Familieret

Din mening (afstemninger)

Betænkninger

Litteratur

Nyheder

Adoption

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Domstolssager

Faderskabssager

Familieretshuset

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Oversigt over lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten

Registreret partnerskab

Samlivsophævelse

Separation og skilsmisse

Skat under ægteskabet

Særeje

Ugifte samlevende

Under ægteskabet

Underholdsbidrag

Ægtefælleskiftet

Ægteskabsbetingelser


Betænkninger

Bet. nr. 1552/2015: Ægtefællers økonomiske forhold

Bet. nr. 1518/2010: Ægtefælleskifter m.v.

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder - Behandling på skifte af fællesbo

Bet. nr. 1350/1997: Børns retsstilling

Bet. nr. 1293/1995: Fraskiltes pensionsret

Bet. nr. 918/1981: Børnekommissionens betænkning

Betænkningen har fokus på småbørns vilkår, der på betænkningens udgivelsestidspunkt ansås som værende uacceptable.

Bet. nr. 726/1974: Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning. Betænkning nr. 6 fra ægteskabsudvalget af 1969

Bet. nr. 720/1974: Samliv og ægteskab. Betænkning nr. 5 fra ægteskabsudvalget af 1969

Bet. nr. 719/1974: Vilkårene for separation og skilsmisse. Betænkning nr. 4 fra ægteskabsudvalget af 1969

Bet. nr. 716/1974: Formueordningen. Betænkning nr. 3 fra ægteskabsudvalget af 1969

Bet. nr. 708/1974: Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet

Bet. nr. 575/1970: Familiens og børnenes tilpasning

Bet. nr. 440/1966: Forsørgerbegrebet - Studier i familiens retslige problemer

Bet. nr. 415/1966: Ægteskabets retsvirkninger - Betænkning III

Bet. nr. 369/1964: Ægteskabs indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og samkvemsret - Betænkning II

Bet. nr. 359/1964: Betænkning om familiepolitik

Litteratur

Danmark

Norge

Sverige

Finland

England

Tyskland

Andre europæiske lande


Danmark

Johan Henrik Deuntzer: Den Danske Familieret, 1882, 384 sider. Hele bogen kan læses her.

Viggo Bentzon: Familieretten I, 1924, Gad

Viggo Bentzon: Familieretten II, 1926, Gad

O.A. Borum: Familieretten I, 1936, Gad

O.A. Borum: Familieretten II, 1946, Gad

Poul Gaarden: Lov om ægteskabets retsvirkninger, 3. udg., 1950, 70 sider, Gad.

Ernst Andersen: Ægteskabsret I, 1954, Gad. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1954 B. 217 ff. og af Torben Lund i JUR 1955.107 ff.

Ernst Andersen: Ægteskabsret II, 1956, Gad. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1956 B. 245 ff. og af Torben Lund i JUR 1958.271 ff.

Mogens Munch: Formueforholdet mellem ægtefæller, 1955, Gad

Ernst Andersen: Familieret, 3. udg. 1971, DJØF. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1971 B.157-161. 1. udg., 1964 er anmeldt af Torben Lund i JUR 1964.491 ff.

Inger Koch-Nielsen: Ægteskabet og loven, 1975.

Inger Margrethe Pedersen: Papirløse samlivsforhold, 1976, DJØF. Anmeldt af Jørgen Graversen i UfR 1977 B.193-205: Papirløse Samlivsforhold - et problemkompleks og en bog.

H. Andrup: Samliv og samfund, 1979, 142 sider, Lindhardt og Ringhof.

Gunnar Bøgh: Familieret, 1984, 264 sider, Akademisk Forlag.

Svend Danielsen, Mogens Hornslet og Knud Knudsen: Ægteskabsloven med kommentarer, 2. udgave, 1984, DJØF

Fork.: ÆL-kommentar 1984.

Svend Danielsen og Mogens Hornslet: Lov om ægteskabets retsvirkninger med kommentarer, 2. udgave, august 1986. 1. udg. er anmeldt af H. Funch Jensen i JUR 1976.104

Fork.: RVL-kommentar.

Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft: Skifteloven med kommentarer, august 1986

Fork.: SKL-kommentar.

Finn Taksøe-Jensen: Person, Familie- og Arveret, 1987, 485 sider, GadJura. Anmeldt af Christian Trønning i UfR 1988 B.92-94.

Vibeke Vindeløv: De økonomiske forhold mellem ugifte samlevende - dogmatik og retspolitik, 1987, 246 sider, DJØF. Anmeldt af Inger Margrethe Pedersen i JUR 1988.373-381, af Jørgen Nørgaard i UfR 1988 B.244-247 og af Povl Holm-Jørgensen i ADV 1988. 211-213

Vibeke Vindeløv, Ingrid Lund Andersen og Linda Nielsen: Retsstillingen for ugifte samlevende, 1988.

Svend Danielsen og Dorrit Sylvest Nielsen: Myndighedsloven, Bind 2, med kommentarer, 1989

Fork.: ML-kommentar.

Svend Danielsen: Skilsmissesagen, Skandinaviske synsvinkler, disputats, 1989, 672 sider, DJØF. Anmeldt af Poul Holm-Jørgensen i ADV 1989.347-348.

Torben Svenné Schmidt: International person-, familie- og arveret, 1989

Irene Nørgaard: Separation og skilsmisse, 2. udg., 1990, GadJura. 1. udg., 1984 er anmeldt af Henrik Rothe i FM 1984.66-69.

Solicitors Family Law Association: Guide to Family Law in Europe, 1. udg., 1992. Håndbogen kan rekvireres hos Solicitors Family Law Association, PO Box 302, Keston, Kent, BR2 6EZ, England. 30 £.

Svend Danielsen: Ægteskabsloven, kap. 4 og 5, Retsplejelovens kapitel 42. Separation og skilsmisse, navnlig belyst gennem praksis, 1993, DJØF. Anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1994 B.355-357

Linda Nielsen: Familieformueretten Skilsmisse og Skifte, disputats, 1993, GadJura.

Noe Munck og Finn Taksøe-Jensen: Særeje. Nye særejeformer og deres betydning ved generationsskifte, 1996

Fork.: Særeje.

Ville Budtz: Samliv uden papir, 3. udg., 1996, Forlagene Idag og Nordan.

Henrik Dam: Ægtepagter, 1997

Svend Danielsen: Lov om forældremyndighed og samvær med kommentarer, 1. udg., 1997, 538 sider, og Tillæg 1997 til Lov om forældremyndighed og samvær, 1. udg. 1998, 80 sider, DJØF

Fork.: FML-kommentar.

Kirsten Reimers-Lund: Separation og skilsmisse, 1. udg., 1998, 152 sider, Greens§jura.

"Når det ikke længere er så yndigt at følges ad", Pjece udgivet af Advokatsamfundet, første gang i november 1988, jf. Karen Inger Bast i ADV 1989.135.

Linda Nielsen: Familiebegrebet i lovgivningen, 1999, 218 sider, Udgivet af Det Tværministerielle Børneudvalg.

Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen: Familieretten, 3. udg., 2001, 553 sider, Thomson.

Linda Nielsen og Jørgen U. Grønborg: Pensioners og forsikringers behandling på skifte, 1. udg., 28.10.2001, 130 sider

Læs mere her.

Irene Nørgaard: Formueordninger mellem ægtefæller efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrdes aftalemuligheder, 1. udg., nov. 2001, 443 sider, DJØF. Anmeldt af Sys Rovsing Koch og Jørgen U. Grønborg i TFA 2002.159-163.

Ditlev Nielsen: Forældremyndighed og samvær - skilsmissebørns vilkår, 1. udg., 2002, 144 sider, Forlaget Fremad.

Christine Byriel: Skilsmisse - Børn, jura og det nye liv, september 2002, 192 sider, Politikens håndbøger

Det juridiske afsnit på 35 sider er skrevet af advokat Anne Broksø.

Tidsskrift for Familie- og Arveret 1997 - 2001, nov. 2002, 2398 sider, Thomson.

Rune Hørby og Jesper Stig Andersen: Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 2. udg., 2002, 148 sider, Thomson.

Hanne Warming: "Det er lidt svært - men jeg må jo sige min mening", 2002, 160 sider, Frydenlund Grafisk. Anmeldt af Birgitte Holmberg Pedersen i TFA 2002.319-320.

Helene Flendt: "Skilt - og hva' så?", 2002, 128 sider, Kroghs Forlag. Anmeldt af Birgitte Holmberg Pedersen i TFA 2002.320.

Bjarne E. Pedersen: Grønlandsk person-, familie- og arveret m.v., 1. udg., 2002, 215 sider, Forlaget Atuagkat. Anmeldt af Nicholas Symes i JUR 2003.78-79.

Anders Agell: Nordisk äktenskapsrätt, en jämförande studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoningsmöjligheter, Nord 2003:2. Anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2004 B.16-17 og af Finn Taksøe-Jensen og Henrik Dam i TFA 2004.463-465.

Rapport från Nordiskt Familjerättsseminar Stockholm d. 02.12.2003

Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard:: Familieret, 5. udgave, oktober 2003, 736 sider, DJØF. 1. udg., 1980 er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1981 B.229-234. 5. udg. er anmeldt af Hellen Thorup i TFA 2004.185-186

Fork. Familieret.

Svend Danielsen: Nordisk børneret II, Forældreansvar. Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelse af harmoniseringsmuligheder og reformbehov, feb. 2004, 391 sider, Nord 2003:14. Omtalt i ADV 2004.114. Anmeldt af Ingrid Lund Andersen i TFA 2004.282 og af Annette Kronborg i UfR 2004 B. 280-281 og af Ingrid Lund-Andersen i TFA 2004.282-283.

Svend Danielsen: Forældres pligter. Børns rettigheder. Et sammenlignende studie af engelsk, skotsk og australsk børnelovgivning med tanker om mulige inspirationer for nordiske reformer., feb. 2004, 423 sider, Nord 2004:2. Omtalt i ADV 2004.114 Anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2004 B. 280-281 og af Dorrit Sylvest Nielsen i TFA 2004.374-375.

Nell Rasmussen: Retlig regulering af familien, 2003, 285 sider, DIKE

Marianne Holdgaard & Ana M. Lopez-Rodriquez (red.): Globalisering og familieret, 1. udg., 2004, 178 sider, DJØF. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2004.466 og i UfR 2005 B.66 og af Agnete Thrane i FM 2005.3208.

 • Del 1
 • Globalisering og familieret af Sten Schaumburg-Müller
 • Politikernes reaktioner på familieretlige problemer ved globaliseringen af Anne Baastrup
 • Del 2
 • Svenska erfarenheter av 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförda barn - Översyn av den svenska genomförandelagstiftningen af Michael Hellner
 • Centralmyndighedens rolle og kompetencefordelingen i internationale børnebortførelsessager af Marie Tullin
 • Mægling i internationale børnebortførelsessager af Vibeke Vindeløv
 • Erfaringer med internationale børnebortførelser - særligt med henblik på sager til og fra New Zealand, der involverer Danmark, Tyskland og Australien af Jeremy Glasgow
 • Del 3
 • EG-Rättsliga synpunkter på användning av medborgarskapet som anknytningsmoment i den internationella familjerätten af Michael Bogdan
 • Den EU-retlige regulering på det familieretlige område af Nikolaj Aarø-Hansen
 • Harmonisering af europæisk familieret af Ingrid Lund-Andersen
 • Europeisk familierett - uniformering eller toleranse? af Helge J. Thue
 • Tendenser til en harmonisering af ægteskabsretten i og uden for Europa af Ole Lando
 • Del 4
 • Menneskeretlige aspekter i familieretten af Marianne Holdgaard
 • Familiesammenføring - den transnationale dimension af retten til familieliv af Jens Vedsted-Hansen
 • Anvendelse af fremmed ret ved danske domstole i familieretlige sager - i praksis af Kirsten Reimers-Lund

Povl Holm-Jørgensen i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 44-45: En harmoniseret nordisk familieret - er det muligt og ønskeligt?

Kirsten Reimers-Lund: Giftes - skal/skal ikke?, 1. udg. 2004, 161 sider, Forlaget Thomson

Jørgen U. Grønborg: Familieretssynopsis, 42. udg., 25.08.2005, 305 sider, Themis

Susanne Storm, Hans Viggo Godsk Pedersen og Ingrid Lund-Andersen: International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, Family and Succession Law, Suppl. 26, Denmark, 188 sider.

Irene Nørgaard: Pensionsrettigheders behandling ved separation, skilsmisse og død, 1. udg., feb. 2007, 182 sider, DJØF. Anmeldt af Sys Rovsing og Jørgen Ulrik Grønborg i TFA 2007.332 - 336.

Annette Kronborg: Forældremyndighed og menneskelig integritet, 1. udg., marts 2007, 221 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i TFA 2007.336.340, og af Linda Nielsen i UfR 2008 B.407.

Henning Broman: Ægtefælleskifte, 1. udg., 2007, 94 sider, Chr. Ejlers Forlag. Anmeldt af Kirsten Reimers-Lund i TFA 2007.340.

Rubya Mehdi (red.), Inger Dübeck, Marie-Claire Foblets, Maja Holmlund, Jørgen S. Nielsen, Linda Nielsen, Hanne Petersen og Jens Jørn Viuf: Integration & Retsudvikling, 1. udg. 2007, 298 sider, DJØF

1. Indholdsoversigt
2. Forord
3. Introduktion af Rubya Mehdi
4. Preservation and Change of Customary Laws and Procedures: The Case of Pakistanis in Denmark af Rubya Mehdi
5. Indgåelse af ægteskab af Maja Holmlund
6. Arrangerede- / tvangsægteskaber og æresdrab under sharia og under pakistansk ret og sædvaneret af Rubya Mehdi
7. Mangfoldige familiemønstre i det moderne Danmark og dansk familielovgivning af Linda Nielsen
8. Danish Law and the Practice of mahr among Muslim Pakistanis in Denmark af Rubya Mehdi
9. Regler om skilsmisse og separation I samspil og modspil af Rubya Mehdi
10. Facing the enigma: Talaq-e-tafweez a need of Muslim women in Nordic Perspective af Rubya Mehdi
11. The admissibility of repudiation: requirements in private international law. Recent developments in France, Belgium and The Netherlands af Marie-Claire Foblets
12. Børns retsstilling under dansk og muslimsk ret Rubya Mehdi
13. Islamisk arveret i Danmark - 2006 Jens Jørgen Viuff
14. Udviklingen i sharia og pluralistiske samfund Jørgen S. Nielsen
15. Ægteskabsrettens historie og kristendommens betydning for dens udvikling i Danmark Inger Dübeck
16. Integration i foranderlighed Hanne Petersen
17. Forfatteroplysninger
18. Bilag: Muslimske ægteskabskontrakter & skilsmissepapirer

C. G. Jeppesen de Boer: "Joint Parental Authority" A comparative legal study on the continuation of joint parental authority after divorce and the breakup of a relationship in Dutch and Danish law and the CEFL principles, 2008, 341 sider, Intersentia CEFL, Utrecht, Nederlandene. Anmeldt af Annette Kronborg i TFA 2008.311-312.

Brit Elling: Vi skal giftes, 1. udg. 2008, 161 sider, Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.427

Kirsten Reimers-Lund: Jeg skal skilles, 1. udg. 2008, 168 sider, Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.427

Lennart Lynge Andersen og Dorrit Sylvest Nielsen, (red.): Familieret og engagement. Hilsener til Svend Danielsen, 1. udg. juni 2009, 255 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Anja Cordes i TFA 2009.350-352: Flot festskrift til familierettens bonus pater familias - Svend Danielsen.

Noen refleksjoner etter tredve års samarbeid med Svend Danielsen af professor dr. jur. Peter Lødrup, Universitetet i Oslo
Deling av formuen i samboerforhold
af professor, dr. jur. Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo
Underåriga styrelseledamöter - ett problem?
af docent, jur. dr. Margareta Brattström & docent,jur. dr. Anna Singer, Uppsala Universitet
Gæld og familie
af professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøjskolen i København
Testationer over arv efter umyndige mv.
af landsdommer Anne Louise Bormann, Østre Landsret, og konsulent Ib Hounsgaard Trabjerg, Justitsministeriet
Varige fuldmagter - redning eller risiko?
af Skiftechef Henning Broman, Retten i Glostrup
Familie og straf
af professor, lic.jur. Vagn Greve, Handelshøjskolen i København, og lektor D.Crim. Annika Snare, Københavns Universitet
Særejeklausuler i testamenter
af advokat, lektor Jørgen Ulrik Grønborg og advokat Ulrik Grønborg, begge Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus
Sammenblanding af ægtefællers formueordninger - om sumsæreje, anpartssæreje og delgaver
af professor, cand.jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Samtaler med børn under retssager om forældreansvar
af landsdommer Lis Frost, Vestre Landsret
What's in a Name? - EU-retten som korrektionsfaktor i forhold til national navnelovgivning
af kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Rollefordelingen mellem domstole og statsforvaltningen i person- og familieretlige sager
af direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen
Arvelovens regler om vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo
særlig i relation til pensionsordninger af professor, dr. jur. Irene Nørgaard, Århus Universitet
Fælles forældremyndighed gennem 25 år
af højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen
Partsbeføjelserne i værgemåls- og værgesager
af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen, Civilstyrelsen

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Urimeligt stillede ægtefæller - samspillet mellem familieret og aftaleret, 1. udg., dec. 2009, 367 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Ingrid Lund Andersen i UfR 2010.178/1

Kan købes hos Karnov.

Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen, Rune Hørby: Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 5. udg., nov. 2010, 129 sider, Thomson Reuters

Ingrid Lund-Andersen: Familieøkonomien - samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, disputats, marts 2011, 644 sider, DJØF. Anmeldt af Tone Sverdrup i TFA 2011.293-302: Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk, og af Linda Nielsen i TFA 2011.309-314 og i UfR 2012 B. 268-270.

Hanne Petersen, José María Lorenzo Villaverde, Ingrid Lund Andersen: Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, 2013, 256 sider, DJØF

Hanne Overgaard Mogensen og Karen Fog Olwig: Familie og slægtskab. Antropologiske perspektiver, 1. udg., april 2013, 214 sider, Samfundslitteratur

Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, 60 år d. 19.05.2013, maj 2013, 222 sider, DJØF. Anmeldt af Gitte Meldgaard Abrahamsen og Marianne Holdgaard i TFA 2013.563-566.

Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen: Fra forsørgelse til omstilling. Underholdsbidrag til ægtefælle, 1. udg., april 2014, 390 sider, DJØF.

Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse, 1. udg., april 2014, 392 sider, DJØF.

Birgit Ilkjær Jordan, Marianne Holdgaard og Kirsten Reimers-Lund: Danmarks familieadvokat. Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, 17.06.2016, 258 sider.

I. Introduktion

Advokat (H) Kirsten Reimers-Lund p. 11-17: Hvad man bør vide om Jørgen - og om at sidde i udvalg med Jørgen

Curriculum Vitae

II. Arveret i praksis

Advokat (L) Birgit Ilkjær-Jordan og advokat (H) Johan Hartmann Stæger p. 19-44: Otte år med 2008-arveloven - tanker og idéer

Professor, cand. jur., ph.d. Marianne Holdgaard og mag. art. Bodil Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret

Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente vejet på en guldvægt?

Professor, cand. jur., ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet og advokat, ekstern lektor Anne Kjærhus Mortensen p. 69-84: Familie- og arveret i skatteretlig kontekst

III. Familieretten med en retspolitisk vinkel

Højesteretsdommer Anne Louise Bormann p. 87-95: Retsvirkningsloven - hvordan kommer vi videre?

Jurist og journalist Erik Frodelund p. 96-103: Da arve- og familieretten blev folkeeje

Professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen, Københavns Universitet p. 105-115: Ugifte samlevende - Nordisk Samborett

Professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet p. 117-122: Bredden fra paradigmer til retspolitik - Jørgens fornemmelse for regneark, regler og retfærdighed

IV. International familieret

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen p. 122-133: Børnebortførelser og ulovlige tilbageholdelser

Advokat Anne Heide-Jørgensen og advokat (H) Maryla Rytter Wróblewski p. 133-141: Anke eller kære? Afgørelses- og appelform, når byretten afviser værneting i Danmark

Dr.jur., ph.d. Jens M. Scherpe, University of Cambridge and University of Hong Kong p. 143-158: How not to reform family law - An example from England

Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Copenhagen Business School p. 159-174: Udsigt til reform af lovvalgsreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller?

Fhv. landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen p. 175- 182: Norsk værgemålslov

V. Pensioners behandling ved ægtefælleskifte

Cand. jur., ph.d., adjunkt Gitte Meldgaard Abrahamsen, Aalborg Universitet, p. 183-196: Pensionskompensation når den anden ægtefælle er insolvent?

Advokat (H) Sys Rovsing og advokat Louise Bøttcher Bomholtz p. 197- 213: Pensioner på vildspor?

VI. Ægtefælleskiftet i praksis

Advokat (H) Anne Broksø p. 215-229: Erfaringer med ægtefælleskifteloven

Advokat (H) Per Andreasen p. 231-242: Værdien af aktiver og passiver på ægtefælleskifte

Advokat (H) Viggo Bækgaard p. 243-257: Ånden i ægtefælleskifteloven - og omkostningerne, der vender den tunge ende nedad

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt. 2016, 190 sider, DJØF. 1. udg., 2011, er omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.316/1.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.453: Efterårsseminar i Danske Familieretsadvokater

På Hindsgavl d. 28-29.10.2016.

Caroline Adolphsen, Helle Isager, Eva Naur Jensen og Anne-Dorte Bruun Nielsen: Festskrift til Irene Nørgaard, maj 2017, 410 sider, DJØF

Del 1. Familieformueret

Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger p. 23-38: Irene fik ret - Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3. november 2016

Elisabet Jensen og Uffe Nørgaard p. 39-52: Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse.

Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe p. 53-66: Beregnet husleje i ægtefælleskifte

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen p. 67-72: Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per Andreasen p. 73-90: Pensioners behandling på ægtefælleskiftet

René Franz Henschel p. 91-107: Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret

Hans Henrik Edlund p. 109-121: Fortsættelse af almene boliglejemål ved samlivsophævelse og død

Tone Sverdrup p. 123-139: Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør

Mogens Pedersen p. 141-153: Familie- og arveret i praksis

Del 2. Arveret

Anne Louise Bormann p. 157-165: Successionsrækkefølger - En løsning for moderne familier eller en kilde til konflikter?

Birgit Liin p. 167-177: Når ophavsmanden dør

Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen p. 179-191: Dødslejegaver

Caroline Adolphsen p. 193-202: Bristende forudsætninger i arveretten - med særligt fokus på U 2016.519 H

Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark

Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente återkallas?

Del 3. Andet

Bettina Lemann Kristiansen p. 239-250: Familieideologi og normer i retlig regulering af familien - Et retssociologisk perspektiv på familieretten

Susanne Kier p. 251-267: Forsikringsretlig identifikation mellem ægtefæller henholdsvis samlevende

Helle Isager p. 269-281: Arbejdsbetingede fosterskader

Gorm Toftegaard Nielsen p. 283-294: "Det er så yndigt at følges ad" indtil ...

Nicolaj Sivan Holst p. 295-308: Er det strafbart at leve sammen med en kriminel?

Anne-Dorte Bruun Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go

Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål

Eva Naur p. 345-373: Voksne inhabile og de pårørendes rolle - Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne

Tanja Jørgensen 375-394: Finansielle god skik-regler - Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser

Rasmus Kristian Feldthusen p. 395-404: Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde

Per Teglborg p. 405-410: Bibliografi over professor, dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion

Peter Fogh i ADV nr. 1/2017 p. 5: Leder - Byg videre på domstolens erfaringer

Går ind for en enstrenget familieretsstruktur hos domstolene.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 1/2017 p. 18-20: Et skilsmissedokument skal gælde i hele verden

Advokat Susan Sørensen er fortaler for en familieretsdomstol, således at et skilsmissedokument gælder på tværs af landegrænser.

Gitte Meldgaard Abrahamsen i UfR 2018 B.46-52: Begrebsafklaring eller begrebsforvirring?

Ingrid Lund-Andersen: Uddrag af Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, 1. udg., maj 2019, 267 sider, DJØF

Caroline Adolphsen: Ægteskabsloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 193 sider, DJØF

Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 510 sider. Karnov Group. Anmeldt af Anne Kjærhus Mortensen, Anne Broksø og Birgit Ilkjær-Jordan i TFA 2019.329-333 og af Marianne Holdgaard i UfR 2020 B.101

Jane Røhl og Caroline Adolphsen: Børn i familie- og socialretten, 3. udg., dec. 2019, 190 sider, DJØF

Eva Naur og Nikolaj Maul Sørensen i UfR 2020 B.155-160: Anvendelse af kvalitative beskyttelsesregler på aktiver i sumsæreje

Konkluderer, at aktiver, der er berørt af sumsæreje, er omfattet af de kvalitative beskyttelsesregler, der gælder for aktiver delvis omfattet af delingsformuen, uanset om der konkret på skiftet er – eller nogensinde under ægteskabet har været – en del af aktivets værdi, der har været omfattet kvantitativt af delingsformuen. Et krav om kvantitativ aktualitet må derfor afvises ved sumsæreje.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 11. udg., aug. 2020, 491 sider, Karnov Group. 3. udg. 1996 er anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1996 B.425-426. 6. udg. er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.427, 7. udg. 2010 er anmeldt af Per Andreasen i TFA 2010.666-667

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 5. udg., sep. 2020, 383 sider, Karnov Group. 1. udg., 2008, er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i TFA 2009.23-25. og af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2009 B.331. 2. udg., 2012, er anmeldt af Kirsten Reimers-Lund i TFA 2013.16.

Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieretshusloven med kommentarer, 1. udg., okt. 2020, 239 sider, DJØF

Michella M. Lexander og Amalie Vange: Kompendium i Familie- og Arveret, 3. udg., okt. 2020, 220 sider, Samfundslitteratur

Caroline Adolphsen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2021, 277 sider, DJØF

Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her. Anmeldt af Anne Broksø i TFA 2022.245-246 og af Linda Nielsen, som kan læses her.

Caroline Adolphsen: Lærebog i familieret, 4. udg., 2022, 249 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2012 B.26

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 10. udg., aug. 2022, 360 sider, Ex Tuto. 5. udg., 2009, er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i TFA 2009.23-25, af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2009 B. 331 og af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560

Mai Heide Ottosen, Louise Høyer Bom, Nell Rasmussen og Bente Boserup: Drab i familien - Når børn bliver ofre, 1. udg., 2022, 294 sider, DJØF

Nicolaj Maul Sørensen: Sumsæreje og sumdeling, ph.d.-afhandling, nov. 2022, 395 sider, Aarhus Universitet

Jørgen Ulrik Grønborg: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., 14.04.2023, 432 sider, Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her.

Eva Naur Jensen, Caroline Adolphsen og Nikolaj Maul Sørensen: Familieret, 5. udg., aug. 2023, 406 sider, DJØF. 1. udg., 2009 er anmeldt af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560 og af Erik Werlauff i UfR 2010 B.69/2.

Katarina Skafte Guttmann og Caroline Fugleberg Passarge: Kompendium i familie- og arveret, 1. udg., aug. 2023, 175 sider, DJØF

Nikolaj Maul Sørensen: Sumsæreje og sumdeling, 1. udg., okt. 2023, 381 sider, DJØF

Anette Kronborg, Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Lærebog i familie- og arveret, 1. udg., juli 2024, 440 sider, Karnov Group.

Norge

Den norske ekteskapslov

Helge J. Thue: Samliv og sameie. Husarbeid og sammenblandet økonomi som grunnlag for sameie mellom ektefeller og mellom parter i avtalt samliv. Oslo, 1983

Kirsti Strøm Bull: Avtaler mellom ektefeller, 1993, 323 sider, Tano

Tone Sverdrup: Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, Universitetsforlaget, Oslo 1997

Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige spørsmål, Gyldendal Akademisk, Oslo. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2003.162.

Kirsten Sandberg: Tilbakeføring av barn efter omsorgsovertakelse, 2003, 452 sider, Gyldendal, Oslo. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2004.88.

Family Life and Human Rights, Papers presented at the 11th World Conference of the International Society of Family Law in Copenhagen and Oslo, 2002, edited af Peter Lødrup and Eva Modvar, 2004, 1036 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo.

Kristin Sjørten: Samlivsbrud og barnefordeling, En studie av lagmannsrettsdommer, 2005, 162 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo.

Gunn-Mari Kjølberg og Sigrid Redse Johansen: Barnefordelingstvister, Håndbok i barnerettslige emner, 272 sider, Fagbokforlaget, Oslo, 2006.

Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, 7. utgave, 2006, 253 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo.

Katrin Koch og Espen Walsted: Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen, 1. udg., 2005 192 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo.

Thomas Eeg: Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse, 1. udg., 2006, 477 sider, Fagbokforlaget, Oslo. Omtalt i TFA 2007.512.

Kristin Skjørten, Rolf Barlindhaug, Hilde Lidén: Delt bosted for barn, 2007, 275 sider, Gyldendal Akademisk. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2007.425-426.

NOU 2008:9: Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær, 127 sider, 2008.

Mary-Ann Hedlund (red.): Barnerett - i et internationalt perspektiv, 215 sider, Fagbokforlaget, Bergen.

Inge Lorange Backer: Barneloven, kommentarudgave, 2. utgave, 2008 870 suder, Universitetsforlaget, Oslo. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2009.27

Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring, disputats, 2009, 711 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2009.453/1 og anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2010 B.156/2

Morten Darbo og Frank Tore Mengkrogen: Barnebidrag, 1. udg., 2010, 239 sider, Universitetsforlaget, Oslo. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.14/2

Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 7. udg., Oslo 2011, 443 sider. 2. udg. er anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1996 B.135-136. 6. udg. er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2009.25-26.

Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: Velferdsrett II - Barnevern- og sosialrett, 4. udg. 2012, 500 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo

Vera Holmøy, Peter Lødrup og John Asland: Ekteskabsloven med kommentarer, bind 1, 3. udg., 2013, Gyldendal, Oslo.

Geir Kjell Andersland: De Castbergske barnelover 1915-2015, 2015, 282 sider, Cappelen Damm. Anmeldt af John Asland i TFA 2016.5-7.

Katrine Kjærheim Fredwall: Familierettens korreksjonsmekanismer - regler om erverv av eiendomsrett, vederlag og deling i ekteskap og samboerskap, 2020, 706 sider, Gyldendal

Sverige

Äktenskapsbalk (1987:230)

Jacob W. F. Sundberg: Familjerätt i Omvandling, 1970, 244 sider, Norstedt.

Anders Agell: Samboende utan äktenskap, 1982, 167 sider, Publica.

Gunvor Wallin: Familjerättsliga avtal, 1982, 90 sider, AWE/GEBERS.

Lars Tottie: Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, Norstedts

Eva Ryrstedt: Bodelning och bostad, Ekonomisk självständighet eller gemenskap, disputats, 1998, 460 sider, Juristforlaget i Lund. Anm. af Linda Nielsen i UfR 1999 B.161-162.

Johanna Schiratzki: Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, 399 sider, Norstedts Juridik.

Mats Sjösten: Vårdnad boende och umgänge, 281 sider, Norstedts Juridik

Anna Singer: Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, 572 sider, Iustus Fölag

Gösta Walin: Samäganderätt- En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., 2000, 247 sider, Norstedts Juridik. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2000 B.486-487.

Johanna Schiratzki: Barnrättens grunder, 2002, 163 sider, Studenterlitteratur, Stockholm. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2003.161.

Titti Mattsson: Barnet och rättsprocessen. 2002, 503 sider, Juristförlaget i Lund. Anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2003 B.267-268.

Annika Rejmer: Vårdnadstvister. En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa, 2003, 249 sider, Lund. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2003.161-162.

Vårdnad, Boende och Umgänge, Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familierätt. oktober 2003, 250 sider, Socialstyrelsen, Stockholm. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2004.88/2

Lotta Dahlstrand: Barns deltagande i familjerättsliga processer, disputats, 2004, 328 sider, Uppsala Universitets Juridiske Fakultet

Margareta Brattström: Makars Pensionsrättigheter (disputats), 2004, 343 sider, Iustus Förlag, Uppsala.

Åke Saldeen: Några Skrifter, de lege, Juridiska Fakulteten i Uppsala, Årsbok 2004, 272 sider, Iustus Förlag.

Göran Lind: Common Law Marriage - et rättsinstitut for samboende - Ursprung - Gällande rätt - Framtid, 2006, 1198 sider, Uppsala.

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. SOU 2007:52. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2007.425

Lena Olsen og Åke Saldeen: Barna som aktörer - en slutspurt, 1. udg., 2008, 269 sider, Iustus Förlag, Uppsala

Åke Saldeen: Barn- och föräldrarätt, 6. udg. 2009, 364 sider, Iustus Förlag, Uppsala. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2009.453/3

Mats Sjösten: Vårdnad, boende och umgänge, 3. Upplagen, 2009, 325 sider, Norstedts Juridik: 2. udg. er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2003.455. 3. udg. er omtalt af Svend Danielsen i TFA 2009.453/3

A. Singer, M. Jänterä-Jareborg, A. Schlytter, red.: Familj, religion, rätt, En antologi om kultureel spänningar i familjen - med Sverige og Turkiet som eksempel, 1. udg., 2010, 317 sider, Iustus Forlag. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2010.421/1

Johanna Schriratzki: Barnrättens grunder, 4. udg., 2010, 168 sider, Studenterlitteratur, Stockholm. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2010.524/1

Lars Tottie og Örjan Teleman: Äktenskapsbalken, En kommentar, 2. upplagan, 2010, 536 sider, Norstedts Blå Bibliotek, Stockholm. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.127/1

Maarit Jänterä-Jareborg (red): Tre aspekter av EU-IP. Studier rörande olovligt bortförenda av barn (Maja Lindqvist), samkönade parrelationer (Anna Stolt) och säkerhetsrättigheter i lösore, 286 sider, Iustus förlag, 2011. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.315/2

Anders Agell og Margareta Brattström: Äktenskap, Samboende, Partnerskap, Femte upplagen, 2011, 308 sider, Iustus Förlag, Uppsala.

Anita Wickström og Unto Komujärvi: Familjerätten, En introduktion, tredje oplag, 209 sider, 2011, Norstedt Juridik.

Caroline Sörgjerd: Reconstructing Marriage, The legal status of relationships in a changing society, disputats 2012, 356 sider, Intersentia.

Göran Lind: Sambolagen m.m. En kommentar, 1. udg., 2013, 353 sider, Wolters Kluwer Sverige

Kajsa Walleng: "Att leva som sambo", 2015, 478 sider, Forlaget Iustus

Göran Håkansson: Sambolagen, en kommentar, 4. udg., 2016, 204 sider, Karnov Group. 1. udg., 2010 er omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.14. 4. udg. 2016 er omtalt af Svend Danielsen i TFA 2017.1

Anna Singer: Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 7. udg., 2019, 408 sider, Norstedts Juridik

Örjan Telemann: Äktenskapsförord, 4. udg., 2020, 131 sider, Norstedts Juridik, Stockholm

Anders Eriksson: Den nya Familjerätten, 12. oplag, 2020, 140 sider, Norstedts Juridik, Stockholm

Mats Persson, Anita Wickström og Unto Komujärvi: Familjerätten, 4. oplag, 2021, Norsteds Juridik

Örjan Telemann: Bodelning - under äktenskap och vid skilsmässa, 7. oplag, 2022, 448 sider, Norstedts Juridik

Finland

Urpo Kangas: Introduktion till familjeförmögenhetsrätten, 2004, 238 sider, Forum Iuris, Helsingfors.

England

Henry Brown, Brenda McHugh og Neil Dawson: Managing difficult divorce relationships. A multimedia training programme for family lawyers, 1. udg., 2006, 126 s., Solicitors Family Law Association. Anm. af Pia Deleuran i ADV nr. 8/2006 p. 46.

Tyskland:

Volker Lipp, Eva Schumann, Barbara Veit (Hg.): Die Zugewinngemeinschaft - ein europäisches Modell? 7. Göttinger Workshop zum Familienrecht 2008, Universitätsverlag

Andre europæiske lande

Rapporter over property relations between spouses CEFL

Jørgen S. Nielsen og Rubya Mehdi: Embedding Mahr in the European Legal System. DJØF Publishing. Copenhagen 2011. 299 sider. Omtalt af Ditlev Tamm i UfR 2011 B.194-195.

Jens M. Scherpe: Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, 532 sider, 2012, Bloomsburry Piblishing

Maarit Jänterä-Jareborg: The Child's Interests in Conflict, 1. udg. jan. 2016, 206 sider, Intersentia.

The Child in the Intersections between Society, Family, Faith and Culture (p. 1)
Born or Becoming: Children, Religion and Identity (p. 31)
State Curriculum and Parents' Convictions under the European Convention on Human Rights (p. 55)
Care Placements of Children Outside their Parental Home - Concerns of Culture (p. 73)
Child Marriages and the Law - with Special Reference to Swedish Developments (p. 85)
Circumcision of Young Boys: A Conflict between Parental and Child Rights. The Swedish Experience from a Medical Point of View (p. 111)
The Body as Identity Marker. Circumcision of Boys Caught between Contrasting Views on the Best Interests of the Child (p. 125)
Malta Process and Cross-Cultural Aspects in Family Disputes (p. 163)
The Child as the "Sacrificial Lamb" to Society, Family, Religion and Culture. A Comment (p. 185)
Annex (p. 187)

Jens M. Scherpe: The Present and Future of European Family Law, 1. udg., 2016, 192 sider, Elgar

Jens M. Scherpe: European Family Law, 1. udg., 2016, 4 bind, 1408 sider, Elgar.

Volume I: The Impact of Institutions and Organisations on European Family Law
Volume II: The Changing Concept of ‘Family’ and Challenges for Domestic Family Law
Volume III: Family Law in a European Perspective
Volume IV: The Present and Future of European Family Law

Advokat Jørgen U. Grønborg