Uddannelsesstøtte

Betænkninger

Statens uddannelsesstøtte

Andre tilskud

Befordringsrabat

Studiegæld


Betænkninger

Bet. nr. 768/1976: Studenterregistrering. Anden beretning

Anden beretning beskæftiger sig primært med forholdet til Statens Uddannelsesstøtte.

Bet. nr. 741/1975: Studenterregistrering. Første beretning

Bet. nr. 705/1974: Støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse

Bet. nr. 506/1968: Økonomisk støtte til unge under uddannelse

Statens uddannelsesstøtte

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekg. nr. 395 af 13.04.2023

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekg. nr. 53 af 23.01.2020

Bekg. nr. 97 af 29.01.2024 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1445 af 04.12.2023 om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte

Bekg. nr. 508 af 26.04.2022 om suspension af godkendelse af hele uddannelser i Rusland og Belarus som berettigende til statens uddannelsesstøtte

Bekg. nr. 1867 af 08.12.2020 om fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens voksenuddannelsesstøtte

Bekg. nr. 1866 af 08.12.2020 om fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens uddannelsesstøtte

Bekg. nr. 733 af 16.06.2016 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 704 af 10.06.2016 om erhvervsgrunduddannelse (egu-bekendtgørelsen)

Lone Basse, Pernille P. Preisler og Gerd Kelstrup Hansen: SU-loven med kommentarer, 1. udg. 1996, 271 sider, DJØF. Anmeldt af Ruth Nielsen i UfR 1997 B. 150.

Simon Kjølby Larsen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2007.87-94: Dansk studiestøtte i et EU-retligt perspektiv

Rass Holdgaard i ADV nr. 1/2013 p. 26-29: Retten til studiestøtte under uddannelse (Hvornår har studerende fra andre medlemsstater krav på SU i Danmark? Ankenævnet for Uddannelsesstøtten har for nylig forelagt et spørgsmål for EU-Domstolen om dette emne. Området er politisk følsomt, og EU-reglerne har udviklet sig i et kompliceret samspil mellem EU-borgere, der kræver deres ret, medlemsstater, der kræver selvbestemmelse, EU-lovgiver og EU-Domstolen. )

Henrik Skovgaard-Petersen i JUR 2013.81-91: Uddannelsesstøtten i EU-retligt perspektiv - studiejob eller statsborgerskab?

Charlotte Løchte i RETTID 2015 afhandling nr. 1: EU og danske sociale ydelser med særligt henblik på statens uddannelsesstøtte

Andre tilskud

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekg. nr. 111 af 30.01.2024

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Godtgørelsesloven), jf. lovbekg. nr. 110 af 30.01.2024

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, jf. lovbekg. nr. 1247 af 27.08.2020

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekg. nr. 598 af 16.05.2019

Bekg. nr. 211 af 28.02.2024 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Bekg. nr. 179 af 26.02.2024 om uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven

Bekg. nr. 1822 af 28.12.2023 om Omstillingsfonden

Bekg. nr. 1807 af 28.12.2023 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekg. nr. 1656 af 07.12.2023 om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekg. nr. 1640 af 07.12.2023 om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekg. nr. 1616 af 07.12.2023 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever og lærlinge, der gennemfører en uddannelse på grundlag af beskæftigelse i udlandet

Bekg. nr. 1594 af 01.12.2023 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekg. nr. 1483 af 06.12.2023 om skoleoplæringsydelse og skoleydelse til elever og lærlinge i fgu-baseret erhvervsuddannelse

Bekg. nr. 1482 af 06.12.2023 om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever og lærlinge i skoleoplæring m.v. og euv-elever uden grundforløb og oplæring (euv1-elever)

Bekg. nr. 1237 af 12.10.2023 om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekg. nr. 506 af 15.05.2023 om tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 505 af 15.05.2023 om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 55 af 22.01.2023 om udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse

Bekg. nr. 1615 af 28.12.2022 om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner

Bekg. nr. 1958 af 15.10.2021 om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.

Bekg. nr. 1206 af 08.06.2021 om midlertidig fravigelse af visse betingelser for at modtage specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (ophæves d. 01.07.2022)

Bekg. nr. 849 af 04.06.2020 om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekg. nr. 869 af 26.08.2019 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne

Bekg. nr. 1489 af 11.12.2018 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Befordringsrabat

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekg. nr. 345 af 21.03.2022

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekg. nr. 791 af 09.08.2019

Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekg. nr. 812 af 21.06.2018

Bekg. nr. 1528 af 15.12.2022 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekg. nr. 1527 af 15.12.2022 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekg. nr. 1869 af 08.12.2020 om fælles dataansvar i forbindelse med administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekg. nr. 1868 af 08.12.2020 om fælles dataansvar i forbindelse med administration af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Studiegæld

Lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekg. nr. 1063 af 25.10.2006

Lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekg. nr. 951 af 16.12.1998

Bekg. nr. 1587 af 07.12.2023 om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats (SU-gebyrbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1362 af 09.12.2019 om rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark

Bekg. nr. 635 af 25.06.2019 om rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2019

Bekg. nr. 71 af 28.01.2019 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for perioden fra og med den 1. februar 2019 til og med den 30. juni 2019

Bekg. nr. 876 af 25.06.2018 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2018

Bekg. nr. 1483 af 11.12.2017 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for første halvår af 2018

Bekg. nr. 899 af 29.06.2017 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2017

Bekg. nr. 1488 af 05.12.2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 (fra 01.01.2017)

Bekg. nr. 698 af 08.06.2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016 (fra 01.07.2016)

Bekg. nr. 1488 af 04.12.2015 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2016 (fra 01.01.2016)

Bekg. nr. 788 af 15.06.2015 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2015 (fra 01.07.2015)

Bekg. nr. 1288 af 05.12.2014 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2015 (fra 01.01.2015)

Bekg. nr. 648 af 16.06.2014 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2014 (fra 01.07.2014)

Bekg. nr. 1474 af 05.12.2013 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2014 (fra 01.01.2014)

Bekg. nr. 729 af 19.06.2013 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2013 (fra 01.07.2013)

Bekg. nr. 1153 af 07.12.2012 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2013 (fra 01.01.2013)

Bekg. nr. 535 af 11.06.2012 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2012 (fra 01.07.2012)

Bekg. nr. 1294 af 07.12.2011 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2012 (fra 01.01.2012)

Bekg. nr. 670 af 17.06.2011 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2011 (fra 01.07.2011)

Bekg. nr. 1699 af 15.12.2010 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2011 (fra 01.01.2011)

Bekg. nr. 683 af 17.06.2010 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2010 (fra 01.07.2010)

Bekg. nr. 595 af 17.06.2009 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2009 (fra 01.07.2009)

Bekg. nr. 1287 af 11.1.2008 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2009 (fra 01.01.2009)

Bekg. nr. 672 af 26.06.2008 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra 01.07.2008)

Bekg. nr. 1508 af 13.12.2007 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra 01.01.2008)

Bekg. nr. 614 af 14.06.2007 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra 01.07.2007)

Bekg. nr. 114 af 01.02.2007 om tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån

Bekg. nr. 1379 af 12.12.2006 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra 01.01.2007)

Bekg. nr. 917 af 22.08.2006 om eftergivelse af studiegæld. 

Bekg. nr. 609 af 15.06.2006 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr. 652 af 27.06.2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra d. 01.07.2005)

Bekg. nr. 1490 af 15.12.2004 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet (fra d. 01.01.2005)

Bekg. nr. 537 af 15.06.2004 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr. 1124 af 15.12.2003 om  forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr.  528 af 28.06.2003 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet .

Bekg. nr. 1016 af 16.12.2002 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr. 460 af 14.06.2002 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr.1092 af 18.12.2001 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr. 558 af 18.06.2001 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

Bekg. nr. 555 af 21.06.2000 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet.

Bekg. nr. 979 af 13.12.1999 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet.

Advokat Jørgen U. Grønborg