Nyheder i familieret 2021-2022.

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Kursus om ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
København, mandag d. 10.10.2022 9.30-16.00

Ved Linda Nielsen og
Jørgen U. Grønborg

Pensionsberegningsprogrammer
Webinar d. 09.11.2021

Nyheder i familieret 2020

Nyheder i familieret 2019

Nyheder i familieret 2018

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 948 af 22.06.2022 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 01.07.2022 med virkning til og med d. 31.12.2022)

Lovbekg. nr. 724 af 25.05.2022 af lov om en børne- og ungeydelse

Navnevejledningen (vejledning nr. 9308 af 22.03.2022 fra d. 01.04.2022)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 359 af 22.03.2022 fra d. 01.04.2022)

Bekg. nr. 235 af 15.02.2022 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 18.02.2022 med virkning fra d. 01.01.2022 til d. 30.06.2022, hvorefter den blev afløst af bekg. nr. 948 af 22.06.2022)

Lov nr. 227 af 15.02.2022 om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.). Træder i kraft fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

Bekg. nr. 142 af 24.01.2022 om adoption (fra d. 01.02.2022)

Vejledning nr. 9005 af 05.01.2022 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2022

Cirkulæreskrivelse af 17.12.2021 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.01.2022.

Bekg. nr. 2352 af 08.12.2021 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2022

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2022, jf. skrivelse nr. 10007 af 06.12.2021

Bekg. nr. 2174 af 25.11.2021 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.810 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1842 af 7. december 2020 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2022.

Bekg. nr. 2124 af 25.11.2021 om fri proces (fra d. 01.01.2022)

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 2123 af 25.11.2021 (fra d. 01.01.2022)

Bekg. nr. 2058 af 15.11.2021 om dagtilbud (Dagtilbudsbekendtgørelsen)

Navneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1815 af 14.09.2021.

Ægtefælleskifteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1808 af 03.09.2021.

Bekg. nr. 1342 af 22.06.2021 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Navnevejledningen (vejledning nr. 9159 af 03.03.2021 fra d. 15.03.2021)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 365 af 03.03.2021 fra d. 15.03.2021)

Bekg. nr. 356 af 08.03.2021 om ansøgningspuljen til rådgivning af skilsmisseramte familier

Bekg. nr. 9148 af 08.03.2021 om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til rådgivning af skilsmisseramte familier (Ansøgningsfrist d. 07.04.2021, kl. 12)

Vejledning nr. 9029 af 12.01.2021 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2021


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Anne Broksø har i TFA 2022.245-246 anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Troels Rovsing Koch i TFA 2022.239-244: Derfra min verden går – bopælsbegrebet i skilsmissesager (Anbefaler, at bopæl fortolkes som sædvanligt opholdssted)

Kristian Gammelgaard Møller i TFA 2022.234-238: Genopståen af ophævet tredjemandsbestemt særeje (Antager, ar den udfyldende regel bør være, at en ændring af en særejebestemmelse kun har virkning i det pågældende ægteskab, medmindre testator eller gavegiver tydeligt har formuleret en ret til at ophæve særejet for bestandig)

Kamille Munk Kristensen i TFA 2022.220-226: En ægtefælles krav på tilbagegivelse af gaver givet til tredjemand. (Indeholder en grundig gennemgang af ÆFL § 10)

--

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 10. udg., aug. 2022, 360 sider, Ex Tuto. 5. udg., 2009, er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i TFA 2009.23-25, af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2009 B. 331 og af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560

Caroline Adolphsen: Lærebog i familieret, 4. udg., 2022, 249 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2012 B.26

Jørgen U. Grønborg og Ulrik Grønborg i TFA 2022.92-98: Værdiansættelse af pensionsordninger på ægtefælleskifter

Peter Arnt Nielsen i JUR nr. 1/2022 p. 48-56: De nye danske regler om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller

Caroline Abrahamsen i UfR 2022 B. 93-102: Betydningen af påstande om vold i det familieretlige system

Jesper Lau Hansen (ansv. red.), Caroline Heide-Jørgensen (ansv. red.) og Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.): Festskrift til Linda Nielsen, 1. udg., 2022, 438 sider, DJØF

Betina Boysen og Per Andreasen Digital signatur i familieforhold – NemID og MitID 21
Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg Anvendelse af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i familieretlige sager og sager om dødsboskifte og ægtefælleskifte 31
Anne Broksø og Anne Kjærhus Mortensen Aftalefrihed og aftalebegrænsninger i familieformueretten . 45
Jørgen Ulrik Grønborg Brøkdelssæreje 55
Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen Fornuft i familie- og arveret 69
Ingrid Lund-Andersen og Ida Helene Asmussen Ny højesteretsdom om forældremyndighed og samværschikane – er der tale om et paradigmeskifte? 87
Kirsten Reimers-Lund Var det en god idé at udvide Familieretshusets kompetence? 103
Søren Stig Andersen og Peter Sandøe Skilsmissehunde – om familiedyrenes placering i familieretten 113

Majken Johansen  og Carsten Simonsen i FM 2021.47: Praksis for passivering af latente skatter

Eva Naur Jensen og Caroline Adolphsen i Festskrift til Palle Bo Madsen, 2021, p. 245-260, DJØF: Ægtefællehæftelse

Mette Schøler Ladefoged i RETTID 2021 Afhandling nr. 47: Faderskab i dansk ret og debat - En retssociologisk undersøgelse af faderskab og juridisk abort

Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Helle Larsen har i TFA 2021.235-236 anmeldt Caroline Adolphsen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2021, 277 sider, DJØF.

Marianne Holdgaard i TFA 2021.119-125: Menneskeretligt uacceptabelt med flere måneders ventetid på samvær i det familieretlige system

Johan Hartmann Stæger i UfR 2021 B.71-77: Om lagkager, pandekager og den fri bevisbedømmelse

Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk: Socialret - Børn og unge, 2. udg., 2021, 629 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Jon Andersen i UfR 2018 B.98

Kapitel 1. Børn og unge i socialrebtten
Kapitel 2. Organisering, kompetence og kontrol
Kapitel 3. Det familieretlige udgangspunkt
Kapitel 4. Offentlige ydelser til børn
Kapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats
Kapitel 6. Tilsyn og underretningspligter
Kapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesager
Kapitel 8. Handleplaner
Kapitel 9. Foranstaltninger
Kapitel 10. Anbringelse
Kapitel 11. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Kapitel 12. Forhold under anbringelsen
Kapitel 13. Magtanvendelse over for anbragte børn og unge
Kapitel 14. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt
Kapitel 15. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier
Kapitel 16. Tvangsadoption
Kapitel 17. Efterværn og opretholdelse af anbringelse
Kapitel 18. Hjælp til børn og unge med handicap
Kapitel 19. Finansiering mv.

Caroline Adolphsen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2021, 277 sider, DJØF. Anmeldt af Helle Larsen i TFA 2021.235-236
 

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

22-03-20