Cirk. nr. 135 af 25.09.1989 om ægteskabs opløsning

Ophævet fra d. 01.11.2002, jfr. cirk. nr. 107 af 24.10.2002

som ændret ved
cirk. nr. 204 af 13.12.1996 med virkning fra d. 01.01.1997
ved cirk. nr. 9901 af 24.06.1999 med virkning fra d. 01.07.1999
ved cirk. nr. 203 af 14.12.2001 med virkning fra d. 01.01.2002.

Kapitel 1: Kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse ved bevilling
Kapitel 2: Vilkårsforhandling
Kapitel 3: Udfærdigelse af bevilling
Kapitel 4: Afgørelser om størrelsen af bidrag til den anden ægtefælle
Kapitel 5: Registreret partnerskab
Kapitel 6: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.


(Til samtlige statsamter)

I medfør af § 42 a, stk. 1, § 44, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, og efter § 5, stk. 1, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret ved lov nr. 821 af 19. december 1989, lov nr. 387 af 14. juni 1995 og lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes

Kapitel 1: Kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse ved bevilling

§ 1. Bevilling til separation eller skilsmisse meddeles af statsamtet. Dog skal statsamtet sende ansøgninger om skilsmisse efter lovens § 31 til Civilretsdirektoratet, hvis skilsmissen søges på grundlag af separation opnået uden for de nordiske lande.

Kapitel 2: Vilkårsforhandling

§ 2. Statsamtets og politiets tilsigelse til vilkårsforhandling skal ske på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

§ 3. Udebliver en af ægtefællerne fra vilkårsforhandling, skal de tilsiges på ny. Udebliver ansøgeren eller en af ansøgerne uden lovligt forfald også efter den anden tilsigelse, anses ansøgningen om bevilling i almindelighed som bortfaldet. Møder den ægtefælle, fra hvem separation eller skilsmisse søges, ikke efter den anden tilsigelse, afslås ansøgningen om bevilling i almindelighed uden yderligere tilsigelser. Er der ansøgt om fri proces til sag om separation eller skilsmisse, fortsættes behandlingen af denne ansøgning.

§ 4. Under vilkårsforhandlingen skal det påses, at betingelserne for at give bevilling til separation eller skilsmisse er opfyldt, jf. lovens § 42.
Stk. 2. Der skal tilvejebringes klarhed over, om der mellem ægtefællerne er truffet aftale om størrelsen af eventuelt bidrag, som den ene ægtefælle skal betale til den andens underhold, eller om spørgsmålet henskydes til statsamtets afgørelse.
Stk. 3. Ved vilkårsforhandling forud for en separation skal der tilvejebringes klarhed over, om aftalen om bidragspligten skal gælde alene for separationstiden eller også for tiden efter en skilsmisse. Statsamtet skal i forbindelse hermed vejlede om muligheden for, at der kan meddeles bevilling til skilsmisse efter lovens § 31 uden afholdelse af fornyet vilkårsforhandling, såfremt vilkårene for separationen gælder for tiden efter skilsmissen. Bevilling til skilsmisse efter lovens § 31 uden afholdelse af fornyet vilkårsforhandling kan kun meddeles, såfremt der under separationssagen er taget stilling til, hvorvidt der skal tilkomme hustruen ret til enkepension efter skilsmissen efter lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.
Stk. 4. Tilkommer der ved en skilsmisse hustruen ret til enkepension, skal hun vejledes om, at hun for at sikre sig udbetaling af enkepension eller en eventuel ret til andel i den godtgørelse eller tilbagekøbsværdi, der udbetales ved mandens udtræden af pensionsordningen uden pension, snarest skal anmelde sit krav til den myndighed eller institution, der skal udrede pensionen.
Stk. 5. Ægtefællerne skal vejledes om betydningen af vilkårene for separationen eller skilsmissen. Det skal påses, om der i vilkårene er bestemmelser, der er urimelige over for en af ægtefællerne. I så fald skal vedkommende ægtefælle gøres opmærksom herpå, og ansøgningen eventuelt afslås, jf. lovens § 42, stk. 3.
Stk. 6. Er hustruens ret til underholdsbidrag tidsbegrænset, gøres ægtefællerne bekendt med, at hustruens ret til enkepension eller tillægspension bortfalder efter udløbet af det tidsrum, i hvilket manden er bidragspligtig.
Stk. 7. Såfremt der ikke allerede er truffet aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, skal ægtefællerne vejledes om, at fælles forældremyndighed fortsætter efter separation eller skilsmisse, medmindre de indgår aftale om forældremyndighed. De skal endvidere vejledes om §§ 6, 9, 10, 11 og 13 i lov om forældremyndighed og samvær samt om mulighederne for senere ændring af vilkår, jf. ægteskabslovens §§ 52, 53 og 58.
Stk. 8. Ægtefællerne skal, medmindre de begge er repræsenteret ved advokat, vejledes om virkningerne af en separation eller skilsmisse, herunder om:

1) formuefællesskabets ophør,
2) samvær med børn, anden kontakt end samvær samt retten til orientering om barnet,
3) reglerne om aftrapning og bortfald af ægtefællebidrag,
4) reglerne om underholdsbidrag til børn, og
5) ved separation virkningerne af en genoptagelse af samlivet.

§ 4, stk. 7 er ændret ved cirk. nr. 203 af 14.12.2001 med virkning fra d. 01.01.2002.

§ 5. I forbindelse med vilkårsforhandlingen bør den myndighed, der foretager vilkårsforhandlingen, søge at medvirke til, at der mellem ægtefællerne træffes aftale om delingen af eventuelt fællesbo. Kan enighed om fællesboets deling ikke opnås, oplyses ægtefællerne om, at tvistigheder om fællesboets deling henhører under skifteretten.

§ 6. Er en ægtefælle umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, skal værgen tilsiges til vilkårsforhandlingen for at tage stilling til eventuelle vilkår omfattet af værgemålet.
Stk. 2. Tilsigelse kan undlades, hvis værgen i fornødent omfang skriftligt har tiltrådt separation eller skilsmisse samt vilkårene herfor

§ 7. Statsamtet og politiet fører protokol over afholdt vilkårsforhandling. Protokollen underskrives af parterne og af den, der har foretaget vilkårsforhandlingen.

Kapitel 3: Udfærdigelse af bevilling

§ 8. Ansøger kun den ene af ægtefællerne om skilsmisse efter lovens § 31, sender statsamtet en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet, til den anden ægtefælle. Statsamtet anmoder ægtefællen om at tilbagesende blanketten inden en angiven dato i udfyldt og underskrevet stand, såfremt ægtefællen ønsker at medvirke til skilsmisse på separationsvilkårene.
Stk. 2. Indsendes blanketten ikke som nævnt, skal statsamtet i almindelighed på tilsvarende måde sende en ny blanket. Statsamtet kan endvidere indkalde ægtefællerne eller en af dem til et møde om sagen.
Stk. 3. Besvarer den anden ægtefælle ikke henvendelserne fra statsamtet, eller ønsker den pågældende ikke skilsmisse på separationsvilkårene, afslås ansøgningen.

§ 9. Bevilling til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33 må ikke meddeles, før utroskab er bevist ved samstemmende erklæring fra ægtefællen og vedkommende tredjepart om utroskaben og tidspunktet herfor.
Stk. 2. Erklæring fra tredjeparten kan afgives skriftligt, medmindre statsamtet bestemmer andet. Erklæring kan afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

§ 10. Når retssag om separation eller skilsmisse verserer, kan bevilling kun meddeles med Civilretsdirektoratets godkendelse.

§ 11. Før udfærdigelse af separations- eller skilsmissebevilling til personer, der har statsborgerret eller bopæl i udlandet uden for Finland, Island, Norge eller Sverige, skal det tilkendegives de pågældende, at bevillingen ikke med sikkerhed kan forventes anerkendt som gyldig i udlandet.
Stk. 2. Det skal i disse tilfælde af bevillingen fremgå, hvorpå myndighedens internationale kompetence beror, f.eks. at en af ægtefællerne har bopæl her i landet.

§ 12. Separations- og skilsmissebevillinger udfærdiges på blanketter, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.
Stk. 2. Vilkårene for separationen eller skilsmissen skal fremgå af bevillingen eller vedhæftes denne.

§ 13. Meddeles skilsmissebevilling efter en separation, skal den tidligere separationsbevilling eller udskrift af separationsdommens konklusion vedhæftes skilsmissebevillingen.

§ 14. Det skal af bevillingen fremgå, om der er truffet aftale om størrelsen af bidrag til den anden ægtefælle, og om fællesboet er delt.

§ 15. Det skal af en bevilling til separation fremgå, om bidragspligten er aftalt alene for separationstiden eller også for tiden efter en skilsmisse.

§ 16. Aftale om, at der ikke skal tilkomme hustruen enkepensionsret, uanset at hun efter almindelige regler ville være berettiget hertil, skal optages i separations- eller skilsmissebevillingen.

§ 17. Skifter ægtefællerne eller en af dem bopæl eller opholdssted, efter at der i en sag om bevilling til separation eller skilsmisse er afholdt vilkårsforhandling, skal vedkommende statsamt færdigbehandle sagen.

§ 18. Meddelelse om udfærdigelse af skilsmissebevilling sendes til folkeregistret i den eller de kommuner, hvor ægtefællerne er eller senest har været tilmeldt folkeregistret. Har ingen af ægtefællerne været tilmeldt folkeregistret, sendes ingen meddelelse

§ 19. Meddelelse om bevilling til separation eller skilsmisse til udlændinge, der er statsborgere i andre lande end de nordiske, sendes til Direktoratet for Udlændinge.

Kapitel 4: Afgørelser om størrelsen af bidrag til den anden ægtefælle.

§ 20. Sager om størrelsen af bidrag til den anden ægtefælles underhold skal så vidt muligt afgøres uden optagelse af politirapport på grundlag af oplysninger, som statsamtet indhenter hos parterne.
Stk. 2. Skal begge ægtefæller afhøres til politirapport, og bor eller opholder de sig ikke i samme politikreds, bør statsamtet, når sagen sendes til politiet på det sted, hvor den ene ægtefælle bor eller opholder sig, anmode om, at sagen må blive tilbagesendt gennem politiet på det sted, hvor den anden ægtefælle bor eller opholder sig.

§ 21. Oplysninger til brug for fastsættelse af bidrag skal så vidt muligt indhentes direkte fra parterne, eventuelt ved anvendelse af oplysningsskemaer.

§ 22. Findes det af hensyn til bidragsfastsættelsen nødvendigt at tilvejebringe oplysning fra en ægtefælles arbejdsgiver om ægtefællens ansættelses- og lønforhold, skal der gives den pågældende lejlighed til inden en bestemt kortere frist selv at tilvejebringe den fornødne erklæring fra arbejdsgiveren. Det skal tilkendegives den pågældende, at der af statsamtet kan rettes henvendelse til arbejdsgiveren, såfremt erklæringen ikke fremkommer rettidigt eller er ufyldestgørende.

Kapitel 5: Registreret partnerskab

§ 23. Reglerne i cirkulæret finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab, bortset fra følgende bestemmelser: § 4, stk. 3, 3. pkt., stk. 4, stk. 6, og § 16.

§ 24. Skal der efter vilkårene påhvile den ene part bidragspligt over for den anden part, og er den bidragspligtige bosat i udlandet, skal det tilkendegives den bidragsberettigede, at bidraget ikke med sikkerhed kan forventes inddrevet i udlandet.

Kapitel 6: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 25. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 1989.

§ 26. Cirkulære nr. 262 af 18. december 1969 om ægteskabs opløsning ophæves. Det anvendes dog, hvis ansøgningen om separation eller skilsmisse skal behandles efter bekendtgørelse nr. 560 af 18. december 1969 om ægteskabs opløsning, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 627 af 25. september 1989 om ægteskabs opløsning.

Justitsministeriet, den 25. september 1989

H. P. CLAUSEN

/J. Vorstrup Rasmussen

Officielle noter


Ingen

Advokat Jørgen U. Grønborg