Nyheder i familieret 2021

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Pensionsberegningsprogrammer
Webinar d. 09.11.2021

Nyheder i familieret 2022

Nyheder i familieret 2020

Nyheder i familieret 2019

Nyheder i familieret 2018

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Cirkulæreskrivelse af 17.12.2021 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.01.2022.

Bekg. nr. 2352 af 08.12.2021 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2022

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2022, jf. skrivelse nr. 10007 af 06.12.2021

Bekg. nr. 2174 af 25.11.2021 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.810 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1842 af 7. december 2020 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2022.

Bekg. nr. 2124 af 25.11.2021 om fri proces (fra d. 01.01.2022)

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 2123 af 25.11.2021 (fra d. 01.01.2022)

Bekg. nr. 2058 af 15.11.2021 om dagtilbud (Dagtilbudsbekendtgørelsen)

Navneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1815 af 14.09.2021.

Ægtefælleskifteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1808 af 03.09.2021.

Bekg. nr. 1342 af 22.06.2021 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Navnevejledningen (vejledning nr. 9159 af 03.03.2021 fra d. 15.03.2021)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 365 af 03.03.2021 fra d. 15.03.2021)

Bekg. nr. 356 af 08.03.2021 om ansøgningspuljen til rådgivning af skilsmisseramte familier

Bekg. nr. 9148 af 08.03.2021 om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til rådgivning af skilsmisseramte familier (Ansøgningsfrist d. 07.04.2021, kl. 12)

Vejledning nr. 9029 af 12.01.2021 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2021


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Majken Johansen  og Carsten Simonsen i FM 2021.47: Praksis for passivering af latente skatter

Eva Naur Jensen og Caroline Adolphsen i Festskrift til Palle Bo Madsen, 2021, p. 245-260, DJØF: Ægtefællehæftelse

Mette Schøler Ladefoged i RETTID 2021 Afhandling nr. 47: Faderskab i dansk ret og debat - En retssociologisk undersøgelse af faderskab og juridisk abort

Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Helle Larsen har i TFA 2021.235-236 anmeldt Caroline Adolphsen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2021, 277 sider, DJØF.

Marianne Holdgaard i TFA 2021.119-125: Menneskeretligt uacceptabelt med flere måneders ventetid på samvær i det familieretlige system

Johan Hartmann Stæger i UfR 2021 B.71-77: Om lagkager, pandekager og den fri bevisbedømmelse

Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk: Socialret - Børn og unge, 2. udg., 2021, 629 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Jon Andersen i UfR 2018 B.98

Kapitel 1. Børn og unge i socialrebtten
Kapitel 2. Organisering, kompetence og kontrol
Kapitel 3. Det familieretlige udgangspunkt
Kapitel 4. Offentlige ydelser til børn
Kapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats
Kapitel 6. Tilsyn og underretningspligter
Kapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesager
Kapitel 8. Handleplaner
Kapitel 9. Foranstaltninger
Kapitel 10. Anbringelse
Kapitel 11. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Kapitel 12. Forhold under anbringelsen
Kapitel 13. Magtanvendelse over for anbragte børn og unge
Kapitel 14. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt
Kapitel 15. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier
Kapitel 16. Tvangsadoption
Kapitel 17. Efterværn og opretholdelse af anbringelse
Kapitel 18. Hjælp til børn og unge med handicap
Kapitel 19. Finansiering mv.

Caroline Adolphsen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2021, 277 sider, DJØF. Anmeldt af Helle Larsen i TFA 2021.235-236
 

Advokat Jørgen U. Grønborg