Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 15

§ 15. Lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse ophæves, men finder fortsat anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 6, 2. pkt., finder anvendelse for fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 15, stk. 1

Kommentarer til ÆPL § 15, stk. 2


Forarbejder

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 15 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 128-129.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 152

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 236

Kommentarer til ÆPL § 15, stk. 1

Efter ÆPL § 15, stk. 1, ophæves den hiltil gældende EPL. Denne lov skal dog fortsat finde anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før lovens ikrafttræden d. 01.01.2007

Kommentarer til ÆPL § 15, stk. 2

Bestemmelsen i ÆPL § 6, 2. pkt., skal dog også finde anvendelse på fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden.

Efter EPL § 2, stk. 4 bortfaldt retten til enkepension, hvis hustruen indgik nyt ægteskab. Dette var også gældende, hvis hun giftede sig igen med sin eksmand, selv om hun ikke fik ret til almindelig enkepension, hvis hun giftede sig efter mandens pensionering eller efter mandens yldte 65. år.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 15 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Efter forslagets § 15, stk. 1, ophæves den nugældende enkepensionslov. Denne lov skal dog fortsat finde anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før lovens ikrafttræden. Det foreslås dog, at bestemmelsen i forslagets § 6, 2. pkt., også skal finde anvendelse på fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden, jf. § 15, stk. 2.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20