Cirk. nr. 107 af 24.10.2002 om ægteskabs opløsning

Ophævet pr. d. 17.05.2005 ved cirk. nr. 29 af 04.05.2005

Cirk. nr. 107 af 24.10.2002, som ændret ved

cirk. nr. 114 af 13.12.2004

Kapitel 1 - Kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse ved bevilling

Kapitel 2 - Vilkårsforhandling

Kapitel 3 - Udfærdigelse af bevilling

Kapitel 4 - Registreret partnerskab

Kapitel 5 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.


I medfør af § 42 a, stk. 1, § 44, stk. 3, § 58 a, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, og efter § 5, stk. 1, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab fastsættes:

Kapitel 1

Kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse ved bevilling

§ 1. Bevilling til separation eller skilsmisse meddeles af statsamtet. Dog skal statsamtet sende ansøgninger om skilsmisse efter lovens § 31 til Familiestyrelsen, hvis skilsmissen søges på grundlag af separation opnået uden for de nordiske lande.

Kapitel 2

Vilkårsforhandling

§ 2. Statsamtets indkaldelse til vilkårsforhandling skal ske på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.

§ 2 er ophævet fra d. 01.01.2005

§ 3. Udebliver en af ægtefællerne fra vilkårsforhandling, skal de tilsiges på ny. Udebliver ansøgeren eller en af ansøgerne uden lovligt forfald også efter den anden tilsigelse, anses ansøgningen om bevilling i almindelighed som bortfaldet. Møder den ægtefælle, fra hvem separation eller skilsmisse søges, ikke efter den anden tilsigelse, afslås ansøgningen om bevilling i almindelighed uden yderligere tilsigelser. Er der ansøgt om fri proces til sag om separation eller skilsmisse, fortsættes behandlingen af denne ansøgning.

§ 3 er ophævet fra d. 01.01.2005

§ 4. Under vilkårsforhandlingen skal det påses, at betingelserne for at give bevilling til separation eller skilsmisse er opfyldt, jf. lovens § 42.

Stk. 2. Der skal tilvejebringes klarhed over, om der mellem ægtefællerne er truffet aftale om størrelsen af eventuelt bidrag, som den ene ægtefælle skal betale til den andens underhold, eller om spørgsmålet henskydes til statsamtets afgørelse.

Stk. 3. Ved vilkårsforhandling forud for en separation skal der tilvejebringes klarhed over, om aftalen om bidragspligten skal gælde alene for separationstiden eller også for tiden efter en skilsmisse. Statsamtet skal i forbindelse hermed vejlede om muligheden for, at der kan meddeles bevilling til skilsmisse efter lovens § 31 uden afholdelse af fornyet vilkårsforhandling, hvis vilkårene for separationen også gælder efter skilsmissen. Bevilling til skilsmisse efter lovens § 31 uden afholdelse af fornyet vilkårsforhandling kan kun meddeles, hvis der under separationssagen er taget stilling til, hvorvidt der skal tilkomme hustruen ret til enkepension efter skilsmissen efter lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

§ 4, stk. 3, 2. og 3. pkt. er ophævet fra d. 01.01.2005

Stk. 4. Tilkommer der ved en skilsmisse hustruen ret til enkepension, skal hun vejledes om, at hun for at sikre sig udbetaling af enkepension eller en eventuel ret til andel i den godtgørelse eller tilbagekøbsværdi, der udbetales ved mandens udtræden af pensionsordningen uden pension, snarest skal anmelde sit krav til den myndighed eller institution, der skal udrede pensionen.

Stk. 5. Hvis enkepension er sikret ved overlevelsesrente, skal ægtefællerne tage stilling til, hvorvidt forsikringen skal overgå til hustruens fri rådighed.

Stk. 6. Ægtefællerne skal vejledes om betydningen af vilkårene for separationen eller skilsmissen. Det skal påses, om der i vilkårene er bestemmelser, der er urimelige over for en af ægtefællerne. I så fald skal vedkommende ægtefælle gøres opmærksom herpå, og ansøgningen eventuelt afslås, jf. lovens § 42, stk. 3.

Stk. 7. Er hustruens ret til underholdsbidrag tidsbegrænset, gøres ægtefællerne bekendt med, at hustruens ret til enkepension eller tillægspension bortfalder efter udløbet af det tidsrum, i hvilket manden er bidragspligtig.

Stk. 8. Hvis der ikke allerede er truffet aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, skal ægtefællerne vejledes om, at fælles forældremyndighed fortsætter efter separation eller skilsmisse, medmindre de indgår aftale om forældremyndigheden. De skal endvidere vejledes om §§ 6, 9, 10, 11 og 13 i lov om forældremyndighed og samvær.

Stk. 9. Ægtefællerne skal, medmindre de begge er repræsenteret ved advokat, vejledes om virkningerne af en separation eller skilsmisse, herunder om

1) formuefællesskabets ophør,

2) reglerne om samvær med børn, anden kontakt end samvær samt retten til orientering om barnet,

3) reglerne om aftrapning og bortfald af ægtefællebidrag,

4) reglerne om underholdsbidrag til børn,

5) mulighederne for senere ændring af vilkår, jf. ægteskabslovens §§ 52, 53 og 58, og

6) ved separation om virkningerne af fortsættelse eller genoptagelse af samlivet.

§ 4 a. § 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis der efter lovens § 44 ikke skal foretages vilkårsforhandling. I så fald meddeles de i bestemmelsen nævnte vejledninger skriftligt.

§ 5. Den myndighed, der foretager vilkårsforhandlingen, bør søge at medvirke til, at ægtefællerne indgår aftale om delingen af eventuelt fællesbo. Kan enighed om fællesboets deling ikke opnås, orienteres ægtefællerne om, at tvistigheder om fællesboets deling henhører under skifteretten.

§ 6. Er en ægtefælle umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, skal værgen tilsiges til vilkårsforhandlingen for at tage stilling til eventuelle vilkår omfattet af værgemålet.

Stk. 2. Tilsigelse kan undlades, hvis værgen i fornødent omfang skriftligt har tiltrådt separation eller skilsmisse samt vilkårene herfor.

§ 7. Statsamtet fører protokol over afholdt vilkårsforhandling. Protokollen underskrives af parterne og af den, der har foretaget vilkårsforhandlingen.

Kapitel 3

Udfærdigelse af bevilling

§ 8. Ansøger kun den ene af ægtefællerne om skilsmisse efter lovens § 31, sender statsamtet en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen, til den anden ægtefælle. Statsamtet anmoder ægtefællen om at tilbagesende blanketten inden en angiven dato i udfyldt og underskrevet stand, hvis ægtefællen ønsker at medvirke til skilsmisse på separationsvilkårene.

§ 8 er ophævet fra d. 01.01.2005

Stk. 2. Indsendes blanketten ikke som nævnt, skal statsamtet i almindelighed på tilsvarende måde sende en ny blanket. Statsamtet kan endvidere indkalde ægtefællerne eller en af dem til et møde om sagen.

Stk. 3. Besvarer den anden ægtefælle ikke henvendelserne fra statsamtet, eller ønsker den pågældende ikke skilsmisse på separationsvilkårene, afslås ansøgningen.

§ 9. Bevilling til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33 må ikke meddeles, før utroskab er bevist ved samstemmende erklæring fra ægtefællen og vedkommende tredjepart om utroskaben og tidspunktet herfor.

Stk. 2. Erklæring fra tredjeparten afgives skriftligt, medmindre statsamtet bestemmer andet. Erklæring kan afgives på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.

§ 10. Når retssag om separation eller skilsmisse verserer, kan bevilling kun meddeles, hvis parterne erklærer at ville hæve retssagen, hvis de meddeles separation eller skilsmisse ved bevilling.

§ 11. Før udfærdigelse af separations- eller skilsmissebevilling til personer, der har statsborgerret eller bopæl i udlandet uden for Finland, Island, Norge eller Sverige, skal det tilkendegives de pågældende, at bevillingen ikke med sikkerhed kan forventes anerkendt som gyldig i udlandet.

Stk. 2. Det skal i disse tilfælde af bevillingen fremgå, hvorpå myndighedens internationale kompetence beror, f.eks. at en af ægtefællerne har bopæl her i landet.

§ 12. Separations- og skilsmissebevillinger udfærdiges på blanketter, der er godkendt af Familiestyrelsen.

Stk. 2. Vilkårene for separationen eller skilsmissen skal fremgå af bevillingen eller vedhæftes denne.

§ 13. Meddeles skilsmissebevilling efter en separation, skal den tidligere separationsbevilling eller udskrift af separationsdommens konklusion vedhæftes skilsmissebevillingen.

§ 14. Det skal af bevillingen fremgå, om der er truffet aftale om størrelsen af bidrag til den anden ægtefælle, og om fællesboet er delt.

§ 15. Det skal af en bevilling til separation fremgå, om bidragspligten er aftalt alene for separationstiden eller også for tiden efter en skilsmisse.

§ 16. Aftale om, at der ikke skal tilkomme hustruen enkepensionsret, uanset at hun efter almindelige regler ville være berettiget hertil, skal optages i separations- eller skilsmissebevillingen.

§ 17. Meddelelse om udfærdigelse af skilsmissebevilling indberettes til folkeregistret i den eller de kommuner, hvor ægtefællerne er eller senest har været tilmeldt folkeregistret. Der foretages ikke indberetning, hvis ingen af ægtefællerne har været tilmeldt folkeregistret.

§ 18. Meddelelse om bevilling til separation eller skilsmisse til udlændinge, der er statsborgere i andre lande end de nordiske, sendes til Udlændingestyrelsen.

Kapitel 4

Registreret partnerskab

§ 19. Reglerne i cirkulæret finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab, bortset fra reglerne i § 4, stk. 3, 3. pkt., stk. 4-5 og 7, samt § 16.

§ 20. Skal der efter vilkårene påhvile den ene part bidragspligt over for den anden part, og er den bidragspligtige bosat i udlandet, skal det tilkendegives den bidragsberettigede, at bidraget ikke med sikkerhed kan forventes inddrevet i udlandet.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 21. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 2002.

Stk. 2. Cirkulære nr. 135 af 25. september 1989 om ægteskabs opløsning ophæves.

§ 22. Cirkulæret gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 24. oktober 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer

Advokat Jørgen U. Grønborg