Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Registreringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 291 af 20.03.2019.


Kapitel 1: Bekendtgørelsens anvendelsesområde, § 1

Kapitel 2: Faderskab, §§ 2-9

Kapitel 3: Medmoderskab, §§ 10-16

Kapitel 4: Dokumentation, blanketter m.v., §§ 17-19

Kapitel 5: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser, § 20


I medfør af § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 7. november 2018, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, fastsættes:


Kapitel 1: Bekendtgørelsens anvendelsesområde


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved registrering af faderskab og medmoderskab efter børneloven i forbindelse med anmeldelse af et barns fødsel efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald.


Kapitel 2: Faderskab


Kompetence til at registrere faderskab

§ 2. Registrering af faderskab efter §§ 1, 2 og 3 i børneloven foretages af personregisterføreren i det sogn, hvortil barnets fødsel anmeldes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de sønderjyske landsdele registreres faderskab efter §§ 1, 2 og 3 i børneloven af personregisterføreren i den kommune, hvortil barnets fødsel anmeldes.

Stk. 3. Registrering af faderskab efter § 1 a i børneloven foretages af Familieretshuset.


Registrering af faderskab ved ægteskab

§ 3. Registrering af faderskab efter § 1 i børneloven sker på grundlag af oplysninger i fødselsanmeldelsen og oplysninger om ægteskab.

Stk. 2. Når registrering af en ægtemands faderskab er sket, sender personregisterføreren skriftlig meddelelse herom til ægtemanden eller dennes dødsbo.


Registrering af faderskab ved omsorgs- og ansvarserklæring

§ 4. En omsorgs- og ansvarserklæring efter § 2, stk. 1, i børneloven indgives til personregisterføreren ved anvendelse af den digitale løsning, som Kirkeministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 1, i børneloven. Skal erklæringen efter § 33 a, stk. 3 eller 4, i børneloven ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 1. Jordemoderen, lægen eller personregisterføreren vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos personregisterføreren.

Stk. 4. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen, jf. stk. 1, 2. pkt., med personregisterførerens påtegning udleveres til forældrene efter registreringen. Den originale omsorgs- og ansvarserklæring opbevares i embedsarkivet i 30 år.


Registrering af faderskab ved erklæring om registrering af faderskab

§ 5. En erklæring om registrering af faderskab efter § 2, stk. 2, i børneloven indgives til personregisterføreren på en blanket, jf. § 18, nr. 3. Jordemoderen, lægen eller personregisterføreren udleverer blanketten til den ugifte mor.

Stk. 2. Erklæringen om registrering af faderskab skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos personregisterføreren.

Stk. 3. En kopi af erklæringen om registrering af faderskab med personregisterførerens påtegning udleveres til forældrene efter registreringen. Den originale erklæring opbevares i embedsarkivet i 30 år.


Registrering af faderskab anerkendt før barnets fødsel

§ 6. Ved registrering af faderskab efter § 3 i børneloven skal en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en blanket med en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 18, nr. 1, eller en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse af faderskab eller en blanket om anerkendelse af faderskab, jf. § 18, nr. 5, indgives til personregisterføreren. Dokumentet skal være påtegnet af Familieretshuset.


Registrering af faderskab, hvis moren er gift med en kvinde eller har en registreret partner

§ 7. Ved registrering af faderskab efter § 1 a i børneloven skal en blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab, jf. § 18, nr. 7, jf. § 27 a, stk. 1, i børneloven, indgives til Familieretshuset.

Stk. 2. Blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab skal være underskrevet af begge forældre og morens kvindelige ægtefælle eller registrerede partner. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.

Stk. 3. En kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab med Familieretshusets påtegning udleveres til faren eller dennes dødsbo efter registeringen. Den originale blanket opbevares i Familieretshusets arkiv i 30 år.


Sager, hvor faderskab ikke kan registreres

§ 8. Personregisterføreren sender kopi af fødselspapirerne til Familieretshuset, hvis:

1) betingelserne for at registrere faderskab efter §§ 1, 2 eller 3 i børneloven ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 3-6 eller 17 ikke er opfyldt,

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere faderskab er opfyldt, eller

4) faderskab til et barn født af en ugift kvinde i øvrigt ikke kan registreres.

§ 9. En sag om registrering af faderskab efter § 1 a i børneloven overgår til behandling efter kapitel 2 i børneloven, jf. dog § 7, stk. 2, i børneloven hvis:

1) betingelserne for at registrere faderskab efter § 1 a i børneloven ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 7 eller 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere faderskab er opfyldt.


Kapitel 3: Medmoderskab


Kompetence til at registrere medmoderskab

§ 10. Registrering af medmoderskab efter § 3 c i børneloven foretages af personregisterføreren i det sogn, hvortil barnets fødsel anmeldes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de sønderjyske landsdele registreres medmoderskab efter § 3 c i børneloven af personregisterføreren i den kommune, hvortil barnets fødsel anmeldes.

Stk. 3. Registrering af medmoderskab efter §§ 3 a og 3 b i børneloven foretages af Familieretshuset.


Registrering af medmoderskab ved ægteskab og registreret partnerskab

§ 11. Registrering af medmoderskab efter § 3 a i børneloven sker på grundlag af oplysninger i fødselsanmeldelsen og oplysninger om ægteskab eller registreret partnerskab.

Stk. 2. En blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab, jf. § 18, nr. 8, jf. §§ 27 eller 27 a, stk. 2, i børneloven, skal indgives til Familieretshuset.

Stk. 3. Blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab skal være underskrevet af begge forældre og en eventuel kendt sæddonor. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.

Stk. 4. En kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab med Familieretshusets påtegning udleveres til medmoren eller dennes dødsbo. Den originale blanket opbevares i Familieretshusets arkiv i 30 år.


Registrering af medmoderskab ved omsorgs- og ansvarserklæring

§ 12. En omsorgs- og ansvarserklæring efter § 3 b, stk. 1, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 2, i børneloven. Skal erklæringen efter § 33 a, stk. 3 eller 4, i børneloven ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 2. Jordemoderen, lægen eller Familieretshuset vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4. § 11, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen, jf. stk. 1, 2. pkt., samt en kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab udleveres til forældrene efter registreringen. Dokumenterne skal inden udlevering til forældrene påtegnes af Familieretshuset. Den originale omsorgs- og ansvarserklæring og blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab opbevares i Familieretshusets arkiv i 30 år.


Registrering af medmoderskab ved erklæring om registrering af medmoderskab

§ 13. En erklæring om registrering af medmoderskab efter § 3 b, stk. 2, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 2, i børneloven. Skal erklæringen efter § 33 a, stk. 3 eller 4, i børneloven ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 4. Jordemoderen, lægen eller Familieretshuset vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En erklæring om registrering af medmoderskab, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En erklæring om registrering af medmoderskab, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4. § 11, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet erklæring om registrering af medmoderskab, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af erklæringen om registrering af medmoderskab, jf. stk. 1, 2. pkt., samt en kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab udleveres til forældrene efter registreringen. Dokumenterne skal inden udlevering til forældrene påtegnes af Familieretshuset. Den originale erklæring om registrering af medmoderskab og blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab opbevares i Familieretshusets arkiv i 30 år.


Registrering af medmoderskab anerkendt før barnets fødsel

§ 14. Ved registrering af medmoderskab efter § 3 c i børneloven skal en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en blanket med en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 18, nr. 2, indgives til personregisterføreren. Dokumentet skal være påtegnet af Familieretshuset.


Sager, hvor medmoderskab ikke kan registreres

§ 15. Personregisterføreren sender kopi af fødselspapirerne til Familieretshuset, hvis:

1) betingelserne for at registrere medmoderskab efter § 3 c i børneloven ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 14 eller 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere medmoderskab er opfyldt.

§ 16. En sag om registrering af medmoderskab overgår til behandling efter kapitel 2 i børneloven, jf. dog § 7, stk. 2, i børneloven, hvis:

1) betingelserne for at registrere medmoderskabet efter §§ 3 a eller 3 b i børneloven ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 11-13 og 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere medmoderskabet er opfyldt.


Kapitel 4: Dokumentation, blanketter m.v.


§ 17. Parter, der er født i Danmark før 1960, og parter, der er født i udlandet, skal efter anmodning fra myndigheden forelægge en fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest til den myndighed, der skal registrere et faderskab eller medmoderskab. En mor, hvis civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed, skal tillige efter anmodning fra myndigheden fremlægge dokumentation for dette.

Stk. 2. Parter kan pålægges at indgive anden dokumentation end den, der er nævnt i stk. 1 og i kapitel 2 og 3.

Stk. 3. Dokumenter udstedt af danske myndigheder kan indgives i kopi. Andre dokumenter, herunder udenlandske dokumenter og eventuelle oversættelser heraf, skal indgives i original, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Blanketter med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab, jf. § 18, nr. 7, og blanketter med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab, jf. § 18, nr. 8, kan indgives i kopi. I tvivlstilfælde kan blanketten dog kræves fremlagt i original.

§ 18. Følgende blanketter godkendes af Familieretshuset, jf. § 33, stk. 2, 1. pkt., i børneloven:

1) Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab.

2) Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab.

3) Erklæring om registrering af faderskab.

4) Erklæring om registrering af medmoderskab.

5) Anerkendelse af faderskab.

6) Anerkendelse af medmoderskab.

7) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab.

8) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab.

§ 19. Når personregisterføreren registrerer et faderskab eller et medmoderskab, sker dette i overensstemmelse med de regler om notering i personregistret, som Kirkeministeriet har fastsat.

Stk. 2. Når Familieretshuset registrerer et faderskab eller et medmoderskab, indberetter Familieretshuset det til Det Centrale Personregister.


Kapitel 5: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser


§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på børn, der er født den 1. juli 2002 eller senere.

Stk. 3. § 2, stk. 3, §§ 7 og 9, kapitel 3, § 17, stk. 4, og § 18, nr. 2, 4, 6, 7 og 8, finder kun anvendelse på børn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter §§ 27 eller 27 a i børneloven er afgivet den 1. december 2013 eller senere.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1859 af 23. december 2015 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel ophæves.


Børne- og Socialministeriet, den 20. marts 2019

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg