Nyheder i familieret 2016

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

ÆL § 16, stk. 3-8 er indsat ved lov nr. 1729 af 27.12.2016 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre) fra 01.04.2017

Lov nr. 1663 af 20.12.2016 om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven) fra d. 01.01.2017

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017, jf. cirkulæreskrivelse nr. 10357 af 15.12.2016

Cirkulæreskrivelse nr. 10252 af 06.10.2016 om gebyr for ansøgning om navneændring 2017 (480 kr.)

Regeringen er d. 21.09.2016 fremkommet med 22 forslag i regeringens udspil: Ét system for skilsmissefamilier

Lovbekg. nr. 609 af 03.06.2016 af lov om en børne- og ungeydelse.

Vejledning nr. 9246 af 18.03.2016 om behandling af ægteskabssager (fra d. 01.04.2016)

Vejledning nr. 9110 af 24.02.2016 om forældremyndighed og barnets bopæl. (Fra d. 01.03.2016)

Bekg. nr. 146 af 22.02.2016 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (Fra d. 01.03.2016)

Lov nr. 133 af 16.02.2016 om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.) (Fra d. 01.03.2016)

Vejledning nr. 9093 af 11.02.2016 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016

Bekg. nr. 114 af 08.02.2016 om ændring af bekendtgørelse om separation og skilsmisse (Fra d. 10.02.2016 er gebyret ved indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse nedsat fra 900 kr. til 450 kr. og gebyret ved afholdelse af vilkårsforhandling er nedsat fra 1.000 kr. til 950 kr.)

Bekg. nr. 113 af 08.02.2016 om ændring af bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 10.02.2016 er gebyret ved indgivelse af ansøgning om ændring af børnebidrag forhøjet fra 1.500 kr. til 2.700 kr)

Orienteringsskrivelse nr. 9039 af 15.01.2016 om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Ulrik Grønborg har i TFA 2016.463-465 anmeldt John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup: Nordisk samboerrett, 1. udg., aug. 2014, 314 sider, Gyldendal, Norge.

Hanne Hartoft har i TFA 2016.454-462 anmeldt Marianne Nørregaard: Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retspleje, 1. udg., juli 2016, Karnov Group.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.453: Efterårsseminar i Danske Familieretsadvokater

Hans Engberg i FM 2016.205: Anteciperet misligholdelse i samværssager. (I artiklen behandles spørgsmålet om fogedrettens behandling af sager om samvær med børn før det tidspunkt, hvor samværet skal være.)

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt.. 2016, 190 sider, DJØF

Hans Viggo Godsk Pedersen i Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing, p. 399-414: Fremtidsfuldmagter.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 9. udg., aug. 2016, 426 sider, Karnov Group

Marianne Nørregaard: Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retspleje, 1. udg., juli 2016, Karnov Group.

Fremstillingen behandler blandt andet:
Reglerne om høring af børn
Børns selvstændige adgang til prøvelse af sager for domstolene
Reglerne om børnevenlig retspleje, hvor børn optræder som vidner
Menneskerettighederne til beskyttelse af børn, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt for overtrædelser af straffelovgivningen
Betydningen af de fysiske rammer for børns oplevelse af retssystemet.

Birgit Ilkjær Jordan, Marianne Holdgaard og Kirsten Reimers-Lund: Danmarks familieadvokat. Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, 17.06.2016, 258 sider.

I. Introduktion
Advokat (H) Kirsten Reimers-Lund p. 11-17: Hvad man bør vide om Jørgen - og om at sidde i udvalg med Jørgen
Curriculum Vitae

II. Arveret i praksis
Advokat (L) Birgit Ilkjær-Jordan og advokat (H) Johan Hartmann Stæger p. 19-44: Otte år med 2008-arveloven - tanker og idéer
Professor, cand. jur., ph.d. Marianne Holdgaard og mag. art. Bodil Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret
Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente vejet på en guldvægt?
Professor, cand. jur., ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet og advokat, ekstern lektor Anne Kjærhus Mortensen p. 69-84: Familie- og arveret i skatteretlig kontekst

III. Familieretten med en retspolitisk vinkelHøjesteretsdommer Anne Louise Bormann p. 87-95: Retsvirkningsloven - hvordan kommer vi videre?
Jurist og journalist Erik Frodelund p. 96-103: Da arve- og familieretten blev folkeeje
Professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen, Københavns Universitet p. 105-115: Ugifte samlevende - Nordisk Samborett
Professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet p. 117-122: Bredden fra paradigmer til retspolitik - Jørgens fornemmelse for regneark, regler og retfærdighed

IV. International familieret
Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen p. 122-133: Børnebortførelser og ulovlige tilbageholdelser
Advokat Anne Heide-Jørgensen og advokat (H) Maryla Rytter Wróblewski p. 133-141: Anke eller kære? Afgørelses- og appelform, når byretten afviser værneting i Danmark
Dr.jur., ph.d. Jens M. Scherpe, University of Cambridge and University of Hong Kong p. 143-158: How not to reform family law - An example from England
Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Copenhagen Business School p. 159-174: Udsigt til reform af lovvalgsreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller?
Fhv. landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen p. 175- 182: Norsk værgemålslov

V. Pensioners behandling ved ægtefælleskifteCand. jur., ph.d., adjunkt Gitte Meldgaard Abrahamsen, Aalborg Universitet, p. 183-196: Pensionskompensation når den anden ægtefælle er insolvent?
Advokat (H) Sys Rovsing og advokat Louise Bøttcher Bomholtz p. 197- 213: Pensioner på vildspor?

VI. Ægtefælleskiftet i praksisAdvokat (H) Anne Broksø p. 215-229: Erfaringer med ægtefælleskifteloven
Advokat (H) Per Andreasen p. 231-242: Værdien af aktiver og passiver på ægtefælleskifte
Advokat (H) Viggo Bækgaard p. 243-257: Ånden i ægtefælleskifteloven - og omkostningerne, der vender den tunge ende nedad

Lotte Elisabeth Bertinus Bendtsen og Louise Lindegaard Hansen: Juridisk forældreskab - En analyse af problemstillingerne i familiekonstellationer med tre forældre. Aalborg Universitet, 2016

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2016.99-101: Lov om ægteskabets retsvirkninger § 6 og ægteskabslovens § 50

Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen har i TFA 2016.91-98 anmeldt Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse, 1. udg., april 2014, 392 sider, DJØF.

John Asland har i TFA 2016.5-7 anmeldt Geir Kjell Andersland: De Castbergske barnelover 1915-2015, 2015, 282 sider, Cappelen Damm.

Caroline Adolphsen har i TFA 2016.3-7 anmeldt Jonna Waage: Børneloven med kommentarer, 2. udg., sept. 2015, 415 sider, DJØF.

Hans Engberg i FM 2016.98: Centralmyndighedens rolle i internationale børnebortførelser (Konkluderer, at det er i meget få tilfælde, at Danmark er formelt bundet af, hvad den udenlandske centralmyndighed skriver, og hvis en begrundelse støttes derpå, bør det som et selvstændigt punkt angives, hvorfor udtalelsen er bindende.)

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om samværssager, januar 2016, Ankestyrelsen

Mads Pedersen i UfR 2016 B.99-107: Forældre med handicap og tvangsadoption

Advokat Jørgen U. Grønborg