Nyheder i familieret 2018

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Kurser om ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
onsdag d. 29.05.2019 i København
mandag d. 27.05.2019 i Aarhus
Undervisere:
Professor dr. jur Linda Nielsen, København, og
advokat Jørgen Ulrik Grønborg, Arhus

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1210 af 09.10.2018 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag til lov om Familieretshuset

Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1041 af 03.08.2018

Bekg. nr. 766 af 06.06.2018 om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

Bekg. nr. 765 af 06.06.2018 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet

Bekg. nr. 764 af 06.06.2018 om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

..

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 54 af 23.01.2018.

Bekg. nr. 66 af 18.01.2018 om navne (fra d. 01.02.2018)

Vejledning nr. 9945 af 14.11.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning nr. 9040 af 18.01.2018 om navne

Vejledning nr. 9038 af 18.01.2018 om behandling af ægteskabssager

Skrivelse nr. 9027 af 23.01.2018 om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding (Til samtlige kommuner (Vielseskontoret/Borgerservice))


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Bahar Chawki i RETTID 2018 afhandling nr. 26: Uretmæssig fjernelse af børn i strid med afgørelser om forældremyndighed – Internationale børnebortførelser

Lene Grodt Christiansen i RETTID 2018 afhandling nr. 25: Rettens adgang til at ophæve den fælles forældremyndighed

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 8. udg., aug. 2018, 336 sider,  Ex Tuto.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 10. udg., aug. 2018, 435 sider, Karnov Group.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 4. udg., feb. 2018, 369 sider, Karnov Group.

Caroline Adolphsen i UfR 2018 B.84-90: Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen i JUR 2018.54-62: Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Hans Engberg i FM 2018.3: Tvangsbøder i børnesager

Gitte Meldgaard Abrahamsen i UfR 2018 B.46-52: Begrebsafklaring eller begrebsforvirring? (Omhandler det nye begreb delingsformue)

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

18-11-18