Cirkulæreskrivelse af 14.06.2000 om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse

Til ministerier og styrelser m.fl. og til pensionsberegnende myndigheder inden for det statslige tjenestemandspensionsområde mv., statsamterne og Københavns Overpræsidium

Denne cirkulæreskrivelse knytter sig til lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse nr. 102 af 14. marts 1941, som ændret ved lov nr. 268 af 14. juli 1951, lov nr. 261 af 4. juni 1969 og lov nr. 250 af 25. april 1990.

1. Notering cirkulæreskrivelse bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse

Retten til enkepension berøres ikke af separation men bortfalder ved skilsmisse, jf. ovennævnte lov.

Hustruen kan dog bevare retten til enkepension ved skilsmisse under forudsætning af,

- at ægteskabet har varet mindst 5 år, og

- at det er pålagt manden at betale underholdsbidrag, og

- at det ikke er aftalt i skilsmissevilkårene, at hustruen ikke skal bevare retten til enkepension, jf. enkepensionsloven.

Retten til enkepension skal noteres hos den pensionsberegnende myndighed.

Underholdsbidraget kan enten være fastsat af overøvrigheden eller aftalt mellem parterne. Det forudsættes dog, at der er tale om en reel bidragspligt, jf. nedenfor under pkt. 2. og 3.

2. Underholdsbidrag fastsat af overøvrigheden

Som hovedregel er det i skilsmissebevillinger og –domme overladt til overøvrigheden (statsamtet) at fastsætte størrelsen af bidraget. I sådanne tilfælde kan retten til enkepension noteres, uanset om der for tiden ikke er fastsat noget bidrag.

3. Underholdsbidrag fastsat ved aftale mellem parterne

Hvis underholdsbidragets størrelse alene beror på en aftale mellem parterne, er det en forudsætning for notering af enkepensionsret, at bidraget har en sådan størrelse, at aftalen indebærer en reel bidragsforpligtelse for den fraskilte mand.

I sager, hvor størrelsen af bidraget er aftalt mellem parterne, og hvor skilsmissebevillingen eller –dommen er dateret den 1. oktober 2000 eller senere, skal bidraget udgøre mindst 800 kr. månedlig for, at der kan noteres ret til enkepension.

I sager, hvor skilsmissebevillingen eller –dommen er dateret efter den 31. oktober 1986 men før den 1. oktober 2000 skal underholdsbidraget udgøre mindst 400 kr. månedligt for, at enkepensionsret kan noteres.

I sager, hvor skilsmissebevillingen eller –dommen er dateret før den 1. november 1986 skal underholdsbidraget udgøre mindst 1.200 kr. årligt.

Kravet om en minimumsgrænse er i sin tid indført efter drøftelser med Rigsrevisionen og på baggrund af en række domme om omgåelse af enkepensionslovens bestemmelse om bidragsbetaling.

Finansministeriet (Personalestyrelsen) vil periodevis justere minimumsgrænsen og udsende ny meddelelse, når beløbet forhøjes.

4. Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål i sager om tjenestemænd m.fl. på det statslige område vedrørende lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse forudsættes forelagt Personalestyrelsen.

Tvivlsspørgsmål kan bl.a. opstå, hvis der er tale om en kombination af aftalte og fastsatte vilkår.

5. Denne cirkulæreskrivelse ophæver Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 29. februar 1988 om notering af bevarelse af ret til enkepension ved skilsmisse.

Finansministeriet

Personalestyrelsen

Den 14. juni 2000

/Hans Jørgen Langfrits

Advokat Jørgen U. Grønborg