Bobestyrerbekendtgørelsen

NB: Gælder kun for boer, der er udleveret til behandling ved bobestyrer inden d. 02.07.2011. For andre boet gælder bekg. nr. 808 af 29.06.2011

Bekg. nr. 884 af 03.10.1996 om bobestyrere

Kapitel 1: Autorisation, §§ 1-8
Kapitel 2: Andre bobestyrere, §§ 9-10
Kapitel 3: Forsikringsforhold, §§ 11-17
Kapitel 4: Forvaltning og administration af midler tilhørende boer, §§ 18-23
Kapitel 5: Tilsyn, §§ 24-26
Kapitel 6: Andre bestemmelser, §§ 27-29

I medfør af § 11, stk. 3 og 4, i lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, fastsættes:


Kapitel 1: Autorisation

§ 1. Bobestyrere autoriseres af justitsministeren efter indstilling fra retskredsens dommer og vedkommende landsretspræsident. I Københavns byret og ved retterne i Århus, Odense, Ålborg og Roskilde afgives indstillingen af præsidenten og vedkommende landsretspræsident. Ved retter med administrationsordning afgives indstillingen af den administrerende dommer og vedkommende landsretspræsident.

Stk. 2. Autorisation som bobestyrer meddeles for en eller flere retskredse. Autorisation sker efter ansøgning. Opslag om antagelse af bobestyrere foretages af den stedlige dommer. 

§ 2. Autorisation kan meddeles advokater, som udøver advokatvirksomhed, og som ikke er fyldt 70 år.

Stk. 2. Autorisation kan betinges af, at indehaveren inden en nærmere fastsat frist gennemfører en efteruddannelse i dødsbobehandling.

Stk. 3. Autorisation meddeles indtil videre, medmindre særlige grunde gør sig gældende.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter indstilling fra dommeren bestemme, at et bobestyrerhverv skal opslås ledigt eller ophøre. Indstilling kan afgives hvert tredje år efter autorisationens meddelelse. Dommeren underretter bobestyreren om indstillingen.

Stk. 5. Autorisation som bobestyrer er personlig og kan ikke overdrages.

§ 3. Autorisation som bobestyrer medfører pligt til at behandle boer, som udleveres af skifteretten i den retskreds, hvor bobestyreren er autoriseret.

Stk. 2. Skifteretten kan, når der foreligger særlige grunde, efter anmodning fra bobestyreren fritage denne for behandlingen af et bo.

§ 4. Autorisation som bobestyrer bortfalder

1) 3 måneder efter, at justitsministeren har truffet bestemmelse efter § 2, stk. 4,
2) ved udløbet af en tidsbegrænset autorisation,
3) ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år,
4) ved ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed, eller
5) ved udløbet af en fastsat frist for gennemførelse af efteruddannelse, hvis uddannelsen ikke forinden er afsluttet.

§ 5. Justitsministeren kan tilbagekalde en autorisation, hvis

1) indehaveren i længere tid er fraværende på grund af sygdom,
2) indehaveren har tilsidesat sine pligter som bobestyrer væsentligt, eller
3) der foreligger andre særlige grunde.

Stk. 2. Dommeren underretter Justitsministeriet om forhold, der kan give anledning til, at autorisationen tilbagekaldes.

§ 6. En bobestyrer kan med en måneds varsel begære sig fritaget for hvervet som autoriseret bobestyrer. Begæringen om fritagelse indgives gennem dommeren til Justitsministeriet.

§ 7. Ved autorisationens ophør skal bobestyreren aflevere sin autorisation til Justitsministeriet, der underretter skifteretten i den retskreds, hvor den pågældende er autoriseret.

§ 8. Når autorisationen som bobestyrer ophører, skal bobestyreren straks aflevere aktiver og andet materiale, som tilhører uafsluttede boer, til skifteretten. Endvidere skal bobestyreren snarest aflægge regnskab for bestyrelsen af boerne. Det samme gælder, hvis bobestyreren afsættes efter dødsboskiftelovens § 41 eller fritages for hvervet som bobestyrer i et enkelt bo.

Stk. 2. Skifteretten kan bestemme, at en advokat behandler et bo færdigt, selv om autorisationen som bobestyrer er ophørt. Det samme gælder, hvis et bo genoptages.

Kapitel 2: Andre bobestyrere

§ 9. Inden skifteretten udleverer et bo til en bobestyrer, der ikke er autoriseret, skal vedkommende skriftligt afgive

1) erklæring om, at denne er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller samværgemål efter værgemålslovens § 7,
2) erklæring om, at denne ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, samt forevise en
3) straffeattest.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis bobestyreren er i virksomhed som advokat eller i øvrigt har et erhverv, der indebærer, at kravene i dødsboskiftelovens § 11, stk. 2, må anses for opfyldt. 

§ 10. Ophører hvervet som bobestyrer, inden bobehandlingen er afsluttet, finder § 8, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3: Forsikringsforhold

§ 11. Den sikkerhed, der skal stilles efter dødsboskiftelovens § 39, stk. 1, skal dække ethvert tab, som bobestyreren måtte påføre boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen, bortset fra tab som dækkes af ansvarsforsikringen.

Stk. 2. Størrelsen af den i stk. 1 nævnte sikkerhed fastsættes af skifteretten efter samråd med bobestyreren og under hensyn til boets forhold, herunder størrelsen af bruttoaktiverne. Sikkerhedens størrelse kan godkendes foreløbigt, indtil åbningsstatus er udarbejdet.

Stk. 3. Sikkerhed, der efter dødsboskiftelovens § 39, stk. 1, stilles på anden måde end ved tegning af en kautionsforsikring, skal godkendes af skifteretten, som tillige efter indstilling fra bobestyreren bestemmer, hvori sikkerheden skal bestå, samt hvorledes den skal anbringes og klausuleres. Bevis for, at sikkerheden er stillet, indsendes til skifteretten.

§ 12. Skifteretten kan til enhver tid forlange oplysninger om en advokats ansvarsforsikring, herunder forevisning af forsikringspolicen. Skifteretten kan under hensyn til boets karakter stille krav om, at der tegnes en individuel ansvarsforsikring.

Stk. 2. En bobestyrer, der er i virksomhed som advokat, skal straks underrette skifteretten, hvis ansvarsforsikringssummen for det løbende forsikringsår helt eller delvis udnyttes eller må påregnes udnyttet. Tilsvarende skal skifteretten underrettes, hvis forsikringssummen nedsættes, eller forsikringen ophører.

§ 13. Skifteretten kan for advokater, der er autoriseret som bobestyrere i retskredsen, bestemme, at den enkelte bobestyrer skal tegne en kautionsforsikring, der omfatter boer, som udleveres til den pågældende i kraft af autorisationen, når det enkelte bos bruttoaktiver ikke overstiger en af skifteretten fastsat værdi. Forsikringssummen fastsættes af skifteretten, og præmien fordeles forholdsmæssigt på de enkelte boer.

Stk. 2. Overstiger bruttoaktiverne i et bo den grænse, der er fastsat af skifteretten, stilles sikkerheden for hele boet efter § 11.

§ 14. En bobestyrer, der ikke er i virksomhed som advokat, skal tegne en ansvarsforsikring, der dækker det ansvar, denne måtte ifalde for formueskade, som påføres boet eller andre ved simpel uagtsom handling eller undladelse, når tabet skyldes forsikringstagerens virke som bobestyrer. Policen skal godkendes af skifteretten. Forsikringssummen kan fastsættes foreløbigt, indtil åbningsstatus foreligger.

§ 15. Policerne for kautionsforsikringer skal udformes således, at forsikringen ikke kan ændres eller opsiges uden skifterettens samtykke. Det samme gælder for individuelle ansvarsforsikringer, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Forsikringsselskabet underretter skifteretten med mindst en måneds varsel, hvis forsikringen ophører på grund af misligholdelse. Policerne opbevares i skifteretten.

Stk. 2. Er en individuel ansvarsforsikring tegnet således, at den udløber med et forsikringsårs udgang, skal bobestyreren senest 14 dage før forsikringsårets udgang meddele skifteretten, om forsikringen forventes fornyet. Senest 14 dage efter forsikringsårets udgang skal bobestyreren fremsende dokumentation for, at forsikringen er fornyet.

§ 16. Bobestyreren skal straks underrette skifteretten , såfremt behovet for forsikringsdækning eller sikkerhedsstillelse ændrer sig.

§ 17. Bestemmelse om ophør af forsikringsdækning og frigivelse af sikkerhedsstillelse træffes af skifteretten, når det godtgøres, at samtlige i boet interesserede samt det offentlige for afgifternes vedkommende er fyldestgjort for deres krav.

Stk. 2. Efter frigivelsen sender skifteretten de i § 15, stk. 1, nævnte policer til forsikringsselskabet.

Kapitel 4: Forvaltning og administration af midler tilhørende boer

§ 18. Bobestyrere skal forvalte og administrere boernes midler på den for boerne bedst mulige måde.

§ 19. Advokater, der virker som bobestyrere, er i deres behandling af midler tilhørende boer underlagt bogføringsloven og Advokatrådets vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som godkendt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 127, med de tilføjelser som følger af bestemmelserne i dette kapitel.

§ 20. Bobestyrere, som ikke er advokater, skal med hensyn til boregnskaber og bogføring iagttage god regnskabs- og bogføringsskik.

§ 21. For hvert bo oprettes en eller flere konti i et pengeinstitut. Er bobestyreren advokat, oprettes kontoen eller kontiene i bobestyrerens navn med vedtegning om boets navn. Andre bobestyrere opretter konto eller konti i boets navn.

Stk. 2. Samtlige kontante midler tilhørende et bo skal indestå på en eller flere af de i stk. 1 nævnte konti. Det skal af en oversigt hos bobestyreren fremgå, hvilke konti der er knyttet til det enkelte bo.

Stk. 3. Boets værdipapirer skal enten noteres på boets navn eller anbringes i åbent depot i et pengeinstitut.

§ 22. Bobestyreren skal i sit bogholderi for hvert bo føre en særlig konto. På kontoen skal samtlige regnskabsmæssige transaktioner i boet, herunder alle ind- og udbetalinger, alle rentetilskrivninger og alle overførsler, registreres. Registreringerne skal henvise til nummeret på det kasse- eller regnskabsbilag, der ligger til grund for registreringen. Kontoen skal endvidere indeholde en saldo, som viser bobestyrerens øjeblikkelige tilsvar over for boet.

Stk. 2. Kasse- og regnskabsbilag opbevares samlet for hvert bo i original eller kopi.  

§ 23. I forbindelse med udarbejdelse af boopgørelse foretages særskilt og fortløbende nummerering af kasse- og regnskabsbilag.

Kapitel 5: Tilsyn 

§ 24. Tilsynet med bobestyreres forvaltning af boer og med boernes beholdninger og værdipapirer føres af den skifteret, der har udleveret boet.

Stk. 2. Skifteretten kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, herunder samtlige kasse- og regnskabsbilag.

§ 25. Skifteretten udtager stikprøvevis boer til eftersyn. Ved eftersynet skal det påses, at boets midler er til stede, og at midlerne forvaltes og administreres i overensstemmelse med reglerne i dødsboskifteloven og i denne bekendtgørelse. Endvidere påses, at bobestyreren fremmer boets behandling.

Stk. 2. Skifteretten kan foretage eftersynet på bobestyrerens kontor eller pålægge bobestyreren at møde i skifteretten med de i § 24, stk. 2, nævnte dokumenter.

Stk. 3. Bobestyreren skal meddele skifteretten enhver oplysning, som retten måtte ønske i forbindelse med eftersynet.

§ 26. Hvis skifteretten formoder, at der foreligger uregelmæssigheder, kan skifteretten give bobestyreren pålæg efter dødsboskiftelovens § 54, stk. 2, eller om fornødent tage skridt til at afsætte bobestyreren i medfør af dødsboskiftelovens § 41.

Kapitel 6: Andre bestemmelser

§ 27. Bobestyreren afleverer boopgørelsen og de dertil hørende bilag, herunder bobestyrerens meddelelser efter dødsboskiftelovens § 45, til skifteretten. Boopgørelsen og bilagene opbevares af skifteretten.

§ 28. Overtrædelse af § 12, stk. 2, og § 16 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den, der uden at være autoriseret bobestyrer betegner sig som sådan, eller anvender en betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Justitsministeriet, den 3. oktober 1996

Bjørn Westh

                                                                                                                                                                                                                                                                                   / Marianne Samuelsson

Advokat Jørgen U. Grønborg