Nyheder i familieret 2018

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2020

Nyheder i familieret 2019

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Lov nr. 1711 af 27.12.2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)

Lov nr. 1702 af 27.12.2018 om Familieretshuset (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 1631 af 18.12.2018 om ændring af bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere (fra d. 01.01.2019)

Cirkulæreskrivelse nr. 10095 af 18.12.2018 om antagelse af autoriserede bobehandlere

Vejledning nr. 10112 af 21.12.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Skrivelse nr. 10094 af 19.12.2018: Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2019

Cirkulæreskrivelse af 17.12.2018 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.01.2019.

1. Sager vedrørende forældremyndighed 10.635 kr.
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed 7.125 kr.
3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Bekg. nr. 1598 af 14.12.2018 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019

Bekg. nr. 1373 af 28.11.2018 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekg. nr. 1372 af 28.11.2018 om fri proces

Bekg. nr. 1339 af 28.11.2018 om indgåelse af ægteskab

Vejledning nr. 10029 af 28.11.2018 om behandling af ægteskabssager

Lov nr. 1321 af 27.11.2018 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.) Fra d. 01.01.2019

Vejledning nr. 9945 af 14.11.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Børneloven er bekendtgjort ved  lovbekg. nr. 1257 af 07.11.2018.

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1256 af 07.11.2018.

L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

L 90 af 07.11.2018: Forslag til lov om Familieretshuset. Skal træde i kraft d. 01.04.2019.

Bekg. nr. 1210 af 09.10.2018 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1041 af 03.08.2018

Bekg. nr. 766 af 06.06.2018 om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

Bekg. nr. 765 af 06.06.2018 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet

Bekg. nr. 764 af 06.06.2018 om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 54 af 23.01.2018.

Bekg. nr. 66 af 18.01.2018 om navne (fra d. 01.02.2018)

Vejledning nr. 9040 af 18.01.2018 om navne

Vejledning nr. 9038 af 18.01.2018 om behandling af ægteskabssager

Skrivelse nr. 9027 af 23.01.2018 om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding (Til samtlige kommuner (Vielseskontoret/Borgerservice))


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Bahar Chawki i RETTID 2018 afhandling nr. 26: Uretmæssig fjernelse af børn i strid med afgørelser om forældremyndighed – Internationale børnebortførelser

Lene Grodt Christiansen i RETTID 2018 afhandling nr. 25: Rettens adgang til at ophæve den fælles forældremyndighed

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 8. udg., aug. 2018, 336 sider, Ex Tuto.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 10. udg., aug. 2018, 435 sider, Karnov Group.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 4. udg., feb. 2018, 369 sider, Karnov Group.

Caroline Adolphsen i UfR 2018 B.84-90: Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen i JUR 2018.54-62: Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Hans Engberg i FM 2018.3: Tvangsbøder i børnesager

Gitte Meldgaard Abrahamsen i UfR 2018 B.46-52: Begrebsafklaring eller begrebsforvirring? (Omhandler det nye begreb delingsformue)

Advokat Jørgen U. Grønborg