Nyheder i familieret 2022-2023

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Netværk i Familie- og Arveret i Aarhus

Netværksledere

Jørgen U. Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Ulrik Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Næste møde afholdes i Aarhus onsdag d. 20.09.2023 kl.13.00-18.00

Nyheder i familieret 2021

Nyheder i familieret 2020

Nyheder i familieret 2019

Nyheder i familieret 2018

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsloven) er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1092 af 15.08.2023.

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1080 af 14.08.2023.

Børnebortførelsesloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1078 af 11.08.2023.

Lov om anerkendelse af nordiske afgørelser om faderskab og medmoderskab er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1076 af 10.08.2023.

Navneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1074 af 09.08.2023.

Vejledning nr. 9526 af 26.06.2023 om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v.

Bekg. nr. 918 af 26.06.2023 om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsbekendtgørelsen) (fra d. 30.06.2023)

Bekg. nr. 917 af 26.06.2023 om anvendelse af underholdspligtforordningen (Underholdspligtforordningsbekendtgørelsen) (fra d. 30.06.2023)

Barnets lov (lov nr. 721 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024)

Bekg. nr. 633 af 31.05.2023 om forhøjelse af størrelsen af visse gebyrer på det familieretlige område i 2023 fra fredag d. 02.06.2023

- Gebyret for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne forhøjes til 1.800 kr.
- Gebyret for anmodning om separation og skilsmisse forhøjes til 775 kr.
- Gebyret for afholdelse af vilkårsforhandling forhøjes til 1.825 kr.
- Gebyret for ansøgning om ændring af børnebidrag fastholdes på 2.800 kr.
- Gebyret for ansøgning om ændring af navne forhøjes til 559,40 kr.

Bekg. nr. 306 af 20.03.2023 om forretningsorden for Ankestyrelsen (fra d. 01.04.2023)

Bekg. nr. 1610 af 28.12.2022 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2023

Vejledning nr. 10413 af 20.12.2022 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023

Vejledning nr. 10410 af 19.12.2022 om behandling af ægteskabssager

Navnevejledningen (vejledning nr. 10409 af 19.12.2022 fra d. 01.01.2023)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 1543 af 19.12.2022 fra d. 01.01.2023)

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2023, jf. skrivelse nr. 10315 af 13.12.2022

Bekg. nr. 1486 af 30.11.2022 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.880 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2174 af 25. november 2021 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2023.

Bekg. nr. 1479 af 30.11.2022 om fri proces (fra d. 01.01.2023)

Retshjælpsbekendtgørelsen nr. 1480 af 30.11.2022 (fra d. 01.01.2023)

Bekg. nr. 948 af 22.06.2022 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 01.07.2022 med virkning til og med d. 31.12.2022)

Lovbekg. nr. 724 af 25.05.2022 af lov om en børne- og ungeydelse

Navnevejledningen (vejledning nr. 9308 af 22.03.2022 fra d. 01.04.2022)

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 359 af 22.03.2022 fra d. 01.04.2022)

Bekg. nr. 235 af 15.02.2022 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 18.02.2022 med virkning fra d. 01.01.2022 til d. 30.06.2022, hvorefter den blev afløst af bekg. nr. 948 af 22.06.2022)

Lov nr. 227 af 15.02.2022 om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.). Træder i kraft fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

Bekg. nr. 142 af 24.01.2022 om adoption (fra d. 01.02.2022)

Vejledning nr. 9005 af 05.01.2022 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2022


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Birgitte Arent Eiriksson og Trine Ravnholt: Retssikkerhed når forældre går fra hinanden, Rapport, aug. 2023, Justitia

Katarina Skafte Guttmann og Caroline Fugleberg Passarge: Kompendium i familie- og arveret, 1. udg., aug. 2023, 175 sider, DJØF

Eva Naur Jensen, Caroline Adolphsen og Nikolaj Maul Sørensen: Familieret, 5. udg., aug. 2023, 406 sider, DJØF. 1. udg., 2009 er anmeldt af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560 og af Erik Werlauff i UfR 2010 B.69/2.

Jørgen Ulrik Grønborg: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., 14.04.2023, 432 sider, Forlaget Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Nicolaj Maul Sørensen: Sumsæreje og sumdeling, ph.d.-afhandling, nov. 2022, 395 sider, Aarhus Universitet

Linda Nielsen har anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Du kan læse anmeldelsen her. Bogen kan bestilles her

Mai Heide Ottosen, Louise Høyer Bom, Nell Rasmussen og Bente Boserup: Drab i familien - Når børn bliver ofre, 1. udg., 2022, 294 sider, DJØF

Eva Naur i TFA 2022.301-307: Beregning af pensionskompensation efter fællesskabsadfærd - Kompensation efter ÆFL § 44 (Tilslutter sig Gitte Meldgaard Abrahamsens tabserstatningsmetode)

Anne Broksø har i TFA 2022.245-246 anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Troels Rovsing Koch i TFA 2022.239-244: Derfra min verden går – bopælsbegrebet i skilsmissesager (Anbefaler, at bopæl fortolkes som sædvanligt opholdssted)

Kristian Gammelgaard Møller i TFA 2022.234-238: Genopståen af ophævet tredjemandsbestemt særeje (Antager, at den udfyldende regel bør være, at en ændring af en særejebestemmelse kun har virkning i det pågældende ægteskab, medmindre testator eller gavegiver tydeligt har formuleret en ret til at ophæve særejet for bestandig)

Kamille Munk Kristensen i TFA 2022.220-226: En ægtefælles krav på tilbagegivelse af gaver givet til tredjemand. (Indeholder en grundig gennemgang af ÆFL § 10)

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 10. udg., aug. 2022, 360 sider, Ex Tuto. 5. udg., 2009, er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i TFA 2009.23-25, af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2009 B. 331 og af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560

Caroline Adolphsen: Lærebog i familieret, 4. udg., 2022, 249 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2012 B.26

Jørgen U. Grønborg og Ulrik Grønborg i TFA 2022.92-98: Værdiansættelse af pensionsordninger på ægtefælleskifter

Peter Arnt Nielsen i Juristen nr. 1/2022 p. 48-56: De nye danske regler om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller

Caroline Abrahamsen i UfR 2022 B. 93-102: Betydningen af påstande om vold i det familieretlige system

Jesper Lau Hansen (ansv. red.), Caroline Heide-Jørgensen (ansv. red.) og Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.): Festskrift til Linda Nielsen, 1. udg., 2022, 438 sider, DJØF

Betina Boysen og Per Andreasen Digital signatur i familieforhold – NemID og MitID 21
Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg Anvendelse af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i familieretlige sager og sager om dødsboskifte og ægtefælleskifte 31
Anne Broksø og Anne Kjærhus Mortensen Aftalefrihed og aftalebegrænsninger i familieformueretten . 45
Jørgen Ulrik Grønborg Brøkdelssæreje 55
Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen Fornuft i familie- og arveret 69
Ingrid Lund-Andersen og Ida Helene Asmussen Ny højesteretsdom om forældremyndighed og samværschikane – er der tale om et paradigmeskifte? 87
Kirsten Reimers-Lund Var det en god idé at udvide Familieretshusets kompetence? 103
Søren Stig Andersen og Peter Sandøe Skilsmissehunde – om familiedyrenes placering i familieretten 113

 

Advokat Jørgen U. Grønborg