Bet. nr. 1448/2004 om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

Betænkningen indeholder forslag til et helt nyt sanktionssystem for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. De væsentligste af udvalgets forslag om forenklinger og skærpelser i forhold til den gældende lovgivning er gennemgået nedenfor.

- Al kørsel under indflydelse af alkohol benævnes spirituskørsel. Dette indebærer, at betegnelsen "promillekørsel" udgår af loven.

- Straffen for førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille i intervallet 0,51-2,00 skal i alle tilfælde være en bøde, der svarer til den pågældendes månedlige nettoløn ganget med alkoholpromillen. Dette vil i langt de fleste tilfælde indebære en væsentlig skærpelse af bødens størrelse. F.eks. vil en person med en bruttoårsindtægt på 300.000 kr, efter udvalgets forslag få en bøde på 21.000 kr, hvis den pågældende i et førstegangstilfælde kører spirituskørsel med en promille på 1,75 (efter de gældende regler vil bøden have været 12.000 kr).

- I tilfælde, hvor promillen i førstegangstilfældet har været 2,01 eller derover vil der ligesom i dag skulle fastsættes en frihedsstraf, der kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling, men udvalgets forslag indebærer en mindre skærpelse af de udmålte frihedsstraffe.

- Spirituskørsel med en promille i intervallet 0,51-0,80 skal medføre betinget frakendelse af førerretten. I dag udløser dette ikke i sig selv en frakendelse.

- Frakendelsestiden for ubetingede frakendelser skærpes til minimum 3 år, hvis promillen har været over 1,20. I dag medfører dette - afhængig af promillens størrelse - en ubetinget frakendelse på mellem 1 år og 2½ år.

- Straffastsættelsen i gentagelsestilfælde af spirituskørsel skærpes og forenkles. Det foreslås bl.a., at en ubetinget fængselsstraf skal udløses 3. gang en person dømmes for spirituskørsel (i nogle tilfælde allerede 2. gang). I dag er det typisk først i forbindelse med 5. eller 6. dom for spirituskørsel, at en ubetinget fængselsstraf udløses.

- Reglerne for generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb skærpes og forenkles. Personer, der har gennemført alkoholistbehandling, vil ikke længere kunne generhverve førerretten væsentligt hurtigere end andre.

- Når en person har begået flere overtrædelser, der påkendes på samme tid, skal princippet om absolut kumulation (fuldstændig sammenlægning af de forskyldte straffe og andre retsfølger) efter udvalgets forslag anvendes både for så vidt angår straf og frakendelse. Dvs., at der skal ske en fuldstændig sammenlægning af straffene for de enkelte forhold bedømt hver for sig. Dette princip gælder i dag for så vidt angår bødestraffe på færdselsområdet, men ikke for så vidt angår sammenlægning af frihedsstraffe og frakendelser af førerretten.

- Gentagelsesvirkningen af en afgørelse om spirituskørsel skal ophøre samtidig i alle relationer (både med hensyn til de forskellige strafformer og frakendelsessanktionen). Gentagelsesvirkningen for en afgørelse om spirituskørsel, hvor førerretten er frakendt ubetinget, skal ophøre 5 år efter udløbet af frakendelsestiden både for så vidt angår straffen og frakendelsen. Dette vil i de fleste tilfælde indebære, at den periode hvor en ældre afgørelse har gentagelsesvirkning, forlænges i forhold til i dag.

- Betingelserne for at konfiskere et køretøj, der har været anvendt til spirituskørsel foreslås lempet. Det vil således ikke længere være en betingelse for konfiskation, at der har været tale om særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven.

- Der foreslås en helt ny regel om obligatorisk konfiskation, når den pågældende tredje gang inden for en periode på 3 år gør sig skyldig i spirituskørsel af en sådan grovhed, at den medfører ubetinget frakendelse af førerretten.

- Kravet om deltagelse i A/T-kurser (alkohol og trafik) udvides til at omfatte personer, der er frakendt førerretten betinget på grund af spirituskørsel. I dag gælder dette krav kun for personer, der har fået førerretten frakendt ubetinget.

Advokat Jørgen U. Grønborg