Cirkulære om etablering af liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. iht. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Cirk. nr. 28 af 20/02/1998

Indledning.

Efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, er skatteministeren bemyndiget til at bevilge boafgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer mv. til offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.

I tilknytning til TSS-cirkulære 1997-24 af 5/8-1997 om Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser institutioner mv. samt religiøse samfund etableres nu mulighed for optagelse i dette liste-cirkulære med markering som godkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk.2.

Optagelse i cirkulæret som godkendt i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2. efter forhåndsansøgning.

TSS-cirkulære nr. 1997-24 indeholder en særlig liste over institutioner mv., som opfyldte betingelserne for godkendelse i henhold til LL § 8A i året 1995, men som ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bestemmelse.

Placering på denne særlige liste i cirkulæret har ingen skatte- eller afgiftsmæssige virkninger.

Institutionerne mv. på denne særlige liste og andre institutioner med almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt formål, der allerede har modtaget en konkret boafgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk.2, kan nu søge om optagelse i et kommende cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Fremgangsmåde og betingelser.

Disse institutioner mv. på den særlige liste i TSS-cirkulære 1997-24 kan indsende anmodning om optagelse i cirkulæret som godkendt som almenvelgørende eller på anden måde almennyttig i relation til boafgiftslovens § 3, stk. 2, til Told- og Skatteregion Nærum nu uden at afvente en konkret arvemæssig erhvervelse. Disse institutioner mv. har som hidtil godkendte i henhold til LL. § 8A haft automatisk boafgiftsfritagelse og har mistet godkendelsen p.gr.a. kriterier i henhold til LL. § 8A, som ikke anvendes ved vurderingen efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Andre almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner m.v., der allerede har opnået en boafgiftsfritagelse, kan tilsvarende ansøge Told- og skatteregion Nærum om optagelse i cirkulæret som godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, uden at afvente en konkret arveerhvervelse. Ansøgningen må være vedlagt kopi af den meddelte boafgiftsfritagelse samt den dagældende fundats eller vedtægt og kopi af den nugældende fundats eller vedtægt, såfremt den afviger fra den førnævnte.

Told- og skatteregionen kan som betingelse for optagelse på listen over godkendte institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2, i liste-cirkulæret stille krav om, at institutionen mv. for at forblive på listen årligt indsender sit års- regnskab til institutionens told- og skatteregion og giver denne meddelelse om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter mv.

Ansøgning i andre tilfælde.

Andre institutioner m.v. kan i forbindelse med en konkret arveerhvervelse ansøge om boafgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, som almenvelgørende eller iøvrigt almennyttig institution, og kan i denne forbindelse anmode om at blive optaget på det førstkommende cirkulære over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde , foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til LL. § 8A, § 12, stk. 1, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2. Ansøgningen indsendes til Told- og Skatteregion Nærum, der behandler anmodninger om boafgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, i første instans.

Told- og skatteregionen kan som betingelse for optagelse på listen over godkendte institutioner mv. i.h.t. til boafgiftslovens § 3, stk. 2, i cirkulæret stille krav om, at institutionen mv. for at forblive på listen årligt indsender sit års- årsregnskab til institutionens told- og skatteregion og giver denne meddelelse om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter mv.

Told- og Skattestyrelsen, den 20. februar 1998

Frantz Howitz

/Kim Lohse

Advokat Jørgen U. Grønborg