JURIDISK KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2 9000 AALBORG TELEFON 98 12 28 00 FAX 98 12 28 15

afholder kursus om

N Y H E D E R  I  F A M I L I E - OG   A R V E R E T

 I de senere år er der foretaget en lang række ændringer indenfor den familie- og arveretlige lovgivning.

Der er således gennemført en ny Dødsboskiftelov, Dødsboskattelov, Boafgiftslov, Pensionsopsparingslov, Forældemyndighedslov og Værgemålslov.

Endvidere er der foretaget ændringer i Pensionsbeskatningsloven, Arveloven, Retsvirkningsloven og Retsafgiftsloven.

Senest er Boafgiftsloven og Pensionsbeskatningsloven ændret ved lov nr. 143 af 17.3.1999 til ikrafttræden pr. 1.1.1999 og 1.7.1999. Skatteministeren har endvidere den 25.3.1999 fremsat lovforslag L 212, som indeholder forslag til ændringer i Boafgiftslovens §§ 3, 14, 22 og 24, som skal træde i kraft pr. 1.7.1999.

Samtidigt er nyhedsstrømmen af afgørelser fra domstolene og administrationen vokset i et sådant omfang, at der er vanskeligt for selv jurister med særlig interesse for de nævnte områder at følge med. Det er formålet med kurset at gennemgå de væsentligste nyheder indenfor de sidste par år og derved bringe deltagerne fuldt up to date.

På kurset gennemgås bl.a.

- de nye regler om begunstigelse af samlevere i kapital- og ratepensioner

- ændringer af boafgiftsloven ved lov nr. 976 af 17.12.1997, lov nr. 1098 af 29.12.1997, lov nr. 277 af 13.5.1998, lov nr. 910 af 16.12.1998 og lov nr. 143 af 17.3.1999

- de foreslåede ændringer af boafgiftsloven i lovforslag nr. L 212 af 25.3.1999

- nyeste højesteretspraksis om aftalefrihed om formueordningen mellem ægtefæller

- nyeste landsretspraksis vedrørende specifikation og beskrivelse i ægtepagter

- advokatansvar ved rådgivning om ægtepagter

- nyeste praksis om begunstigelse i livsforsikringer m.v.

- nyeste praksis på ægtefællebidragsområdet

- praksis vedrørende dødsboskifteloven

- praksis vedrørende boafgiftsloven

- inddragelse af børn under 12 år i familieretlige sager

- generalfuldmagter som alternativ til værgemål

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, revisorer samt alle andre, der interesserer sig for familie- og arveret.

Deltagerne vil få udleveret et omfattende bilagsmateriale, herunder en materialesamling med de nye love med bemærkninger samt kompendium med oversigter over retspraksis vedrørende de emner, der gennemgås på kurset.

Undervisere: Advokat, lektor Jørgen U. Grønborg, Århus Medlem af Advokatrådets Fagudvalg om person-, familie- og arveret og ekstern lektor på Århus Universitet.

Underdirektør Jesper Vorstrup Rasmussen, Civilretsdirektoratet. Ekstern lektor på Københavns Universitet, medforfatter til Familieretten, Juridisk Formularbog og Karnov.

TID OG STED:

Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C., tirsdag den 1. juni 1999 kl. 9.00-16.30

Center Domus Vista, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg,  onsdag den 9. juni 1999 kl. 9.00-16.30

PRIS:

Kursusvederlaget (nu momspligtigt) incl. frokost udgør kr. 2.800,- + moms, i alt kr. 3.500,- pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt.

Ved eventuel afmelding senest kl 12.00 dagen før kursets start, refunderes kursusbeløbet ubeskåret.


Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i kurset Nyheder i Familie- og Arveret

                                                                Navn                                     Firmastempel/tlf. nr.

Århus (01.06.1999):

 

København (09.06.1999):

 

Betaling kr.       , vedlægges i check (pr. person kr. 2.800,- + moms = kr. 3.500,-).

Sendes til: Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg.