Nyheder i familieret 2001

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

d. Fuldmægtigen

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2001

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2004

Nyheder i familieret 2003

Nyheder i familieret 2002

Nyheder i familieret 2000

Nyheder i familieret 1999

Nyheder i familieret 1998

Nyheder i familieret 1997


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab er ændret ved bekg. nr. 1053 af 14.12.2001 med virkning fra d. 01.01.2002.

Bekendtgørelse om forældremyndighed og samvær er ændret ved bekg. nr. 1052 af 14.12.2001 med virkning fra d. 01.01.2002.

Cirkulæret om ægteskabs opløsning er ændret ved cirk. nr. 203 af 14.12.2001 med virkning fra d. 01.01.2002.

Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 14.12.2001 til statsamterne om fælles forældremyndighed ved separation og skilsmisse.

Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 14.12.2001 til samtlige kommuner om skiftefritagelse ved indgåelse af nyt ægteskab.

Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 14.12.2001 til samtlige statsamter om skiftefritagelse ved indgåelse af nyt ægteskab - overførsel af kompetence til at meddele skiftefritagelse til prøvelsesmyndigheden.

Bekg. nr. 1051 af 14.12.2001 om betaling for adoptionsforberedende kurser for 2002. (For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2002 kr. 1.500.)

Bekg. nr. 1019 af 12.12.2001 om offentlig retshjælp ved advokater.

Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 07.12.2001 om vejledende retningslinier for fastsættelse af højere børnebidrag i 2002:

1 barn 2 børn 3 børn
> kr. 305.000 + 25%
> kr. 320.000 + 50% + 25%
> kr. 345.000 + 100% + 50% + 25%
> kr. 385.000 + 100% + 100% + 50%
> kr. 440.000 + 100% + 100% + 100%

Civilretsdirektoratet har i cirkulæreskrivelse af 07.12.2001 forhøjet maksimumsgrænsen i 2002 til 200.000-240.000 kr i årlig bruttoindkomst.

Civilretsdirektoratet har i cirkulæreskrivelse af 07.12.2001 forhøjet mindstegrænsen for fastsættelse af ægtefællebidrag til 16.500 kr. om måneden. Bidraget bør fastsættes således, at bruttoindtægten med fradrag for udgifter over for børn og ægtefællebidrag ikke bringes ned under ca. kr. 16.500.

Bekg. nr. 999 af 06.12.2001 om fri proces.

Fra 01.01.2002 til 31.12.2002 udgør normalbidragets grundbeløb kr. 832 pr. måned. (excl. finanslovstillæg på 108 kr.), jfr. vejledning nr. 184 af 12.11.2001 om regulering pr. 1. januar 2002 af satser på det sociale område.

I 2002 udgør normalbidrag ved fødsel 572 kr. og normalbidrag to måneder før og en måned efter fødslen på 996 kr. pr. måned, jfr. vejledning nr. 184 af 12.11.2001 om regulering pr. 1. januar 2002 af satser på det sociale område.

Indeståendet i Lønmodtagernes Dyrtidsfond udgjorde pr. 30.09.2001 kr. 58.793,87 brutto og kr. 36.063,87 netto for lønmodtagere, der var fuldtidsbeskæftigede fra 01.09.1977 til 01.09.1979.

Den nye børnelov 2001 - lov nr. 460 af 07.06.2002 - træder i kraft d. 01.07.2002. Den gamle børnelov ændrer navn til lov om børns forsørgelse, og Kapitel 1, § 20 og § 21, stk. 1, 2. pkt., ophæves, jfr. § 37 i lov nr. 460 af 07.06.2001

Lov nr. 461 af 07.06.2001 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af børneloven m.v.).

  1. RPL kap. 42 a er ændret med virkning for sager om faderskab til børn, der fødes den 1. juli 2002 eller senere, samt for sager, der den 1. juli 2002 eller senere genoptages efter børnelovens § 22.
  2. Spørgsmålet om evt. opløsning af fælles forældremyndighed skal fra d. 01.01.2002 ikke længere være et vilkår for separation eller skilsmisse. FML § 7 ophæves og ÆL § § 42, stk. 2 ændres.
  3. Fra d. 01.01.2002 indsættes en ny bestemmelse i FML § 29, stk.2, hvorefter der, før der træffes afgørelse i en sag om forældremyndighed eller samvær, skal finde en samtale sted med et barn under 12 år, hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det.
  4. Dispensation fra skiftereglen i ÆL § 10 kan fra d. 01.01.2002 gives af prøvelsesmyndigheden med rekurs til Justitsministeriet.

Ved lov nr. 332 af 16.05.2001 er der indført samleverpension i ATP fra d. 01.01.2002. Det kræves,

  1. at der er tale om personer, der har fælles bopæl og kan indgå ægteskab med hinanden,
  2. at de samlevende ved en skriftlig notering hos Arbejdsmarkedets Tillægspension har indsat hinanden som modtager af denne ydelse,
  3. at samlivet består ved noteringen,
  4. at samlivet har bestået i mindst 2 år forud for dødsfaldet. I tilfælde af samleverens institutionsophold skal kravet om fælles bopæl i 4. pkt. have været opfyldt forud for opholdet.

TFA 2001.150 CD: Retskraftspåtegning på udenlandske skilsmissedokumenter og legalisering af udenlandske skilsmissedokumenter og dødsattester.

Der er ved lov nr. 1311 af 20.12.2000 fra d. 01.01.2001 indført et særligt børnetilskud på 5.000 kr. årligt til uddannelsessøgende forældre. Der kan højest udbetales ét tilskud pr. forælder og højest ét tilskud pr. barn. Tilskuddet indkomstreguleres. For enlige nedsættes tilskuddet med 10 pct. af den del af årsindtægten, der overstiger 100.000 kr. For par nedsættes tilskuddet med 10 pct. af den del af husstandens årsindtægt, der overstiger 150.000 kr.

TFA 2001.77-79: Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 15.12.2000 om vejledende retningslinier for fastsættelse af højere børnebidrag i 2001:

1 barn 2 børn 3 børn
> kr. 300.000 + 25%
> kr. 315.000 + 50% + 25%
> kr. 335.000 + 100% + 50% + 25%
> kr. 375.000 + 100% + 100% + 50%
> kr. 425.000 + 100% + 100% + 100%

Fra 01.01.2001 til 31.12.2001 udgør normalbidragets grundbeløb kr. 810 pr. måned. (excl. finanslovstillæg på 105 kr.), jfr. cirkulære nr. 167 af 06.11.2000 om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område.


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

d. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


Dom afsagt af Retten i Odense, 9. afd. d. 31.10.2001 (BS 9-5368/2000): Bodelingen ikke genoptaget som følge af tilbagebetalt AMBI.

M og H var blevet separeret d. 10.06.1992 og underskrev bodelingsoverenskomst 15.09.1993. Begge parter var repræsenteret af advokat. M fik i 1999 tilbagebetalt AMBI fra før skæringsdagen med 1.369.402 kr. Spørgsmålet om tilbagebetaling af ambi var almindelig kendt i hvert fald fra maj 1992, og H var bekendt med indbetalingerne til AMBI, idet hun forestod den daglige bogføring. H burde have forudset at et eventuelt tilbagebetalingskrav for AMBI kunne blive aktuelt. M blev herefter frifundet for H's krav om betaling af halvdelen af beløbet.

Kendelse afsagt af Advokatnævnet d. 16.10.2001: M's advokat havde ikke været berettiget til at foretage rådighedsindskrænkninger over H's bodel.

M's advokat havde d. 02.11.2000 meddelt Lokalbanken, at provenuet fra salget af H's ejendom ikke måtte frigives til nogen af parterne, før der forelå en underskrevet bodelingsoverenskomst. Nævnet fandt, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved at have foretaget rådighedsindskrænkninger vedrørende provenuet fra salg af den faste ejendom og derved havde disponeret over de midler, der tilkom hendes klients modpart. Advokaten idømt en bøde på 5.000 kr.

VLD af 06.09.2001 (5. afd.): Moderen tilkendt forældremyndigheden til 8½-årig datter.

Moder, der boede i Sverige med to andre døtre, fik tilkendt FM over 8½-årig datter, som havde boet i 1½ år hos faderen. Det fandt bedst for hende, at hun fik mulighed for at vokse op samme med sine to søstre, som hun var knyttet til, og som hun siden december 1999 kun havde haft sporadisk kontakt til.

Dom afsagt af skifteretten i Københavns Byret d. 06.06.2001 (SKS II Y 5/98): M kunne dele kapitalpension ved at indsætte H som uigenkaldeligt begunstiget.

M fik medhold i, at deling af kapitalpension i Danica på ca. 492.000 kr. aftalt som led i et ansættelsesforhold skulle ske ved, at H blev indsat som uigenkaldeligt begunstiget til halvdelen af depotværdien pr. bodelingsdagen. Der var ikke grundlag for at tage særskilt hensyn til H's arvinger.

b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2001.2518 HD: Moder, der var medlem af Jehovas Vidner, fik tilkendt forældremyndighed til 7-årig datter.

FM til 7-årig pige tillagt moderen, som var medlem af Jehovas Vidner. Højesteret fandt, at moderen måtte forventes at være bedst til at håndtere problemer, der følger af trosforskelle, og til at sikre den største samlede forældrekontakt. (3-2).

UfR 2001.2415 VLK: Moder var afskåret fra at anfægte ægtemandens faderskab.

Moder anlagde i december 2000 sag mod F om faderskab til sønnen B, født i januar 1999 som ægtebarn af M og F. Ved dom afsagt i november 2000 fik F FM over B og tillige over parternes barn A, født i 1997. Dommen var på tidspunktet for anlæggelse af faderskabssagen under anke til landsretten. Byretten i Skive afviste - ved kendelse - faderskabssagen, under henvisning til at byretten ikke fandt, at B's stilling som barn af F burde ændres. VL, der beskikkede advokat for B, tiltrådte, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at M ikke uanset overholdelsen af fristreglen i BL § 5, stk. 2, burde kunne anfægte F's faderskab til B. Byrettens afgørelse burde være truffet ved dom, og at der burde være beskikket advokat for B, der var part i sagen.

UfR 2001.2398/2 VLK: Aftale i ægtepagt om vederlagskrav afvist, da tinglysning var åbenbart overflødig.

M og H havde i ægtepagt aftalt, at fremtidige erhvervelser ved arv eller gave skulle være den pågældende ægtefælles fuldstændige særeje. Endvidere indeholdt ægtepagten i § 3 en aftale om, at der under nærmere angivne omstændigheder tilkom en ægtefælle et vederlagskrav, hvis særejemidler anvendte til forbedring af en ejendom, som var fælleseje. VL tiltrådte, at bestemmelsen i § 3 var blevet afvist, idet aftalen om vederlagskrav ikke kræver ægtepagt, hvorfor tinglysning var åbenbar overflødig, jf. TL § 43 b, stk. 3, jf. § 15, stk. 2.

UfR 2001.2317 HD (UfR 2000.754 ØLD): Intet hustrubidrag efter 36 års ægteskab.

36 års ægteskab. M var 67-årig pensioneret civilingeniør med en månedlig pension på 24.000 kr. H var 60-årig leder af klinik ved et hospital med en månedlig indtægt på 24.000 kr. og med udsigt til en samlet pension på mindst 160.000 kr. om året. Lyngby ret havde ikke tilkendt bidrag. ØL tilkendte H tidsubegrænset bidrag under hensyn til ægteskabets varighed, H's alder og til den betydelige forskel på par ternes pensionsmæssige stilling. Højesteret fandt, at der uanset ægteskabets varighed og M's noget større pensionsindtægter ikke var grundlag for at pålægge M bidragspligt.

UfR 2001.2264/1 ØLK: Byretsdommer skulle tage samtale med 12-årig pige.

Under sag om overførsel af forældremyndighed til 12-årig pige fra moderen til faderen, afslog retten i Taastrup at tage en samtale med pigen, da det ikke kunne udelukkes, at en samtale kunne være til skade for hende. Landsretten fandt, at der burde finde en samtale sted, henset til pigens alder og til at pigen allerede var inddraget i den verserende sag. Det bemærkedes, at byretten, hvis hensyn til pigens psykiske forhold talte herfor, ville kunne foranledige en børnesagkyndig undersøgelse eller gennemføre samtalen under medvirken af en børnesagkyndig/psykolog.

UfR 2001.2256 VLK: Børnesagkyndig ikke inhabil.

Børnesagkyndig, der i 1998 havde deltaget i den psykologiske forundersøgelse af P, der var født i 1994, og i drøftelser om, hvorvidt P burde anbringes uden for hjemmet med henblik på gennemførelse af en egentlig børnepsykiatrisk undersøgelse, var ikke inhabil til at vurdere, hvem af forældrene, der ville være bedst egnet til at have forældremyndigheden over P.

UfR 2001.2253 VLK (FM 2001.105 VLK): Bevissikring i faderskabssag.

F var død d. 14.07.2001 og skulle bisættes og brændes d. 19.07.2001. B anlagde faderskabssag d. 17.07.2001, og påstod at F var hans fader. B fik medhold i begæring om, at der blev udtaget hår- og vævsprøver med henblik på sikring af bevis, jf. RPL § 340, jf. § 456 k.

UfR 2001.2252 VLK (FM 2001.105 VLK): Ægtepagt afvist.

Ægtepagt, hvor M overdrog ejerlejlighed i Randers med ejendomsværdi på 810.000 kr. til H ved overtagelse af lån for 665.000 kr., blev afvist, da den ikke indeholdt bestemmelser om særeje eller overdragelse som gave. Overdragelsen skulle i forvejen tinglyses efter reglerne om tinglysning vedrørende fast ejendom, hvorved hensynet til ægtefællernes kreditorer sikres, og parterne havde i denne situation ikke nogen retlig relevant interesse i tinglysning af aftalen i Personbogen.

UfR 2001.2193 ØLD: Bidragspligt skulle regnes fra byrettens dom.

M og H blev separeret ved dom afsagt af Lyngby ret d. 12.05.1989, hvor M blev pålagt bidragspligt over for H i 8 år fra byrettens dom. ØL stadfæstede dommen d. 02.05.1990 alene med den ændring, at bidragspligten blev fastsat til 10 år. M havde betalt § 6-bidrag indtil landsrettens dom. Antaget, at den 10-årige bidragspligt skulle regnes fra byrettens dom og ikke, som påstået af H, fra landsrettens dom.

UfR 2001.2184 ØLD: M udsat af ejendom, som tilhøre H som særeje.

H var i oktober 2000 flyttet i krisecenter, mens M blev boende med fællesbarnet i villaen, der tilhørte H som særeje. H begærede M udsat af ejendommen. Fogedretten i Næstved lagde til grund, at H havde opfyldt sin forsørgerpligt ved at stille anden ejendom til rådighed for M. Når hensås til H's trængte økonomiske situation med risiko for velfærdstab til følge, og idet M gennem sin tilstedeværelse på ejendommen måtte antages at ville modvirke et salg heraf, fandtes H's begæring under disse særlige omstændigheder at burde tages til følge. ØL udtalte, at en ægtefælle som hovedregel ikke ved en umiddelbar fogedforretning kan få den anden ægtefælle udsat af den tidligere fællesbolig, så længe der ikke foreligger separation eller skilsmisse. Af de af fogedretten anførte grunde fandt landsretten dog, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at udsættelsesforretningen kunne fremmes.

UfR 2001.2167 ØLD: 15-årig dreng ikke udleveret til portugisisk fader.

Portugisisk fader, som ved dom fra juni 2000 havde forældremyndigheden, fik ikke medhold i begæring om udlevering af søn B på 15 år, som moderen uberettiget havde taget med til Danmark i 1998. B var klart faldet til i sine nye omgivelser i Danmark, hvor han havde boet i mere end 2½ år. Under disse omstændigheder fandtes der undtagelsesvis grundlag for at nægte fuldbyrdelse den portugisiske dom, jf. BBL § 6, nr. 2.

UfR 2001.1909 VLK: Faderskabssag ikke genoptaget alene pga muligheden for DNA-undersøgelse.

A, der var født uden for ægteskab i 1942, kunne ikke få genoptaget faderskabssag mod B, der ved dom var kendt bidragspligtig. Den blotte mulighed for nu med DNA-teknik, med meget stor sikkerhed at fastslå faderskab eller afkræfte samme, fandtes ikke ikke i lovens forstand at være en sådan efterfølgende omstændighed, der kunne begrunde genoptagelse af sagen.

UfR 2001.1907 VLK (FM 2001.103 VLK): Samlever udsat af lejemål.

K fik udsat sin samlever M fra sit lejemål i Århus, da det ikke fandtes sandsynliggjort, at der forelå sådanne særlige grunde, at M efter LL § 77 a ved dom kunne få ret til at fortsætte lejemålet.

UfR 2001.1623 ØLK: Beskikkelse af advokat for sagsøgte i medfør af RPL § 449, stk. 1 kunne ikke tilbagekaldes.

Byretten havde beskikket advokat for sagsøgte i en forældremyndighedssag uden at påse, at betingelserne i RPL § 449, stk. 1, jf. § 330, stk. 1, nr. 2 var til stede. Da byretten ved domsforhandlingen havde set sagsøgtes årsopgørelse, ændrede byretten grundlaget for beskikkelsen til RPL § 449, stk. 2. Da beskikkelse var sket efter RPL § 449, stk. 1 uden forbehold, fandt landsretten, at statskassen endeligt burde afholde salæret til den beskikkede advokat.

UfR 2001.1540/2 HD: Forældremyndighed til 9-årig pige tilkendt faderen.

FM over 9-årig pige A tilkendt faderen, som var blevet boende i det hidtidige hjem i Danmark. Moderen var flyttet til Færøerne og det tiltrådte, at landsretten havde afgjort sagen efter en analogi af den færøske myndighedsloves § 24, stk. 2, jf. stk. 1. Moderen havde nu bosat sig i Horsens, og afgørelsen skulle nu træffes efter FML § 9, stk. 2.

UfR 2001.1420 ØLK: Tilbagegivelsesanmodning ikke imødekommet.

Moder var d. 18.11.1999 rejst fra Argentina til Danmark med 2-årig søn uden samtykke fra faderen, som havde del i forældremyndigheden. Moderen og sønnen tog ophold på en adresse, der måtte anses faderen for bekendt. Da tilbagegivelsesanmodningen var modtaget af fogedretten d. 02.01.2001, blev anmodningen ikke imødekommet, jf. BBL § 11, stk. 1.

UfR 2001.1384 VLD: M's eventuelle krav mod H ikke bortfaldet ved passivitet.

M og H, der indgik ægteskab i 1993, havde ifølge ægtepagt rent særeje om alle ejendele. Samlivet blev ophævet i april 1998. De oprettede i juni 1998 en ægtepagt, hvor M fik overført H's halvdel af villaen, som havde en friværdi på 1,5 mio. kr., mens H fik overført M's halvdel af sommerhus, som havde en friværdi på 370.000 kr. Parterne blev separeret i juni 1999, og M sagsøgte d. 14.09.1999 H til betaling af et indbyrdes lånemellemværende på 370.213 kr. M havde fremsat krav om betaling i april 1998 og august 1998. Det forhold, at M ikke i forbindelse med oprettelse af ægtepagten i juni 1998 tog forbehold om at gøre krav gældende, kunne ikke medføre, at M's eventuelle krav var bortfaldet som følge af passivitet.

UfR 2001.1183 ØLD: Søn var berettiget til at fortsætte moderens lejemål, jf. LL § 77 a.

Udlejer af lejlighed på Østerbro i København kunne ikke modsætte sig, at lejligheden blev overtaget af 27-årig søn, som havde boet sammen med moderen i lejligheden i de sidste 4 år. De havde haft fælles husførelse, og sønnen bidrog i et vist omfang til udgifterne herved. Mor og søn levede i det daglige som en familie og delte uden begrænsning brugsretten til det lejede. De havde således en væsentlig og personlig tilknytning til hinanden. Der var intet, der på nogen måde tydede på at de havde indrettet sig proforma, eller at lovens regler var søgt omgået.

UfR 2001.1148 VLD: Månedlige overførsler fra H til M var ikke gaver.

H, der drev forretning i ejendom, hvor parterne også boede, havde i perioden 01.01.1997 til 01.07.1998 overført 125.200 kr. til M, som ejede ejendommen. Sparekassen i Skals påstod M og H dømt til at anerkende, at H skyldte M 125.200 kr. Overførselsbeløbene måtte ses som et led i den måde, hvorpå ægtefællerne med sparekassens viden havde indrettet deres økonomiske forhold, og de månedlige overførsler fra H til M var ikke gaver, som krævede ægtepagt.

UfR 2001.1114 VLK: Dommer pålagt at tage en samtale med 12-årig pige i forældremyndighedssag.

Under sag om overførsel af forældremyndighed til 12-årig pige fra moderen til faderen, afslog retten i Herning at tage en samtale med pigen, da pigen havde haft samtaler med den børnesagkyndige psykolog. Psykologen havde efter aftale med pigen ikke citeret hendes udtalelser i den udfærdigede erklæring, og psykologen havde heller ikke på anden måde videregivet pigens udsagn til dommeren. Kravet i FML § 29 om, at der skal finde en samtale sted med barnet, kunne derfor ikke anses for opfyldt.

UfR 2001.922 VLK: Pantefogeden var beføjet til at anmode om pasinddragelse.

Pantefogeden i Hjørring blev anset for beføjet til at anmode politiet om inddragelse af pas på grund af bidragsrestance, jf. inddrivelseslovens § 19, stk. 1 og paslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

UfR 2001.868 HD: Ægtepagt delvist ugyldig på grund af fejlskrift.

M og H havde i 1992 bedt en advokat i Køge (A) om bistand med henblik på at sikre den længstlevende bedst muligt. M havde 3 særbørn. Ægtefællerne oprettede herefter en gaveægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejede og fremtidigt erhvervede - bortset fra pensioner - skulle tilhøre dem i lige sameje. De oprettede i august 1993 en ægtepagt om rent kombinationssæreje type 6. Advokat A forklarede, at der var tale om en fejl, idet der i ægtepagten skulle have været indføjet "bortset fra vore pensioner". M havde pensioner på 2,1 mio kr. og H havde pensionsordninger for 0,3-0,4 mio. kr. ØL fandt, at ægtepagten var gyldig. Højesteret fandt det utvivlsomt, at ægtepagten ved en fejltagelse havde fået et andet indhold end tilsigtet. M var bekendt med, at ordlyden af ægtepagten indebar, at hans pensionsordning ville blive særeje for ham. Han havde imidlertid ikke grundlag for at mene, at dette var tilsigtet. I hvert fald under disse omstændigheder fandtes ægtepagten at måtte tilsidesættes for så vidt angik bestemmelsen om, at parternes pensionsmidler skulle være særeje, jf. herved AFTL § 32, stk. 1.

UfR 2001.686 VLD: Sag om forældremyndighed burde ikke være afgjort ved udeblivelsesdom.

M gav som sagsøgt ikke møde under ægteskabssag ved retten i Varde, og H fik dom til separation og tilkendt forældremyndigheden til et fællesbarn. VL hjemviste sagen til fornyet behandling, idet der ikke i en sag, hvor der var spørgsmål om fordeling af forældremyndighed, burde være truffet afgørelse, uden at M havde yderligere lejlighed til at ytre sig. Dette kunne være sket ved at beskikke en advokat for M, jf. RPL § 449, eller ved fornyet indkaldelse af M evt. i forbindelse med en forkyndelse af den forklaring, som H havde afgivet i retsmødet.

UfR 2001.659 VLD: H, der havde modtaget ugyldig gave, kunne sagsøges direkte af kreditor for gavens værdi.

M havde i 1996 solgt en ejendom i Kolding med et provenu på 306.000 kr., hvoraf 179.000 kr. blev brugt til køb af en andelsbolig i H's navn. Da M ikke kunne indfri kaution for sønnen S, påstod BG-Bank H dømt til at betale 179.000 kr. Antaget at der forelå en ugyldig gave, jfr. RVL § 30, stk. 1. BG Bank kunne foretage udlæg hos M i dennes krav på tilbageførsel af gaven. der var imidlertid ikke oplyst omstændigheder, der gjorde det betænkeligt i et sådant tilfælde at lade BG Bank rette et krav svarende til gavens værdi direkte mod H. BG bank havde ikke samtykket i H's erhvervelse, og de påberåbte passivitets- og reklamationssynspunkter kunne ikke føre til et andet resultat.

UfR 2001.634 HKK: Fader fik ikke tilladelse til at anlægge faderskabssag vedr. 4 ægtebørn.

Somalisk mand fik ikke tilladelse til at anlægge faderskabssag vedrørende 4 børn født i 1978, 1980, 1983 og 1987, jf. BL § 5, stk. 3 eller denne bestemmelses analogi. A var kommet til Danmark i 1995 efter reglerne om familiesammenføring, og H havde da angivet M som far til børnene. Parterne var blevet separeret i 1997, og M ønskede nu ikke længere at betale børnebidrag.

UfR 2001.243 ØLD: Ægteskab omstødt.

80-årig kvinde med svære tegn på demens blev d. 18.05.1998 borgerligt viet med 59-årig mand, som havde et barn med en af hendes døtre. Kvinden kom i september 1998 under værgemål og blev frataget handleevnen. Retten i Roskilde fandt det godtgjort, at hun var i en tilstand, der udelukkede evnen til at handle fornuftsmæssigt, og ægteskabet blev omstødt i medfør af ÆL § 24. ØL Stadfæstede.

UfR 2001.153 HD: Forældremyndighed til 5½-årig pige overført til faderen, jf. FML § 12, stk. 2.

FM over 5 ½-årig datter D overført til faderen. Moderen havde i adskillige tilfælde uden rimelig grund hindret faderen i at få samvær i det omfang, der var fastsat af statsamtet. Faderen fik ved dom afsagt af VL tilkendt forældremyndigheden og der var under ankesagen til højesteret indhentet en supplerende børnesagkyndig erklæring. Oplysningerne i denne talte afgørende til støtte for, at det var bedst for D, at FM overførtes til faderen, der måtte antages bedre end moderen at kunne sikre, at D's positive udvikling fortsatte med god kontakt til begge forældre.

UfR 2001.87 HKK: Moder fik ikke tilladelse til anlæggelse af faderskabssag om 10-årig søn.

Moder, der lige fra fødslen af sønnen D i 1988 var overbevist om, at hendes daværende ægtefælle A ikke var far til barnet, fik ikke tilladelse til at anlægge faderskabssag. Moderen var nu gift med B, og efter den foreliggende DNA-analyse måtte B med meget stor sandsynlighed anses som genetisk far til D. Der var ikke anført sådanne ganske særlige grunde for, at faderskabssag ikke var anlagt tidligere, at det uanset den udviste passivitet burde tillades moderen at anlægge faderskabssag, jf. BL § 5, stk. 3. (3-2).

UfR 2001.45 HKK (UfR 2000.251 VLK): Børnepension skulle ikke anses som barnets egen indtægt.

Der fandtes ikke grundlag for at tilsidesætte Civilretsdirektoratets praksis, hvorefter børnepension, som udbetaltes i kraft af moderens pension, anses som en del af moderens forsørgelse, og børnepensionen skulle derfor ikke medregnes som indtægt for barnet. Fogedrettens opretholdelse af Thisted Kommunes lønindeholdelse blev derfor stadfæstet. VL's afgørelse er komm. af Helle Larsen i FM 2000.14-16: Fogedrettens prøvelsesret i relation til administrative afgørelser.

UfR 2001.10 HD: H havde ikke bevaret ret til enkepension, da der ikke var aftalt en reel bidragspligt.

M og H1 havde i 1982 ved skilsmisse efter 22 års ægteskab aftalt, at M skulle svare hustrubidrag uden tidsbegrænsning med 50 kr. om måneden. H1´s ret til enkepension blev noteret i Arkitekternes Pensionskasse (P). M indgik nyt ægteskab med H2 i 1989 og døde i 1995. P udbetalte i de første 4 måneder pensionen på ca. 5.700 kr. med 2/3 til H1 og 1/3 til H2. Antaget, at aftalen ikke var udtryk for en reel underholdspligt, og at H1 derfor ikke havde bevaret sin ret til enkepension. Noteringen i 1982 indebar ikke en selvstændig forpligtende anerkendelse af, at H1 havde bevaret sin ret til enkepension. Den omstændighed, at P uden forbehold havde påbegyndt udbetaling af enkepension til H1, kunne ikke forpligte P til at fortsætte udbetalingen til hende.

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


TfS 2001.104 HD (TfS 1999.824 ØLD): M skulle ikke næringsbeskattes af villa tilhørende H.

Østre Landsret fandt, at murermester på Bornholm skulle næringsbeskattes af avance på 375.393 kr. på ejendom, som havde tjent til familiens bolig, og som var købt i hustruens navn 6 år tidligere. Under murermesterens anke til Højesteret tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. ØL's dom er komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller. (Det er en misforståelse at henføre ejendommen til manden, blot fordi han drev virksomhed. Det skulle først afgøres, om hustruen drev virksomhed). Skatteministeriet har i TfS 2001.117 kommenteret sagen. KSL § 25 A må betragtes som en ren indkomstfordelingsregel. Komm. af advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i Revisorbladet nr. 1/2001 p. 31-32.

d. Fuldmægtigen


FM 2001.150 VLK: Ægtepagt afvist som følge af manglende specifikation.

Ifølge ægtepagt skulle samtlige kapital- og ratepensionsordninger tilhøre dem som skilsmissesæreje. Ægtepagten indeholdt desuden bestemmelser om, hvilke pensioner, det drejede sig om ved ægtepagtens oprettelse. VL stadfæstede afvisning af ægtepagten, da den åbnede mulighed for på tilfældig måde at overføre midler fra fælleseje til særeje ved senere etablering af andre pensionsordninger.

FM 2001.150 VLK: Fogedsag om samvær udsat.

Samværssag blev udsat i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2, idet faderen ikke havde haft samvær i 1 år, og moderen havde søgt statsamtet om ændring af samværsafgørelse.

FM 2001.124 VLK: H, der havde fri proces, skulle refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat på 60.000 kr.

H, der havde fri proces, havde ved skiftet fået en boslod på ca. 600.000 kr., hvoraf den væsentligste værdi var en fast ejendom. Skifteretten i Skive bestemte, at hver part skulle betale egne omkostninger, at H skulle betale 50% af skifteomkostningerne på 25.000 kr., og at H skulle refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat med 60.000 kr. VL stadfæstede.

FM 2001.121 VLK: Samvær kunne tvangsfuldbyrdes på et tidspunkt, der afveg fra det af statsamtet fastsatte.

Fogedretten havde besluttet at udsætte sagen med henblik på umiddelbar magtanvendelse til en fredag, hvor der ikke efter statsamtets afgørelse skulle være samvær. VL stadfæstede, idet fogedretten ikke var afskåret fra at fuldbyrde samvær på et tidspunkt, der afviger fra det, der er fastsat i statsamtets afgørelse.

FM 2001.107 ØLK: Fogedsag om samvær fremmet.

Samværssag blev fremmet, uanset at moderens påstand om incest. Statsamtet havde afslået at suspendere samværet og politiet havde meddelt, at der ikke ville blive rejst sigtelse.

Nye litteraturhenvisninger

Sonja Albrink i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 18: Børns rettigheder bør indføjes i grundloven.

Adoptionsnævnets årsberetning 2000 er udgivet i november 2001. Beretningen indeholder bl.a. kapitler om nævnets etablering, sammensætning og sekretariat, om behandlingen af klager i godkendelsessager, herunder en gennemgang af principielle afgørelser, om danske bortadoptioner, om nævnets tilsynsvirksomhed, om internationale og nationale aktiviteter og om nogle nøgletal. Der henvises til nævnets web-site: www.adoptionsnaevnet.dk

Anne Broksø og Per Andreasen i TFA 2001.429-434: Værdiansættelse af passiver på ægtefælleskifter. (Går ind for at man ved beregningen af nutidsværdien af en latent skat skal tage udgangspunkt i nettorenten efter skat og efter inflation.

Jørgen U. Grønborg: Familieretssynopsis, 33. udg., 28.11.2001 , 214 sider.

Irene Nørgaard: Formueordninger mellem ægtefæller efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrdes aftalemuligheder, 1. udg., nov. 2001, 443 sider, DJØF

Linda Nielsen og Jørgen U. Grønborg: Pensioners og forsikringers behandling på skifte, 1. udg., 28.10.2001, 130 sider. Læs mere her.

Anders Bille i TFA 2001.253-257: Formålet med samvær?

Helene Flendt i TFA 2001.258-260: Samvær og barnets tarv.

Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 5. udg., sept. 2001, 287 sider, Thomson.

Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen: Familieretten, 3. udg., 2001, Thomson.

Svend Danielsen i TFA 2001.166-169: Forældremyndighedstvisternes fremmarch.

Maja Nørgaard i TFA 2001.159-165: Den islamiske brudepris mahr's betydning i dansk ret.

Samvær og børnesagkyndig rådgivning. Statistik 2000. Civilretsdirektoratet, juni 2001

Skarrildhus 2000.179-220: Afslag på samvær. En gennemgang af Civilretsdirektoratets nyere praksis (September 2000)

Skarrildhus 2000.161-178: Aftaler om børnebidrag.

Anne Thalbitzer i Skarrildhus 2000.151-158: Orientering om forskellige adoptionsretlige spørgsmål. (Udenlandske adoptioner, adopteredes adgang til aktindsigt i egen adoptionssag - oplysning om biologisk slægt,

Jonna Waage i Skarrildhus 2000.74-80: Statsamternes vejledning i forbindelse med vilkårsforhandling

Finn Bækdahl i Pantefogeden nr. 2/2001 p. 45-46: Sidste nyt vedr. inddrivelse af underholdsbidrag i Tyskland (når børnene er blevet 18 år).

Jann Sjursen i Lov & Ret nr. 4/2001 p. 29: Når barnets tarv er truet. (Tager udgangspunkt i tv-udsendelsen "For Fars skyld" på DR1 d. 21.03.2001)

Svend Danielsen i TBB 2001.81-89: Lejeretten ved familiesammenbrud.

Kirsten Lindahl i Lov & Ret nr. 3/2001 p. 25-26: Betænkeligt forslag om samværsfradrag.

Helene Bendtsen i UfR 2001 B.165-170: Ugifte samlevende. Skal de nu have indbyrdes arveret?

Ifølge Danmarks Statistik Befolkning og valg 2001:7 af 09.03.2001 var der pr. 01.01.2001 i alt 188.459 samboende par og 102.540 samlevende par (samboende med fællesbørn) eller i alt 290.999 ugifte par. I alt 22,06% af alle par er ugifte.

Ifølge Danmarks Statistik Befolkning og valg 2001:7 af 09.03.2001 var der pr. 01.01.2001 i alt 1.992 registrerede par.

Advokat Jørgen U. Grønborg