Nyheder i familieret 2019

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2018

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1616 af 27.12.2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 01.01.2020 med virkning til og med d. 30.06.2021)

Lov nr. 1550 af 27.12.2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (fra d. 01.01.2020)

Bekg. nr. 1542 af 19.12.2019 om dagtilbud (Dagtilbudsbekendtgørelsen) (fra d. 01.01.2020)

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020, jf. cirkulæreskrivelse nr. 10184 af 18.12.2019

Bekg. nr. 1528 af 17.12.2019 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2020

Bekg. nr. 1303 af 04.12.2019 om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset (fra d. 07.12.2019)

Bekg. nr. 1131 af 15.11.2019 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.775 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1377 af 28. november 2018 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2020.

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 777 af 07.08.2019.

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 776 af 07.08.2019.

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 775 af 07.08.2019.

Ægtefælleloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 774 af 07.08.2019.

Lov om børns forsørgelse (børnebidragsloven) er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 773 af 07.08.2019.

Børneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 772 af 07.08.2019.

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 771 af 07.08.2019.

Ægtefællepensionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 770 af 07.08.2019.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 769 af 07.08.2019.

Børnebortførelsesloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 768 af 07.08.2019.

Navneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 767 af 07.08.2019.

Lov om familieretshuset er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 766 af 07.08.2019.

Bekg. nr. 728 af 10.07.2019 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet (fra d. 15.07.2019)

Vejledning nr. 9644 af 10.07.2019 om adoption (fra d. 01.07.2019)

Vejledning nr. 9662 af 10.07.2019 om frigivelse af børn til national adoption (fra d. 01.07.2019)

Bekg. nr. 726 af 10.07.2019 om adoption (fra d. 15.07.2019)

Bekg. nr. 725 af 10.07.2019 om forretningsorden for Ankestyrelsen (fra d. 15.07.2019)

Cirk. nr. 9419 af 20.05.2019 om vielse inden for folkekirken (Til biskopper og præster)

Bekg. nr. 565 af 07.05.2019 om vielse inden for folkekirken (fra d. 09.05.2019)

Adoptionsloven er ændret ved lov nr. 497 af 01.05.2019 (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke) fra d. 01.07.2019.

Vejledning nr. 9373 af 24.04.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse, Skatteministeriet, marts 2019

ÆL § 34 om skilsmisse er ændret ved § 4 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019, således at også psykisk vold er skilsmissegrund

Bekg. nr. 299 af 20.03.2019 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 298 af 20.03.2019 om opkrævning af underholdsbidrag (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 297 af 20.03.2019 om anvendelse af underholdspligtforordningen (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 296 af 20.03.2019 om forretningsordenen for et adoptionssamråd (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 293 af 20.03.2019 om separation og skilsmisse (fra d. 01.04.2019)

DNA-bekendtgørelsen (Bekg. nr. 292 af 20.03.2019 fra d. 01.04.2019)

Bekg. om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Registreringsbekendtgørelsen) (Bekg. nr. 291 af 20.03.2019 fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 289 af 20.03.2019 om indgåelse af ægteskab (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 288 af 20.03.2019 om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset (fra d. 01.04.2019)

Fader- og medmoderskabsbekendtgørelsen (Bekg. nr. 287 af 20.03.2019 fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 286 af 20.03.2019 om Familieretshuset (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 285 af 20.03.2019 om børne- og ægtefællebidrag (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 284 af 20.03.2019 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 283 af 20.03.2019 om adoption (fra d. 01.04.2019)

Cirkulæreskrivelse nr. 9255 af 20.03.2019 om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer 

Cirkulæreskrivelse nr. 9269 af 20.03.2019 om udenlandske adoptionsafgørelser

Vejledning nr. 9644 af 10.07.2019 om adoption

Vejledning nr. 9291 af 20.03.2019 om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 9280 af 20.03.2019 om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m. v.

Vejledning nr. 9279 af 20.03.2019 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 

Vejledning nr. 9277 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om separation og skilsmisse 

Vejledning nr. 9275 af 20.03.2019 om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9274 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. 

Vejledning nr. 9272 af 20.03.2019 om opkrævning af danske bidragskrav 

Vejledning nr. 9271 af 20.03.2019 om forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9268 af 20.03.2019 om frigivelse af børn til national adoption 

Vejledning nr. 9267 af 20.03.2019 om adoption 

Vejledning nr. 9266 af 20.03.2019 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Familieretshuset) 

Vejledning nr. 9265 af 20.03.2019 om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab 

Vejledning nr. 9264 af 20.03.2019 om navne 

Vejledning nr. 9263 af 20.03.2019 om behandling af ægteskabssager 

Vejledning nr. 9262 af 20.03.2019 om aftaler om børnebidrag 

Vejledning nr. 9261 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9260 af 20.03.2019 om børne- og ægtefællebidrag  

Vejledning nr. 9259 af 20.03.2019 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 

Vejledning nr. 9258 af 20.03.2019 om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed 

Vejledning nr. 9257 af 20.03.2019 om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) 

Vejledning nr. 9256 af 20.03.2019 om børnesagkyndige undersøgelser 

Vejledning nr. 9254 af 20.03.2019 om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager 

Vejledning nr. 9253 af 20.03.2019 om Familieretshuset

Lov nr, 203 af 05.03.2019 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.) - fra d. 01.04.2019

Lov nr. 202 af 05.03.2019 om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) - fra d. 01.40.2019.

Bekg. nr. 210 af 05.03.2019 om ikrafttræden af § 15, nr. 2 og 3, i lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)

Vejledning nr. 9138 af 14.02.2019 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2019.

Bekg. nr. 87 af 29.01.2019 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Jane Røhl og Caroline Adolphsen: Børn i familie- og socialretten, 3. udg., dec. 2019, 190 sider, DJØF

Anne Kjærhus Mortensen, Anne Broksø og Birgit Ilkjær-Jordan har i TFA 2019.329-333 anmeldt Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 510 sider. Karnov Group

Freja Thorup Aahauge i TFA 2019.253: Opgørelse og afregning af fællesskabskompensation (diskuterer tabsdelingsmetoden ctr. tabserstatningsmetoden)

Hans Viggo Godsk Pedersen i TFA 2019.248: Nogle refleksioner om fordeling af gæld mellem delingsformue og ikke-delingsformue

Pia Deleuran: What happened to "the Child's best interests" in Denmark, 1. udg., 2019, 208 sider DJØF

Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 510 sider. Karnov Group

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 9. udg., aug. 2019, 360 sider, Ex Tuto. 5. udg., 2009, er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i TFA 2009.23-25, af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2009 B. 331 og af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560

Caroline Adolphsen: Ægteskabsloven med kommentarer, 1. udg., aug. 2019, 193 sider, DJØF

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. udg., aug. 2019, 372 sider, DJØF. 1. udg., 2009 er anmeldt af Sys Rovsing i TFA 2009.557-560 og af Erik Werlauff i UfR 2010 B.69/2.

Ingrid Lund-Andersen: Uddrag af Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, 1. udg., maj 2019, 267 sider, DJØF

Frank Høgholm Pedersen i TFA 2019.99-110: Almindelige kriterier for påberåbelse af ordre public - specielt i relation til forældremyndighed på baggrund af surrogati-arrangementer.

Minie Andersen og Anette Kronborg i TFA 2019.1-13: Bindende bodelingsaftaler (Gældende ret beskrives som relativ restriktiv i forhold til at træffe afgørelse om, at parterne har indgået en bodelingsaftale)

Advokat Jørgen U. Grønborg