Ægtefælleskiftet

Omstødelse af bodelingsaftaler

KL § 64. Gaver, som er fuldbyrdet senere end seks måneder før fristdagen, kan fordres omstødt.
Stk. 2. Gaver, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end et år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. For gaver til skyldnerens nærstående gælder samme regel, hvis gaven er fuldbyrdet senere end to år før fristdagen.
Stk. 3. Undtaget fra omstødelse er lejlighedsgaver og lignende gaver og understøttelser, som ikke stod i misforhold til skyldnerens kår.

Familieret, p. 511 note 4 og p. 625 note 44
SKL-kommentar, p. 377
KL-kommentar, 8. udg., 1997, p. 437-438
Niels Ørgaard i Konkursret, 6. udg., 1997, p. 90-93

UfR 1986.89 HD: Ved bodelingsaftale af 15.09.1980 havde H overtaget parcelhus med friværdi på ca. kr. 136.000, idet H samtidigt gav afkald på hustrubidrag. M udtog sit grossistfirma, som gik konkurs med fristdag d. 23.06.1981. Bodelingsaftalen var først blevet tinglyst d. 27.02.1981. Antaget, at der var ydet en gave, som faldt uden for rammerne af KL § 64, stk. 3, og at dispositionen var omstødelig efter KL § 64, stk. 1. Da en tilbageskødning ville være urimeligt byrdefuld for H, blev H tilpligtet at betale kr. 50.000 til konkursboet, jf. KL § 78.

UfR 2012.91 VLD (TFA 2012.91/1 VLD): H havde ved bodelingen efter skilsmisse i foråret 2008 fra M udtaget den tidligere fællesbolig i Løkken, der tilhørte hende, for 4,5 mio. kr. med en gæld på 3,9 mio. kr. samt en personbil. Godt 6 måneder senere blev M erklæret konkurs. Det kunne lægges til grund, at M's bodel på skæringsdagen var negativ, mens H's bodel var positiv med ca. 650.000 kr. H havde ikke råd til at beholde ejendommen, som hun fraflyttede i maj 2009, hvorefter ejendommen, der forgæves havde været søgt solgt i fri handel, blev solgt på tvangsauktion i foråret 2010 for 3.300.000 kr., hvorved H pådrog sig en udækket restgæld på 753.000 kr. Retten i Hjørring fandt, at der havde været tale om et gavemoment i form af M's afkald på boslodskrav, og at H ved bodelingen havde modtaget en gave, dømte H til at betale 150.000 kr. til konkursboet. VL tiltrådte, at der ved M's afkald på et boslodskrav på 325.000 kr. i forbindelse med H's udtagelse af ejendommen var givet en gave, som kunne omstødes i medfør af KL § 64, stk. 1, og at omstødelseskravet var omfattet af KL § 75, stk. 1, 2. pkt.. Efter en samlet vurdering af omstændighederne fandt VL, at betingelserne for at lade omstødelseskravet bortfalde efter KL § 78 var opfyldt.

Advokat Jørgen U. Grønborg