Nyheder i familieret 2020

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2021

Nyheder i familieret 2019

Nyheder i familieret 2018

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Forældreansvarsvejledningen (vejledning nr. 10064 af 20.12.2020 fra d. 01.01.2021)

Lov nr. 1944 af 15.12.2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) Træder i kraft d. 01.01.2022

Bekg. nr. 1888 af 08.12.2020 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2021

Bekg. nr. 1842 af 07.12.2020 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.790 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1131 af 15. november 2019 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2021.

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 1841 af 07.12.2020 (fra d. 01.01.2021)

Bekg. nr. 1840 af 07.12.2020 om fri proces (fra d. 01.01.2021)

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2021, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9912 af 08.12.2020

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1768 af 30.11.2020.

Cirkulæreskrivelse nr. 9420 af 30.06.2020 om antagelse af autoriserede bobehandlere (fra d. 15.07.2020)

Cirkulæreskrivelse nr. 9417 af 30.06.2020 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere (fra d. 15.07.2020)

Bidragsvejledningen (vejledning nr. 9424 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Familieretshusvejledningen (vejledning nr. 9404 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Forældreansvarsvejledningen (vejledning nr. 9403 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om Familieretshusets forkyndelse m.v. af meddelelser i konkrete sager (vejledning nr. 9402 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Adoptionsvejledningen (vejledning nr. 9401 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption (vejledning nr. 9400 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død (vejledning nr. 9399 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om separation og skilsmisse (vejledning nr. 9397 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (vejledning nr. 9396 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (vejledning nr. 9394 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Navnevejledningen (vejledning nr. 9393 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Bekg. nr. 992 af 26.06.2020 om forretningsorden for Ankestyrelsen (fra d. 02.07.2020)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 991 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Separations- og skilsmissebekendtgørelsen (bekg. nr. 990 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020)

Lov nr. 962 af 26.06.2020 om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) fra d. 01.07.2020.

Bekg. nr. 724 af 28.05.2020 om fri proces (fra d. 01.06.2020)

Alle ansøgninger om fri proces omfattet af Civilstyrelsens kompetence til at meddele fri proces efter retsplejeloven fra den 1. juni 2020 skal indsendes gennem Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Ansøgninger, som efter den 1. juni 2020 ikke indsendes gennem selvbetjeningsløsningen, afvises som udgangspunkt af Civilstyrelsen.  Er der særlige forhold, for eksempel et fysisk eller psykisk handicap eller manglende it-kompetencer, der medfører, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan Civilstyrelsen give dispensation.  Helt undtagelsesvist kan Civilstyrelsen undlade at afvise en ansøgning om fri proces, hvis det efter sagens karakter, beskaffenhed eller omfang af materiale i ansøgningen er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på en anden måde end digitalt.

Lovforslag nr. L 183 af 29.04.2020 til Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.). Skal træde i kraft d. 01.07.2020

Vejledning nr. 9107 af 24.02.2020 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2020


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Jørgen U. Grønborg og Ulrik Grønborg i TFA 2020.307-312: Lagkagemodellen - sammenblanding af midler med forskellig formueart på samme konto.

I forbindelse med ægteskabers ophør er det ikke usædvanligt, at det ved bodelingen konstateres, at eksempelvis midler fra en personskadeerstatning er blevet indsat på en lønkonto. Dette sammenblandingsproblem kan opstå i en lang række situationer, hvor midler, der kan holdes uden for formuedelingen, er blevet indsat på samme bankkonto som delingsformuemidler. Højesteret har med dommen  HD anvendt en løsning på sammenblandingsproblemet, som bygger på princippet “Sidst Ind – Først Ud”. Baseret på Højesterets domsbegrundelse beskriver forfatterne, hvordan sammenblanding løses efter en model, som de betegner “Lagkagemodellen”.

Stine Krone Christensen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 3. udg., okt. 2020, 799 sider, Karnov Group.

Anne Mørk i JUR nr. 4/2020 p. 148-157: Et børneretligt perspektiv på de forvaltningsretlige partsrettigheder

Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieretshusloven med kommentarer, 1. udg., okt. 2020, 239 sider, DJØF

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 5. udg., sep. 2020, 383 sider, Karnov Group.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 11. udg., aug. 2020, 491 sider, Karnov Group.

Caroline Adolphsen, Nicolaj Sivan Holst og Jens Vedsted-Hansen i UfR 2020 B.191-200: Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

Eva Naur og Nikolaj Maul Sørensen i UfR 2020 B.155-160: Anvendelse af kvalitative beskyttelsesregler på aktiver i sumsæreje (konkluderer, at aktiver, der er berørt af sumsæreje, er omfattet af de kvalitative beskyttelsesregler, der gælder for aktiver delvis omfattet af delingsformuen, uanset om der konkret på skiftet er – eller nogensinde under ægteskabet har været – en del af aktivets værdi, der har været omfattet kvantitativt af delingsformuen. Et krav om kvantitativ aktualitet må derfor afvises ved sumsæreje.)

Anne Kjærhus Mortensen, Anne Broksø og Birgit Ilkjær-Jordan har i TFA 2019.329-333 anmeldt Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 510 sider. Karnov Group
 

Advokat Jørgen U. Grønborg