Offentlig ret

Arbejdsløshed

Arkivret

Begravelse og bisættelse

Beredskab

Bevillingsret

Biblioteker

Byggelovgivningen

Danmarks Statistik

Dansk Meteorologisk Institut (DMI)

Energiret

Folketingets Ombudsmand

Forskning

Forsvaret

Forvaltningsret

Havne

Kirkeret

Kommunalret

Kultur

Kunst og musik

Ligsyn og obduktion

Museer

Pas

Politiret

Regioner

Restaurationsloven

Socialret

Statsforfatningsret

Sundhedsret

Teater

Turisme

Udbetaling Danmark

Uddannelse

Uddannelsesstøtte

Varmeforsyning


Beredskab

Beredskabsloven, jf. lovbekg. nr. 314 af 03.04.2017

Bekg. nr. 1360 af 27.11.2023 om forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskumkoncentrat på brandøvelsespladser

Bekg. nr. 2341 af 09.12.2021 om brandsyn

Bekg. nr. 261 af 22.02.2021 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Bekg. nr. 1070 af 29.06.2020 om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Bekg. nr. 1085 af 25.10.2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (Dimensioneringsbekendtgørelsen)

Skrivelse nr. 9462 af 09.06.2023: Beredskabsarbejde vedr. scenarie om evt. mangel på strøm de kommende vintre: Evt. inddragelse af private leverandører m.v.

Vejledning nr. 9409 af 17.05.2023 om indkvarterings- og forplejningsberedskabet

Vejledning nr. 9284 af 23.05.2022 om helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Cirkulære nr. 9880 af 27.10.2023 om tildeling af Beredskabsstyrelsens Fortjensttegn

Rigsadvokatens meddelelse nr. 9147 af 11.03.2024: Beredskabslovens § 71 samt bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bet. nr. 1226/1991: Katastrofeberedskab (Bilag)

Bet. nr. 864/1979: Opgave- og byrdefordeling - afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v.

Bet. nr. 863/1979: Beskyttelsesrum

Bet. nr. 862/1979: Uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret

Bet. nr. 861/1979: Integration af civilforsvar og brandvæsen

Bet. nr. 860/1979: Civilforsvar og brandvæsen m.v. (Bilag)

Bet. nr. 745/1975: Uddannelse af det værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset

Bet. nr. 677/1973: Intensivering af værnepligtiges uddannelse i Civilforsvarskorpset

Bet. nr. 458/1967: Civil værnepligt

Bet. nr. 356/1964: Uddannelse af brandvæsenernes personel

Bet. nr. 114/1954: Forslag angående brandalarmering over manuelt betjente telefoncentraler

Bet. nr. 112/1954: Redningsvæsenets forhold

Bet. nr. 83/1953: Gennemførelse af en civil tjenestetidsundervisning for de værnepligtige

Bet. nr. 34/1952: Organisationen af brandvæsenet i Danmark

UfR 1975.63 HD: Lov om civilt beredskab § 5, stk. 1 gav ikke Ministeriet for Offentlige Arbejder hjemmel til at pålægge KTAS at etablere rådighedskredsløb til udelukkende brug for militære eller beredskabsmæssige formål i krisesituationer. (4-3). Komm. af Jørgen Trolle i UfR 1975 B.119-122.

Bevillingsret

Helle Bødler Madsen og Tom Latrup-Pedersen i UfR 1993 B.56-63: Inddrivelse af offentlige fordringer - om et næringsforbud.

Lars Bo Langsted i JUR 1994.181-198: Næringsforbud som inddrivelsesmiddel.

Lars Bo Langsted i JUR 1995.28-30: Næringsforbud som inddrivelsesmiddel - ny variant.

Biblioteker

Lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekg. nr. 100 af 30.01.2013

Bekg. nr. 148 af 16.02.2024 om udarbejdelse af nationalbibliografien

Bekg. nr. 103 af 31.01.2013 om biblioteksvirksomhed

Bekg. nr. 636 af 13.06.2005 om pligtaflevering af offentliggjort materiale

Bet. nr. 982/1983: Revision af Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesvirksomhed

Bet. nr. 969/1983: Bøger i Danmark

Bet. nr. 959/1982: Offentlig information via bibliotekerne

Bet. nr. 950/1982: Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende

Bet. nr. 878/1979: Biblioteksbetænkningen 1979

Bet. nr. 621/1971: Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler

Bet. nr. 614/1971: Behovet for bibliotekarer 1970-1985 - en prognose

Bet. nr. 607/1971: Revision af biblioteksloven

Bet. nr. 525/1969: Organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole

Bet. nr. 462/1967: Biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold

Bet. nr. 405/1966: Skolecentraler

Skolecentraler var institutioner, der på centralbiblioteker havde permanente udstillinger af pædagogisk materiale, så undervisningsinstitutioner kunne se, hvilke undervisningsmidler der var på markedet.

Danmarks Statistik

Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekg. nr. 610 af 30.05.2018

Bekg. nr. 563 af 29.05.2024 om Energistyrelsens indsamling af data om brint (Brintdatabekendtgørelsen)

Cirkulære nr. 9247 af 10.03.2022 om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Bet. nr. 194/1958: Udbygning af den danske lønstatistik

Dansk Meteorologisk Institut (DMI)

Bet. nr. 859/1979: Overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet

Bet. nr. 765/1976: De danske vejrtjenesters struktur

Forskning

Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, jf. lovbekg. nr. 1338 af 01.09.2020

Lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lov nr. 200 af 26.02.2019

Lov om aktiviteter i det ydre rum, jf. lov nr. 409 af 11.05.2016

Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekg. nr. 366 af 10.04.2014

Bekg. nr. 1191 af 24.09.2023 om om klageadgang for afgørelser truffet af Partnerskab for børneforskning og Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet

Bekg. nr. 615 af 29.05.2023 om Dansk e-Infrastruktur Konsortiums opgaver og organisering m.v.

Bekg. nr. 547 af 27.04.2022 om tilskudspulje for nye teknologier

Bekg. nr. 141 af 18.01.2022 om gebyrer i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Bekg. nr. 1323 af 14.06.2021 om tilskud til fremme af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller af aktivstoffer og til betaling af gebyr for ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter

Bekg. nr. 1116 af 03.06.2021 om krav ved godkendelse af aktiviteter i det ydre rum m.v. (Rumbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 964 af 21.05.2021 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de videnskabsetiske medicinske komitéer

Bekg. nr. 1775 af 30.11.2020 om godkendt teknologisk service

Bet. nr. 1406/2001: Forskningskommissionens betænkning (Bind 1) (Bind 2)

Bet. nr. 1317/1996: Forskningsrådenes sagsbehandling m.m.

Bet. nr. 1308/1995: Geocenter

Bet. nr. 1287/1995: Forskningsrådgivningssystemet i Danmark

Bet. nr. 1274/1994: Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen

Bet. nr. 1185/1989: Forskning på mennesket: Etik/jura

Bet. nr. 1089/1986: Forskning og udvikling

Bet. nr. 934/1981: Revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område

Bet. nr. 859/1979: Overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet

Bet. nr. 794/1977: Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner

Bet. nr. 754/1975: Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed

Bet. nr. 523/1969: Udbygning af EDB-kapaciteten for forskning og uddannelse

Bet. nr. 475/1968: Den højere undervisnings og forskningens administrative organisation - Betænkning II

Bet. nr. 372/1965: Den fremtidige transportforskning og dens organisation

Bet. nr. 365/1964: Den højere undervisnings og forskningens administrative organisation - Betænkning I

Bet. nr. 170/1957: Oprettelse af et socialforskningsinstitut

Bet. nr. 120/1955: Undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side - 3. del

Bet. nr. 107/1954: Undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side - 2. del

Bet. nr. 21/1951: Dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse

Ulf Maunsbach, Axel Hilling og Olof Hallonsten (red.) m.fl.: Big Science and the Law, 1. udg., juli 2021, 272 sider, Ex Tuto Publishing

Kent Kristensen (ansv. red.) m.fl.: Persondata og forskning, 1. udg., 2022, 750 sider, DJØF

Heine Andersen (red.), Bent Ole Gram Mortensen (red.), Morten Rosenmeier (red.): Forskningsfrihed - Hvad med juraen?, 1. udg., 2022, 334 sider, DJØF

Heine Andersen i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, 2022, DJØF, p. 11-30: Retliggørelsen af ansvarlig forskningspraksis

Kultur

Lov om Kulturens Analyseinstitut, jf. lov nr. 720 af 13.06.2023

Lov om sikring af kulturværdier i Danmark, jf. lovbekg. nr. 1270 af 16.11.2010

Bekg. nr. 1478 af 05.12.2023 om tilskud fra kulturpulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter

Bekg. nr. 358 af 20.03.2022 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark

Bet. nr. 1106/1987: Kultureksport

Bet. nr. 1040/1985: Beskyttelse af kulturværdier i Danmark

Bet. nr. 969/1983: Bøger i Danmark

Bet. nr. 636/1972: Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet

Bet. nr. 517/1969: En kulturpolitisk redegørelse

Bet. nr. 412/1966: Kulturcentre

Bet. nr. 25/1952: Jelling-Højenes frilæggelse

Kunst og musik

Lov om musik (musikloven), jf. lovbekg. nr. 32 af 14.01.2014

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed, jf. lov nr. 458 af 13.05.2013

Bekg. nr. 1333 af 24.11.2023 om obligatorisk digital kommunikation til brug for administration af kunststøtte

Bekg. nr. 194 af 31.01.2022 om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond og de Regionale Kunstfonde (ophæves d. 31.12.2023)

Bekg. nr. 469 af 26.04.2019 om Statens Kunstfond

Cirkulære nr. 9084 af 04.02.2022 om aftale om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Cirkulære nr. 9600 af 31.08.2020: Vedtægter for Statens Værksteder for Kunst

Skrivelse nr. 9586 af 30.06.2021: Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - styresignal

Bet. nr. 1061/1985: Revision af musikloven

Bet. nr. 1020/1984: Kunstformidling

Bet. nr. 783/1976: Statens Kunstfond

Bet. nr. 627/1971: Landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg

Bet. nr. 446/1967: Optrædendes engageringsforhold

Bet. nr. 322/1963: En nyordning af konservatorieforholdene

Bet. nr. 250/1960: Det Kgl. Akademi for de skønne kunsters lokaleforhold

Bet. nr. 193/1958: Kunstkommission - 2. del

Bet. nr. 133/1955: Kunstkommission - 1. del

Museer

Museumsloven, jf. lovbekg. nr. 358 af 08.04.2014

Bekg. nr. 1321 af 26.09.2022 om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder

Bekg. nr. 2269 af 01.12.2021 om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet

Bekg. nr. 333 af 25.02.2021 om museer mv. (Museumsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1029 af 21.10.2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekg. nr. 1028 af 21.10.2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen

Bekg. nr. 1027 af 21.10.2004 om pleje af og tilsyn med fortidsminder

Bet. nr. 727/1975: Revision af museumslovene

Bet. nr. 525/1969: Organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole

Bet. nr. 152/1956: En nyordning af de kulturhistoriske lokalmuseers forhold

Bet. nr. 19/1951: De i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen, Morten Lund Poulsen og Niels Sandalgaard: Resultatfinansiering af museer, 1. udg., 2024, 91 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her

UfR 2003.1939 ØLD: ATP var en offentlig myndighed og skulle derfor selv afholde udgifterne til Rigsantikvarens undersøgelse af fortidsminder i forbindelse med udgravning på den tidligere B&W-grund i Strandgade på Christianshavn

UfR 2010.2036 VLD: Bygherre, B, havde i forbindelse med et byggemodningsprojekt rømmet muld fra et område, C, hvor det var planlagt, at der skulle nedlægges en kloakledning til regnvand. Der blev herefter af et museum gjort arkæologiske fund i C, og Kulturarvstyrelsen, K, pålagde herefter B i medfør af museumslovens § 27, stk. 2, at standse jordarbejdet i området. B valgte herefter en anden linjeføring af kloakledningen, således at B ikke skulle have udført yderligere jordarbejde i C. B mente sig ikke forpligtet til at betale for den arkæologiske undersøgelse, idet jordarbejderne var standset og ikke agtedes genoptaget. VL kom imidlertid frem til, at B skulle betale for undersøgelsen, da det efter formuleringen af bestemmelserne i museumslovens §§ 25-27 og efter forarbejderne til bestemmelserne ikke kunne lægges til grund, at bestemmelsen i § 27, stk. 4, hvorefter udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, ikke fandt anvendelse på en situation som den foreliggende. B skulle derfor betale for den arkæologiske undersøgelse i C samtidig henset til, at B havde afslået et tilbud om en arkæologisk forundersøgelse af området.

Pas

Inddragelse af pas

Pasloven

Pasbekendtgørelsen

Bekg. nr. 1718 af 15.12.2023 om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bet. nr. 166/1956: Slutbetænkning : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m.

Bet. nr. 97/1954: Nordisk pasfrihed - 3. del: Ophævelse af al paskontrol på grænserne mellem de nordiske lande

Bet. nr. 71/1953: Nordisk pasfrihed - 2. del

Bet. nr. 39/1952: Nordisk pasfrihed - 1. del

Inddragelse af pas

UfR 2007.2296 ØLK: ØL havde i en nævningesag d. 15.02.2007 besluttet, at en ny hovedforhandling skulle foregå mod bl.a. T, som var tiltalt for overtrædelse af STRFL § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21. Under sagen havde T's pas været inddraget, hvilket anklagemyndigheden påstod opretholdt imod T's protest. Statsadvokaten agtede at indstille til rigsadvokaten, at efterforskningen blev fortsat, hvorefter han ville indstille til rigsadvokaten, om der efter hans opfattelse skulle gennemføres en ny hovedforhandling. Denne afgørelse forventedes at foreligge i juli 2007. T, der var 18 år og født i Danmark, havde marokkanske forældre, ligesom han havde familie i Marokko, som han havde besøgt næsten hver sommerferie. Det formodedes, at T havde dobbelt statsborgerskab, men spørgsmålet var til nærmere undersøgelse. ØL fandt, at der var føje til at antage, at T vil unddrage sig ansvaret ved udrejse af landet eller forbliven i udlandet, jf. paslovens § 2, stk. 1, nr. 1. Herefter og henset til det oplyste om, at det kunne forventes, at anklagemyndigheden i begyndelsen af juli måned vil træffe afgørelse om, hvorvidt der skulle gennemføres en ny hovedforhandling imod T, blev inddragelsen af passet blev opretholdt.

UfR 2017.725 VLK: Politiets inddragelse af pas i 1 år, jf. pasloven § 2, stk. 1, nr. 4, var lovlig, da mistankegrundlaget om, at A ville rejse til Syrien eller Afghanistan for at deltage i aktiviteter til fare for staten eller andre staters sikkerhed, var opfyldt.

A's pas blev d. 15.02.2016 inddraget af politiet, P, i et år jf. pasloven § 2, stk. 1, nr. 4. Inddragelsen begrundedes i, at der var grundlag for at antage, at A ville rejse til Syrien eller Afghanistan for at deltage i aktiviteter, der kunne indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Der var lagt særlig vægt på, at A's familie d. 11.02.2016 havde kontaktet P og afleveret A's pas pga. bekymring for ham. Retten i Kolding fandt, at der efter en samlet vurdering af oplysningerne fra familien om A's ændrede adfærd, udtalelser og tiltagende interesse for videoer mv. om radikaliserede handlinger i Syrien eller andre tilsvarende konfliktområder var grund for at antage, at han havde til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter som omfattet af pasloven § 2, stk. 1, nr. 4. Der var ikke fremkommet sådanne oplysninger, at der var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte det af P foretagne skøn. A's forklaring i retten kunne ikke føre til et andet resultat. Betingelserne for inddragelse af pas i medfør af pasloven § 2, stk. 1, nr. 4 og stk. 2 var opfyldt. VL fandt, at de oplysninger, der forelå, da P traf afgørelse om inddragelse af A's pas herunder navnlig forklaringen fra A om tidligere tilknytning til et bandemiljø, om at have lagt en video med billeder fra bombninger i Syrien på internettet og om at ønske at rejse til Afghanistan samt forklaringerne fra A's familie om bekymring for, at A var blevet radikaliseret og agtede at rejse til Syrien, havde været tilstrækkelige til at opfylde mistankekravet i pasloven § 2, stk. 1, nr. 4. Familiens bekymring var så stærk, at den selv havde inddraget passet, før P blev kontaktet. Der var ikke ved de for VL afgivne forklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger sket en sådan afsvækkelse af mistankegrundlaget, at der var grundlag for at ophæve afgørelsen om pasinddragelse. VL stadfæstede derfor BR's kendelse.

UfR 2017.3063 VLK: Tidligere deltagelse i konflikten i Irak sammen med Pershmergastyrken gav ikke grundlag for inddragelse af A's pas og udrejseforbud, jf. pasloven.

Syd- og Sønderjyllands Politi, P, havde d. 15.08.2016 truffet afgørelse om inddragelse af A's pas i 6 måneder, jf. paslovens § 2, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. Yderligere havde P givet A forbud mod udrejse af Danmark i 6 måneder, jf. paslovens § 2 b, stk. 1, og § 2, stk. 2. A nedlagde påstand om inddragelsen af pas og forbuddet mod udrejse skulle ophæves. Retten i Esbjerg fandt, at Peshmergastyrken, S, var en officiel sikkerhedsstyrke, hvis beføjelser og opgaver var beskrevet i den gældende irakiske forfatning siden 2005. Det var ubestridt, at Peshmerga var vestens og dermed Danmarks allierede i kampen mod Islamisk Stat. Det var ubestridt, at A alene havde deltaget i konflikten i Irak sammen med Peshmergastyrken, S. Deltagelsen i konflikten havde således haft et anerkendelsesværdigt formål, hvorefter sagen i almindelighed faldt uden for paslovens § 2, stk. 1, nr. 4. Allerede derfor og da der ikke var oplyst andre omstændigheder, hvorefter der var grund til at antage, at A på tidspunktet for pasinddragelsen i august 2016 havde til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kunne indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, ophævedes P's afgørelse af d. 15.08.2016 om inddragelse af pas og udrejseforbud. VL fandt, at der ikke under bevisførelsen var fremkommet oplysninger om, at fremmedkrigere, som havde kæmpet på kurdisk side i Irak, efter hjemkomsten havde begået terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet. Med disse bemærkninger stadfæstede VL kendelsen af de grunde, som BR havde anført.

Regioner

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekg. nr. 70 af 23.01.2024

Lov om kommunale og regionale valg (Kommunal- og regionalvalgloven), jf. lovbekg. nr. 6 af 08.01.2024

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027, jf. lov nr. 1766 af 28.12.2023

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026, jf. lov nr. 540 af 23.05.2023

Lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark, jf. lov nr. 405 af 25.04.2023

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025, jf. lov nr. 2583 af 28.12.2021

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, jf. lovbekg. nr. 437 af 12.03.2021

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022, jf. lovbekg. nr. 436 af 12.03.2021

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021, jf. lovbekg. nr. 435 af 12.03.2021

Lov om regionernes finansiering, jf. lovbekg. nr. 64 af 19.01.2021

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024, jf. lov nr. 2184 af 29.12.2020

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020, jf. lovbekg. nr. 235 af 24.02.2020

Lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekg. nr. 1030 af 06.07.2018

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekg. nr. 27 af 09.01.2018

Bekg. nr. 432 af 26.04.2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder

Bekg. nr. 36 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Bekg. nr. 35 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning på sygehuse

Bekg. nr. 34 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekg. nr. 33 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem

Bekg. nr. 30 af 10.01.2024 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg

Bekg. nr. 25 af 10.01.2024 om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekg. nr. 1715 af 13.12.2023 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekg. nr. 1434 af 28.11.2023 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 1249 af 21.10.2023 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2024

Bekg. nr. 981 af 27.06.2023 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2024

Bekg. nr. 1495 af 07.12.2022 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 1279 af 13.09.2022 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2023

Bekg. nr. 1066 af 28.06.2022 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2023

Bekg. nr. 946 af 21.06.2022 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekg. nr. 305 af 08.03.2022 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen

Bekg. nr. 2543 af 15.12.2021 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022

Bekg. nr. 2469 af 15.12.2021 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021

Bekg. nr. 2223 af 25.11.2021 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 2002 af 28.10.2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekg. nr. 1469 af 29.06.2021 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2022

Bekg. nr. 2305 af 28.12.2020 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekg. nr. 2008 af 11.12.2020 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 1076 af 30.06.2020 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2021

Bekg. nr. 1073 af 30.06.2020 om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2021

Bekg. nr. 1398 af 12.12.2019 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 1042 af 11.10.2019 om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2020

Bekg. nr. 975 af 17.09.2019 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2020

Bekg. nr. 896 af 21.08.2019 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

Bekg. nr. 99 af 28.01.2019 om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)

Bekg. nr. 72 af 18.01.2019 om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning

Bekg. nr. 1746 af 19.12.2018 om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Bekg. nr. 1744 af 17.12.2018 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekg. nr. 1449 af 06.12.2018 om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Bekg. nr. 929 af 26.06.2018 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019

Bekg. nr. 379 af 30.04.2018 om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret

Bekg. nr. 1659 af 27.12.2013 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner

Vejledning nr. 9632 af 15.06.2022 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning nr. 9450 af 16.06.2021 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021

Cirkulære nr. 9805 af 21.10.2023 om efterregulering af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022

Cirkulære nr. 9982 af 13.09.2022 om efterregulering af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021

Cirkulære nr. 9711 af 09.08.2019 om budget- og regnskabssystem for regioner

Bet. nr. 1487/2006: Kommunal og regional revision. Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed.

UfR 2019.1075 VLD: Holstebro Kommune skulle betale en forholdsmæssig andel af Region Syddanmarks underskud ved lukningen af en specialskole, da kommunen ved brugen af skolen havde accepteret regionens rammeaftale, hvori den forholdsmæssige betaling var bestemt

En specialskole, S, der var drevet af Region Syddanmark, R, blev i august 2013 lukket pga. et faldende antal elever, hvilket medførte et underskud. Det var Undervisningsministeriets opfattelse, at samtlige kommuner, der havde benyttet S i 2011 og 2012, skulle dække underskuddet ifm. lukning, hvilket R vedtog i rammeaftalerne for 2013. Holstebro Kommune, K, havde i 2011 og 2012 elever optaget på S, men K påstod, at de ikke var forpligtet til at betale for underskuddet ved lukningen. Retten i Holstebro fandt, at K aldrig havde været aftalepart i rammeaftalerne for R. Serviceloven og specialundervisningsloven indeholdt alene hjemmel til, at brugerkommunerne af et undervisningstilbud via takstbetaling skulle finansiere den løbende drift. Der var derfor ikke hjemmel til at pålægge K at betale et underskud ved lukning af undervisningstilbud. VL fandt, at det fulgte af specialundervisningsloven og serviceloven samt formålet bag den lovbestemte opgavefordeling, at finansieringen i et tilfælde som det foreliggende lå hos kommunerne. Det var forudsat, at der skulle fastlægges en nærmere regulering i de årlige rammeaftaler, herunder om dækning af udgifterne ved lukningen af et undervisningstilbud. Da K havde anvendt S som undervisningstilbud, var K omfattet af rammeaftalerne. Ifølge rammeaftalen for 2013 skulle der ved lukning af S ske en forholdsmæssig fordeling mellem brugerkommunerne, og K var derfor tilpligtet til at betale deres forholdsmæssige andel til R på 910.000 kr.

Teater

Lov om scenekunst (Scenekunstloven), jf. lovbekg. nr. 1473 af 30.11.2023

Teaterloven, jf. lovbekg. nr. 91 af 07 02.2000.

Bekg. nr. 213 af 28.02.2024 om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Bekg. nr. 212 af 28.02.2024 om refusion m.v. af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge

Bekg. nr. 539 af 29.04.2022 om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Bekg. nr. 1099 af 26.10.2019 om egnsteatre

Bekg. nr. 1098 af 26.10.2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekg. nr. 733 af 10.07.2019 om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse

Cirkulære nr. 9107 af 26.02.2024 om vedtægt for Det Kongelige Teater

Bet. nr. 1373/1999: Teaterstøtte i Danmark

Bet. nr. 1132/1988: Teaterloven

Bet. nr. 890/1979: Børneteater og opsøgende teater (Bilag 1) (Bilag 2)

Bet. nr. 872/1979: Det kgl. Teater - en fremtid som hele landets teater

Bet. nr. 849/1978: Teateruddannelserne i Danmark (Bilag)

Bet. nr. 712/1974: Det kgl. Teaters bygnings- og driftsforhold

Bet. nr. 637/1972: Børne- og ungdomsteater

Bet. nr. 481/1968: Oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland

Bet. nr. 446/1967: Optrædendes engageringsforhold

Bet. nr. 434/1966: Statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed

Bet. nr. 402/1965: Oprettelse af et teaterakademi

Bet. nr. 397/1965: Det kongelige Teater

Bet. nr. 335/1963: Foreløbig betænkning vedrørende Det kongelige Teater

Bet. nr. 278/1961: Teatrene i Danmark

Bet. nr. 20/1952: Privatteatrenes forhold

Turisme

Lov om Visitdenmark, jf. lovbekg. nr. 243 af 15.03.2019

Lov om dansk turisme, jf. lovbekg. nr. 242 af 15.03.2019

Bekg. nr. 1762 af 11.12.2023 om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Bet. nr. 748/1975: Turismen til Danmark

Udbetaling Danmark

Lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekg. nr. 240 af 12.02.2021

Bekg. nr. 202 af 08.02.2022 om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekg. nr. 1717 af 24.08.2021 om Udbetaling Danmarks kontoplan og finansiering af ydelser mv.

Bekg. nr. 1230 af 10.06.2021 om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

Bekg. nr. 1629 af 16.11.2020 om fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark

Bekg. nr. 220 af 07.03.2019 om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v.

Bekg. nr. 219 af 07.03.2019 om Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet

Advokat Jørgen U. Grønborg