Nyheder i familieret 2013

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2011-2014

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009

Nyheder i familieret 2008

Nyheder i familieret 2007


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1563 af 13.12.2013 om børne- og ungeydelsen. I kraft d. 01.01.2014

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9794 af 12.12.2013

Vejledning nr. 9665 af 29.11.2013 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab.

Vejledning nr. 9664 af 29.11.2013 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og statsforvaltningen)

Vejledning nr. 9654 af 28.11.2013 om forældremyndighed og samvær

Vejledning nr. 9653 af 23.11.2013 om behandling af ægteskabssager

Vejledning nr. 9652 af 28.11.2013 om adoption

Vejledning nr. 9651 af 28.11.2013 om navne

Bekg. nr. 1323 af 27.11.2013 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel - fra d. 01.12.2013

Bekg. nr. 1322 af 27.11.2013 om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab - fra d. 01.12.1013

Bekg. nr. 1321 af 27.11.2013 om indgåelse af ægteskab - fra d. 01.12.1013

Bekg. nr. 1320 af 27.11.2013 om statsforvaltningernes behandling af sager om faderskab og medmoderskab - fra d. 01.12.2013

Lov nr. 1313 af 27.11.2013 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., vævsloven, børneloven, lov om børns forsørgelse og retsplejeloven (Assisteret reproduktion som terminologi, dispensationsmulighed vedrørende opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom m.v.) - fra d. 01.12.2013

Bekg. nr. 1324 af 27.11.2013 om navne (fra d. 01.12.2013)

Cirkulæreskrivelse nr. 9595 af 01.11.2013 om gebyr for ansøgning om navneændring 2014 (500 kr.)

Bekg. nr. 1245 af 22.10.2013 om fri proces - gældende fra 01.01.2014

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 1244 af 22.10.2013 - gældende fra 01.01.2014

Bekg. nr. 1064 af 30.08.2013 om anvendelse af underholdspligtforordningen (Fra d. 06.09.2013)

Skrivelse nr. 9353 af 09.07.2013 om ændret administration og genoptagelse af sager afgjort i henhold til lov nr. 1609 af 22. december 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister

Lov nr. 894 af 04.07.2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Fra 01.01.2014

Vejledning nr. 9335 af 28.06.2013 om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

Vejledning nr. 9329 af 28.06.2013 om inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter underholdspligtforordningen

Vejledning nr. 9328 af 28.06.2013 om adoption

Vejledning nr. 9324 af 27.06.2013 om børne- og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 9322 af 28.06.2013 om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl og vejledning om samvær)

Vejledning nr. 9316 af 27.06.2013 om vurdering af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold (Helbredsvejledningen)

Vejledning nr. 9315 af 27.06.2013 om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 9312 af 28.06.2013 om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning nr. 9298 af 25.06.2013 om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager.

Vejledning nr. 9297 af 25.06.2013 om samvær

Vejledning nr. 9296 af 25.06.2013 om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning nr. 9295 af 25.06.2013 om international kompetence i sager om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 9294 af 25.06.2013 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag

Bekg. nr. 809 af 21.06.2013 om forretningsorden for adoptionssamrådet (Gældende fra 01.07.2013)

Bekg. nr. 808 af 21.06.2013 om forretningsorden for Adoptionsnævnet (Gældende fra 01.07.2013)

Bekg. nr. 807 af 21.06.2013 om adoption (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 806 af 21.06.2013 om opkrævning af underholdsbidrag. (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 805 af 21.06.2013 om anvendelse af underholdspligtforordningen (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 748 af 21.06.2013 om ændring af bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) (Udpegning af Social- og Integrationsministeriet som centralmyndighed). I kraft d. 01.07.2013

Bekg. nr. 742 af 21.06.2013 om separation og skilsmisse (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 741 af 21.06.2013 om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 710 af 18.06.2013 om registrering af faderskabet i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel. (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 709 af 18.06.2013 om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager. (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 707 af 18.06.2013 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 706 af 18.06.2013 om navne (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 705 af 18.06.2013 om centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (Fra d. 01.07.2013)

Lov nr. 652 af 12.06.2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.) (Fra d. 01.12.2013)

Lov nr. 647 af 12.06.2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v). Se oversigt over nogle af ændringerne

Lov nr. 622 af 12.06.2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, anmeldelse af cykeltyveri m.v.). Ny bestemmelse i ÆL § 58 d fra d. 01.12.2013

Bekg. nr. 571 af 31.05.2013 om ophævelse af bekendtgørelse om gennemførelse af underholdspligtforordningen som en konsekvens af lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Fra d. 01.07.2013)

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 392 af 22.04.2013

Vejledning nr. 9098 af 20.03.2013 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 275 af 12.03.2013

Vejledning nr. 9053 af 14.02.2013 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område.


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2013.2216/1 ØLK: Bobehandler inhabil.

Bornholm Skifteret havde udpeget advokat A, der havde været bistandsadvokat for H i en straffesag mod M, som bobehandler i forbindelse med skifte af H og M's fællesbo. Skifteretten fandt ikke, at bobehandleren var inhabil. Uanset at straffesagen var afsluttet og beskikkelsen dermed ophørt, fandt ØL, at der kunne være en sådan tvivl om A's upartiskhed, at han måtte anses for inhabil, jf. ÆSKL § 46, stk. 1.

UfR 2013.2193 ØLD: Fælles forældremyndighed ophævet.

Retten i Næstved fandt, at der fortsat skulle være fælles FM til tvillingepiger født i 2009. ØL lagde vægt på F's personlige forhold, herunder at han fortsat ikke havde fast adresse, at han efter sin egen forklaring alene havde været stoffri i ca. 4½ måned, at han fortsat forbrugte hash af og til, at han ikke havde set pigerne siden august 2011 og ikke havde gjort forsøg på at være sammen med pigerne siden afsigelsen af den indankede dom. En helhedsvurdering måtte herefter føre til, at der ikke var grundlag for at fastholde den fælles FM. M tilkendt FM alene.

UfR 2013.1951 VLD: M frifundet for krav om fællesskabskompensation og rimelighedskompensation.

M og H blev skilt d. 25.08.2008 efter 9½ års ægteskab og 13 års forudgående samliv. De havde 2 fællesbørn født i 1988 og 1989. M var født i 1956 og tjenestemand i forsvaret. Han havde pligt til at gå på pension som 60-årig og ville da få en årlig pension 259.193 kr. M havde desuden en kapitalpension i Nordea på 102.643 kr. H var født i 1955 og sygeplejerske på nedsat tid. Hun ville som 66½-årig få en pension på 95.800 kr. årligt og et engangsbeløb på 197.600 kr. Parterne havde i 2008 selv delt deres kapital- og selvpensioner i Spar Nord, og H havde fået 120.000 kr. kontant svarende til halvdelen af differencen efter 40% afgift på kapitalpensionen. H havde efter salg af parcelhuset i 2012 modtaget 697.000 kr. H nedlagte påstand om, at M skulle anerkende, 1) at M skulle betale yderligere 26.740 kr., da H's kapital- og selvpension ikke skulle ligedeles, da der var tale om opfyldningsopsparing, 2) at H havde krav på ligedeling af M's kapitalpension i Nordea, 3) at H havde krav på fællesskabskompensation på 405.252 kr, og 4) at H havde krav på rimelighedskompensation på 182.195 kr. VL fandt, at parterne havde indgået en endelig aftale om deling af deres kapital- og selvpensioner i Spar Nord. M's kapitalpension i Nordea var en tvungen arbejdsgiverbetalt pensionsordning, som derfor kunne udtages forlods i medfør af RVL § 16 b, stk. 1. Det følger af ordlyden og forarbejderne til RVL § 16 d, at kompensationen er begrænset til at angå den reducerede indbetaling til en ægtefælles pensionsopsparing, som relaterer sig til forholdene under ægteskabet. VL fandt det godtgjort, at H's nedsatte arbejdstid under ægteskabet i alt væsentlig havde været begrundet i hensynet til familien. Hvis H havde arbejdet på fuld tid under hele ægteskabet, ville hun have indbetalt ca. 60.000 kr. mere til pensionsordningen i PKA. Der skulle tages højde for den forrentning af pensionsindbetalingerne, som ville have fundet sted fem til skiftet. det følger af forarbejderne til RVL § 16 d, at muligheden for fællesskabskompensation blandt andet er betinget af, at den manglende pensionsopsparing svarer til op mod to års pensionsindbetalinger for en fuldtidsforsikret, hvilket i H's tilfælde udgjorde ca. 85.000 kr. H havde ikke godtgjort, at have lidt et pensionstab, der størrelsesmæssigt berettigede til fællesskabskompensation efter RVL § 16 d. Efter oplysningerne om parternes forudgående samliv inden ægteskabet, herunder den måde, hvorpå parterne i økonomisk henseende havde indrettet sig, havde ægteskabet været af længere varighed, jf. RVL § 16 e, stk. 1, nr. 1. H ville i en alder af 66½ år være berettiget til en livsvarig alderspension på 95.800 kr. samt en engangssum på 197.600 kr. Henset hertil og sammenholdt med oplysningerne om H's frivillige pensionsopsparing i Spar Nord og resultatet af bodelingen i øvrigt fandt VL efter en samlet vurdering - uanset at der var stor forskel på værdierne af parternes pensionsrettigheder - at H ikke var stillet urimeligt i pensionsmæssig henseende, jf. RVL § 16 e. M blev herefter frifundet for alle krav. (Kommentar: Forskellen mellem parternes pensioner omregnet til fri kapital var på ca. 1.070.000 kr., men heraf var der kun ca. 189.000 kr. i forskel på opsparing under ægteskabet. Tjenestemandspensionen optjenes på 37 år, hvoraf 9,5 år eller 25,7% er under ægteskabet. Den maximale kompensation ville udgøre ca. 26.000 kr.)

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Katharina Boele-Woelki, Maarit Jänterä-Jareborg m.fl.: Principles of European Family Law regarding Property Relations between Spouses, udgivet af the Organising Committee of the Commission on European Family Law, 2013, 420 sider, Intersentio, Cambridge-Antwerp-Portland

Svend Danielsen og Jørgen U. Grønborg i TFA 2013.725-727: Kompensationssagernes fremtid (Foreslår, at omkostninger til sagerne behandles efter samme regler som i ægteskabssager)

Tobias Triton Frost i TFA 2013.558-562: Ægtepagten som dødslejegave. (Antager, at ægtepagter oprette på dødslejet kan tilsidesættes som dødslejegaver)

Gitte Meldgaard Abrahamsen og Marianne Holdgaard har i TFA 2013.563-566 anmeldt Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, (60 år d. 19.05.2013), maj 2013, 222 sider, DJØF

Jørgen U. Grønborg har i TFA 2013.425-428 anmeldt Julie Skat Rørdam: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., juni 2013, 263 sider, Karnov Group

Louise Faber i TFA 2013.415-424: Ægtefællens ret til lejemålet: samspillet mellem familie- og lejeretten

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 8. udg., 2013, Karnov Group.

Maria Fonseca og Marianne Holdgaard i Festskrift til Jens Vedsted Hansen, aug., 2013, DJØF, p. 231-260: EMRK artikel 6 og dansk familieret

Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen i TFA 2013.307-316: Om ægtepagter og ugyldighed (Forfatterne diskuterer spørgsmålet, om en ægtepagt skal erklæres for ugyldig, når en eller begge parter ved oprettelsen har viden om en bestemt aktualitet knyttet til ægtepagtens retsvirkninger. I artiklen behandles tre situationer: konkurs, forestående separation samt forestående død)

Julie Skat Rørdam: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., juni 2013, 263 sider, Karnovgroup. Anmeldt af Jørgen U. Grønborg i TFA 2013.425-428.

Kristian Dalsgaard i ADV nr. 4/2013 p. 42: Status på Skifteretsudvalget (Afventer en konsulentundersøgelse)

Julie Skat Rørdam i TFA 2013.127-130: Ægtefælleskiftelovens første år. (Der er som ventet sket en stigning i antallet af sager for skifteretten. I ca. 79% af sager havde mindst een part advokatbistand)

Lennart Lynge-Andersen i TFA 2013.131-138: Ægtefælleskiftelovens § 51 - til dels en retsvildfarelse? (Antager, at formuefællesskabet først ophører, når meddelelse om anmodning om separation kommer frem til den anden part, og at den af ægtefælleskifteudvalget foreslåede sløjferegel i ÆSKL § 51, stk. 2 bør indføres)

Poul Gudberg i TFA 2013.139-140: Revisionen af forældreansvarsloven giver alvorlige retssikkerhedsproblemer. (Antager, at et midlertidigt samværsstop kan hindre en børnesagkyndig undersøgelse under retssagen)

Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, (60 år d. 19.05.2013), maj 2013, 222 sider, DJØF.

DEL I: MENNESKET
Søren Jenstrup p. 11-14: Sys og det kollegiale arbejde i kredsbestyrelse og Advokatråd.
Anja Cordes
p. 15-19: Sys Rovsing
Carina Gøthche Knudtzon
p. 21-23 :Sys – min farverige chef

DEL II: LEDEREN
Randi Bach Poulsen p. 27-34: Kan partnerejede virksomheder ledes?
Lars Svenning Andersen p. 35-39:
En hektisk tid for advokatrådsformanden

DEL III: ADVOKATEN
Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen p. 43-60: Familieretlig status
Irene Nørgaard p. 61-67:
Behandlingen på skifte af krydslivsforsikringssummer og forsikringssummer udbetalt i anledning af 3.-mands død
Anne Louise Bormann p. 69-89.
Retten til at have en far – Retten til at være far. Retspraksis i faderskabssager set i forhold til EMRK
Maryla Rytter Wróblewski & Jette H. Ronøe p. 91-110:
Familiemæssige juridiske udfordringer i en international verden
Linda Nielsen p. 111-118:
Advokater og aftaler i familieretten – behov, begrænsninger og forslag til lovgiver
Jørgen Ulrik Grønborg p.119-128:
Forhåndsaftaler mellem ægtefæller om kompensation
Michael Serup p. 129-141:
Passivering af udskudt skat ved skifte
Louise Bøtcher Bomholtz p. 143-151:
Flytning til udlandet med børn
Birgit Ilkjær-Jordan p. 153-168:
Bostyrerhvervet – status siden skiftereformen i 1997 og et blik på fremtiden
Birte Rasmussen p. 169-187:
Advokaten som rådgiver i dødsboer
Ellen Marie Sørensen p. 189-198:
Erhvervsdrivende dødsboer
Lone Brandenborg & Niels Kahlke p. 199-214:
Salg og arveudlæg af fast ejendom i bobestyrerbo
Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222:Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo

Kirsten Reimers-Lund har i TFA 2013.16 anmeldt Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 2. udg., okt. 2012, 371 sider, Karnov Group.

Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.), Jose Maria Lorenzo Villaverde (ansv. red.) & Hanne Petersen (ansv. red.): Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, 1. udg., 2013, 256 sider, DJØF.

Linda Nielsen: Familieretten, 6. udg., jan. 2013, 305 sider, Gad.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20