CivilRetsDirektoratet

Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter
og Københavns Overpræsidium

NYE REGLER OM SKIFTEFRITAGELSE VED INDGÅELSE AF NYT ÆGTESKAB – OVERFØRSEL AF KOMPETENCE TIL AT MEDDELE SKIFTEFRITAGELSE TIL PRØVELSESMYNDIGHEDEN

Efter § 10 i ægteskabsloven må en person, som har været gift eller part i et registreret partnerskab, ikke indgå ægteskab, før offentligt skifte eller dødsbobehandling ved bobestyrer er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis der ikke var noget formuefællesskab mellem ægtefællerne, eller fritagelse er særlig hjemlet.

Justitsministeren kan dog give tilladelse til indgåelse af ny ægteskab uden skifte af fælles boet (skiftefritagelse). Efter § 17 i indgåelsesbekendtgørelsen behandles sager om skiftefritagelse i første instans af statsamterne.

Ved § 3, nr. 1 og 2, i lov nr. 461 af 7. juni 2001 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af børneloven m.v.) ændres ægteskabslovens § 10 således, at kompetencen til at meddele skiftefritagelse overføres til prøvelsesmyndigheden (kommunen). Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) er fortsat klageinstans.

Lovændringen medfører, at statsamterne fra den 1. januar 2002 ikke længere har kompetence til at behandle sager om skiftefritagelse. Indgåelsesbekendtgørelsen vil blive rettet i overensstemmelse med dette.

Denne ændring gælder også ansøgninger, som er modtaget inden lovændringens ikrafttræden. Uekspederede sager skal derfor umiddelbart efter den 1. januar 2002 oversendes til den kommune, der skal prøve ægteskabsbetingelserne.

Er statsamtet ikke bekendt med, hvilken kommune der skal prøve ægteskabsbetingelserne, skal statsamtet kontakte ansøgeren.

Det er fortsat statsamterne, der behandler sager om anerkendelse af udenlandske skilsmisser, jf. § 10, stk. 6, i indgåelsesbekendtgørelsen, men fra den 1. januar 2002 har statsamterne som anført ikke kompetence til at meddele skiftefritagelse i forbindelse med anerkendelse af en udenlandsk skilsmisse.

Et eksemplar af Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af dags dato til kommunen om de nye regler vedlægges til orientering.

Med venlig hilsen

Civilretsdirektoratet

Lars Thøgersen

GENPART TIL:

2. 4. kontor + bilag.

3. Rigsombudsmanden i Grønland + bilag.

4. Rigsombudsmanden på Færøerne + bilag

Advokat Jørgen U. Grønborg