Nyheder i familieret 2017

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

 

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1506 af 13.12.2017 om ændring af bekendtgørelse om separation og skilsmisse. Fra d. 01.01.2018 udgør gebyret ved anmodning om separation eller skilsmisse 350 kr. og gebyret for anmodning om vilkårsforhandling 1.500 kr

Bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 om børne- og ægtefællebidrag (fra 01.01.2018)

Bekg. nr. 1493 af 11.12.2017 om indgåelse af ægteskab (fra 01.01.2018)

Vejledning nr. 10286 af 15.12.2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning nr. 10323 af 11.12.2017 om behandling af ægteskabssager

Vejledning nr. 10278 af 11.12.2017 om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 10275 af 11.12.2017 om børne- og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 10274 af 11.12.2017 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 10276 af 10.12.2017 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 1463 af 11.12.2017 (fra 01.01.2018)

Bekg. nr. 1462 af 11.12.2017 om fri proces

Cirkulæreskrivelse nr. 10214 af 10.12.2017  om gebyr for navneændring 2018 (490 kr.)

Lov nr. 1402 af 05.12.2017 om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (stramning af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser og børnetilskud, så optjeningsperioden på 2 års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste 10 år hæves til 6 år.) - fra d. 01.01.2018

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1418 af 01.12.2017

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1417 af 01.12.2017

Bekg. nr. 1206 af 15.11.2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. (Grundtakst pr. time på 1.740 kr) - fra 01.01.2018

Vejledning nr. 9877 af 08.09.2017 om opkrævning af danske bidragskrav i Danmark

Cirkulæreskrivelse af 30.06.2017 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.07.2017.

1. Sager vedrørende forældremyndighed 10.240 kr.
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed 6.860 kr.
3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Bekg. nr. 881 af 28.06.2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældemyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.690 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Bekg. nr. 835 af 27.06.2017 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (I kraft d. 01.07.2017)

Lov nr 550 af 30.05.2017 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra 01.01.2018

Lov nr. 548 af 30.05.2017 om ægtefællers økonomiske forhold - fra d. 01.01.2018

Vejledning nr. 9349 af 06.04.2017 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017

Lov om Haagerkonventionen af 2007, jf. lov nr. 275 af 27.03.2017

Ægteskabsloven er ændret ved lov nr. 81 af 24.01.2017 (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) fra d. 01.02.2017.

Bekg. nr. 104 af 24.01.2017 om ægteskabs indgørelse (fra d. 01.02.2017)

Vejledning nr. 9047 af 24.01.2017 om forældremyndighed og barnets bopæl (fra d. 01.02.2017)

Vejledning nr. 9045 af 24.01.2017 om behandling af ægteskabssager (fra d. 01.02.2017)


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Nina von Hielmcrone: Socialret Børn og unge, 1. udg., 2017, 496 sider, DJØF

Mai Heide Ottesen, Karen Merete Dahl og Bente Boserup: Forældrekonflikter efter samlivsbruddet. Karakteristika og risikofaktorer i forældreansvarssager, Rapport af 26.10.2017 på 148 sider fra Vive

Liv Dalager Kjær i TFA 2017.290-296: Den kendte donors mulighed for at opnå samvær med sit barn, født i en lesbisk familie

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 3. udg., sept. 2017, 366 sider, DJØF.

Liv Dalager Kjær i RETTID 2017 Afhandling nr. 14: Betydningen af gældende ret for nye samfundsstrukturer i familiemæssig henseende - Er lovgivningen på det familieretlige område hensigtsmæssig i forhold til de nye familiekonstruktioner i samfundet? (Omhandler medmoderskabsreglerne)

Stine Ravnkilde Nielsen i RETTID 2017 Afhandling nr. 10: En analyse af ægtefællers muligheder for med bindende virkning at indgå indbyrdes forhåndsaftaler vedrørende kompensation samt disse aftalers behandling på skifte som følge af skilsmisse eller separation

Caroline Adolphsen, Helle Isager, Eva Naur Jensen og Anne-Dorte Bruun Nielsen: Festskrift til Irene Nørgaard, maj 2017, 410 sider, DJØF

Del 1. Familieformueret

Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger p. 23-38: Irene fik ret - Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3. november 2016

Elisabet Jensen og Uffe Nørgaard p. 39-52: Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse.

Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe p. 53-66: Beregnet husleje i ægtefælleskifte

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen p. 67-72: Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per Andreasen p. 73-90: Pensioners behandling på ægtefælleskiftet

René Franz Henschel p. 91-107: Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret

Hans Henrik Edlund p. 109-121: Fortsættelse af almene boliglejemål ved samlivsophævelse og død

Tone Sverdrup p. 123-139: Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør

Mogens Pedersen p. 141-153: Familie- og arveret i praksis

Del 2. Arveret

Anne Louise Bormann p. 157-165: Successionsrækkefølger - En løsning for moderne familier elleren kilde til konflikter?

Birgit Liin p. 167-177: Når ophavsmanden dør

Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen p. 179-191: Dødslejegaver

Caroline Adolphsen p. 193-202: Bristende forudsætninger i arveretten - med særligt fokus på U 2016.519 H

Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark

Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente återkallas?

Del 3. Andet

Bettina Lemann Kristiansen p. 239-250: Familieideologi og normer i retlig regulering af familien - Et retssociologisk perspektiv på familieretten

Susanne Kier p. 251-267: Forsikringsretlig identifikation mellem ægtefæller henholdsvis samlevende

Helle Isager p. 269-281: Arbejdsbetingede fosterskader

Gorm Toftegaard Nielsen p. 283-294: "Det er så yndigt at følges ad" indtil ...

Nicolaj Sivan Holst p. 295-308: Er det strafbart at leve sammen med en kriminel?

Anne-Dorte Bruun Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go

Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål

Eva Naur p. 345-373: Voksne inhabile og de pårørendes rolle - Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne

Tanja Jørgensen 375-394: Finansielle god skik-regler - Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser

Rasmus Kristian Feldthusen p. 395-404: Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde

Per Teglborg p. 405-410: Bibliografi over professor, dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion

Frank Høgholm Pedersen i TFA 2017.76-85: Forældremyndighed i forbindelse med økonomisk kompenseret surrogatmoderskab

Irene Nørgaard i TFA 2017.67-75: Pensionsretlige problemstillinger

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 3. udg., feb. 2017, 381 sider, Karnov Group.

Linda Nielsen: Familieretten, 7. udg., jan. 2017, 287 sider, Gad.

Anita Rønne (red), Lin Adrian (red) og Linda Nielsen (red): Fred, Forsoning og Mægling - Festskrift til Vibeke Vindeløv, jan. 2017, 337 sider, DJØF

Nis Jul Clausen (red.), Annette Kronborg (red.), Nina Dietz Legind (red.) & Bent Ole Gram Mortensen (red.): Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, jan. 2017, 618 sider, DJØF

Peter Fogh i ADV nr. 1/2017 p. 5: Leder - Byg videre på domstolens erfaringer (Går ind for en enstrenget familieretsstruktur hos domstolene)

Hanne Hauerslev i ADV nr.1/2017 p. 18-20: Et skilsmissedokument skal gælde i hele verden (Advokat Susan Sørensen er fortaler for en familieretsdomstol, således at et skilsmissedokument gælder på tværs af landegrænser)

Advokat Jørgen U. Grønborg