Civilproces

Generelt

Bevis

Dommeres inhabilitet

Domstolenes ordning

Domstolene som organ

Fri proces

Husdyrvoldgift

International kompetence

International procesret

Konfliktløsning og mediation

Procesmåden

Retsmidler

Sagens parter

Saglig kompetence

Sammenlægning og adskillelse af krav

Stedlig kompetence

Voldgift


Generelt

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler


Retsregler

Retsplejeloven

Bekg. nr. 51 af 22.01.2018 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

Bekg. nr. 1290 af 24.17.2017 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

Bekg. nr. 1210 af 17.11.2017 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

Bekg. nr. 1200 af 10.11.2017 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

Bekg. nr. 1091 af 25.09.2017 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

Cirkulære nr. 9652 af 31.08.2021 om landsretternes, Sø- og Handelsrettens og byretternes åbningstider

Betænkninger

Bet. nr. 1558/2016: Reform af den civile retspleje IX: Sagkyndig bevisførelse mv.

Rapport om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, dec. 2013

Bet. nr. 1436/2004: Reform af den civile retspleje III: Adgang til domstolene: Indhold, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 8, kapitel 9, kapitel 10, kapitel 11, kapitel 12, Bilag

Bet. nr. 1401/2001: Reform af den civile retspleje I: Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans

Bet. nr. 773/1976: Retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager

Bet. nr. 698/1973: Behandling af borgerlige sager

Bøger

1908

1959

1965

1976

1983

1989

1993

1996

1997

1999

2000

2006

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1908

H. Munch-Petersen: Den danske civilproces i hovedtræk, 1908, 192 sider, Gad. Hele bogen kan læses her.

1959

Victor Hansen: Retsplejen ved Højesteret, 1959, Gad

1965

Stefan Hurwitz og Bernhard Gomard: Tvistemål, 4. udg., 1965, Gad.

1976

Karl Heinz Spaude: Das dänisches Rechtswesen, 1976, 132 sider, Carl Heymanns forlag, Berlin. Anmeldt af Frants Thygesen i UfR 1977 B.252-253: Forskelle mellem dansk og tysk retspleje.

1983

Henrik Zahle: Udeblivelsesdomme, 1. udg., 1983, DJØF.

1989

Bernhard Gomard, Jens Møller og Claes Nilas: Kommenteret retsplejelov bind 1-4, 1989, DJØF. Anmeldt af Eva Smith i JUR 1990.231-236, samt af Ole Agersnap i UfR 1990 B.22-24.

1993

Erik Werlauff og Jens Anker Andersen: Dansk retspleje i hovedtræk, 1.udg., 1993, GadJura.

Jens Møller og Eva Smith: Dansk retspleje i praksis, 1.udg., 1993, DJØF

Indeholder civil- og straffeprocessuelle dokumenter.

1996

Poul Gade: Sådan arbejder domstolene, 1. udg., 1996, Nyt Juridisk Forlag.

1997

Thorkild Bendsen og Tage E. Svendsen: Civile retssager i praksis, 1.udg., 1997, 182 sider, GadJura. Anmeldt af Jørgen Skude i FM 1997.110-111.

Erik Werlauff: Fælleseuropæisk procesret - europaretlige krav til dansk retspleje, 1. udg., 1997, 303 sider, DJØF. Anmeldt af Eva Smith i UfR 1998 B. 267-268.

1999

Torben Jensen: Højesteret og retsplejen, 1. udg., 1999, 469 sider, GadJura. Anmeldt af Henrik Christrup i ADV 1999.187, af Jon Stokholm i UfR 1999 B.455-457 og af Axel Kirkegaard i JUR 2001.112-116.

2000

Eva Smith: Civilproces. Grundlæggende regler og principper, 4. udgave, 2000, 312 sider, GadJura.

Per Henrik Lindblom: Progressiv Process. Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, 2000, Justus Forlag. Anmeldt af Eva Smith i UfR 2001 B.141-142.

2006

Henriette Svankjær: Håndbog i praktisk retssagsbehandling, 2. udg., marts. 2006, 146 sider, Thomson

Kan købes hos Karnov.

2009

Olof Ställvik: Domarrollen - Rättsregler, yrkeskultur och ideal. Uppsala Universitet, 2009, 273 sider. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2009 B.306.

2010

Erik Werlauff: Civil Procedure in Denmark, 2. udg., jan. 2010, 124 sider, DJØF.

2011

Erik Werlauff: Retssager - Civilprocessens grundbegreber, 1. udg., juni 2011, 232 sider, DJØF

2012

Søren Stig Andersen: Nærhed ved domstolene - Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet, 1. udg., aug. 2012, 384 sider, DJØF. Anmeldt af Eigil Lego Andersen i UfR 2012 B.460-462.

Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, 1. udg., 2012, 316 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2013 B.21

2015

Christian Dahlager: Civile retssager, 2. udg., jan. 2015, 217 sider, DJØF. Anmeldt af Tomas Ilsøe Andersen i ADV nr. 4/2008 p.50-51: Bog om civile retssager – med en praktisk vinkel.

2016

Marianne Nørregaard: Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retspleje, 1. udg., juli 2016, Karnov Group. Anmeldt af Hanne Hartoft i TFA 2016.454-462: Om børnevenlig retspleje og børns proceshabilitet. Komm. af Clement Salung Petersen i UfR 2017 B.139.

Fremstillingen behandler blandt andet:
Reglerne om høring af børn
Børns selvstændige adgang til prøvelse af sager for domstolene
Reglerne om børnevenlig retspleje, hvor børn optræder som vidner
Menneskerettighederne til beskyttelse af børn, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt for overtrædelser af straffelovgivningen
Betydningen af de fysiske rammer for børns oplevelse af retssystemet.

2017

Jørgen Jochimsen: Civilprocessuel oversigt, 1. udg., marts 2017, 297 sider, Karnov Group

Frederik Waage: Det offentlige som procespart, disputats, april 2017, 563 sider, Karnov Group. Anmeldt af Eigil Lego Andersen i UfR 2018 B.79

Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen: Voldgiftsret, 3. udg., okt. 2017, 474 sider, Karnov Group. 1. udg. 2003 er anmeldt af Jesper Lett i ADV 2004.141-144 og af Allan Philip i UfR 2004 B.187-188.

2018

Erik Werlauff: Werlauffs kompendier 4. udgave, august 2018, 800 sider, Ex Tuto Publishing

Christian Lundblad, Håkun Djurhuus og Mette Mortensen: Procesdokumenter og digital retssagsbehandling i civile sager, 1. udg., nov. 2018, 359 sider, Karnov Group

2019

Pernille Backhausen, Håkun Djurhuus og Christian Lundblad: Proceduren, 4. udg., okt. 2019, 1.232 sider, DJØF. 2. udg., 1980, er anmeldt af Jørgen Jochimsen i FM 1981.63-68. 3. udg. er anmeldt af Christian Dahlager i ADV nr. 4/2009 p. 26-28: Hvordan vindes en retssag? og anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2010 B. 134/1

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Trine Baumbach, Ole Scharf og Henrik Stevnsborg: Retsplejeloven 100 år, 1. udg., okt. 2019, 678 sider, DJØF

Advokatsamfundet: Den gode proces – advokatens arbejde med civile sager, 4. udg. nov. 2019

2020

Michael Kistrup og Bernhard Gomard: Civilprocessen, 8. udg., 2020, 952 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af P. Spleth i UfR 1977 B.425-436. 2. udg. er anmeldt af Ole Agersnap i JUR 1985.142-146 og af Erik Riis i UfR 1985 B.258-262. 3. udg. er anmeldt af Jens Møller i JUR 1992.94-96.

Frederik Waage: Offentligretlige retssager, 1. udg., nov. 2020, 280 sider, Karnov Group. Anmeldt af Rasmus Grøtved Nielsen i UfR 2021 B.47

Kapitel 1 - Indledning
Del I - Det offentliges retssagsførelse
Kapitel 2 - Den danske ordning for domstolsprøvelse og de forvaltningsretlige grundsætninger
Kapitel 3 - Forvaltningslovgivningens organisatoriske afgrænsning. Gælder forvaltningsloven under retssagen?
Kapitel 4 - Forskellen på retssagsførelse og administrativ sagsbehandling
Kapitel 5 - Organiseringen af det offentliges retssager
Del II - Retssagsbehandlingens faser
Kapitel 6 - Beslutningen om sagsanlæg
Kapitel 7 - Retsmægling og forligsforhandling
Kapitel 8 - Forberedelsen
Kapitel 9 - Hovedforhandlingen
Kapitel 10 - Sanktioner mod tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler eller principper i civilprocessen

Kristian Torp: Civilprocesretlig Julealmanak 2020, 181 sider, Holst

2021

Caroline Overgaard: Kompendium i Civilproces, 2. udg., 2021, 154 sider, Samfundslitteratur

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Rasmus Kristian Feldthusen, John Peter Andersen, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnovs Retspleje og Strafferet 2021, abonnement, 2021, Karnov Group

Kristian Torp: Civilprocesretlig Julealmanak 2021, 197 sider, Holst

2022

Kristian Torp: Civilprocesretlig Julealmanak 2022, 179 sider, Holst

2023

Lars Lindencrone Petersen: Dansk retspleje, 9. udg., juni 2023, 870 sider, Karnov Group

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Malene Kerzel, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnov Retspleje og Strafferet 2023, nov. 2023, Karnov Group

Kristian Torp: Civilprocesretlig Julealmanak 2023, 203 sider, Holst

2024

Jens Røn, Oliver Talevski, Peter Thønnings, Jens Møller og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen med kommentarer, 11. udg., apr. 2024, 3.752 sider, DJØF. 4. udg., 1989, er anmeldt af Merethe Stagetorn i ADV 1989.418-422. 3. udg., 1982, er anmeldt af Ole Agersnap i UfR 1983 B.181-187

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Clement Salung Petersen og Lasse Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, 6. udg, aug. 2024, 775 sider, Hans Reitzel. 2. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2011 B.235/1.

Jens Møller (red.): Retsplejelov - Straffelov 2024, 34. udg., juli 2024, 323 sider, DJØF.

Artikler

1976

1986

1991

1994

1995

1997

2000

2001

2003

2004

2006

2008

2009

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2019

2020

2021

1976

Jørgen Mathiassen i JUR 1976.217-248: Om formelle mangler ved domme og ved forvaltningsakter.

Peter Blume i UfR 1977 B.73-82: Civilproces 1877-1977.

Michael Lunn og C. C. Duus i JUR 1979.505-521: Ændring af retsplejeloven m.v.

Behandling af borgerlige sager.

1986

Michael Elmer i JUR 1986.337-341: Aflastning af højesteret m.v.

Torsten Hesselbjerg i JUR 1990.336-340: Ny retsplejelovgivning.

1991

Advokatrådet i ADV 1991.92: Anvendelse af summariske domme efter retsplejelovens § 366 a, stk. 2

Se også ADV 1989.455-457, samt Dommerforeningens Årsberetning 1989/90, p.21.

Eva Smith i JUR 1991.399-421: Retspleje og retssikkerhed.

Karsten Revsbech i UfR 1991 B.318-323: Hvor langt bør en kommentar til en højesteretsdom gå?

Der argumenteres for, at kommentarerne bør undgå at tage stilling til konkrete sager, som ikke har været forelagt Højesteret.

1994

Asger Wahl-Jørgensen i ADV 1994.296: Øst eller vest for Valby bakke - eller er det kun på Færøerne, retsplejeloven ikke gælder?

Ole Agersnap i JUR 1994.301-312: Retsplejeloven 75 år - reformen af den borgerlige retspleje ved lov nr. 260 af 8. juni 1979.

Hans Gammeltoft-Hansen i JUR 1994.313-324: Retspleje og kultur.

Bernhard Gomard i JUR 1994.325-331: Civilprocessen i fremtiden.

Eva Smith i JUR 1994.332-342: Retsplejeloven under forandring.

Lars Adam Rehof i Lov & Ret nr. 7/1994 p. 24-27: Gennemgribende reform, ikke mere plastik-kirurgi

Om reform af Retsplejeloven.

1995

Niels Fenger i EU-ret & Menneskeret nr. 3/1995 p.93-106: Late Justice is Injustice - om EF-retten og foreløbige retsmidler i national ret

Omhandler bl.a. EF-domstolens praksis og dennes betydning for de danske regler om opsættende virkning og foreløbige forholdsregler.

Bjørn Westh i Lov & Ret nr. 1/1995 p. 20-21: Demokrati og retsvæsen.

Bernhard Gomard i Lov & Ret nr. 6/1995 p. 18-25: Dogmatik, principper og internationalisering i 1990'ernes procesret.

1996

Bertil A. Frosell i EU-ret & Menneskeret 1996 p.121-126: Procesledelse og partsautonomi i borgerlige sager - nogle bemærkninger foranlediget af "blødersagen"

Omhandler bl.a. sagens betydning for dansk civilproces.

Niels Fenger i EU-ret & Menneskeret 1996 p.135-149: Nationale regler og retsbeskyttelse af EF-retlige krav

Omhandler EU-rettens forhold til nationale regler om frister vedrørende søgsmål og forældelse af krav støttet på EU-retten.

Erik Werlauff i Lov & Ret nr. 5/1996 p. 21-22: Erstat de tykke lovbøger med små fikse lovsamlinger.

Erik Werlauff i UfR 1996 B.41-45: EU og procesretten - hvornår overskygger unionsretten national procesret?

1997

Torben Steffensen i ADV 1997.186-189: Praktisk behandling af civile retssager.

Erik Werlauff i EU-ret & Menneskeret 1997 p.181-206: Fælleseuropæisk procesret

Artiklen søger at give et samlet overblik over EU's og EMRK's krav til retsplejen ved de nationale domstole.

2000

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 8/2000 p. 20: Finansloven på retsområdet

Der er afsat 200 mio. kr. mere til domstolene, aflønningen af lægdommere er forhøjet, der er afsat midler til mediation i skilsmissesager med børnekonflikter og forsøgsordningen fra 1997 med behandling af seksualforbrydere fortsætter.

Gorm Toftegaard-Nielsen i UfR 2000 B.319-330: Forvaltningssager i civilprocessen - Om søgsmålskompetence, rette sagsøgte, søgsmålsfrister og civile fuldbyrdelsessøgsmål.

2001

Per Henrik Lindblom i Festskrift til Bernhard Gomard, 2001, p. 153-176: Reforms of Civil Procedure in Scandinavia.

Erik Werlauff i Festskrift til Bernhard Gomard, 2001, p. 237-255: Reform af den civile retspleje.

Ulla Otken i UfR 2001 B.322-326: Hvornår har man lovligt forfald?

Gert Holst Matthiesen i UfR 2001 B.493-499: EU's krav til national procesrets effektivitet.

2002

Hans Engberg i FM 2002.34-42: Arbejdsmiljøretlige krav til software

Indeholder en kritisk gennemgang af domstolenes edb-systemer.

Frits Lauwaars i Lov & Ret nr. 8/2002 p. 18-20: Dommere under lup i Holland.

2003

Peter Blume i UfR 2003 B.300-305: Kan Højesteret kritiseres?

2004

Karsten Havkrog Pedersen i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 3-7: Adgang til retten - en betænkning

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 3/2004 p. 33: Digital kommunikation med domstolene.

2006

Hans Henrik Edlund i UfR 2006 B.173-181: Direkte krav i de seneste års retspraksis.

2008

Flemming Keller Hendriksen og Mette Bjørndal Laursen i R&R nr. 1/2008 p. 40-44: Løsning af uoverensstemmelser – ny lovgivning, nye aftalemuligheder

Om valg af tvistløsningsorgan. Om ændringen af Sø- og Handelsrettens kompetence, herunder dens konsekvenser for indgåede tvistløsningsklausuler. Karakteristik af voldgiftsinstituttet og mediationsinstituttet.

Arne Bierfreund i ET nr. 4/2008 p. 281-286: Erhvervslivets tvister og de danske domstole

Om forholdet mellem voldgift og domstole i national og international sammenhæng.

2009

Sys Rovsing i ADV nr. 2/2009 p. 5: Sangen om Larsen “Det sku vær' så godt og saa' det faktisk skidt”

Om halveringen af antallet af fri proces-bevillinger og udgifterne til retshjælp.

2011

Svend Bjerg Hansen og Ole Dybdahl i ADV nr. 5/2011 p. 30-31: Nye retningslinier for civile ankedomme

Landsretterne retter fokus på kvaliteten af ankedomme med en stribe gode råd til advokaterne.

Peter Garde i UfR 2011 B.149-152: Adhæsionsprocessens reform - Bemærkninger til betænkning nr. 1522 om reform af den civile retspleje VI.

2012

Poul Wahl Christensen i ADV nr. 3/2012 p. 42-43: Danske dommere må sadle op - hurtigere

Bliver behandlingen af retssager bedre og hurtigere, hvis specialisterne overlader sagerne til rendyrkede procedure-advokater? Måske – men dommerne skal langt tidligere sætte sig ind i, hvad sagerne handler om.

Stig Glent-Madsen i ADV nr. 4/2012 p. 8-12: Hvem er den unge mand, som sidder der og sveder?

Hans Engberg i FM 2012.140: Beviset for, at et almindeligt brev kommer frem

Børge Dahl i UfR 2012.B.400: Dommerrollen

2013

Pernille Backhausen i ADV nr. 4/2013 p. 40: Mere effektiv behandling

Status på Justitsministeriets udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene.

Erik Werlauff i UfR 2013 B.11-14: Kæretilladelse til formalitetsafgørelse.

2015

Christina Type Jardorff og Kamilla Klem Demant i UfR 2015 B.288-292: Bevissikring - afklaring af retstilstanden for rpl § 653 c?

Tre nylige afgørelser har fortolket retsplejelovens § 653c's krav til opfølgning på en bevissikringsforretning. Forfatterne drøfter i lyset af de nye regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud, om disse afgørelser afklarer retstilstanden for retsplejelovens § 653 c.

2016

Mads Spanggaard Stokholm og Jesper Løffler Nielsen i UfR 2016 B.129-139: Brug af IT i retsplejen

Loven om en digital sagsportal ved domstolene samt den digitale domsdatabase er sidste skridt af en lang række tiltag, som har haft til formål at øge brugen af informationsteknologi (IT) i retsplejen. Udviklingen giver anledning til en række udfordringer og overvejelser, som vil blive belyst i artiklen.

Erik Werlauff i UfR 2016 B.205-210: Editionsreglernes bestemthedskrav - herunder muligheden for alternativ bevismæssig formålsangivelse

Artiklen analyserer det krav om formålsbestemthed, efter omstændighederne blot en alternativ formålsbestemthed, der skal være opfyldt, for at en civilprocessuel editionsbegæring kan imødekommes.

2017

Lone Schrødder Jepsen i ADV nr.1/2017 p. 9-17: Når man får kappe på kan man pludselig føle sig vigtig.

Artiklen består af tre advokaters erfaringer:
Marie Rud Hansen - Det er en stor anerkendelse
Sanne H. Christensen - Mine erfaringer kommer mig til gode
Eigil Lego Andersen - Skriv et virkelig godt påstandsdokument

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 10/2017 p. 34: Når pengene styrer processen

Lene Wacher Lentz i TfK 2017.1240-1252: Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

2019

Trine Bramsen i ADV nr. 4/2019 p. 32: Sagsbehandlingstider er velfærdspolitik

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 5/2019 p. 32: Dommere bør tage del i samfundsdebatten

Jens Kristiansen i JUR nr. 4/2019 p. 137: Introduktion - retsplejeloven 100 år.

Jan Schans Christensen i JUR nr. 4/2019 p. 138-146: Højesterets domsbegrundelser i historisk lys

Clement Salung Petersen og Henrik Hjort Elmquist i JUR nr. 4/2019 p. 147-154: Grundlovens krav til regulering af retsplejen

Ketilbjørn Hertz i JUR nr. 4/2019 p. 167-177: Reform af den civile retspleje.

Rasmus Grønved Nielsen i JUR nr. 6/2019 p. 240-258: Retsforlig om myndighedsudøvelse

2020

Henrik Rothe i R&R nr. 8/2020 p. 44-55: Erhvervslivets adgang til domstolene

Omhandler bl.a. sagsomkostninger, retshjælpsforsikringer, småsagsproces, sagsbehandlingtider.

2021

Peter Skaarup i ADV nr. 2/2021 p. 46: Hvorfor dømmer dommerne ikke efter hensigten

Britt Bager i ADV nr. 4/2021 p. 50: Retsfølelsen forsvinder i køen til domstolen


Husdyrvoldgift

Er ophævet med virkning fra d. 01.04.1999, jf. lov nr. 1017 af 23.12.1998.

Stefan Hurwitz: Husdyr-Voldgift, 2. udg., 1956, Landbrugsrådet

Jens Anker Andersen i JUR 1991.329-336: Bør husdyrvoldgiftsretterne opretholdes?

Advokat Jørgen U. Grønborg