Forsikringsret

Generelt

Almindelig forsikringsret

Forskellige forsikringsformer


Generelt  

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler


Love

Forsikringsaftaleloven

Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekg. nr. 1447 af 11.09.2020

Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekg. nr. 378 af 02.04.2020

Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekg. nr. 932 af 06.09.2019

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre, jf. lovbekg. nr. 1485 af 12.12.2018

Lov om forsikringsmæglervirksomhed, jf. lovbekg. nr. 130 af 27.02.2001

Lov om forsikringsvirksomhed, jr. lovbekg. nr. 147 af 07.03.2003

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1779 af 06.09.2021 om god skik for forsikringsdistributører

Bekg. nr. 1377 af 22.06.2021 om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

Bekg. nr. 1113 af 02.06.2021 om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Bekg. nr. 1111 af 01.06.2021 om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Bekg. nr. 353 af 03.03.2021 om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

Bekg. nr. 1808 af 03.12.2020 om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

Bekg. nr. 1727 af 27.11.2020 om statslig garantidækning for virksomheders handel og eksport

Bekg. nr. 723 af 28.05.2020 om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekg. nr. 696 af 26.05.2020 om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

Bekg. nr. 1260 af 29.11.2019 om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Bekg. nr. 942 af 10.09.2019 om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

Bekg. nr. 941 af 10.09.2019 om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

Bekg. nr. 886 af 27.08.2019 om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber

Bekg. nr. 16 af 04.01.2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser

Bekg. nr. 1279 af 29.11.2017 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Bekg. nr. 1272 af 27.11.2017 om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation

Bekg. nr. 1305 af 28.11.2017  om ansvarshavende aktuar

Bekg. nr. 1774 af 16.12.2015 om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

Bekg. nr. 1723 af 16.12.2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Bekg. nr. 1117 af 17.09.2015 om lovvalg for visse forsikringsaftaler

Bekg. nr. 1313 af 08.12.2014 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekg. nr. 792 af 16.08.2005 om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs

Bekg. nr. 980 af 24.09.2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler

Vejledninger

Vejledning nr. 9120 af 14.02.2019 om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II

Vejledning nr. 10035 af 03.12.2018 om oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi i årsrapporter for forsikringsselskaber

Vejledning nr. 9359 af 24.06.2005 for forsikringsvirksomheder i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed

Links

Forsikringsankenævnet

Forsikringsoplysningen

Forsikringsguiden

Betænkninger

Bet. nr. 1423/2002: Forsikringsaftaleloven

Bet. nr. 1189/1990: Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring

Bet. nr. 758/1976: Forsikringskommissionens betænkning IV

Bet. nr. 737/1975: Forsikringskommissionens betænkning III (Bind 1) (Bind 2)

Bet. nr. 579/1970: Forsikringskommissionens betænkning II: Lovpligtig ulykkesforsikring

Bet. nr. 490/1968: Forsikringskommisionens betænkning I (Bilag)

Bet. nr. 184/1957: Lovgivningen om forsikringsvirksomhed

Bøger:

1905

1941

1948

1954

1965

1974

1992

1993

1994

1996

1997

1998

2000

2002

2007

2009

2013

2014

2015

2019

2020

1905

Bache: Brandforsikringsretten, 1. del, 1905

1941

Kristian Sindballe: Dansk Forsikringsret, Anden del, 1941, 349 sider, Gyldendal. Hele bogen kan læses her.

1948

Kristian Sindballe: Dansk Forsikringsret, Første del, 1948, 272 sider, Gyldendal. Hele bogen kan læses her.

1954

A. Drachmann Bentzon og Knud Christensen: Lov om forsikringsaftaler, 2. udg., 1954

1965

Jan Hellner: Försäkringsrätt, 2. udg., 1965.

1974

Andreas Arntzen: Forsikringsrett I, 1974, Oslo.

1992

Preben Lyngsø: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 4. udg., 1992, DJØF.

1993

Jørgen V. Flemmer: Reassurance, 1993, Forsikringsakademiet

1994

Michael S. Wiisbye (red): Forsikringsretlig- og erstatningsretlig domssamling, FED, 1. udg. 1. årg. udkom i 1994. 1.700 sider årligt, Forsikringshøjskolens Forlag

1996

Eigil Holm m. fl.: Forsikring i grundtræk, 1. udg., 1996, 141 sider, Forsikringshøjskolens Forlag

1997

Georg Lett og C.C. Munksgaard Nielsen: Forsikringsjura, 5. udg., 1997, 251 sider, Forsikringshøjskolens Forlag

Danica: Kvinder og økonomi, 1997. Kan bestilles hos Danica på tlf. 45 23 23 65. Koster 25 kr. Omtalt af Anne-Grethe Christensen i INSPI nr. 10/1997 p. 31-34.

1998

Jesper Hjetting og C.C. Munksgaard Nielsen: Personforsikringsjura, 5. udg., 1998, Forsikringshøjskolens Forlag. 4. udg. er anmeldt af Henning Broman i FM 1994.128-130, samt af Ivan Sørensen i UfR 1995 B.192.

Michael Holm, Christen Boye Jacobsen, C.C. Munksgaard Nielsen og Malene Stadil: Lov om forsikringsvirksomhed. En kommentar, 1 udg., 1998, 1047 sider, Forsikringshøjskolens Forlag. Anmeldt af Ivar Sørensen i UfR 1998 B.426.

Bertil Bengtsson: Försäkringsteknik och civilrätt, 1998, 200 sider, Norstedts Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1999 B.552-553.

2000

Jørgen Nørgaard i Formueretlige emner kap. 11. 3. udg., 2000, DJØF.

FEST - Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter 1:2000. Festskrift for FED. Forsikringshøjskolens Forlag. Anmeldt af Vibe Ulfbeck i UfR 2000 B.518.

2002

Lene Frilund, Morten Samuelsson og Pernille Skinnerup: Forsikringsmægleren, 2. udg., 2002, 338 sider, Forsikringshøjskolens Forlag. 1. udg. (Mæglerhåndbogen) er anmeldt af Ivan Sørensen i UfR 2001 B. 327-328.

2007

Helle Isager i Formueretlige emner kap. 12., 5. udg. 2007, DJØF.

2009

Morten Samuelsson: Forsikringsformidlingsloven - med kommentarer, i. udg., okt. 2009, 312 sider, Thomson Reuters (kan købes hos Karnov Group)

2013

Niels Schiersing: Reassurance 1 - Udvalgte juridiske emner i dansk (og skandinavisk) perspektiv, 1. udg., 160 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Rostock-Jensen i UfR 2014 B.17-18

2014

Ivan Sørensen: Forsikringsselskabers kontraheringspligt. I Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland, 1. udg., juni 2014. 110 sider, DJØF. Anmeldt af  Henning Jønsson i UfR 2014 B.343.

2015

Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg., aug. 2015, 879 sider, DJØF. 4. udg. er anmeldt af Michael S. Wiisbye i UfR 2007 B.213-214. 1. udg. er anmeldt af Jørgen Gawinetski i UfR 1994 B.48-49.

2019

Sonny Kristoffersen: Introduktion til forsikringsreglerne, 1. udg., april 2019, 360 sider, Hans Reitzels Forlag

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 10. udg., feb. 2019, 1.184 sider, DJØF. 3. udg., 1978, er anmeldt af Carsten Sommer i UfR 1978 B.309-312. 8. udg. er anmeldt af Ivan Sørensen i UfR 2004 B.72-73.

2020

Kåre Højerup og Anne-Marie Aagaard Tegldal: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1. udg., marts 2020, 770 sider., Karnov Group

Artikler:

1985

1991

1993

1995

1996

1997

2001

2002

2003

2004

2006

2008

2012

2016

2019

2020

1985

Thorkild Meedom i UfR 1985 B.208-212: Pantebrevsgarantier.

1991

Christian Ulrik Trolle i Justitia nr. 1/1991: Ansvarsgennembrud og identifikation.

Niels S. Vase i UfR 1991 B.7-14: Assurandør eller mægler - et dilemma. (Om forskelle i retsstillingen alt efter om forsikringsaftalen er indgået med en fastansat eller selvstændig forsikringssælger).

1993

Allan Phillip i UfR 1993 B.73-80: International forsikringsret - med særligt henblik på EF-forsikringsdirektivernes lovvalgsregler.

Preben Lyngsø i JUR 1993.31-36: Forsikringsdækning - og ret og retfærdighed.

1995

Preben Lyngsø i JUR 1995.241-249: Kontraktsfrihedens princip i forsikringsretten - et princip der står for fald?

Bjarne Florentsen og Michael Møller i JUR 1995.392-396: En kommentar til Kontraktsfrihedens princip i forsikringsretten - et princip der står for fald?

Claus Tønnesen i JUR 1995.411-414: To grundlæggende principper i forsikringsretten.

1996

Sonny Kristoffersen i UfR 1996 B.320-324: Grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed kontra almene hensyn.

1997

Niels S. Vase i UfR 1997 B.425-429: Forsikring af olieforureningsskader, den øjeblikkelige situation.

2001

Marianne Jybæk i ADV 2001.254-255: Forsikringsmarkedet efter den 11.september.

2002

Heidi Amsinck i Finansfokus nr. 3/2002 p. 12-12: Briterne kommer (Omhandler R&SA's interesse i at overtage TRYG)

2003

Jytte Arntzen og Jens Schilling Andersen i Finansfokus nr. 1/2003 p. 9-12: Økonomisk uro øger fokus på driften.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2003 p. 30-31: Forsikringsaftaleloven til servicecheck (Omhandler bet. nr. 1423/2002 om forsikringsaftaleloven)

Kim Sommer Jensen i R&R nr. 4/2003 p. 40-46: Insolvente forsikringsselskaber

2004

Niels Vase og Jørgen Gawinetski i ADV 2004.52: Rehab a/s. Et nyt forsikringsinitiativ om rehabilitering.

Anker Laden Andersen i ADV 2004.53-54: Det nye forsikringsinitiativ er ikke uden problemer.

Jørgen Gawinetski i ADV 2004.116: Rehab a/s. Replik om det nye forsikringsinitiativ.

Carsten Linder og Michael Randrup i INSPI nr. 1/2004 p. 30-32: Opbrud i forsikring - bliver der vindere og tabere i spillet?

Henrik Øe og Jens Røn i JUR 2004.256-269: Revision af forsikringsaftaleloven (Omhandler lov nr. 434 af 10.06.2003 om nye regler i forsikringsaftaleloven om begrundelsespligt, lempelsesregel ved afgivelse af urigtige oplysninger, præmiebetaling, vejledning om acontobetaling og direkte krav ved skadevolders konkurs m.v. samt ændring af rentesatsen i visse formueretlige love)

Anker Laden-Andersen i Lov & Ret nr. 7/2004 p. 4-7: Forsikringsbranchens lemmingeeffekt.

2006

Karsten Høj i ADV nr. 3/2006 p. 42: Ny portal for erstatnings- og forsikringsret.

2008

Julie Top Christensen og Asia Khan i Justitia nr. 5/2008 p. 53-95: Bevisreglers anvendelse i forsikringsretten.

2012

Carsten Sennels i JUR 2012.191-200: Mistænkelige forsikringssager

2016

Bent Kemplar og Peter Smith i R&R nr. 4/2016 p. 46-54: Forsikring af M&A-transaktioner - Warrant & Indemnity insurance

Peter Qvist i NTS nr. 1/2016 p.50-61: Forsikringsselskabers kapitalgrundlag og udstedelse af efterstillet gæld i henhold til solvens II-reglerne.

2019

Marie Dam Danielsen i R&R nr. 2/2019 p. 48-56: M&A forsikring - En praktisk guide

2020

Mette Gaardsted Frandsen og Nicolaj Nielsen i JUR nr. 3/2020 p. 101-111: Forbuddet mod diskrimination på grund af handicap i forsikringssager

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20