ham i en situation, han ikke burde tåle, jf. BBL § 10, stk. 1, eller § 11, nr. 2. Der forelå ikke nødret, nødværge eller andre forhold, der gjorde, at en tilbagegivelse ville være uforenelig med grundlæggende danske principper, jf. § 11, nr. 4. Det måtte antages, at drengens og moderens menneskelige friheder og rettigheder var beskyttet i australsk ret. VL stadfæstede, at drengen skulle udleveres.

TFA 2004.98 ØLK: Hospital pålagt at oplyse om biologisk materiale fra afdød mulig fader.

Søn født i 1981 anlagde faderskabssag mod dødsboet efter F. Der havde ikke tidligere været faderskabssag, da moderen havde giftet sig med en anden inden barnets fødsel, og sagen skulle derfor behandles, jf. børneloven af 1960 § 12. Sønnen havde fra Kriminaltekniska Laboratoriet indhentet en undersøgelse af DNA-materiale fra en kuvert fra F og DNA-materiale fra sig selv og sin moder. Det fremgik af undersøgelsen, at »Vid jämförelse af DNA-resultaten från salivproven med de från kuvertet 3 kan det sägas vara ca. 600.000 gånger troligare att en far till S uppvisar den från kuvertet erhållna typkombinationen (profilen) än att en till honom obesläktad person gör det«. Herefter og under hensyn til forklaringen afgivet af M, og da sønnen har oplyst, at F's børn født i ægteskab ikke ønskede at medvirke til oplysning af faderskabssagen ved indhentelse af blodprøver fra dem, blev hospital pålagt at oplyse, hvorvidt der fandtes relevant biologisk materiale hidrørende fra M.

TFA 2004.95 ØLD: K tilkendt kompensation på 750.000 kr. efter 28 års samliv.

M og K havde levet sammen i 28 år. M havde under samlivet som entreprenør opbygget en formue på i hvert tilfælde 7,1 mio. kr efter fuld skattepassivering. Formuen bestod i det væsentlige af værdien af 4 ejendomme og anparterne i to selskaber. K havde passet partens handicappede barn og det kontormæssige i M's virksomhed. Hendes formue var nu på 4.265 kr. Retten i Frederikssund antog, at M ikke havde kunnet skabe sin formue uden en indsats fra K i hjemmet, i virksomheden og ved egen indtjening. K havde derfor krav på et beløb til kompensation for hendes indsats og medvirken til at skabe M's formue. Beløbet fastsattes skønsmæssigt til 750.000 kr., eller 10% af M's nettoformue ved samlivsophævelsen. ØL stadfæstede.

TFA 2004.93 VLK (FM 2003.244 VLK): Sameje ikke opstået ved M's efterfølgende kontante indskud.

K, der levede sammen med M, købte i april 2000 ejendom for 498.000 kr, og hun betalte en udbetaling på 250.000 kr. M fik i marts og april 2001 udbetalt en arbejdsskadeerstatning på 816.000 kr. og en méngodtgørelse på 30.000 kr. I 2001 anvendte han ca. 500.000 kr. til istandsættelse af ejendommen E. Mens M boede på denne adresse, betalte han 5.000 kr. om måneden til K i kost og logi. Fogedretten i Grindsted fandt, at det var sket en sådan sammenblanding af erstatningen og M's øvrige formue, at der ikke var udlægsfritagelse efter RPL § 513, stk. 1, 2. pkt., og at ejendommen tilhøre M og K i lige sameje, og foretog udlæg i M's halvdel af ejendommen. Selv om M løbende havde bidraget til betaling af terminsydelserne og endvidere havde ydet et meget betydeligt beløb til istandsættelse af ejendommen, fandt landsretten det ikke godtgjort, at ejerforholdet til ejendommen efterfølgende var ændret til et sameje mellem M og K. VL ophævede herefter udlægget.

TFA 2004.79 CD: Aftaler om underholdsbidrag kan danne grundlag for inddrivelse efter inddrivelsesloven, selv om aftalen ikke er nedfældet i en bidragsresolution.

TFA 2004.77 CD: Statsamtet havde d. 01.10.2001 afslået at forhøje faders børnebidrag til 3 børn. Civilretsdirektoratet forhøjede d. 18.10.2002 bidraget til normalbidrag plus 100% med tilbagevirkende kraft fra d. 01.11.2001, som var den første forfaldsdag efter statsamtets afgørelse. Der blev lagt afgørende vægt på, at faderen havde undladt at give relevante oplysninger til brug ved sagens bedømmelse.

TFA 2004.76 CD: Statsamtet havde afslået at meddele skilsmisse, da parterne havde fortsat samlivet efter separationen. H oplyste under klagen til Civilretsdirektoratet, at parterne efter separationen havde opdelt deres tidligere fælles bolig og levet adskilt i hver deres del af huset. Civilretsdirektoratet fandt, at separationen ikke kunne anses for bortfaldet og anmodede statsamtet om at fortsætte behandlingen af sagen.

TFA 2004.75 CD: Fader skulle ikke betale uddannelsesbidrag, da han sammen med H under ægteskabet havde indskudt midler på en børneopsparingskonto, hvor der nu indestod ca. 97.000 kr.

TFA 2004.74 CD: Børnebidragsresolution bortfaldet ved forældrenes genoptagelse af samlivet. Det Sociale Nævn for København stadfæstede herefter kommunens afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter bidragsresolution udstedt før forældrenes genoptagelse af samlivet.

TFA 2004.74 CD: Statsamtet havde pålagt fader at betale børnebidrag fra samlivsophævelsen d. 15.08.1999. Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen, idet faderens udgifter til dagsinstitutionsplads i september og oktober 1999 var indgået i bodelingen, således at faderen havde fået kompensation for disse udgifter.

TFA 2004.72 ØLK: Kvinde født i 1942 fik tilladelse til at anlægge faderskabssag.

Kvinde, der var født i 1942, ønskede genoptagelse af faderskabssag, hvor en tysk soldat, der nu var død, havde anerkendt faderskabet i den dansk/tyske forligskommission. Byretten i København nægtede genoptagelse. Da faderen under faderskabssagen i 1942 ikke anerkendte faderskabet med den virkning, at han efter dansk ret fik civilretlig status af fader til barnet, og da der ikke skete nogen prøvelse af, om han var far til barnet, fandt landsretten, at kvindens anmodning om at få fastslået faderskabet måtte behandles efter reglerne om anlæggelse af faderskabssager og ikke efter reglerne om genoptagelse. Kvinden fik tilladelse til at anlægge sagen.

TFA 2004.70 VLK: 12-årig pige ikke udleveret til moder på Island.

12-årig pige var blevet i Danmark hos fader efter en ferie i juni 2003. Moderen, der havde eneforældremyndigheden, og som officielt boede på Island, krævede datteren tilbagegivet. Fogedretten i Horsens havde en samtale med pigen, og nægtede at tilbagegive pigen mod hendes vilje. VL stadfæstede under henvisning til BBL § 11, nr. 3.

TFA 2004.69 VLK: M indsat i besiddelsen af en række effekter, der tilhørte hans bodel.

Fogedretten i Aalborg indsatte M i besiddelsen af en række effekter, som tilhørte M's bodel. Begge bodele var negative. H havde oprindeligt erklæret sig indforstået med at udlevere effekterne, men hun gjorde gældende, at hun havde et modkrav på ca. 14.500 kr. i leje, flytte- og opbevaringsomkostninger, og at hun kunne udøve tilbageholdsret. Da H ikke havde sandsynliggjort, at hun havde et krav mod M, stadfæstedes kendelsen - dog med den ændring, at et vitrineskab ikke skulle udleveres, da M mod H's forklaring om, at det var indkøbt i fællesskab, ikke havde sandsynliggjort, at han havde krav på udlevering af dette.

TFA 2004.65 ØLK (FM 2003.246 ØLK): H kunne kræve landbrugsejendom omvurderet.

Landbrugsejendom, hvorfra M drev murermestervirksomhed, var forud for det offentlige skifte blevet vurderet af to forskellige mæglere til 3,5 mio. kr. Efter at boet var taget under offentligt skifte ved skifteretten i Ballerup, blev ejendommen vurderet af en landbrugskyndig mægler udpeget af skifteretten til 2,55 mio. kr. eller 2,7 mio kr. ved en udbudsperiode over 6 måneder. H krævede på ny omvurdering, hvilket skifteretten afviste. ØL fandt under hensyn til, at to mæglere havde vurderet ejendommen til 3,5 mio. kr., at der var en ikke ringe mulighed for, at den nye vurdering lå betydeligt under den opnåelige pris og bestemte omvurdering. Komm. af Henning Broman i FM 2003.247.

TFA 2004.64 ØLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed til to børn.

Hvidovre Ret tilkendte moderen den midlertidige forældremyndighed til 1-årig datter og til 6-årig søn, som faderen havde bragt med sig til Sverige, hvor han holdtes skjult for moderen. ØL stadfæstede.

TFA 2004.60 ØLK: Fogedforretning til udlevering af indboeffekter ikke fremmet.

H begærede sig indsat i besiddelse af 11 indboeffekter ved en umiddelbar fogedforretning. Under hensyn til at H's begæring vedrørte udlevering af en række effekter på et tidspunkt, hvor parterne var separeret, og bodelingen ikke var afsluttet, samt karakteren af M's indsigelser, herunder indsigelsen om ægtepagtens gyldighed, fandtes det betænkeligt, at fogedforretningen fremmedes. Det tiltrådtes derfor, at fogedretten i Næstved havde afvist dette, jf. RPL § 597, stk. 3.

TFA 2004.59 VLK: Fader fik ikke tilladelse til genoptagelse af faderskabssag.

Fader til barn født uden for ægteskab i 1989 fik ikke medhold i begæring om genoptagelse. han havde ved anerkendelse været lidt i tvivl, da han på grund af værnepligt muligvis ikke var hjemme på undfangelsestidspunktet. En bekendt havde for to år siden fortalt ham, at denne havde samleje med moderen på undfangelsestidspunktet. Han havde indtil sommeren 2002 haft fast ugentlig samvær med sønnen. VL fandt herefter ikke, at betingelser for genoptagelse i RPL § 454 r, stk. 4 var opfyldt.

TFA 2004.58 VLK: Fogedsamværssag udsat på Civilretsdirektoratets afgørelse.

Fogedretten i Thisted havde nægtet af udsætte sagen og pålagt moderen en tvangsbøde på 1.000 kr., hvis en 3-årig datter ikke blev udleveret til overvåget samvær med faderen. VL fandt efter sagens karakter, herunder at faderen ikke tidligere havde set sin datter, at fogedsagen burde udsættes, indtil Civilretsdirektoratets afgørelse forelå. (2-1)

TFA 2004.57 ØLK: Moder tilkendt den midlertidige forældremyndighed til tre børn i Libanon.

Københavns Byret havde tilkendt moderen den midlertidige forældremyndighed til 3 børn på 9, 8 og 6 år, som faderen i de sidste 4 år havde anbragt hos en bror i Libanon.

TFA 2004.55 VLK: Moder tilkendt den midlertidige forældremyndighed til to små piger.

Retten i Sæby tilkendte moderen den midlertidige forældremyndighed til to små piger, som hidtil havde boet hos faderen på grund af moderens personlige problemer. VL stadfæstede.

TFA 2004.54 ØLK: H skulle refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat.

H, der havde fri proces til ægtefælleskifte, fik ved bodelingen udlagt sin egen bodel plus 373.326 kr. kontant fra M. Hun havde tidligere modtaget 57.883 kr. Skifteretten i Holbæk pålagde H at refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat på 80.000 kr. inkl. moms. ØL stadfæstede.

TFA 2004.52 VLK: Kære i samværsfogedsag afvist, da fogedretten ikke havde truffet nogen afgørelse.

Fogedretten i Aalborg havde bestemt, at samværssag skulle fremmes, således at to børn blev udleveret til samvær med faderen i overensstemmelse med statsamtets afgørelse. Da moderen under fogedretsmødet havde tilkendegivet, at børnene vil blive udleveret, blev der - uanset formuleringen af kendelsen - ikke truffet nogen afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, hvorfor moderens kæremål blev afvist.

TFA 2004.47 ØLD: H tilkendt bidrag i 3 år og 200.000 kr i § 56-godtgørelse.

15 års ægteskab. M var 66-årig kloakmester med en årsindkomst på 2-300.000 kr. og en særejeformue på 3 mio. kr. H var 55-årig arbejdsløs polsk lærer. Parterne havde inden vielsen oprettet ægtepagt om fuldstændigt særeje, hvor H i tilfælde af separation eller skilsmisse skulle have 25.000 kr. Ballerup Ret fandt, at ægtepagten var gyldig, idet den forinden underskrift havde været indgående drøftet og oversat. H blev tilkendt hustrubidrag i 6 måneder og en § 56-godtgørelse på 300.000 kr. inkl. de 25.000 kr., som fremgik af ægtepagten. ØL tiltrådte, at ægtepagten var gyldig. H blev tilkendt bidrag i 3 år fra endelig dom. H tilkendt § 56-godtgørelsen på 200.000 kr. inkl. de 25.000 kr., som fremgik af ægtepagten.

TFA 2004.46 VLD: Intet hustrubidrag efter 5 års ægteskab.

5 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 39-årig selvstændig i pelsdyrbranchen med negativ indkomst. H var 33-årig russisk diplomingeniør, som havde taget en dansk it-uddannelse. Hun havde en 12-årig søn. Hun var på dagpenge. Retten i Fjerritslev tilkendte H bidrag i 3 år. VL fandt ikke grundlag for at pålægge M at svare bidrag til H.

TFA 2004.45 ØLK: M fik medhold i begæring om syn og skøn vedrørende andelsboligejendom.

Under offentligt skifte nedlagde M påstand om et vederlagskrav efter RVL § 23, stk. 1 på 300.000 kr., idet H aktivt havde medvirket til at sælge parternes andelsbolig under markedsværdien. Da andelsboligforeningen var opløst, fandtes en vurdering af ejendommen at være uden betydning. Københavns Skifteret fandt ikke grundlag for foretagelse af syn og skøn. ØL fandt, at det ikke på forhånd kunne udelukkes, at et syn og skøn vedrørende ejendommen værdi kunne få betydning for sagens afgørelse og hjemviste sagen til skifteretten med henblik på udmeldelse af syn og skøn, jf. RPL § 660, stk. 1, 1. pkt., jf. § 196, stk. 1.

TFA 2004.44 ØLK: Skifteretten kunne tage stilling til indbyrdes krav i et samejebo.

Skifteretten i Nakskov behandlede et samejebo bestående af en fast ejendom og en bil. Parterne var uenige om, hvorvidt der bestod sameje om en båd. Skifteretten fandt, at båden tilhørte parterne i lige sameje. Skifteretten afviste at tage stilling til M's krav mod K vedr. ejendommen og bilen. ØL fandt, at skifteretten havde den fornødne kompetence til at tage stilling til kravet og hjemviste sagen til fornyet behandling hos skifteretten.

TFA 2004.42 ØLD: 6 års bidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab. M var 51-årig fiskeskipper med en indtægt på ca. 17.000 kr. netto om måneden. H var uddannet klinikassistent men havde måttet opgivet sit arbejde inden for sit fag for at flytte med M til Jylland. Hun var nu på sygedagpenge. Nykøbing Falster Ret tilkendt H bidrag i 10 år. ØL nedsatte bidragsperioden til 6 år fra landsrettens dom.

TFA 2004.39 ØLK (FM 2003.248 ØLK): Fællesboet var ikke endeligt delt.

M og H havde forud for separationen indgået en aftale om, at M skulle udtage huset, at indboet skulle deles efter aftale, at H skulle udtage bilen, og at H skulle sikres enkepensionsret. H begærede efter separationen boet taget under offentlig skiftebehandling. Skifteretten i Roskilde konstaterede, at aftalen ikke omfattede hele fællesboet, idet der fandtes yderligere en bil og en pensionsordning for manden, som skulle indgå i bodelingen. Da det tillige var uklart, hvad der havde været parternes forudsætninger ved indgåelsen af aftalen, fandt skifteretten det ikke godtgjort, at der ved aftalen var sket en fuld og endelig deling af fællesboet, hvorfor det blev taget under skiftebehandling. Der var ikke herved taget stilling til, hvilken betydning aftalen ville have på skiftebehandlingen. ØL stadfæstede.

TFA 2004.37 VLD: Ikke grundlag for skævdeling i kortvarigt ægteskab.

M og H blev separeret d. 25.08.1999 efter 20 måneders ægteskab og 7 måneders forudgående samliv. M nedlagde påstand om, at han i medfør af SKL § 69 a kunne forlodsudtage 421.000 kr., som han skulle have indført i ægteskabet. Retten i Rødding og VL fandt, at ægteskabet ikke havde været uden økonomisk fællesskab af betydning. Allerede af den grund frifandtes H.

TFA 2004.33 ØLD: H tilkendt § 56-godtgørelse på 300.000 kr.

10 års ægteskab. M var direktør med årsindkomst på ca. 700.000 kr. og havde en særejeformue i form af aktier på ca. 7,5 mio. kr. H var chefkonsulent med en årsindkomst på ca. 300.000 kr. og en formue på ca. 600.000 kr. Retten i Lyngby tilkendte en H en godtgørelse på 300.000 kr. ØL stadfæstede.

TFA 2004.33 VLK: Moder pålagt to tvangsbøder á 1.500 kr i samværssag.

Fogedretten i Esbjerg pålagde moderen to tvangsbøder på 1.500 kr. hver, der forfaldt enkeltvis, hvis datter ikke blev udleveret til samvær med faderen den følgende onsdag og lørdag. VL stadfæstede.

TFA 2004.31 ØLK: Fogedsamværssag udsat.

Fogedretten i Nykøbing F. udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om faders samvær med knap 3-årig datter, da moderen havde ansøgt statsamtet om suspension af samværet som følge af nye oplysninger om datterens unormale adfærd på det seksuelle område. ØL stadfæstede.

TFA 2004.30 VLK: Begæret bevisførelse måtte anses for uden betydning.

Under forældremyndighedssag, hvor der skulle indhentes børnesagkyndig undersøgelse, ønskede parterne, at der blev indhentet oplysninger fra tre politikredse og fra to statsamter. Retten i Struer fandt ikke grundlag for at indhente oplysningerne fra statsamterne og de to politikredse. Da politiet i Holstebro havde været til stede under en episode i maj 2003, fandtes det ikke på forhånd at kunne afvises, at udtalelsen herfra kunne have betydning for sagen. VL stadfæstede, idet det tiltrådtes, at den ønskede bevisførelse måtte anses for at være uden betydning for sagen, jf. RPL § 341.

TFA 2004.25 ØLK: M havde ikke godtgjort, at der var indgået en endelig bodelingsaftale.

M og H var blevet separeret d. 17.01.2002. Parternes advokater forhandlede om indgåelsen af en bodelingsoverenskomst, men parterne nåede ikke til enighed herom. Skifteretten i Maribo fandt det ikke godtgjort af M, at boet var delt, og tog boet under offentligt skifte. ØL lagde til grund, at den af M påberåbte bodelingsaftale ville indebære en væsentlig skævdeling af fællesboet til fordel for M. Under disse omstændigheder måtte der stilles strenge krav til beviset for aftalens indgåelse og indhold. ØL stadfæstede herefter skifterettens kendelse.

TFA 2004.22 VLD: M fik ikke medhold i driftsherreløn i boperioden.

M og H var blevet separeret d. 29.04.1999, og landbrugsejendom blev solgt uden mægler d. 21.08.2000. Det fandtes ikke godtgjort, at M's drift af landbrugsejendommen efter separationen havde medført et overskud eller havde haft betydning for det provenu, der blev opnået ved slaget af ejendommen. Det lagdes til grund, at ejendommen ikke straks blev udbudt til salg, da M ønskede at udtage denne. Det tiltrådtes herefter, at M ikke havde krav på driftsherreløn i skifteperioden. M kunne heller ikke gøre krav på vederlag for at have forestået salget af ejendommen.

TFA 2004.21 VLD: Lejlighed tilkendt H.

6 års ægteskab. Begge parter havde opgivet et bestående lejemål, før de sammen flyttede ind i lejligheden. Begge parter var tilknyttet kvarteret, og hverken økonomiske, arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold talte for nogen bestemt løsning. Retten i Århus tilkendte lejligheden til H, som var boligtager, efter lejligheden blev erhvervet på hendes bolignummer. VL stadfæstede.

TFA 2004.20 ØLK: Samværssag udsat på statsamtets afgørelse af overvåget samvær.

Fogedretten i Odense udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om faders samvær med 2-årig datter, da moderens advokat dagen forinden havde anmodet statsamtet om at ændre samværet til overvåget samvær. Faderen havde ikke haft samvær med datteren i det sidste år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.18 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 44-årig mælkegrossist. H var 45-årig førtidspensionist. Tårnby Ret tilkendte H bidrag i 10 år. ØL stadfæstede.

TFA 2004.16 VLD: Tidsubegrænset bidrag efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab og 4½ års forudgående samliv. M var 54-årig tidligere pilot med pension på 52.000 kr månedlig. H var 49 år og havde i en væsentlig del af ægteskabet været hjemmegående. Hun var nu på dagpenge. Retten i Rødding tilkendt H bidrag uden tidsbegrænsning. VL stadfæstede.

TFA 2004.15 VLK: Ikke grundlag for børnesagkyndig erklæring.

Moder var død i juni 2002. Ribe Statsamt tillagde forældremyndigheden over to drenge på 16 og 14 år til moderens samlever. Drengens fader anlagte herefter sag med påstand om, at han fik forældremyndigheden, jf. FML § 14, stk. 2. Dommeren i Varde havde en samtale med drengene, og afsagde kendelse om, at der ikke fandtes at være sådanne uklarheder omkring drengen eller disses forhold, at dette kunne begrunde indhentelse af en børnesagkyndig erklæring. VL fandt ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens skøn.

TFA 2004.13 VLD: Ægteskab ikke omstødt, da M ikke var gift i forvejen.

H fik ved retten i Hjørring med hold i påstand om omstødelse i medfør af ÆL § 23, idet M i forvejen var gift í Tyrkiet. VL lagde til grund, at der alene var tale om en religiøs vielse, som ikke havde nogen retsvirkning i Tyrkiet og derfor heller ikke i Danmark. På denne baggrund var ægteskabet ikke indgået i strid med ÆL § 9, og omstødelsespåstanden kunne ikke tages til følge. H fik medhold i påstand om skilsmisse i medfør af ÆL § 32.

TFA 2004.11 VLK: Ikke genoptagelse af 50 år gammel faderskabssag.

51-årig kvinde fik ikke medhold i begæring om genoptagelse af faderskabssag, der var endt, uden at faderskabet var fastslået. retten i Hjørring fandt, at muligheden for ved en DNA-test at få fastslået faderskabet ikke udgjorde en sådan efterfølgende omstændighed, der kunne begrunde genoptagelse af sagen. VL stadfæstede med bemærkning, at der ikke var grundlag for at antage, at der var begået fejl ved behandlingen af faderskabssagen i sin tid.

Advokat Jørgen U. Grønborg