Bekendtgørelse om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998

Ophævet fra d. 01.01.2010 ved bekg. nr. 1185 af 04.12.2009

Bekg. nr. 302 af 02.05.2000.

I medfør af § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 294 af 29. april 2000, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), der før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter i overensstemmelse med de dengang gældende regler for oprettelse af selvpensioneringskonti, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 683 af 18. september 1998 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti.

Stk. 2. Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan overføres til et andet pengeinstitut omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

§ 2. På en selvpensioneringskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr.
Stk. 2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen inden det aftalte udbetalingstidspunkt eller det tidligst mulige udbetalingstidspunkt, jf. § 3, stk. 1 og 2, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 3. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 2, stk. 2, kan tidligst hæves 15 år efter kontoens oprettelse og først på et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år, jf. dog stk. 3-4.
Stk. 2. Indtil det aftalte udbetalingstidspunkt kan indeståendet på selvpensioneringskontoen, herunder tilskrevne renter, udbytter m.v., jf. § 2, stk. 2, ikke overdrages til eje eller pant, jf. dog § 4. Er intet udbetalingstidspunkt aftalt, finder 1. pkt. anvendelse indtil det tidligst mulige udbetalingstidspunkt efter stk. 1.
Stk. 3. Uanset stk. 1 kan indeståendet på en selvpensioneringskonto hæves, hvis kontohaveren inden bindingsperiodens udløb bliver varigt uarbejdsdygtig eller rammes af en livstruende sygdom som nævnt i bekendtgørelse nr. 311 af 4. maj 2000 om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.
Stk. 4. Afgår kontohaveren ved døden før bindingsperiodens udløb, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

§ 4. Uanset § 3, stk. 2, kan indeståendet på en selvpensioneringskonto helt eller delvis udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning anses den modtagende ægtefælle ved anvendelsen af § 3 som kontohaver vedrørende den udloddede del af selvpensioneringskontoen.

§ 5. Uanset § 3 kan indeståendet på en selvpensioneringskonto hæves, hvis det udgør mindre end 500 kr.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. maj 2000. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 969 af 16. december 1998 om børneopsparingskonti ophæves.1)

Skatteministeriet, den 2. maj 2000

Ole Stavad

/Carsten Vesterø Jensen

Advokat Jørgen U. Grønborg