Nyheder i familieret 1997

1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

2. Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

3. Nye litteraturhenvisninger


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 903 af 02.12.1997 om fri proces.

Bekg. nr. 866 af 25.11.1997 om offentlig retshjælp ved advokater.

Civilretsdirektoratets skrivelse af 12.11.1997 til samtlige statsamter om weekendsamvær, samvær juleaften, feriesamvær, søskendeforhold og samvær med mindre børn.

Fra 01.01.1998 til 31.12.1998 udgør normalbidraget kr. 742 pr. måned, jf. cirk. nr. 145 af 31.10.1997, som også fastsætter det ordinære og det ekstra børnetilskud for 1998.

De nye regler om pantebrevsstempel på 5%, jfr. lov nr. 804 af 24.10.1997, gælder ikke for pantebreve, der udstedes i forbindelse med bodeling i anledning af separation eller skilsmisse, jfr. lovens § 57 A, stk. 2, 2. pkt.

Revselsesretten er blevet afskaffet med virkning fra d. 12.06.1997, jf. lov nr. 416 af 10.06.1997 om ændring af FML § 2, stk. 2, som nu lyder således:
Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Tinglysningsafgiften er med virkning fra d. 09.06.1997 forhøjet fra 700 kr. til 1.200 kr., jf. lov nr. 369 af 03.06.1997, som ændrer RAL § 41 a. Forhøjelsen, som også rammer ægtepagter, indbringer yderligere 800 mio. kr. årligt i statskassen.

TFA 1997.54: Civilretsdirektoratets skrivelse af 23.04.1997 til samtlige statsamter om bl. a. midlertidigt samvær, udvidet samvær, hverdagssamvær, erstatningssamvær og afslag på samvær.

Cirk. nr. 41 af 15.04.1997 (TSCIR 1997-14) omtalt i TfS 1997.344. Fra 1997 skal der ske overførsel af underskud mellem ægtefæller forinden fremførsel af underskud fra tidligere år, jfr. PSL § 13, stk. 2, 3. pkt.

Justitsministeren har i et svar af 30.01.1997 på et spørgsmål fra Ulla Tørnæs oplyst, at man for tiden overvejer, om der bør nedsættes et lovforberedende udvalg vedrørende pensionsrettigheders stilling på skifte med repræsentanter for bl. a. forsikringsbranchen og arbejdsmarkedets parter

Lov nr. 1222 af 27.12.1996 om ændring af boafgiftsloven. I alt 52 ændringer fra d. 01.01.1997. Ændringerne er gennemgået af Birte Rasmussen i Skattepolitisk Oversigt 1997.51-58 og af Jørgen U. Grønborg i Advokaten 1997.57-60

Civilretsdirektoratets skrivelse af 12.12.1996 om vejledende retningslinier for fastsættelse af højere børnebidrag i 1997.

Cirk. nr. 204 af 13.12.1996 om ændring af cirkulære om ægteskabs opløsning.

Bekg. nr. 1077 af 11.12.1996 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekg. nr. 1069 af 09.12.1996 om fri proces 


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


Dom afsagt af skifteretten i Roskilde d. 08.12.1997 (SKS 3008/97): Forlodsudtagelse af personskadeerstatning, jf. EAL § 18, stk. 3.

M havde d. 20.01.1995 fået udbetalt en personskadeerstatning på kr. 151.938,46. M købte d. 31.01.1995 en Opel Ascona for kr. 173.351, hvoraf kr. 28.000 blev betalt med en byttebil. Antaget at mindst kr. 116.129 af restkøbesummen måtte stamme fra erstatningen, og at mindst 67% af bilen værdi i 1997 på kr. 110.000 således hidrørte fra erstatningen og ikke var forbrugt. M kunne derfor forlodsudtage kr. 73.300.

VLK af 27.11.1997 (2689-97): Ægtepagt afvist på grund af utilstrækkelig individualisering.

Ifølge ægtepagt skulle M's interessentskabsandel i VK I/S være M's skilsmissesæreje. Da ægtepagtens § 1 indeholdt mulighed for, at M vilkårligt kunne forøge sit særeje, tiltrådte VL, at ægtepagten var blevet afvist på grund af utilstrækkelig individualisering. (Ægtepagten er senere blevet tinglyst d. 30.12.1997, efter at det i ægtepagten var angivet, at ejerandelen var på 50%).

VLK af 20.11.1997 (B-0913-97): Ægtefællehandel ikke tilsidesat som ugyldig gave eller som proforma-retshandel.

M havde i 1993 overdraget sin halvpart af hus i Frederikshavn til H, som herefter var eneejer, for 50% af ejendomsværdien minus 15% eller 272.000 kr. H overtog hele prioritetsgælden på 599.000 kr. som enedebitor. M's kreditor begærede udlæg i M's halvpart for M's anpartsgæld på ca. 121.000 kr. VL tiltrådte, at det var godtgjort, at der ikke var ydet H en gave, som krævede ægtepagt. Der fandtes ikke grundlag for at tilsidesætte overdragelsen som proforma.

SO 1997.311 LSR: Hovedaktionærstatus ikke bevaret efter 5 års skilsmisse.

H havde ved bodeling efter skilsmisse pr. 18.04.1988 udtaget halvdelen af M's aktier, eller nom. 52.500 kr. svarende til 17,5% af aktiekapitalen H solgte d. 17.05.1993 samtlige aktier for 8,5 mio. kr. Skattemyndighederne opkrævede særlig indkomstskat med ca. 4,1 mio. kr. LSR antog, at H ikke var skattepligtig af avancen, da hun - uanset at hun var succederet i M's hovedaktionærstilling - havde ejet aktierne mere end 5 år efter skilsmissen.

VLK af 10.09.1997 (B-1995-97): Ægtepagtsbestemmelser afvist på grund af manglende specifikation.

Ifølge ægtepagt skulle den H tilhørende kapitalpension i Danske Andelskassers Bank, konto nr. ..., og det til H til enhver tid hørende sommerhus, pt. matr. nr. ..., Lyngså, tilhøre H som fuldstændigt særeje. Ægtepagten blev lyst for så vidt angik H's sommerhus, matr. nr. ..., men afvist for så vist angik kapitalpensionskontoen og "det til enhver tid værende sommerhus", idet der var tale om fremtidig erhvervelse med mulighed for H til vilkårligt at kunne forøge særejet. VL stadfæstede, da bestemmelserne indebar mulighed for, at H vilkårligt kunne forøge sit særeje.

ØLD af 09.09.1997 (16.afd. B-3314-96): 3 års hustrubidrag efter 21 års samliv.

15 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M ejede egen virksomhed og tjente ca. 55.000 kr. om måneden. H havde været medarbejdende ægtefælle i stort set hele ægteskabet. Hun var nu arbejdsløs på grund af alkoholmisbrug. H's nuværende forringede eller eventuelt bortfaldne erhvervsevne var efter det oplyste ikke betinget af ægteskabet. H fik herefter tilkendt bidrag i 3 år.

Fagl. Nyt 1997.285: Dom afsagt af Skifteretten i Århus d. 01.07.1997 (SL 20300/92): Betaling af afdrag på særejegæld gav H vederlagskrav, som blev indeksreguleret.

M havde under ægteskabet i perioden 14.01.1978-18.03.1992 anvendt i alt 197.265 kr. til nedbringelse af gælden i villaen, som var M's særeje. Uanset at den successive betaling af afdrag ikke kunne anses for usædvanlig i forhold til parternes indtægtsforhold og bodelenes størrelse, fandt skifteretten, at den derved skabte forøgelse af særejeejendommens værdi burde udløse et vederlagskrav, idet formålet med vederlagskrav er i forbindelse med skiftet at genoprette en opstået skævhed mellem fællesboets aktiver og særejet. Med samme begrundelse burde vederlagskravet pristalsreguleres, idet overførslen var sket til fast ejendom med den følge, at den derved skabte friværdi måtte antages at være øget med samme inflationstakt. Vederlagskravet blev reguleret efter forbrugerprisindekset og opgjort til 250.000 kr.

Dom afsagt d. 01.07.1997 af Skifteretten i Århus (SL 20181/96): Rentefrit familielån kunne ikke passiveres.

M's moder havde i 1993 solgt sin ejerlejlighed, og af provenuet havde de 3 børn hver fået et rentefrit familielån på 130.000 kr., som var blevet eftergivet med 8.000 kr. årligt. Antaget, at der i realiteten var ydet M en gave, og M kunne derfor ikke medtage restgælden på 114.000 kr. som passiv i sin bodel. Dommen er anket.

Dom afsagt af Skifteretten i Aalborg d. 27.05.1997 (SKS nr. 9002/95): Ret til opsat deling af kapital- og ratepensioner, som ikke kunne hæves.

M's kapital- og ratepensioner, som var tegnet som et led i M's ansættelsesforhold, kunne ikke holdes uden for skiftet. Henset til, at pensionerne var bundet til M fyldte 60 år, og til at parterne var jævnaldrende, fik M medhold i, at der skulle ske opsat deling af pensionerne pr. boets slutningsdato.

VLK af 04.04.1997 (3. afd. B-2093-96): Bodeling ved skifteretten, jf. SKL § 82, da bodelingsaftale ikke godtgjort.

M og K ejede i lige sameje en ejendom i Svenstrup på Als, en bil samt løsøre. K begærede boet skiftet. M påstod sagen afvist, da der var indgået en bindende aftale om boets deling. VL fandt det ikke godtgjort, at der var indgået en endelig aftale om fordeling af parternes fælles aktiver, herunder ejendommen, og stadfæstede herefter kendelsen om, at begæringen om skiftet blev fremmet.

Fagl. Nyt 1997.284 VLK af 10.03.1997 (B-0465-97): Skifterettens antagelse af medhjælper.

Skifteretten i Randers antog advokat fra Århus som medhjælper, hvilket M påkærede. VL udtalte, at skifterettens beslutning om at antage medhjælper under fællesboskiftet ikke er genstand for kære, hvorfor den iværksatte kære herover afvistes. Da H under samlivet havde rådført sig med en kompagnon til medhjælperen om forhold vedr. formueforhold i tilknytning til ægteskabet, fandtes M at have krav på, at der antoges en anden medhjælper, hvorfor skifterettens antagelse af den pågældende advokat blev ophævet.

Fagl. Nyt 1997.284: VLD af 11.02.1997 (B-2757-95): Lejeværdifastsættelse ved opløsning af sameje.

M og K ejede i lige sameje et hus i Tranbjerg. Omkring d. 01.02.1993 besluttede de at ophæve samlivet. Huset blev sat til salg d. 04.04.1993 og K flyttede d. 20.05.1993. M blev delvist boende til huset var solgt d. 01.06.1994. H påstod, at M skulle betale 3.844 kr. månedligt + varme for sin dispositionsret over huset i 12 måneder. Antaget, at der ikke var grundlag for at pålægge M at betale for sin fortsatte dispositionsret ved en analog anvendelse af praksis i ægtefælleskifter. Derimod fandtes almindelige obligationsretlige grundsætninger at føre til, at M skulle betale for dispositionsretten over huset. Der fandtes ikke grundlag for at afkorte den periode, hvori M skulle betale for dispositionsretten. Da det var ubestridt, at det beregnede månedlige vederlag var rimeligt, og da der ikke i øvrigt var grundlag for at nedsætte vederlaget, fik K medhold.

Fagl. Nyt 1997.285: HKK af 07.01.1997 (413/1996): Salær til beskikket advokat.

H's beskikkede advokat under et offentligt skifte fik af Hørsholm Skifteret tilkendt kr. 40.000 + moms for næsten 41 timers arbejde gennem 2 ½ år. Advokaten ønskede en forhøjelse til kr. 45.000 + moms. ØL og Højesteret stadfæstede.

Dom afsagt d. 17.12.1996 af Retten i St. Heddinge (Fagl. Nyt 1997.147): Ikke tilsidesættelse af afkald på hustrubidrag.

H havde ved separation i 1995 givet afkald på hustrubidrag. M havde fast indtægt på 28.000 kr. om måneden. H havde med mellemrum været beskæftiget med restaurationsvirksomhed og havde i perioder fået bistandshjælp. Ægteskab i ca. 3 år og 6 års forudgående samliv. Under hensyn til ægteskabets korte varighed, til at det forudgående samliv havde været ophævet forinden ægteskabets indgåelse, og til, at der ikke var fællesbørn, fandtes aftalen ikke urimelig.

VLK af 13.11.1996 (B-1902-96): Pro forma-overdragelse fra M til H.

Nykredit A/S, som havde en fordring mod M på ca. 345.000 kr. begærede udlæg i villa i Højbjerg, som ifølge tingbogen tilhørte H. M havde pr. 01.07.1994 solgt villaen til H for 1.059.000 kr. med en udbetaling på 406.000 kr., som var indbetalt til berigtigende advokat af H's moder. M og H udstedte gældsbrev til H's moder på 300.000 kr. M indsatte 340.000 kr. af provenuet på en konto tilhørende H's moder. H var studerende og uden fast indtægt. Alle udgifter vedrørende ejendommen blev betalt af M, som hæftede som selvskylderkautionist for kreditforeningslånene. Under disse omstændigheder fandt VL det ikke godtgjort, at den aftalte overdragelse havde en sådan økonomisk realitet, at Nykredit skulle respektere denne.

ØLD af 15.10.1996 (16. afd. B-1143-96): Kompensationskrav efter 27 års samliv.

Samliv i 27 år. M's formue var ved samlivets start 158.000 kr., heraf fast ejendom 75.000 kr, og ved samlivsophævelsen 1.350.000 kr, heraf fast ejendom 720.000 kr. M havde desuden pensionsordninger til en værdi af mellem 450.000-760.000 kr. K havde haft fuldtids- eller deltidsarbejde og tjent op til 165.000 kr. årligt. M var assurandør og havde tjent op til 340.000 kr. årligt. K påstod sig tilkendt 100.000 kr. og fik medhold i påstanden ved såvel retten i Faaborg som ØL. Det blev lagt til grund, at K's erhvervsmæssige situation i et vist omfang havde været begrænset af hensyn til M. Antaget, at K i årenes løb havde medvirket betydeligt til udviklingen af M's formue på bekostning af sin egen økonomiske situation.

Fagl. Nyt. 1997.14: Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 02.08.1996: Boafgift på nyt ægteskab.

En enkemand og en enke, som begge sad i uskiftet bo med 2 sønner, giftede sig d. 25.11.1995, efter at deres sønner havde givet skifteafkald. Skifteretten i Vejle beregnede d. 27.06.1996 boafgiften som 15% af 1/3 af de to uskiftede boer uden bundfradrag, eller 12.477 kr. til M og 36.170,70 til H. Told- og Skattestyrelsen stadfæstede skifterettens afgiftsberegninger og oplyste samtidig, at der ved indtrædelse af afgiftspligt af førstafdødes del af boet på grund af længstlevendes indgåelse af nyt ægteskab uden skifte af boet, er sket en endelig afgiftsberigtigelse af arven efter førstafdøde. Ved senere skifte af boet holdes arven efter førstafdøde uden for afgiftsberegningen

b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 1997.1593 ØLD (TFA 1998.26): Resolution om § 6-bidrag gældende indtil endelig dom.

M var af Fyns Statsamt pålagt at svare § 6-bidrag med 3.200 kr. om måneden fra d. 01.04.1995. M blev ved separationsdom af 15.08.1995 frifundet for at betale hustrubidrag. H ankede d. 23.08.1995 dommen til ØL, som d. 23.01.1996 stadfæstede. M påstod nu Civilretsdirektoratet dømt til at anerkende, at bidragspligten ophørte pr. d. 01.09.1995. ØL antog, at RVL § 6 efter sit indhold og bestemmelsens oprindelse fandt anvendelse, indtil der forelå endelig dom. I hvert fald i det foreliggende tilfælde, hvor anken vedrørte vilkåret om ægtefællebidrag, havde endelig dom til separation i relation til dette vilkår først foreligget ved ØL's dom af 23.01.1996. Civilretsdirektoratet blev herefter frifundet.

UfR 1997.1591 ØLD (TFA 1998.23 og FM 1998.11): Eventuelt krav på deling af fællesboet bortfaldet ved passivitet.

M modtog ved samlivsophævelse i 1990 diverse løsøre til en ikke ubetydelig værdi samt ca. 57.000 kr. af H's særeje. M var ved skilsmissen d. 04.10.1993 bekendt med, at H fastholdt sin tidligere, gentagne gange anførte påstand om, at fællesboet i alt væsentligt var delt. Ved desuagtet først at have fremsat krav om deling af fællesboet i maj 1997 fandtes M's eventuelle krav på deling af fællesboet at måtte anses for bortfaldet som følge af hans passivitet.

UfR 1997.1418 VLK: Alle kan kræve aktudskrift af tinglyst ægtepagt.

Amtssparekassen FYN begærede udskrift af ægtepagt med angivelse af M's personnummer. Bil- og Personbogen afslog anmodningen under henvisning til personbogsbekendtgørelsens § 34, stk. 1, som kun giver adgang til oplysninger vedrørende den enkelte person, men ikke umiddelbart adgang til af få udleveret udskrift af akten, og under henvisning til, at tinglysningsbekg. § 2, hvorefter enhver var berettiget til at få udskrifter af akten, var ophævet pr. d. 01.04.1994. Udskrift kunne herefter kun udleveres, hvis den anmodende havde retlig interesse, jf. principperne i RPL § 41. VL fandt - på baggrund af motiverne til lov nr. 281 af 29.04.1992 om ændring af TL og RAL - ikke grundlag for at antage, at Justitsministeriet ved udformningen af § 34 i bekg. nr. 187 af 15.03.1994 om tinglysning i personbogen havde tilsigtet at ændre den gældende retstilstand, hvorefter enhver er berettiget til at få en udskrift af de dokumenter vedrørende tinglyste ægtepagter, som opbevares i akten.

UfR 1997.1289/2 ØLK (TFA 1997.151): Kære af tvangsbøde i samværssag afvist, da kæreafgift ikke betalt.

Da kæreafgift ikke var betalt inden for den af fogeden fastsatte frist, bortfaldt kæremålet.

UfR 1997.948 VLK (TFA 1997.85 VLK): Bestemmelse i ægtepagt afvist på grund af manglende individualisering.

I ægtepagt oprettet under ægteskabet var det bl.a. bestemt, at indestående på konti i pengeinstitut, forsikringsselskab, girokonto eller anden financiel virksomhed, fremtidigt skulle tilhøre H som skilsmissesæreje, der dog blev fuldstændigt særeje, hvis M døde først. Denne bestemmelse blev afvist pga. utilstrækkelig individualisering. VL stadfæstede afvisningen, idet formuleringen indebar, at H vilkårligt kunne forøge beløbene på konti i hendes navn med fællesejemidler og dermed forøge sit særeje. I fremsendelsespåtegningen til landsretten oplyste Retten i Århus, at en bankkonto skal individualiseres ved angivelse af kontonummer og (eventuelt maksimeret) indestående. For så vidt angår kapital- og ratepensionskonti anser Bil og Personbogen sådanne konti for tilstrækkeligt individualiserede, såfremt det aftales, at særejet også omfatter fremtidige årlige indskud, der maksimalt kan udgøre det skattefradragsberettigede beløb ifølge lovgivningen herom.

UfR 1997.906 HKK: Udlæg i check fra konto, som formelt tilhørte samlever.

K havde fra sin ckeckkonto ladet udstede check til M på 364.000 kr. med henblik på, at M kunne afværge tvangsauktion d. 11.02.1993, hvilket ikke lykkedes. Samme dag foretog Nykredit udlæg i checken for krav mod M på 108.154 kr. K fandtes ikke at have sandsynliggjort, at det omtvistede beløb, for hvilket der blev gjort udlæg, ikke tilhørte M, og udlægget blev stadfæstet.

UfR 1997.826 ØLD (TFA 1997.84 ØLD): M dømt for at være trængt ind i sin lejlighed.

M var ved samlivsophævelsen fraflyttet sin tjenestebolig i Odense. M fik tilkendt retten til lejligheden ved separationsdom af 20.12.1994. M skaffede sig med låsesmed adgang til lejligheden d. 28.12.1994 for at hente nogle effekter tilhørende ham. Antaget, at M havde været uberettiget til at skaffe sig adgang til boligen på et tidspunkt, hvor separationsdommens bestemmelse om lejligheden ikke kunne fuldbyrdes, og M idømt 2 dagbøder a 250 kr. for overtrædelse af STRFL § 264, stk. 1, nr. 1.

UfR 1997.719 HD (TfS 1997.258 HD og TfS 1996.500 ØLD): Nægtelse af dobbelt personfradrag til pensionist.

M fandtes i 1993 at have levet i et ægteskabslignende samlivsforhold, hvor både han og K begge bidrog i mere eller mindre grad såvel økonomisk som gennem arbejde i hjemmet til en fælles husførelse. Den omstændighed, at K ikke bidrog økonomisk til betaling af husleje, kunne ikke føre til et andet resultat efter samlivets karakter. M var herefter ikke berettiget til det forhøjede personfradrag.

UfR 1997.674 ØLK (TFA 1997.41 ØLK): Udlæg efter KSL § 72, stk. 2 ophævet, da H ikke var indkaldt til udpantningsforretningen.

Pantefogeden for Jægerspris Kommune havde d. 01.09.1994 foretaget udlæg i ejendom tilhørende H for M's skattegæld. H begærede i december 1996 udlægget ophævet, og oplyste, at hun først i november 1996 var blevet bekendt med udlægget. Allerede fordi H ikke var behørigt indkaldt til udpantningsforretningen, ophæves udlægget, uanset klagefristen i inddrivelseslovens § 6, stk. 3.

UfR 1997.666 ØLK (TFA 1997.39 ØLK): Forældremyndighed midlertidigt tillagt moder, da fader ikke ønskede at medvirke til afklaring af datters forhold.

Under sag om overførsel af forældremyndigheden til 8-årige datter fra faderen til moderen, jf. FML § 13, fik moderen midlertidigt tillagt forældremyndigheden, da faderen ikke ønskede at medvirke til afklaring af forholdene omkring datteren, og da det måtte befrygtes, at han ville trække den børnesagkyndige undersøgelse i langdrag ved at blive væk fra indkaldelser.

UfR 1997.616/2 VLK: Kære af afgørelser om regres efter RPL § 335 for beløb på under 10.000 kr.

Antaget, at appelbegrænsningsreglerne i RPL § 391, stk. 1 og 389, stk. 2 ikke finder anvendelse på afgørelser efter RPL § 335.

UfR 1997.540 VLD: Forsørgertabserstatning til samlever.

Samlever tilkendt 444.262 kr. i forsørgertabserstatning, idet der ikke var grundlag for at antage, at afdøde ikke kunne anses for forsørger for hende. Parterne havde haft hver sin folkeregisteradresse.

UfR 1997.502 ØLK (TFA 1997.23 ØLK): Beregning af retsafgift i sag om opløsning af sameje.

A påstod B dømt til at anerkende, at sameje om ejendom i Glostrup blev opløst ved, at ejendommen blev solgt bedst muligt. A påstod desuden B dømt til at svare husleje med 7.000 kr. om måneden indtil fraflytning. Antaget, at der skulle svares retsafgift af hele ejendommens værdi, 1.475.000 kr., med tillæg af 5 gange 84.000 kr., jf. RAL § 2, stk. 5, eller af i alt 1.895.000 kr.

UfR 1997.358/2 HKK (TFA 1997.3HKK): Regres efter RPL § 335.

H udtog på skiftet værdier for ca. kr. 190.000. H blev af Hørsholm Skifteret og ØL pålagt at refundere statskassen udgifterne til sin beskikkede advokat på kr. 40.000 + moms. (H havde et arvet særeje på ca. 434.000 kr., som forelå i obligationer.) Højesteret fandt efter det oplyste om bodelingens resultat, at H ikke skulle pålægges helt eller delvist at erstatte statskassen dennes udgift til hendes beskikkede advokat

UfR 1997.241 ØLK: Udlæg for M's gæld i fordringer, som proforma tilhørte H.

Dansk Kaution, som havde en fordring mod M på 52.771 kr., begærede udlæg i 3 forfaldne tilgodehavender i henhold til fakturaer udstedt af et firma, som M drev i H's navn. H havde intet med firmaet at gøre. M fik udbetalt en løn på 20.000 kr. om måneden. Fogedretten i Frederikssund foretog udlæg i alle 3 fakturabeløb. ØL fandt, at de foretagne udlæg i 2 fakturabeløb på i alt ca. 59.800 kr. måtte sidestilles med udlæg i løn for personligt arbejde, og stadfæstede disse udlæg. Da det var uoplyst, om fristen på 7 dage efter RPL § 511, stk. 1 var blevet iagttaget for så vidt angik den 3. faktura på 8.830 kr., blev dette udlæg ophævet.

UfR 1997.68/2 ØLK: Gennemtvingelse af overvåget samvær.

Samværsfader F anmodede fogedretten om at fastsætte overvåget samvær. Antaget, at reglen i RPL § 536, stk. 2, 2. pkt ikke gav fogedretten hjemmel til at fastsætte en midlertidig ordning med overvåget samvær for en periode af 3-4 måneder, hvorfor sagen blev afvist.

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


TFA 1997.226 CD: Indtægtsgrundlaget ved bidragsudmåling.

Der lægges vægt på parternes indtægter før skat og arbejdsmarkedsbidrag, inklusiv overarbejdsbetaling. Den skattemæssige værdi af fri bolig regnes som udgangspunkt også som en indtægt.

TFA 1997.225 CD: Statsamternes internationale kompetence.

Dansk statsamt fandtes i medfør af EF-Domskonventionen ikke at være kompetent til at behandle M's ansøgning om nedsættelse af hustrubidrag, da H boede i Tyskland.

TFA 1997.225 CD: Civilretsdirektoratet fastsatte overvåget samvær.

Fader fik samvær med sit 3-årige barn. Samværet skulle overvåges af en børnesagkyndig, da faderen havde alkoholsproblemer.

TFA 1997.224 CD: Fortolkning af aftale om maksimalt hustrubidrag.

Aftale om, at hustrubidraget fra d. 01.09.1993 maksimalt kunne udgøre 100 kr. månedlig, fandtes kun at give mening, hvis der var mulighed for, at statsamtet kunne nedsætte bidraget til 0 kr.

TFA 1997.224 CD: Omregning af lavt beskattet indkomst til tilsvarende dansk bruttoindkomst, jf. ÆL § 53, stk. 1.

Hustrubidrag nedsat til kr. 0, da hun oppebar en svensk pension på 16.376 SEK om måneden, som kun var belagt med 25% svensk skat. Pensionen blev omregnet til en dansk pensionsindtægt på ca. 217.000 kr. før skat. H havde desuden renteindtægter på ca. 4.000 kr. og ratepensioner på 5.800 kr. årligt. M havde bruttoindtægt på ca. 410.000 kr.

TFA 1997.222 ØLK: Begæring om midlertidig forældremyndighedsafgørelse ikke taget til følge.

Fader anlagde sag om ophævelse af fælles FM og anmodede samtidig om midlertidig forældremyndighedsafgørelse. Retten berammede straks sagen til domsforhandling 1 måned senere og tog ikke begæringen om, at FM midlertidigt tillagdes faderen til følge, da sagsøgte ikke havde haft lejlighed til at ytre sig. ØL stadfæstede.

TFA 1997.221 ØLD: Forældremyndigheden over 8-årig dreng ikke overført til faderen, jf. FML § 12, stk. 2.

Fader fik ikke overført FM over 8-årig dreng, som i 7 år havde boet hos moderen. Det fandtes ikke godtgjort, at moderen uden rimelig grund havde hindret gennemførelse af samvær. Dommen er afsagt 10 dage efter byrettens dom.

TFA 1997.219 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 51-årig administrationschef med årsindkomst på 300.000 kr. H var 47-årig deltidsansat hjemmehjælper med årsindkomst på 134.000 kr. H tilkendt bidrag i 10 år.

TFA 1997.216 ØLD: Forældremyndigheden over 7-årig pige overført til moderen, jf. FML § 13.

FM over 7-årig pige P overført til moderen. Faderen var i sommeren 1996 flyttet til Norge med datteren. Der blev lagt vægt på hensynet til P's opvækst sammen med sin 7-årige lillebroder, og den holdning, som faderen havde manifesteret til det behov, som P havde, for nær kontakt med moderen og broderen.

TFA 1997.212 VLD: Forældremyndigheden til 16 måneder gammel pige ikke overført til fader, jf. FML § 12, stk. 1.

Fader fik ikke overført FM til nu 16 måneder gammel datter. Sagen var anlagt 4 dage efter samlivsophævelsen.

TFA 1997.208 ØLD: Forældremyndighed overført til fader, jf. FML § 13.

FM over 13-årig dreng overført til faderen efter en samlet vurdering, herunder drengens udtrykte og velovervejede synspunkter.

TFA 1997.206 ØLK: 2 drenge udleveret til moderen.

Moder havde ved ØLD af 10.04.1997 fået tilkendt FM over 2 drenge. Faderen havde i august 1997 samlet drengene op på gaden og nægtede nu at udlevere dem til moderen. Fogedsag om udlevering blev fremmet.

TFA 1997.204 VLD: Sportsvogn skulle medtages i bodelingen, da købt før skæringsdagen, jf. SKL § 65, stk. 2. Udgifter til vedligeholdelse af motorbåd skulle ligedeles.

Anset for godtgjort, at M's Triumph TR6 sportsvogn til en værdi af 20.000 kr. var købt i USA inden separationen og derfor omfattet af fællesboet. Udgifterne til vedligeholdelse af motorbåd, som tilhørte parterne i lige sameje, fra skæringsdagen i 1993 og frem til båden i 1995 blev udlagt til M, skulle indgå i fællesboet.

TFA 1997.203 ØLK: Ikke regres for salær til beskikket advokat under ægtefælleskifte, jf. RPL § 335.

Parterne var blevet separeret i 1989, og H fik i 1991 udbetalt 350.000 kr. kontant i henhold til bodelingsaftale. H fik i 1993 fri proces til skifte og i 1996 fik H, der var førtidspensionist og invalid, yderligere 40.000 kr. kontant. Efter sagens forløb og udfald fandtes salæret til hendes beskikkede advokat på 16.000 kr. plus moms i sin helhed at skulle udredes af statskassen.

TFA 1997.202 ØLD: Forældremyndighed overført til faderen, jf. FML § 12, stk. 2.

FM over 14-årig søn overført til faderen, hos hvem han havde boet de sidste 7 år, jf. FML § 12, stk. 2.

TFA 1997.201 ØLD: Forældremyndigheden til 10-årig datter overført til fader, jf. FML § 13.

FM over 10-årig pige overført til faderen, da moderen havde betydelige problemer med at varetage omsorgen for hende.

TFA 1997.199 VLD: M dømt som fader til barn født uden for ægteskab.

M dømt som far til barn uden for ægteskab, jf. BL § 6, stk. 1. Det var var bestridt, at han var far til barnet, og hans forklaring om en "donoraftale" kunne ikke føre til et andet resultat.

TFA 1997.198 ØLK: Udlevering af dokumenter i faderskabssag.

M, der i byret og landsret var dømt som fader til et barn født uden for ægteskab, kunne ikke i medfør af RPL § 41 fra byretten få udleveret indkaldelser og parternes underskrifter på blanketter til brug for blodprøveudtagning, som ikke var fremlagt.

TFA 1997.195 ØLK: 2 børn, som moderen havde bortført fra USA, skulle udleveres til faderen - Lov om internationale børnebortførelser §§ 10, stk. 2 og 11.

Moder var i 1996 rejst med søn på 12 år og datter på 6 år til Danmark. Der var efterfølgende afsagt en retskendelse i Maine, USA, hvorefter fjernelsen og den fortsatte tilbageholdelse var ulovlig. ØL tog faderens begæring om udlevering af børnene til følge, da der ikke var oplyst omstændigheder, jf. BBL § 11, hvorefter tilbagegivelse kunne nægtes.

TFS 1997.194 VLD: Ophævelse af fælles forældremyndighed - FML § 9.

Moder fik FM over 3-årig dreng - uanset hendes ustabile økonomiske situation.

TFA 1997.188 VLK: Fogedsag om udlevering til samvær ikke udsat.

Moder begærede udlevering af 6-årig datter til feriesamvær med faderen udsat, da hun havde påklaget politimesterens påtaleopgivelse over for faderen vedrørende påstået seksuelt overgreb og påklaget statsamtets fastsættelse af samvær. Fogedret og VL fremmede sagen.

TFA 1997.187 ØLK: Ikke grundlag for midlertidig forældremyndighedsafgørelse.

Fader, som i 5 måneder havde tilbageholdt 11-årig søn, påstod under sag om overførsel af FM, jf. FML § 13, at han fik tilkendt FM midlertidigt, jf. FML § 22. Der fandtes ikke grundlag for at træffe midlertidig afgørelse om FM.

TFA 1997.185 VLD: 8 års hustrubidrag efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab og 21 års samliv. M var 47-årig tjenestemand med årsindkomst på 330.000 kr. H var 55-årig sygehjælper på deltid med årsindkomst på 150.000 kr.

TFA 1997.184 ØLD: Ophævelse af fælles forældremyndighed.

Moder fik FM over 5-årig dreng, som havde boet hos hende de sidste 3 år.

TFA 1997.181 ØLD: Civilretsdirektoratets afslag på samvær lovligt.

Ikke godtgjort, at Civilretsdirektoratets afslag på kuwaitisk faders ansøgning om samværsret med sin 8-årige datter var truffet i strid med ML eller i øvrigt under tilsidesættelse af fundamentale forvaltningsretlige principper. Betingelserne for at nægte samværsret fandtes at være til stede.

TFA 1997.178 CD: Fader fik samvær med 5-årigt barn.

Fader fik samvær med 5-årigt barn, som han ikke havde set i 4 år. Samværet skulle begynde som overvåget samvær.

TFA 1997.176 CD: Børnebidrag ophævet med tilbagevirkende kraft.

Børnebidrag blev ophævet med tilbagevirkende kraft fra d. 01.04.1996, idet moderen havde givet urigtige oplysninger om barnets indtægter, da hun søgte om udbetaling af børnebidrag pr. 01.04.1996.

TFA 1997.176 CD: Fader fik tilladelse til udøve feriesamvær i Israel.

TFA 1997.172 VLD: Forældremyndigheden over 3-årig dreng tilkendt moderen.

Moderen tilkendt forældremyndigheden over dreng på 3 år. Moderen var i juni 1996 rejst med drengen til Tyskland, hvor de nu havde boet i et år.

TFA 1997.171 ØLD: Tidsubegrænset hustrubidrag efter 31 års ægteskab.

31 års ægteskab. M var 51-årig indehaver af firma, som blev drevet som anpartsselskab, hvor han hævede en månedsløn på 18.300 kr. H var 50 år og havde de sidste 11 år været medhjælpende ægtefælle.

TFA 1997.168 ØLK: Børnesagkyndig undersøgelse i sag om udlevering af bortført barn.

Moderen til en nu 7-årige dreng, som hun ulovligt havde bortført fra Australien, jf. UfR 1996.999 ØLK, fik medhold i begæring om børnesagkyndig undersøgelse, idet prøvelsen efter BBL § 11, nr. 2 må foretages på det tidspunkt, hvor tilbagegivelse er aktuel - i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor der er gået mere end 3 år efter anmodningen om tilbagegivelse. ØL stadfæstede.

TFA 1997.168 ØLK: M ikke indsat i besiddelsen af hund.

M begærede sig indsat i besiddelsen af hunden Buster, idet han gjorde gældende, at ejerskabet til hunden var overgået til ham ved samlivsophævelsen. Hundeforsikringen stod i hans navn. Fogedretten nægtede at fremme forretningen, da M ikke havde sandsynliggjort sit krav i en sådan grad, at en umiddelbar fogedforretning kunne fremmes. ØL stadfæstede.

TFA 1997.162 ØLK (FM 1998.10): Sameje skulle opløses ved offentlig auktion.

M og K havde købt grund i lige sameje. M havde opført hus på grunden som selvbygger. K fik i fogedretten medhold i, at samejet skulle opløses ved offentlig auktion, da samejet var af ukompliceret karakter. ØL stadfæstede.

TFA 1997.161 VLD: Skilsmissedom under anke af forældremyndighedsvilkår.

VL afsagde efter parternes påstand dom til skilsmisse i medfør af ÆL § 31, stk. 2 under særskilt anke af vilkår om forældremyndighed i separationsdom.

TFA 1997.160 ØLK: Moder pålagt tvangsbøde.

Moder pålagt tvangsbøde på 1.000 kr, da hun ikke havde udleveret 2 piger på 2 og 1 år til samvær.

TFA 1997.159 ØLD: Forældremyndighed tillagt mormoder.

FM over 8-årig dreng tillagt mormoder og ikke adoptivfader efter moderens død.

TFA 1997.158 ØLD: Forældremyndighed overført til fader.

FM over 13-årig dreng overført til faderen, som han havde boet hos efter eget ønske de sidste 5 måneder.

TFA 1997.154 VLD: Intet hustrubidrag efter 32 års ægteskab.

Næsten 32 års ægteskab. M var 53-årig seminarielærer med årsindkomst på ca. 428.000 kr. H var 52-årig folkeskolelærer med årsindkomst på ca. 243.000 kr. M frifundet for påstand om tidsubegrænset hustrubidrag.

TFA 1997.153 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 31 års ægteskab.

31 års ægteskab. M var 50-årig arbejdsløs teknisk tegner. H var 51-årig scleroseramt førtidspensionist.

TFA 1997.152 ØLD: Forældremyndigheden over 2 børn tilkendt moderen.

Moderen tilkendt forældremyndigheden over 2 børn på 11 og 8 år, som havde boet i Chile siden 1991, hvor moderen fortsat boede.

TFA 1997.151 ØLK: Fogedretten fastsatte erstatningssamvær.

Fogedretten fastsatte i medfør af RPL § 536, stk. 2, 2. pkt. erstatningssamvær i en weekend i juni 1997 og pålagde moderen tvangsbøder på 2.000 kr. og 3.000 kr., hvis de to børn ikke blev udleveret. ØL stadfæstede.

TFA 1997.150 ØLK: Fogedforretning til udlevering af 10-årig dreng fremmet.

Fader, der ved upåanket byretsdom havde fået tilkendt FM over 10-årig dreng, begærede drengen udleveret. Fogedretten fandt ikke grundlag for udsættelse af sagen på indhentelse af sagkyndig erklæring eller på samtale med drengen, og begæringen blev taget til følge. ØL stadfæstede.

TFA 1997.149 ØLK: Moder pålagt tvangsbøder.

Moder pålagt tvangsbøde på 500 kr, da hun ikke havde udleveret sit barn til samvær. Hun blev desuden pålagt ny tvangsbøde på 2.000 kr.

TFA 1997.147 ØLD: Gaveoverdragelse mellem ægtefæller ugyldig, da der ikke var oprettet ægtepagt.

M havde pr. 01.07.1996 overdraget sin halvdel af ejerlejlighed til H for 549.769,36 svarende til hans halvdel af restgælden. Der var ikke sket gældsovertagelse. M var på overdragelsestidspunktet til incasso for restgæld på 5 anparter i Sanexco Invest 8. Antaget at der ved overdragelsen var ydet en gave, hvorfor overdragelsen var ugyldig i forhold til M's kreditorer, idet der ikke var oprettet ægtepagt.

TFA 1997.140 VLD: Ægtepagt ikke kendt ugyldig.

M, der var gårdejer, og H, der var 49 år og ramt af alvorlig kræftsygdom, havde i januar 1993 med advokatbistand oprettet ægtepagt, hvorefter 2 gårde skulle tilhøre M som fuldstændigt særeje. Parterne havde levet sammen siden 1975 og var blev gift i 1980. H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig. VL lagde til grund, at ingen af parterne havde tænkt på separation eller skilsmisse, og at advokaten før underskriften grundigt gennemgik ægtepagten med H. Antaget, at ægtepagten ikke havde fået et andet indhold end tilsigtet og derfor ikke var ugyldig efter AFTL § 32. Ejheller grundlag for at anse ægtepagten ugyldig efter AFTL §§ 31, 33 eller 36 eller efter almindelige principper om bristede forudsætninger

TFA 1997.139 ØLK (FM 1997.143): Fogedsag om samvær ikke udsat for afventning af Civilretsdirektoratets afgørelse.

Fader begærede fogedforretning om samvær med datter. Fogedretten udsatte sagen i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 på afventning af Civilretsdirektoratets afgørelse i klagesagen. ØL ophævede kendelsen, idet der ikke fandtes at være grundlag for at udsætte sagen.

TFA 1997.139 VLD: Ikke sagsomkostninger i forældremyndighedssag.

Ikke særlig anledning til at tilkende sagsomkostninger i forældremyndighedssag.

TFA 1997.136 VLD: H's utroskab bevist.

Ved B's vidneforklaring måtte det anses for tilstrækkeligt bevist, at H havde været M utro med B ved en enkelt lejlighed i 1996, og M fik herefter medhold i påstanden om skilsmisse.

TFA 1997.133 VLD (FM 1997.139): Hustru tilkendt § 56-godtgørelse på 200.000 kr.

22 års ægteskab. M var 50-årig ingeniør, der som særeje ejede halvdelen af skovbrugsejendom. Friværdien af M's halvpart udgjorde over 3 mio. kr. H var 46-årig folkeskolelærer. Parternes boslodder udgjorde ca. 100.000 kr. til hver. H tilkendt 200.000 kr. med renter fra sagens anlæg.

TFA 1997.131 VLD: Brødre på 2 og 4 år adskilt.

Fader fik FM over 4-årig dreng og moder fik FM over 2-årig dreng ved ophør af deleordning.

TFA 1997.128 ØLD: 3 års hustrubidrag og 50.000 kr. i § 56-godtgørelse efter 10 års ægteskab.

10 års ægteskab. M var 58-årig selvstændig håndværker med en årsindtægt på 160.000 kr. og med et særeje på godt 700.000 kr. H var 54-årig kontoransat på sygedagpenge og uden formue. H havde anvendt provenu fra lejlighed på ca. 60.000 kr. og fra tilbagekøb af PFA-pension på ca. 70.000 kr. til gaver, rejser og forbrug. H tilkendt 50.000 kr. - særligt under hensyn til det oplyste om hustruens formueforbrug under ægteskabet til fælles bedste. H tilkendt hustrubidrag i 3 år.

TFA 1997.126 ØLD: Fader fik FM over 7-årig dreng, som havde boet hos ham et år.

TFA 1997.124 VLD: Intet hustrubidrag efter 31 års ægteskab.

31 års ægteskab. M var 61-årig maler på efterløn. H var 61-årig førtidspensionist.

TFA 1997.121 ØLK: Fogedsag om samvær ikke udsat på afventning af Civilretsdirektoratets afgørelse.

Moder nægtede at udlevere 2 døtre til samvær med faderen, som hun havde beskyldt for seksuelt misbrug og vold. Fogedretten udsatte sagen i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 på afventning af Civilretsdirektoratets afgørelse. Civilretsdirektoratet bestemte under kæremålet, at moderens klage ikke skulle have opsættende virkning. ØL fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at udsætte fuldbyrdelsen af samværet.

TFA 1997.120 ØLK: M udsat af hus tilhørende H's bodel.

M og H var blevet separeret. H begærede M udsat af hus, som hørte til H's bodel. Skifteretten havde sluttet boet, da begge bodele var negative, men havde nu genoptaget behandlingen. Selv om bobehandlingen ved en anden vurdering af parternes aktiver og passiver måtte føre til en genoptagelse af bobehandlingen, fandtes det ikke på nogen måde sandsynliggjort, at der ville være basis for at få medhold i krydsende udtagelsesret, og H's begæring blev derfor taget til følge.

TFA 1997.119 VLK (FM 1997.138): Begæring om skifte af negativt bo afvist.

M begærede fællesboet skiftet, da han ønskede en af skifteretten formelt godkendt boopgørelse til brug for en akkordordning med sine kreditorer. Da begge bodele var negative, og da der ikke mellem parterne var uenighed om fordelingen af aktiverne, blev begæringen afvist.

TFA 1997.119 ØLK: Ikke særlig anledning til at tilkende sagomkostninger i forældremyndighedssag.

Moder var blevet frifundet i en sag anlagt af faderen med påstand om overførsel af FM til 2 børn. Moder blev i medfør af RPL § 449, stk. 2 pålagt at erstatte statskassen salær til egen advokat på 10.000 kr. + moms. Moder påstod faderen idømt sagsomkostninger. ØL fandt ikke, at der var særlig anledning hertil, jf. RPL § 451, stk. 3.

TFA 1997.116 CD: Hustrubidrag ikke forhøjet, da H ikke udnyttede sin erhvervsevne.

H's eneste indkomst havde hidtil været arbejdsløshedsdagpenge på ca. 130.000 kr. årligt. M tjente ca. 772.000 kr. årligt. H fik afslag på ansøgning om forhøjelse af bidraget på 5.000 kr. om måneden, efter at hun var flyttet tilbage til Frankrig og derved havde mistet retten til dagpenge. H burde selv bære ulempen herved.

TFA 1997.116 CD: Børnebidrag fastsat til normalbidrag + 400%.

Bidraget fastsat til normalbidrag + 400%. Faderen havde en bruttoindtægt på næsten 3 mio. kr. og kun bidragspligt over for et barn.

TFA 1997.116 CD: Børnebidrag fastsat, selv om den offentligretlige forsørgelsespligt var ophørt.

Der kunne fastsættes bidrag til datter, der som 15-årig selv havde fået en datter, uanset at den offentligretlige forsørgelsespligt var ophørt.

TFA 1997.113 ØLD: Forældremyndighed over søskende tilkendt moderen.

Moder fik tilkendt FM over 6-årig pige og 2-årig dreng.

TFA 1997.111 ØLK: Forældremyndigheden over 2 børn midlertidigt tillagt faderen.

Under sag om ophævelse af aftalt fælles forældremyndighed fik faderen midlertidigt tilkendt forældremyndigheden over dreng på 7 år og pige på 3 år, som efter moderens udtrykkelige anmodning havde opholdt sig hos faderen i godt 1 måned.

TFA 1997.107 ØLK: Ikke ret til tilbagesøgning af § 6-bidrag betalt efter endelig dom.

M var i 1992 pålagt at betale § 6-bidrag med 5.000 kr. om måneden. Han fortsatte hermed efter at ØL d. 13.12.1995 havde stadfæstet byretsdom om bidragspligt i 6 år fra d. 16.12.1993. H havde således ikke haft anledning til at søge bidragets størrelse fastsat af statsamtet. Under disse omstændigheder havde M ikke krav på tilbagebetaling af 45.000 kr., som var betalt efter d. 13.12.1995. Under hensyn til sagens betydning for H som intervenient i sagen fik H tilkendt 3.000 kr. i sagsomkostninger.

TFA 1997.105 VLK (FM 1997.138): Separation anset for at bestå ved M's død.

M og H var blevet separeret ved bevilling af 20.06.1994. M døde d. 14.09.1994. Antaget, at det ikke var godtgjort af H, at der efter separationen fortsat havde bestået eller var blevet etableret et sådant faktisk samliv mellem parterne, at separationens virkninger dermed var bortfaldet. Dissens.

TFA 1997.104 VLD: Midlertidig forældremyndighedsafgørelse medførte ikke inhabilitet.

Den omstændighed, at byretsdommeren havde truffet en midlertidig forældremyndighedsafgørelse, jf. FML § 22, medførte ikke, at dommeren blev inhabil under forældremyndighedssagen, jf. RPL § 61.

TFA 1997.96 VLD (FM 1997.138): H tilkendt misbrugskrav, jf. RVL § 23, stk. 1, på 127.500 kr.

M havde i perioden fra samlivsophævelsen d. 04.09.1989 og frem til skæringsdagen d. 06.04.1990 formindsket sin bodel med et betydeligt beløb til skade for H. M havde hævet en bankkonto med godt 216.000 kr., og kunne ikke redegøre for, hvad en væsentlig del af dette beløb var anvendt til. M havde stiftet et Aps, overdraget sin autoforhandlervirksomed til selskabet, solgt dette til en bekendt for 20.000 kr. og senere tilbagekøbt selskabet for samme beløb. H tilkendt vederlagskrav på halvdelen af 255.000 kr. eller 127.500 kr. + procesrenter fra skærings- og opgørelsesdagen d. 06.04.1990.

TFA 1997.95 VLD: 8 års hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab. M havde årsindkomst på 420.000 kr. H var rengøringsassistent med årsindkomst på ca. 175.000 kr. Hun led af eksem og der verserede arbejdsskadesag.

TFA 1997.94 ØLK: Børnesagkyndig erklæring udleveret til moderen, jf. RPL § 41.

Byretten havde nægtet at udlevere børnesagkyndig erklæring fra 1988 til moderen til brug for en samværssag. ØL fandt, at moderen i medfør af RPL § 41, stk. 1 kunne forlange udskrift af fremlagte dokumenter, idet der ikke forelå de i RPL § 41, stk. 2 nævnte omstændigheder.

TFA 1997.91 ØLK: Inddrivelse af børnebidrag ved lønindeholdelse.

M skyldte 52.251,06 kr. i forskudsvist udlagte børnebidrag. Kommune foretog lønindeholdelse med 1.200 kr. i M's nettoløn på 10.266 kr. om måneden. Antaget, at kravet var underkastet 20-årig forældelse, jf. børnetilskudslovens § 18, stk. 1, og at inddrivelse var iværksat og fremmet uden ophold, jf. børnetilskudslovens § 18, stk. 2, nr. 1. Antaget, at der blev overladt M et beløb, der var tilstrækkeligt til hans og hans families underhold.

TFA 1997.89 ØLK: Udlevering af 10-årig pige til bosnisk moder nægtet.

Fader var ved dom i Zenica, Bosnien d. 11.11.1991 tilkendt FM over nu 10-årig datter. Faderen rejste i november 1992 til Danmark på et ægte pas, hvor datteren umiddelbart forinden var indført af myndighederne. Faderen kendte ikke den sag, som moderen før udrejsen havde anlagt imod ham. Udrejsen fandtes herefter ikke at være sket under omstændigheder omfattet af BBL § 10, og udleveringsbegæringen blev ikke taget til følge.

TFA 1997.87 VLD: 10 års hustrubidrag efter 31 års ægteskab.

31 års ægteskab. M var 52-årig selvstændig ingeniør med årsindkomst på ca. 500.000 kr. H var 50-årig førtidspensioneret lærer med årsindkomst på ca. 170.000 kr. H havde et arvet særeje på ca. 2 mio. kr.

TFA 1997.85 ØLK: Gennemtvingelse af samvær, jf. RPL § 536.

Moder nægtede at udlevere 6-årig datter til samvær med faderen, da hun mente, at datterens epilepsitilstand blev forværret herved. Fogedsagen fremmet.

TFA 1997.83 ØLK: Gennemtvingelse af samvær, jf. RPL § 536.

Moder, der var på bistandshjælp, pålagt tvangsbøde på 1.000 kr., hvis hun ikke udleverede 7-årig datter til overvåget samvær med faderen.

TFA 1997.82 ØLK (FM 1997.119 ØLK): Afvisning af skifte, da begge bodele var negative.

M begærede fællesboet skiftet, da han ønskede nogle indbogenstande udleveret af hustruen. Skifteretten afviste begæringen, da begge bodele var negative. ØL stadfæstede under hensyn til, at M ikke siden separationen og ikke under 3 møder i skifteretten var fremkommet med konkrete oplysninger, der kunne godtgøre, at han havde et boslodskrav mod H.

TFA 1997.79 ØLD: Forældremyndighed overført til fader - bl. a. på grund af samværssabotage.

FM over pige på 9 år og dreng på 7 år overført til faderen - bl. a. på grund af samværssabotage.

TFA 1997.77 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab.

11 års ægteskab. M var 62-årig taxavognmand med stigende gæld. H var 39 år og havde under ægteskabet været medarbejdende ægtefælle. Under hensyn til parternes alder og nuværende erhvervsmuligheder fandtes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge M bidragspligt. M nedlagde under sagen påstand om, at H ikke havde noget boslodskrav. VL tiltrådte, at påstanden var afvist.

TFA 1997.75 ØLK: Fuldbyrdelse af anket fransk forældremyndighedsdom udsat.

Fransk fader havde ved fransk dom fået tilkendt FM over 6 årig datter. Han begærede fogedforretning til udlevering af datteren. Da den franske dom var anket sammenholdt med, at moderen ikke havde haft faktisk mulighed for al deltage i domsforhandlingen i Paris, blev fogedsagen udsat, jf. BBL § 8, stk. 1.

TFA 1997.73 ØLK: Vidneafhøring af børnesagkyndig afslået.

Under sag om ophævelse af fælles forældremyndighed over 10-årig dreng begærede moderen vidneafhøring af den psykolog, der havde afgivet børnesagkyndig erklæring i sagen. Der fandtes ikke at foreligge sådanne ganske særlige omstændigheder som kunne begrunde, at psykologen blev afæsket yderligere svar i retten under et egentligt vidneansvar.

TFA 1997.72 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 4 års ægteskab. H tilkendt 30.000 kr. i § 56-godtgørelse.

4 års ægteskab. M var 50-årig akademiker. H var 35 år, fra Afrika, HIV-smittet og uden indtægter eller formue. M havde et særeje i form af fast ejendom med friværdi på 245.000 kr. H tilkendt 30.000 kr.

TFA 1997.70 VLK (FM 1997.120 VLK): Editionspligt for tredjemand under ægtefælleskifte.

H begærede under et skifte M's nye ægtefælle pålagt at fremlægge købekontrakter og aktienotaer vedr. overdragelse af nogle selskaber. Skifteretten i Horsens pålagde i medfør af RPL § 299 den nye ægtefælle at fremlægge dokumenterne, idet fremlæggelsen var af afgørende betydning for sagens afgørelse, blandt andet fordi overdragelsen havde fundet sted til nærtstående, som havde muliggjort særlige aftaler omkring købesummen. VL stadfæstede.

TFA 1997.68 VLD: M dømt som fader efter BL § 6, stk. 1.

M anset som fader til barn født i juli 1995. M benægtede samleje i avlingstiden. Sandsynligheden for, at han var fader, var 96,2%. Ikke grundlag for at antage, at K havde haft samleje med en ukendt faderskabsmulighed.

TFA 1997.66 ØLD: Forældremyndigheden ikke overført til faderen i medfør af FML § 13.

FM over piger på 10 og 6 år ikke overført til faderen.

TFA 1997.64 VLD: Forældremyndigheden over 6 måneder gammel datter, som var anbragt uden for hjemmet, tilkendt faderen.

Fader fik FM til datter på 6 måneder, som var anbragt uden for hjemmet.

TFA 1997.63 VLD: 2 års hustrubidrag til aids-ramt H efter 3 års ægteskab.

3 års ægteskab. M var 32-årig ejendomsmægler med gæld på over 2 mio. kr. H var fra Uganda, Aids-ramt og på bistandshjælp.

TFA 1997.62 ØLD: Intet hustrubidrag til 40-årig russisk ingeniør efter 3 års ægteskab.

3 års ægteskab. H var 40-årig russisk ingeniør og i gang med overbygningsuddannelse i Danmark.

TFA 1997.58 VLD: Bidragafkald mod vederlag tilsidesat. H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 48 år med fast indtægt på ca. 325.000 kr. H var 46 år og fik førtidspension på grund af fybromyalgi. H havde givet afkald på hustrubidrag mod at få 30.000 kr. En sådan aftale kunne, i alt fald når den var opfyldt fra den ene parts side, ikke betragtes som uforbindende alene ved, at H efterfølgende inden skilsmissesagens afgørelse havde fortrudt den. Afkaldet blev tilsidesat efter ÆL § 58. H tilkendt tidsubegrænset bidrag.

TFA 1997.57 VLK: Fogedsag til gennemtvingelse af samvær med 11-årig pige nægtet fremme.

F begærede sin 11-årige datter D udleveret til samvær. Da D nu havde modsat sig samvær i mere end 2 år, blev sagen nægtet fremme.

TFA 1997.52 CD: Børnebidrag nedsat til halvt normalbidrag, da barnet boede i Thailand.

Moders børnebidrag nedsat til halvdelen af normalbidrag, da barnet boede i Thailand, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark. Der var ikke grundlag for helt at afslå bidragsfastsættelse, selv om faderen i Thailand havde en indtægt, der svarede til 1-2 mio. kr.

TFA 1997.50 CD: Opgørelse af bruttoindkomst for selvstændig landmand.

Fader, der var selvstændig landmand, fik nedsat børnebidrag til normalbidrag. Hans skattepligtige indkomst blev bl. a. forhøjet med henlæggelser til investeringsfond, nedskrivninger, private renteudgifter vedr. stuehuset og bl. a. reduceret pga. ekstraordinære indtægter fra salg af juletræer, nedsatte foderudgifter og sparede lønudgifter til samlever.

TFA 1997.48 CD: Børnepension ikke anset som egenindtægt.

Fader skulle betale normalbidrag + 150% til 2 børn, uanset at børnenes indtægt klart oversteg 3 gange normalbidrag, idet børnepension, som udbetaltes i kraft af moderens pension, måtte anses som en del af moderens forsørgelse af børnene.

TFA 1997.47 CD: Aftalt børnebidrag ikke ændret efter BL § 17.

F skulle i henhold til aftale fra 1994 betale børnebidrag med 1.000 kr. pr. måned til hver af parternes 2 børn. F tjente da 155.000 kr. om året. F, der nu tjente 240.000 kr. om året, søgte gældssanering, og ansøgte efter opfordring fra kreditorerne om nedsættelse af bidragene i henhold til BL § 17. Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet forholdene ikke havde ændret sig væsentligt, og idet aftalen ikke kunne anses for åbenbart ubillig.

TFA 1997.46 CD: Aftrapning af aftalt bidrag.

M og H havde i 1970 truffet aftale om, at M skulle betale tidsubegrænset bidrag med 4.000 kr. om måneden. Statsamtet kunne ændre størrelsen ved væsentligt ændrede forhold. CD antog, at der kunne ske aftrapning i henhold til cirkulæret, idet der ikke var grundlag for at antage, at nogen af parterne havde givet afkald på at påberåbe sig de synspunkter, der sædvanligvis har betydning for udmåling af ægtefællebidrag.

4 afgørelser om samvær

TFA 1997.43 CD om samvær i ferierne og om bortfald af weekendsamvær i ferierne.

TFA 1997.43 CD om ophævelse af faders samvær med datter på 8 år, da han ikke ønskede at have samvær med søn på 5 år (medtræk)

TFA 1997.44 CD om tilladelse til fader til at kunne udøve 4 dages feriesamvær i Holland, idet det ikke var godtgjort, at der var en begrundet risiko for, at faderen ville tilbageholde barnet i udlandet eller viderebringe barnet til et andet land.

TFA 1997.49 CD: Faders samvær med datter blev ophævet, idet datteren ifølge en psykologerklæring havde været udsat for grænseoverskridende oplevelser fra faderens side

TFA 1997.40 VLD: 10 års hustrubidrag efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var 41-årig lagermedarbejder med årsindtægt på 200.000 kr. H var 39-årig førtidspensionist.

TFA 1997.37 VLD: 10 års hustrubidrag efter 29 års ægteskab.

29 års ægteskab. M var 53-årig førtidspensionist med månedlig indtægt på ca. 11.000 kr. H var 53-årig rengøringsassistent på deltid. Byretten havde ikke tilkendt bidrag.

TFA 1997.36 VLD: Tidsubegrænset hustrubidrag efter 26 års ægteskab.

26 års ægteskab. M var chef i et firma og havde en årsindkomst på 300.000 kr. H var umyndiggjort og boede i beskyttet bolig. H havde en årsindkomst på ca. 116.000 kr. Dissens i VL for 10 års bidrag.

TFA 1997.34 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab. M var 48-årig sektionsleder med 350.000 kr. i årsindtægt. H var 50-årig tidligere dagplejemoder med depressioner og en årsindkomst på ca. 100.000 kr.

TFA 1997.31 ØLD: § 56-godtgørelse på 50.000 kr. efter 13 års ægteskab.

13 års ægteskab. M var 71-årig folkepensionist med særejeformue på ca. 850.000 kr. H var 51-årige sygehjælper på fuld tid uden formue. H tilkendt 50.000 kr. med renter fra byrettens dom.

TFA 1997.30 VLD: 10 års hustrubidrag efter 26 års ægteskab.

26 års ægteskab. M var 49-årig pensionist med ca. 16.000 kr. om måneden i pension. M drev hestepension med underskud. H var 60-årig kontorvikar. Under hensyn til ægteskabets varighed og de foreliggende oplysninger om parternes økonomiske, erhvervsmæssige og personlige forhold, tiltrådtes det, at M var pålagt bidragspligt i 10 år.

TFA 1997.28 ØLD: Ingen af forældrene fandtes egnede til at varetage forældremyndigheden over 14-årig datter.

Ingen af forældrene fandtes egnede til at varetage FM over 14-årig datter P. Under hensyn til, at P med faderens indforståelse havde taget ophold på institution, hvor hun var faldet godt til, og til at faderen syntes at have større forståelse for P's situation og behov i fremtiden, blev FM tillagt faderen.

TFA 1997.26 VLD: 10 års hustrubidrag efter 27 års ægteskab.

27 års ægteskab. M var 50-årig ingeniør med 360.000 i årsindtægt. H var 47-årig bogholderske med årsindkomst på 200.000 kr. H ønskede bidrag som et sikkerhedsnet. Under hensyn til ægteskabets varighed, parternes alder og den forskel, der fandtes i ægtefællernes indtægtsforhold, herunder den særlige usikkerhed, som måtte antages at foreligge for H med hensyn til hendes fremtidige beskæftigelse, fik H tilkendt bidrag i 10 år. VL stadfæstede (Dissens for intet bidrag).

TFA 1997.25 ØLD: Lejlighed tilkendt H.

H fik ved separationen FM over 15-årig søn. Ved byrettens dom fik M tilkendt 2 1/2 værelses lejlighed i Hørsholm, som han havde haft siden 1970. ØL fandt efter en samlet vurdering, herunder at H havde FM over sønnen, hensynet til dennes hidtidige og fortsatte opvækst og det oplyste om parternes personlige og økonomiske forhold, at lejligheden burde tillægges H.

TFA 1997.22 VLD: 8 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab.

28 års ægteskab. M var 49-årig politimand med en årsløn på 300.000 kr. H var 47-årig lægesekretær på deltid med årsløn på ca. 143.000 kr. M havde betalt bidrag i separationstiden på 2 år.

TFA 1997.17 ØLK: Udleveringsforretning vedrørende 13-årig dreng nægtet fremme.

Moder, som havde FM over 13-årig dreng, begærede ham udleveret fra faderen, hos hvem drengen havde taget ophold. Drengen havde over for fogeden i utvetydige vendinger tilkendegivet, at han ønskede at bo hos sin far. Fogedretten nægtede at fremme sagen, da dette måtte antages at nødvendiggøre brug af egentlig fysisk magtudøvelse. ØL stadfæstede.

TFA 1997.16 ØLD: Intet hustrubidrag.

7 års ægteskab og 7-8 års forudgående samliv. M var 43-årig lærer og H var 49-årig førtidspensionist.

TFA 1997.14 ØLD: § 56-godtgørelse på 50.000 kr. efter 20 års ægteskab.

20 års ægteskab. M var 55-årig salgschauffør med en særejevilla til ca. 1,2 mio. kr. H var 44-årig pædagog uden formue. H fik tilkendt 50.000 kr.

TFA 1997.13 VLD: Tidsubegrænset bidragspligt efter 32 års ægteskab.

32 års ægteskab. M var 53-årig rejsekonsulent med en løn på ca. 26.000 kr. pr. måned. H var 52 år og førtidspensionist og ville ifølge M ved bodelingen få godt 1 mio. kr. Under hensyn til ægteskabets varighed og det oplyste om forskellen mellem parternes erhvervsevne, der bl. a. var begrundet i H's helbredsmæssige forhold fandtes der at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at der burde pålægges en tidsubestemt bidragspligt.

TFA 1997.11 ØLD: Overførsel af forældremyndighed ved moders død, jf. FML § 14.

FM over 9-årig pige tillagt morforældrene og ikke faderen efter moderens død.

TFA 1997.8 ØLD: Overførsel af forældremyndighed, jf. FML § 13.

FM over 5-årig retarderet dreng ikke overført til moderen.

TFA 1997.5 VLD: Kursansættelse af gæld.

M ejede en landbrugsejendom, som ved en § 48-vurdering var ansat til en kontantværdi på 1.889.233 kr. svarende til kursværdien pr. 31.12.1993 på 5 realkreditlån med en nom. restgæld på 1.403.305 kr. H gjorde gældende, at ejendommen havde en friværdi på differencen eller 485.928 kr., da M alene ville komme betale den nominelle restgæld i forbindelse med ordinær afvikling af gælden. VL antog, at ejendommens friværdi blev ansat til kr. 0,00, da det var uden betydning, om M efterfølgende valgte at indfri lånene ekstraordinært eller at afvikle dem efter deres indhold.

TFA 1997.5 VLD: Passivering af latente skattebyrder.

M, der var født i 1947, havde i boopgørelsen passiveret den latente skat på genvundne afskrivninger på landbrugsejendom, dræningsanlæg samt maskiner og inventar med 50% af den beregnede skat eller i alt 117.140 kr. Skifteretten i Terndrup og VL fandt, at de latente skattebyrder måtte indgå med en skønsmæssig andel på 25% af den beregnede skat, hvorved der blev taget hensyn til M's alder, hans planer om at beholde ejendommen, der var en slægtsgård, og arten af de aktiver, som de latente skatter vedrørte.

TFA 1997.3 ØLD: 6 års hustrubidrag.

7 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 35-årig journalist og H var 37 år og syg. H havde fået bidrag under 1,5 års separation.

TFA 1997.1 ØLD: Overførsel af forældremyndighed, jf. FML § 13.

FM over 13-årig pige blev overført til moderen efter anbefaling i børnesagkyndig erklæring.

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


TfS 1998.50: Dom afsagt af Retten i Odense: Samleverske kunne ikke bevise ejendomsret til beløb i bankboks.

Politiet havde under ransagning hos M fundet og beslaglagt DM 50.000, som blev fundet i M's bankboks. Skattevæsenet foretog senere udlæg i beløbet for M's skatterestancer. Samleversken K påstod, at kr. 50.000 af beløbet tilhørte hende, men byretten fandt ikke dette tilstrækkeligt sandsynliggjort.

TfS 1997.415 VLK (FM 1997.28 VLK): Udlæg i bil købt i H's navn.

Told & Skat i Odense havde foretaget udlæg for M's gæld på 476.692 kr. i 2 biler, der var registreret i H's navn. Fogedretten ophævede udlæg i Opel Omega, da det ikke var godtgjort, at H ikke havde midler til at erhverve bilen i 1994. Fogedretten stadfæstede udlægget i Ford Mondeo, som var købt i 1995 for 330.000 kr. VL tiltrådte, at det ikke var godtgjort, at H ved hjælp af egne midler havde kunnet anskaffe og løbende havde kunnet betale ydelserne på denne bil. Da en væsentlig del af udbetalingen hidrørte fra lån, som også M hæftede for, stadfæstedes fogedrettens afgørelse.

TfS 1997.328 ØLK: Udlæg i B&O-anlæg købt proforma i samlevers navn.

Pantefogeden i Glostrup foretog for M's skatterestance på 125.264 udlæg i en række effekter, herunder et 4 år gammelt B&O-anlæg til 46.000 kr. M's samlever K gjorde gældende, at anlægget tilhørte hende, subsidiært at det tilhørte parterne i lige sameje. K, som var på overførselsindkomst, påstod, at hun selv havde sparet 23.000 kr. op og at resten var lånt af M. Efter oplysningerne om K's indtægtsforhold, sammenholdt med prisen på anlægget, fandt ØL det godtgjort, at de økonomiske midler til erhvervelse af anlægget - såvel 1. som 2. rate - måtte hidrøre fra midler tilhørende M. Anlægget fandtes hverken samlet eller delt at være omfattet af RPL § 509.

TfS 1997.179 VLD (TfS 1994.688 LSR): H succederet i M's hovedaktionærstatus.

M ejede hele anpartskapitalen på kr. 80.000. Ved skilsmisse i april 1990 fik H udlagt 24% af anparterne. H solgte i juni 1990 anparterne for kr. 2.715.425. VL fandt, at udlægning af anparterne til H på ægtefælleskiftet ikke anses for en afståelse, men er en formuebevægelse, der efter SL § 5 er indkomstbeskatningen uvedkommende. Det er en følge heraf, at H ved afhændelse må anses for indtrådt i den tidligere ægtefælles stilling, medmindre andet følger af særlige regler. Ifølge praksis omfatter den ulovbestemte skatteretlige succession ikke overdragerens anskaffelseshensigt, men denne begrænsning af successionen findes ikke at kunne udvides til også at omfatte de særlige skatteregler for afhændelse, der skyldes hans status som hovedaktionær i selskabet, og som ikke beror på hans subjektive forhold ved anskaffelsen. H skulle herefter betale særlig indkomstskat af fortjenesten.

TfS 1997.10 LSR: Overførsel af underskud mellem ægtefæller.

M og H var blevet separeret d. 06.12.1990. H fik på årsopgørelsen for 1991 fejlagtigt overført M's underskud med 75.791 kr. I januar 1995 fremsendte skattevæsenet ændret årsopgørelse for 1991 til H. Antaget, at 3-års forældelsesfristen i SSL § 35 stk. 1 ikke var suspenderet, da H alene havde handlet simpelt uagtsomt, og at adgangen til forhøjelse derfor var forældet.

e. Fuldmægtigen


FM 1997.194 VLK: Ejendom sat på auktion under et ægtefælleskifte, jf. SKL § 70 a, stk. 3.

M ønskede at udtage ejendom, som tilhørte parterne i lige sameje. M forholdt sig imidlertid totalt passiv, hvorefter skifteretten på H's begæring bestemte, at samejet skulle opløses ved auktionssalg. VL stadfæstede.

FM 1997.139 ØLK: Skifteretten ikke kompetent til at opløse sameje om fast ejendom.

M og K ejede i lige sameje et hus i Skælskør. M's konkursbo fik i Skifteretten i Korsør medhold i, at skifteretten var kompetent til at behandle tvisten angående opløsning af samejet, jf. SKL § 82, således at konkursboet kunne indgive begæring til fogedretten om ejendommens bortsalg ved offentlig auktion. ØL ophævede skifterettens kendelse, da der ikke forelå oplysninger om, at der var opstået et bo mellem parterne, og da skifteretten som følge heraf ikke havde været kompetent til at afgøre det foreliggende spørgsmål.

FM 1997.121 ØLK: M pålagt at betale H 200.000 kr. i sagsomkostninger for skifteretten.

M nedlagde under ægtefælleskifte påstand om, at anparter tilhørende H på nom. 40.000 kr. med en skattemæssig kursværdi på 9.662.000 kr. var fælleseje. H havde fået nom. 15.000 anparter d. 31.12.1982 som gave fra sin fader på vilkår, at gaven skulle være særeje. I 1984 havde H modtaget fondsanparter for 25.000 kr., da anpartskapitalen blev forhøjet fra 30.000 kr. til 80.000 kr. Skifteretten i Odense fandt, at gaven var ydet som særeje, og at fondsanparterne ikke var en indtægt, men et surrogat, og derfor også var særeje. Derimod fandtes det ikke bevist, at en række andre gaver til H til en værdi på ca. 237.000 kr. var ydet som særeje. Der fandtes ikke gavebreve, men alene afkrydsning af særeje i gaveanmeldelserne, som var underskrevet senere. Skifteretten hævede omkostningerne. ØL pålagde M at betale H kr. 300.000 i sagsomkostninger for skifteretten. Højesteret har d. 11.08.1997 nedsat omkostningsbeløbet til 200.000 kr.

FM 1997.121 VLK: Bevis for aftale om opløsning af sameje mellem ugifte samlevende.

M påstod, at der var indgået en aftale om, at han skulle udtage fast ejendom, som tilhørte parterne i lige sameje, med en friværdi på 250.000 kr., medens K skulle udtage bil til værdi på 60.000 kr. og 15.000 kr. kontant. K havde straks efter underskriften af aftalen revet denne i stykker. VL fandt ikke, at der var indgået en endelig aftale.

FM 1997.67 VLK: Fuldbyrdelse af bodeling nægtet, da tvivl om separationens beståen.

M og H var blevet separeret ved dom d. 23.11.1994. Parterne underskrev d. 24.09.1996 bodelingsoverenskomst, hvorefter ejendom tilfaldt M. M begærede d. 30.10.1996 fogedrettens bistand til udsættelse af H, som protesterede under henvisning til, at samlivet var genoptaget og separationen dermed bortfaldet. Parterne havde siden separationen boet sammen i den tidligere fællesbolig og ved enkelte lejligheder haft seksuelt samkvem. Fogedretten nægtede at fremme forretningen, idet der bestod en sådan tvivl om separationens beståen, at betingelserne for at fremme forretningen i medfør af RPL kap. 55 ikke var til stede. VL stadfæstede.

FM 1997.64 ØLK: Nægtelse af antagelse af revisorbistand under ægtefælleskifte.

H's beskikkede advokat anmodede om skifterettens godkendelse af antagelse af revisorbistand til imødegåelse af de af M's revisor udarbejdede opgørelser. Der var i boet utvivlsomt midler til at dække disse omkostninger. Skifteretten i Roskilde fandt ikke grundlag for godkende antagelsen af revisorbistand, hvilket ØL stadfæstede.

FM 1997.28 VLK: Tvangsfuldbyrdelse af samvær.

F begærede sit 4-årige barn udleveret til samvær. Moderen havde søgt statsamtet om ophævelse af samværsretten, hvilket var afslået. Fogedretten fremmede sagen, uanset at det var oplyst, at statsamtets afgørelse var påklaget til Civilretsdirektoratet.

3. Nye litteraturhenvisninger.

Anders Bille i UfR 1997 B.408-417: Samvær og forældremyndighed i historisk belysning

Linda Nielsen, Jesper Vorstrup Rasmussen og Finn Taksøe-Jensen: Familieretten, 2. udg., er udkommet d. 01.10.1997 på GadJura. Bogen er på 530 sider.

Irene Nørgaard i UfR 1997 B.297-305: Særejereformen fra 1990 - særligt med henblik på det såkaldte anpartssæreje.

Justitsministeriets adoptionsudvalg har afgivet bet. nr. 1338/1997 om international adoption.

Ole Bjørn i SR-Skat 3-97 p. 188 f. om udlæg af aktier ved skilsmisse - hovedaktionærstatus - successsion

Danmarks Statistik Social Sikring og retsvæsen 1997.8 : Antallet af sluttede bosondrings-, separations- og skilsmisseboer var i 1996 på 526 boer, hvoraf 426 blev sluttet som forligt.

Ifølge Danmarks Statistik Social sikring og retsvæsen 1997.7 blev der i 1996 udbetalt ca. 1.312 mio. kr. i forskudsvis udbetalte normalbidrag til ca. 119.000 bidragsberettigede med i alt 166.704 børn eller 14,1% af alle børn. Inddrivelsesprocenten var på 97,4%. De samlede restancer udgjorde 3.400 mio. kr. pr. 31.12.1996.

Lov om forældremyndighed og samvær med kommentarer af Svend Danielsen. 538 sider. 1.250 kr. Er nu indarbejdet 24 steder i synopsis.

Adfærd og valg ved skilsmisse og forældremyndighed. Rapport på 38 sider med en statistisk beskrivelse af Ribe Statsamts familieretlige afgørelser i 1996. Kan rekvireres hos Ribe Statsamt på tlf. 75 42 24 11,

Ligningsvejledningen 1996 er indarbejdet 11 steder i synopsis.

Jens Bang og Bent Hougaard: Redskab eller Våben? Nyt Juridisk Forlag, marts 1997: Om børnesagkyndige undersøgelser.

Henrik Dam: Ægtepagter, 1997

Annette Kronborg i JUR 1997.53-63: Faderskab i international privat- og procesretligt perspektiv.

Irene Nørgaard i FM 1997.4-7: De nye vederlagskravsregler i retsvirkningsloven

Skarrildhus 1996 er indarbejdet 19 steder i synopsis.

Advokat Jørgen U. Grønborg