Auktionsloven

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer


I: Lovens område, §§ 1-2

II: Auktionslederes beskikkelse, vederlag, sikkerhedsstillelse m.m., §§ 3-9

III: Afholdelse af auktion m.m., §§ 10-18

IV: Andre bestemmelser, §§ 19-22


Lovændringer

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jf. lov nr. 132 af 16.04.1935, som ændret ved

§ 28 i lov nr. 286 af 18.06.1951 (Ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder som følge af straf).
§ 1 i lov nr. 139 af 25.05.1956 (Ændringer i lov om offentlig auktion ved auktionsledere) fra d. 01.07.1956.
§ 1 i lov nr. 115 af 31.03.1960 (Ændringer i auktionslederloven) fra et tidspunkt, der fastsættes ved kongelig anordning.
§ 6 i lov nr. 207 af 21.05.1969 (Ændring af forskellige lovbestemmelser om retsafgift m.v.) fra d. 01.10.1969.
§ 1 i lov nr. 254 af 04.06.1969 (Ændring af lov om offentlig auktion ved auktionsledere) fra d. 01.01.1970.
§ 2 i lov nr. 579 af 19.12.1969 (Ændring af forskellige lovbestemmelser med 21 års aldersgrænser) fra d. 01.01.1970.
§ 1 i lov nr. 162 af 17.03.1976 (Ændring af auktionslederloven) fra d. 01.07.1976.
§ 2 i lov nr. 291 af 08.06.1978 (Tvangsauktioner) fra d. 01.01.1979.

Nu lovbekg. nr. 191 af 09.04.1986, som ændret ved

§ 9 i lov nr. 385 af 22.05.1996 (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer) fra d. 01.01.1997.
§ 2 i lov nr. 1018 af 23.12.1998 (Ratifikation af Europarådskonventionen af 6. november 1997 om statsborgerret og ophævelse af krav om dansk indfødsret m.v.) fra d. 01.02.1999.I. Lovens område

§ 1. Frivillige offentlige auktioner skal, bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser, afholdes af auktionsledere, beskikkede af justitsministeren.

Stk. 2. Auktioner, der ifølge den hidtil gældende lovgivning kan afholdes uden fogedens mellemkomst, omfattes ikke af denne lovs bestemmelser.

Stk. 3. Frivillige offentlige auktioner over fast ejendom og registrerede skibe afholdes af fogeden i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Det samme gælder auktion over registrerede luftfartøjer.

§ 1, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 115 af 31.03.1960 fra et tidspunkt, der fastsættes ved kongelig anordning. Hidtidig formulering: Stk. 3. Frivillige offentlige auktioner over fast ejendom og registreringspligtige skibe afholdes i overensstemmelse med de hidtil gældende regler af fogeden.

§ 2. Tvangsauktion over løsøre bortset fra registrerede skibe og luftfartøjer, aktier, gældsbreve og andre fordringer kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder, der bekendtgør auktionen i overensstemmelse med retsplejelovens § 544, stk. 1, og § 545 og foretager auktionen i overensstemmelse med § 549, stk. 1, og § 550.

Stk. 2. For boers vedkommende træffes bestemmelsen om sådan henvisning af skifteretten eller bobestyreren.

§ 2, stk. 1 er ændret ved lov nr. 115 af 31.03.1960 fra et tidspunkt, der fastsættes ved kongelig anordning. Hidtidig formulering: Stk. 2. Tvangsauktion over løsøre bortset fra registreringspligtige skibe, aktier, gældsbreve og andre fordringer kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder, der bekendtgør auktionen i overensstemmelse med retsplejelovens § 544, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., og § 545 og foretager auktionen i overensstemmelse med §§ 549, stk. 1, og 550.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1 i lov nr. 254 af 04.06.1969 fra d. 01.01.1970. I § 2, stk. 1, ændres »§ 544, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 544, stk. 1«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 385 af 22.05.1996 fra d. 01.01.1997. I § 2, stk. 2, ændres »executor testamenti« til: »bobestyreren«.

II. Auktionslederes beskikkelse, vederlag, sikkerhedsstillelse m.m.

§ 3. Auktionsledere beskikkes af justitsministeren efter indstilling af fogeden.

Stk. 2. Beskikkelsen kan kun meddeles personer, der er fyldt 25 år og er vederhæftige.

Stk. 3. Beskikkelsen meddeles for et nærmere betegnet område, inden for hvilket auktionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

Stk. 4. Personer, der i henhold til lov nr. 527 af 15. december 1922 udøver auktionsvirksomhed i de sønderjyske landsdele, skal have ret til for det for dem fastsatte område at beskikkes som auktionsledere, såfremt andragende herom indgives til justitsministeriet inden den 1. oktober 1935.

Stk. 5. Justitsministeren kan tilbagekalde beskikkelsen efter forud indhentet erklæring fra fogeden.

§ 3, stk. 2 er ændret ved § 28 i lov nr. 286 af 18.06.1951. I § 3, stk. 2, udgår ordene »og uberygtede«.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1018 af 23.12.1998 fra d. 01.02.1999. I § 3, stk. 2, udgår »har dansk indfødsret,«.

§ 4. Justitsministeren fastsætter regler om vederlag til auktionslederen for afholdelse af auktion og om godtgørelse for udgifter i forbindelse med auktionens afholdelse.

Stk. 2. Det er en auktionsleder tilladt at virke som inkassator ved de af ham afholdte auktioner samt mod løsning af næringsbrev at drive virksomhed som auktionsholder i overensstemmelse med næringslovens regler.

§ 4, stk. 1, 2. pkt. er ophævet, og nyt 2. og 3. pkt. er indsat, ved § 1 i lov nr. 139 af 25.05.1956 fra d. 01.07.1956. Hidtidig formulering af 2. pkt.: For en aflyst auktion betales 10 Kr.
§ 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ophævet, og nyt 1.-3. pkt. er indsat, ved § 6.1 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. 3. pkt. bliver herefter 4. pkt. Hidtidig formulering af 1. og 2. pkt.: For afholdelse af auktion betales til auktionslederen af rekvirenten et vederlag svarende til ⅕ af den staten tilfaldende afgift for auktionen. Auktionslederens samlede vederlag for en auktion udgør dog mindst 35 kr.
§ 4, stk. 1 og 2 er ophævet, og nyt stk. 1 er indsat, ved § 1.1 i lov nr. 162 af 17.03.1976 fra d. 01.07.1976. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: § 4. For afholdelse af auktion tilkommer der auktionslederen et vederlag af rekvirenten på 1 pct. af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som køberen skal betale i henhold til auktionsvilkårene, dels af de forpligtelser, som køberen skal overtage uden for budsummen. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler. Auktionslederens samlede vederlag udgør dog mindst 50 kr. For en aflyst auktion betales 25 kr.
Stk. 2. Endvidere har auktionslederen krav på godtgørelse for udgifter efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler.

§ 4, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 162 af 17.03.1976 fra d. 01.07.1976. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »jfr. lov nr. 138 af 28. april 1931 §§ 53-56« til: »i overensstemmelse mednæringslovens regler«.

§ 5. Auktionslederen er pligtig at stille sikkerhed for sin eventuelle erstatningspligt over for rekvirenter og auktionskøbere.

Stk. 2. Nærmere regler om sikkerhedsstillelsens art og størrelse fastsættes af justitsministeren.

§ 5, stk. 1 er ophævet ved § 6.2 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering: Auktionslederen hæfter personlig over for statskassen for de denne tilkommende afgifter.
§ 5, stk. 2, der bliver stk. 1, er ændret ved § 6.3 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. I § 5, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår »for rettidig betaling af de statskassen tilkommende afgifter og«.
§ 5, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 6.4 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »efter forhandling med finansministeren«.

§ 6. Auktionslederen skal føre autoriserede bøger, jf. lov nr. 98 af 10. maj 1912.1)

Stk. 2. Endvidere skal han føre en af fogeden autoriseret auktionsbog, om hvis førelse justitsministeren fastsætter nærmere regler. Når auktionsbogen er udskrevet, skal den afleveres til fogeden.

§ 7. Auktionslederen er pligtig til selv eller ved en af fogeden autoriseret fuldmægtig at afholde auktionen. I tilfælde af auktionslederens eller dennes fuldmægtiges forfald kan der af fogeden undtagelsesvis meddeles en anden af vedkommende auktionsleder antagen person bemyndigelse til at afholde auktion. Auktionslederens stedfortrædere skal opfylde de i § 3, stk. 2, opstillede betingelser. Det er dog tilstrækkeligt, at den pågældende er myndig.

§ 7 er ændret ved § 2 i lov nr. 579 af 19.12.1969 fra d. 01.01.1970. I § 7, 3. pkt., ændres »dog at en alder af 21 år er tilstrækkelig« til: »Det er dog tilstrækkeligt, at den pågældende er myndig«.

§ 8. Auktionslederen er pligtig at give agt på, at der ikke foreligger omstændigheder, som tyder på manglende lovlig adkomst til det, der skal bortsælges ved auktion, ligesom han skal påse, at bortsalget ikke kommer i strid med næringslovgivningen eller andre lovregler.

Stk. 2. Nærmere regler til gennemførelse af dette påbud kan meddeles af justitsministeren.

Stk. 3. Bortset fra de i stk. 1 ommeldte tilfælde kan en auktionsleder kun nægte sin medvirken til bortsalg, når der ikke på forlangende stilles ham sikkerhed for samtlige omkostninger.

§ 9. Klager over en auktionsleder indgives til justitsministeren gennem fogeden.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrolforanstaltninger over for auktionsledere samt efter forhandling med ministeren for handel og industri om auktionsbekendtgørelse og reklamer m.v.


III. Afholdelse af auktion m.m.

§ 10. Snarest muligt efter modtagelsen af auktionsbegæringen berammer auktionslederen efter forhandling med rekvirenten tid og sted for auktionens afholdelse.

§ 11. Det beror på rekvirenten, hvorledes auktionen skal bekendtgøres, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal angive, om salgsgenstandene sælges for auktionsrekvirentens eller for anden mands regning.

Stk. 3. Ved auktioner, hvor salgsgenstandene angives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det i bekendtgørelsen udtrykkeligt fremhæves, hvis der ved auktionen også sælges genstande, som ikke hidrører fra de særlig angivne boer eller personer.

Stk. 4. I tilfælde, hvor salg ved offentlig auktion er foreskrevet i lovgivningen, skal auktionen bekendtgøres og auktionsvilkårene affattes efter de for tvangsauktion gældende regler, medmindre fogeden, hvem spørgsmålet kan forelægges, tillader afvigelse herfra.

§ 12. Til brug ved auktionen skal der udarbejdes et auktionskatalog, indeholdende auktionsvilkårene, der indføres straks efter titelbladet, og en fortegnelse i nummerorden over de genstande, der ønskes bortsolgt. Fortegnelsen kan suppleres under auktionen. På auktionen må ikke bortsælges genstande, der ikke optages i kataloget.

Stk. 2. Omfatter kataloget genstande hidrørende fra forskellige sælgere, skal dette tydeligt angives. Hvis salgsgenstandene opgives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det bestemt opgives, hvilke genstande der hidrører fra hvert enkelt navngivent bo eller person.

Stk. 3. Nærmere regler om auktionskatalogets indretning kan fastsættes af justitsministeren.

§ 13. Ved auktionens begyndelse oplæser auktionslederen auktionsvilkårene, som tillige skal opslås til almindelig efterretning på et iøjnefaldende sted i lokalet eller, hvis auktionen afholdes under åben himmel, da dér, hvor den holdes eller begyndes. Når dette er iagttaget, kan de på auktionen bydende ikke påberåbe sig uvidenhed om auktionsvilkårene. Genstandene skal så vidt muligt opråbes i den rækkefølge, i hvilken de er opført i kataloget, og under iagttagelse af reglerne i § 12, stk. 2.

Stk. 2. Auktionslederen afholder auktionen, jf. § 7, og påser, at den fremmes med behørig orden. For så vidt auktionslederen ikke tillige er inkassator, har inkassator ret til at foretage opråbet og meddele hammerslag. Auktionskataloget føres af auktionslederen personlig eller ved en anden under hans umiddelbare tilsyn.

Stk. 3. Der skal gives de mødende fornøden adgang til forud for eller under auktionen at gøre sig bekendt med de til salg stillede genstande.

Stk. 4. De enkelte salg sker ved, at hammerslag efter 3 gange gentaget opråb uden overbud gives til den højestbydende, eller hvis dennes bud på grund af hans manglende evne til at opfylde auktionsvilkårene forkastes, til den næsthøjestbydende og så fremdeles. Det kan stilles som betingelse for bortsalg, at køberen i det mindste har budt den pris, som auktionsrekvirenten forud for auktionen i en skriftlig meddelelse til auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg. Vil rekvirenten gøre brug af denne bestemmelse, må han oplyse, at den forlangte mindstepris ikke er opnået, og der må da ikke gives hammerslag. Rekvirenten bestemmer selv, hvorvidt han vil oplyse mindsteprisens størrelse. Når hammerslag er meddelt, er sælgeren bundet ved salget, for så vidt auktionskøberen på sin side opfylder vilkårene. Salg under forbehold af godkendelse efter hammerslagets meddelelse må ikke finde sted.

Stk. 5. Skønner auktionslederen, at der kan opnås et væsentlig højere bud på en ny auktion, kan han bestemme, at der skal afholdes en anden og sidste auktion.

Stk. 6. Nærmere regler om fremgangsmåden ved auktionen kan gives af justitsministeren.

§ 13, stk. 5 er indsat ved § 2 i lov nr. 291 af 08.06.1978 fra d. 01.01.1979. Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 14. En auktionsleder må ikke selv eller ved anden sælge egne ting eller købe eller byde på en auktion, som han eller nogen på hans vegne afholder.

§ 15. Det er en auktionsleder forbudt i tilknytning til en afholdt auktion at medvirke ved salg underhånden af en opråbt, men ikke ved auktionen solgt genstand eller at modtage vederlag i anledning af sådant salg.

§ 16. Auktionslederen afgør tvistigheder, der opstår vedrørende fremgangsmåden under en frivillig auktion. Fremsættes der i øvrigt indsigelser under denne, er auktionslederen ikke pligtig at tage hensyn til disse, medmindre vedkommende, efter at auktionslederen har nægtet at tage indsigelsen til følge, nedlægger protest til auktionsbogen mod auktionens fremme. Auktionen skal da i det omfang, protesten nødvendiggør dette, standses under forudsætning af, at vedkommende, for så vidt det forlanges af auktionslederen, uopholdelig stiller en af denne fastsat sikkerhed for standsningens følger. Auktionslederen tilstiller fogeden udskrift af auktionsbogen. Fogeden afgør, om protesten har været berettiget, og fastsætter i benægtende fald eventuel erstatning. Forhandlingerne for fogeden foregår efter reglerne i retsplejelovens kapitel 52.

Stk. 2. Fremsættes der under en i henhold til lovens § 2 afholdt tvangsauktion indsigelse over for auktionslederen, standses auktionen i fornødent omfang, uden at der i denne anledning kan kræves sikkerhedsstillelse. I øvrigt forholdes i overensstemmelse med reglerne i 1. stykke.

§ 17. For købesum og auktionsomkostninger haves udpantningsret.

§ 18. Udskrift af auktionsbog samt attestation af auktionsregning meddeles af auktionslederen mod et af justitsministeren fastsat vederlag, for så vidt han er i besiddelse af auktionsbogen eller auktionskataloget, ellers af fogeden.


IV. Andre bestemmelser

Overskriften til IV er ændret ved § 6.5 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. I overskriften til IV udgår »afregning af afgift«.
Kapitel IV og V er samlet til ét kapitel ved § 1.4 i lov nr. 162 af 17.03.1976 fra d. 01.07.1976. Hidtidige formuleringer: IV. Meddelelse til fogeden m.m.
V. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 19. (Ophævet).

§ 19 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 162 af 17.03.1976 fra d. 01.07.1976. Hidtidig formulering: § 19. Senest kl. 12 sidste søgnedag før auktionens afholdelse tilstiller auktionslederen fogeden i den retskreds, hvor auktionen agtes afholdt, Meddelelse om tid og sted for auktionen og oplysning om, hvorledes den har været bekendtgjort, bilagt med auktionsvilkår og angivelse af de genstande, der agtes solgt.

§ 20. Justitsministeren kan fastsætte regler om opbevaring af auktionskataloger og om katalogernes indsendelse til landsarkivet.

§ 20 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 207 af 21.05.1969 fra d. 01.10.1969. Hidtidig formulering: § 20. Senest en uge efter auktionens slutning indsender auktionslederen det sammentalte auktionskatalog med en af ham bekræftet udskrift af auktionsbogen til fogeden i den retskreds, hvor auktionen er afholdt.
Stk. 2. Fogeden foretager snarest muligt beregning af den statskassen tilkommende afgift. Auktionslederen er pligtig at give fogeden de oplysninger, som denne måtte finde nødvendige til afgiftens beregning, eventuelt ved personligt møde på fogedens kontor.
Stk. 3. Fogeden meddeler auktionskataloget påtegning om afgiftsberegningen, optager beløbet i afgiftsbogen og tilbagesender derefter kataloget til auktionslederen, som senest 8 dage efter modtagelsen skal indbetale afgiften til fogeden. Auktionslederen skal opbevare kataloget i 2 år.
Stk. 4. Yderligere regler kan fastsættes af justitsministeren.

§ 21. Den, som uhjemlet foretager offentlige auktioner, eller som i øvrigt overtræder denne lov eller de i medfør af den fastsatte bestemmelser, straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den almindelige lovgivning, med bøde.

Stk. 2. Bøderne tilfalder statskassen.

§ 22. Denne lov træder i kraft den 1. juni 1935. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte loven i kraft på Færøerne med de lempelser, som ifølge disse øers særegne forhold måtte findes hensigtsmæssige.

Stk. 2. Med hensyn til de auktioner, som er påbegyndt, men ikke tilendebragt inden lovens ikrafttræden, forholdes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Lov nr. 527 af 15. december 1922 om udøvelse af auktionatorvirksomhed i de sønderjyske landsdele ophæves fra den 1. oktober 1935 at regne.


Justitsministeriet, den 9. april 1986

Erik Ninn-Hansen

/ Jens Møller

Officielle noter

1) Lov nr. 98 af 10. maj 1912 er ophævet ved lov nr. 178 af 5. juni 1959.

Advokat Jørgen U. Grønborg