Ejerlejlighedsloven af 1966

Lov om ejerlejligheder er fra d. 01.07.2020 afløst af lov om ejerlejligheder.


Lovændringer

Lov nr. 199 af 08.06.1966 om ejerlejligheder, jfr. lovbekg. nr. 647 af 25.07.1995

Som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1048 af 11.12.1996,
§ 6 i lov nr. 382 af 10.06.1997,
§ 8 i lov nr. 970 af 17. 12.1997
§ 10 i lov nr. 1090 af 17.12.2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri.
§ 2 i lov nr. 1235 af 27.12.2003 (Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer) fra d. 01.01.2004
§ 2 i lov nr. 485 af 09.06.2004 (Forsøg med salg af almene familieboliger) fra d. 01.01.2005
§ 1 i lov nr. 488 af 09.06.2004 (Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger). Fra d. 07.07.2004
§ 5 i lov nr. 330 af 18.05.2005 (Nyetablering af selvejende almene ungdomsboliginstitutioner m.v.) Fra d. 01.07.2005.
§ 3 i lov nr. 412 af 01.06.2005 (Oplysningspligt m.v. ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse og straf for salg af andelsboliger til overpris m.v.). I kraft d. 01.09.2005

Nu lovbekg. nr. 53 af 30.01.2006, som ændret ved

§ 107 i lov nr. 90 af 31.01.2007 (Lov om friplejeboliger) fra d. 01.02.2007.
§ 4 i lov nr. 490 af 12.06.2009 (Styring og finansiering af den almene boligsektor) fra d. 01.01.2010.

Nu lovbekg. nr. 1713 af 16.12.2010, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 80 af 24.01.2017 (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.). Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§ 5 i lov nr. 389 af 26.04.2017 (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling) fra d. 01.05.2017.
§ 18 i lov nr. 688 af 08.06.2017 (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) fra d. 01.01.2018.

Lov om ejerlejligheder er fra d. 01.07.2020 afløst af lov om ejerlejligheder.


§ 1. Denne lov finder anvendelse på lejligheder, der ejes særskilt (ejerlejligheder).

Stk. 2. Reglerne om ejerlejligheder finder tilsvarende anvendelse på butikker, kontorer, lagerrum, værelser til beboelse og andre særskilt afgrænsede husrum.

§ 2. Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør m.v. efter et fordelingstal, der fastsættes som en brøkdel. Er fordelingstal ikke fastsat, er lejlighederne ligestillede.

Stk. 2. Til lejligheden hører i samme forhold rettigheder og forpligtelser for ejeren som deltager i et samtlige ejere omfattende fællesskab (ejerforening).

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede rettigheder og forpligtelser kan ikke adskilles fra ejendomsretten til lejligheden.

Stk. 4. En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979.

Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke for almene boligorganisationer, jf. kapitel 1 i lov om almene boliger m.v.

§ 2, stk. 5 er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 2.1 i lov nr. 485 af 09.06.2004

§ 3. Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i ejerlejligheder, og kun, når en landinspektør attesterer, at udstykning ikke er mulig. Ved ejendomme forstås bestemte faste ejendomme i tinglysningslovens forstand. 1. pkt. er ikke til hinder for, at flere selvstændige lejligheder udlægges som én ejerlejlighed.

§ 3, 2. og 3. pkt. er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.1 i lov nr. 488 af 09.06.2004

§ 4. Hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom og er identificeret ved eget identifikationsnummer.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om tinglysning af rettigheder over ejerlejligheder fastsættes af justitsministeren.

§ 4, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 80 af 24.01.2017. I § 4, stk. 1, indsættes efter »ejendom«: »og er identificeret ved eget identifikationsnummer«. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4 a. Oprettelse af ejerlejligheder sker ved Geodatastyrelsens registrering af ejendommens opdeling i ejerlejligheder i matriklen eller i Geodatastyrelsens register over bygninger på forstranden eller på søterritoriet i øvrigt. Geodatastyrelsen registrerer endvidere ændringer af ejerlejligheder, herunder videreopdeling.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Der foreligger dokumentation som fastsat i medfør af stk. 5 for overholdelse af lovens bestemmelser om opdeling i eller ændring af ejerlejligheder.

2) Opdelingen eller ændringen kan tinglyses.

3) Der foreligger oplysninger m.v., som efter regler fastsat i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering er nødvendige for registreringen.

Stk. 3. Er betingelserne for registrering i stk. 2, nr. 1 og 3, opfyldt, underretter Geodatastyrelsen Tinglysningsretten om den påtænkte oprettelse eller ændring. Tinglysningsretten indfører oprettelsen eller ændringen foreløbigt i tingbogen, hvis ikke tinglyste rettigheder er til hinder herfor.

Stk. 4. Når oprettelsen eller ændringen er indført foreløbigt i tingbogen, registrerer Geodatastyrelsen umiddelbart herefter opdelingen eller ændringen i matriklen. Tinglysningsretten indfører umiddelbart herefter oprettelsen eller ændringen endeligt i tingbogen.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om registrering efter stk. 1, herunder om krav til dokumentation, form, formater m.v., og om, at en landinspektør med beskikkelse skal afgive eller attestere oplysninger i forbindelse med dokumentationen. Ministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur m.v.

§ 4 a er indsat ved § 6.2 i lov nr. 80 af 24.01.2017. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4 b. Geodatastyrelsen kan kun nægte at foretage registrering efter § 4 a, stk. 1, hvis

1) betingelserne i § 4 a, stk. 2, ikke er opfyldt eller

2) Geodatastyrelsen ikke har modtaget gebyr, der er krævet forudbetalt efter § 47, stk. 1, 2. pkt., i lov om udstykning og anden registrering i matriklen samt om registrering af bygninger på forstranden eller på søterritoriet i øvrigt.

Stk. 2. Geodatastyrelsens afgørelser efter stk. 1 og § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 4 b er indsat ved § 6.2 i lov nr. 80 af 24.01.2017. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 5. Ejerforeningen kan i en husorden fastsætte almindelige ordensregler.

Stk. 2. Ejeren skal give adgang til sin lejlighed, når dette er nødvendigt af hensyn til eftersyn og reparationer.

§ 6. Fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v., udredes indbyrdes af de enkelte ejere efter det i § 2, stk. 1, nævnte forhold.

Stk. 2. Medfører foranstaltninger, som en ejer har foretaget i sin lejlighed, forøgelse af de i stk. 1 nævnte udgifter, påhviler det ham at betale merudgiften.

§ 7. De nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i en af økonomi- og erhvervsministeren udarbejdet normalvedtægt, som finder anvendelse, medmindre andet er vedtaget og tinglyst. For ejerforeninger, som omfatter almene afdelinger, jf. kapitel 1 i lov om almene boliger m.v., og som er etableret ved salg efter kapitel 5 a i samme lov, eller ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager efter § 10, stk. 3 eller 6, udarbejdes en særlig normalvedtægt.

§ 7 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 2.2 i lov nr. 485 af 09.06.2004. Formulering indtil da: § 7. De nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i en af boligministeren udarbejdet normalvedtægt, som finder anvendelse, medmindre andet er vedtaget og tinglyst.
§ 7 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 330 af 18.05.2005 fra d. 01.07.2005: Nyt led indsat : eller ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager efter § 10, stk. 3 eller 6,

§ 7 a. Beslutninger om indretning af tagboliger på fællesejendom ved indretning af eksisterende tagetager eller ved påbygning af yderligere etager træffes på generalforsamlingen ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter bestemmelsen i stk. 1 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal.

§ 7 a er indsat fra d. 01.01.2003 ved § 10 i lov nr. 1090 af 17.12.2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri.
§7 a, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.2 i
lov nr. 488 af 09.06.2004: I § 7 a, stk. 1, indsættes efter »fællesejendom « : »ved indretning af eksisterende tagetager eller ved påbygning af yderligere etager «.

§ 8. Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.

§ 9. Ved overdragelse af en ejerlejlighed skal overdrageren inden aftalens indgåelse gøre erhververen bekendt med en opstilling over lejlighedens og ejerforeningens finansiering og driftsudgifter samt, ved overdragelse af nyopførte ejerlejligheder, med en beregning af de udgifter, opførelsen har medført.

§ 10. Loven anvendes på:

1. Bygninger, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
2. Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i litra a-e og bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i.

a. Hver enkelt beboelseslejligheds etageareal som ejerlejlighed udgør mindst 26 kvm.
b. Lejligheden omfatter et køkken på mindst 7 kvm nettoetageareal eller et køkken, der er indrettet i henhold til byggetilladelse meddelt inden 25. marts 1977. Arealkravet anses dog for opfyldt, hvis mere end 4/5 af bygningens beboelseslejligheder hver for sig opfylder kravet og det tillige er opfyldt i gennemsnit for samtlige beboelseslejligheder. Har beboerne adgang til kollektiv bespisning i beboerrestaurant i bebyggelsen, kan en kogeniche i et lokale på mindst 3 kvm nettoetageareal erstatte kravet om et køkken.
c. Lejligheden omfatter et badeværelse på mindst 2,5 kvm nettoetageareal eller et badeværelse på mindst 1,8 kvm nettoetageareal, der er indrettet i henhold til byggetilladelse meddelt inden 25. marts 1977.
d. Lejligheden er forsynet med el og dens køkken og badeværelse med indlagt koldt og varmt vand og afløb for spildevand. Lejligheden skal indeholde mindst 1 wc-rum, og dette skal være forsynet med håndvask.
e. Lejlighedens opvarmning sker fra et fælles varmeanlæg i eller uden for bygningen eller ved gas eller el i samtlige beboelsesrum.
f. Det totale varmetab for beboelseslejligheder skal være nedbragt til et niveau, der svarer til kravene i Bygningsreglementet af 1972. Boligministeren fastsætter nærmere regler herom.
g. Efter gennemførelse af fornødne arbejder til opfyldelse af kravene i litra f er der foretaget tilpasning hertil ved indregulering og justering af bygningens varme- og fyringsanlæg.
h. Bygningen opfylder uanset alder de krav, der er stillet i medfør af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
i. Ingen af bygningens beboelsesrum er ved ombygning gjort uhensigtsmæssige med hensyn til størrelse og udformning i forhold til de pågældende beboelsesrums hidtidige naturlige anvendelse.

3. Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, jfr. dog § 27 i lov om bygningsfredning.
4. Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse.
5. Bygninger, der lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning.
6. Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger, når kommunalbestyrelsen attesterer, at en del af bygningen indrettes til boliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger m.v. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen udgøre een samlet ejerlejlighed.
7. Bygninger, der er kondemneret i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om byfornyelse, lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere lov om boligtilsyn, når kommunalbestyrelsen attesterer, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregisteret indrettes til ungdomsboliger, der har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller til almene ungdomsboliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v., og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre een samlet ejerlejlighed.

Stk. 2. Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, kan opdeles i ejerlejligheder, såfremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager. Alle beboelseslejligheder i bygningen skal benyttes til helårsbeboelse. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre bygningen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3. 1.-3. pkt. gælder også for bygninger på ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966

Stk. 3. Bygninger, hvor der efter den 1. juli 2004 etableres nye tagboliger som almene boliger, kan opdeles i ejerlejligheder. Opdeling kan ske, når de nye boliger etableres i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager og bygningen helt eller delvis anvendes til privat udlejning til beboelse. Boligerne og eventuelle lokaler til andet end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 og det almene beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Ejerlejligheden bestående af boligerne og eventuelle lokaler til andet end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 kan ikke videreopdeles.

Stk. 4. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer, som indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, og som hverken er omfattet af stk. 5-9, kan kun opdeles, hvis hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.

Stk. 5. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan endvidere opdeles, når der er indgået aftale om salg af en bolig efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. Opdelingen skal ske løbende, således at boligerne udlægges som selvstændige ejerlejligheder i takt med, at de bliver solgt. Det samme gælder eventuelle andre særskilt afgrænsede husrum i afdelingen. Dog kan opdelingen ske således, at hver bolig og hvert særskilte husrum i øvrigt udlægges som selvstændige ejerlejligheder ved det første salg eller ved senere salg, hvis boligorganisationen vurderer, at denne opdelingsmåde er mest hensigtsmæssig. Beslutning herom skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, hvis der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed.

Stk. 7. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger og boligerne anvendes til privat udlejning. Boligerne skal benyttes til helårsbeboelse. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne kan ikke videreopdeles.

Stk. 8. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger og hver bolig udgør én ejerlejlighed. Boligerne skal benyttes til helårsbeboelse. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed.

Stk. 9. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening. Boligerne skal benyttes til helårsbeboelse. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Ejerlejligheden bestående af hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom kan videre­op­deles efter reglerne i stk. 5. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne kan ikke videreopdeles.

Stk. 10. Ejendomme, hvor der af transport-, bygnings- og boligministeren er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen, og som ikke er omfattet af en af de øvrige bestemmelser i denne paragraf, kan opdeles i ejerlejligheder, hvis friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne og det til boligerne knyttede serviceareal efter opdelingen udgør én ejerlejlighed. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis boligerne med sædvanlige fællesfaciliteter og servicearealet hver for sig udgør én ejerlejlighed. Andre boliger eller lokaler til andet end beboelse på ejendommen skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre opdeling eller videreopdeling i ejerlejligheder kan ske efter en af de øvrige bestemmelser i denne paragraf.

Stk. 11. Loven anvendes ikke på:

1. Landbrugsejendomme, jfr. lov om landbrugsejendomme.
2. Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v., og indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne. Opdeling kan dog ske, hvis hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør een ejerlejlighed. Denne ejerlejlighed kan ikke videreopdeles. Opdeling kan desuden ske, hvis der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, som ikke kan videreopdeles.
3. Ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 12. Ejerlejligheder kan videreopdeles, medmindre andet er bestemt. Det er en betingelse for videreopdeling af ejerlejligheder i bygninger, som er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, og som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 3, at en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt lejlighed til beboelse efter videreopdelingen opfylder de i stk. 1, nr. 2, litra a-f, nævnte krav. 2. pkt. finder ikke anvendelse ved videreopdeling af ejerlejligheder indeholdende ældreboliger etableret efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, ungdomsboliger etableret efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- og boligbyggerilovgivning og almene boliger.

Stk. 13. I bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder, finder stk. 3 og 6, tilsvarende anvendelse ved etablering af en ny ejerlejlighed indeholdende tagboliger som almene boliger.

§ 10, stk. 1, nr. 7 er ændret fra d. 01.01.2004 ved lov nr. 1235 af 27.12.2003: I § 10, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »i henhold til «: »lov om byfornyelse og udvikling af byer, «.
§ 10, stk. 4-6 er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 2.3 i lov nr. 485 af 09.06.2004.
§ 10, stk. 7 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 2.4 i lov nr. 485 af 09.06.2004:
I § 10, stk. 4, der bliver stk. 7, ophæves nr. 2. Nr. 3 bliver herefter nr. 2.
§ 10, stk. 9 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 2.5 i lov nr. 485 af 09.06.2004: I § 10, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 4, nr. 2, 4. og 5. pkt.,« til: »6«.
§ 10, stk. 1, nr. 6, 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2004
ved § 1.3 i
lov nr. 488 af 09.06.2004: I § 10, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., udgår »hver for sig «.
§ 10, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret fra d. 01.07.2004
ved § 1.4 i lov nr. 488 af 09.06.2004: § 10, stk. 1, nr. 6 og 7, indsættes som 3. pkt. : »Denne ejerlejlighed kan ikke videreopdeles. «
§ 10, stk. 2 og 3 er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.5 i lov nr. 488 af 09.06.2004: Har virkning for bygninger, der efter den 1. juli 2004 får byggetilladelse til indretning af beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage, i en eller flere nye etager eller i tidligere erhvervslokaler.
§ 10, stk. 7, nr. 2, 4. og 5. pkt. er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.6 i lov nr. 488 af 09.06.2004.
§ 10, stk. 7, nr. 3, er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.7 i lov nr. 488 af 09.06.2004: I § 10, stk. 2, nr. 3, der bliver stk. 4, nr. 3, indsættes efter »andelsboligforeninger « : », jf. dog stk. 2 «.
§ 10, stk. 8 er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.8 i lov nr. 488 af 09.06.2004. Tidligere formulering: Stk. 8. Videreopdeling af ejerlejligheder i bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, og som lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning, kan ske, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt lejlighed til beboelse efter videreopdelingen opfylder de i stk. 1, nr. 2, litra a-f, nævnte krav. En sådan attestation er dog ikke en betingelse for videreopdeling af bygninger, som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3. Videreopdeling kan kun ske af ejerlejligheder med højst 2 beboelseslejligheder.
§ 10, stk. 9 er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.9 i lov nr. 488 af 09.06.2004
§ 10, stk.2, 4. pkt. er indsat ved § 2.32. i lov nr. 412 af 01.06.2005 fra d. 01.09.2005.
§ 10, stk. 7 og 8 er indsat ved § 107.1 i lov nr. 90 af 31.01.2007 fra d. 01.02.2007. Stk. 7-9 bliver herefter stk. 9-11.
§ 10, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 490 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »hverken er omfattet af stk. 5 eller 6« til: »ikke er omfattet af stk. 5-9«.
§ 10, stk. 7-9 er indsat ved § 4.2 i lov nr. 490 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 10, stk. 10 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 490 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010. I § 10, stk. 7, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 11«.
§ 10, stk. 11 er ændret ved § 4.4 i lov nr. 490 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010. I § 10, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7« til: »stk. 10« og »Stk. 7« til: »Stk. 10«.
§ 10, stk. 1 er ændret ved §§ 5.1 og 5.2 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. § 10, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og § 10, stk. 1, nr. 7, 3. pkt., ophæves. Hidtidig formulering begge steder: Denne ejerlejlighed kan ikke videreopdeles.
§ 10, stk. 3 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. I § 10, stk. 3, 1. pkt., udgår », jf. 2. og 3. pkt«, og i 3. pkt. udgår », som ikke kan videreopdeles«.
§ 10, stk. 3, 4. pkt. er indsat ved § 5.4 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017.
§ 10, stk. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 5.5 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Denne ejerlejlighed kan kun videreopdeles efter reglerne i stk. 5.
§ 10, stk. 5, 6. pkt. er ophævet ved § 5.6 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Hidtidig formulering af 6. pkt.: Ejerlejligheder tilhørende almene boligorganisationer kan videreopdeles efter reglerne i 2.-5. pkt., når der er indgået aftale om salg efter førnævnte kapitel 5 a af en bolig beliggende i ejerlejligheden.
§ 10, stk. 6, 3. og 4. pkt. er ophævet ved § 5.7 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Hidtidig formulering af 3. og 4. pkt.: Ejerlejligheden bestående af hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom kan videreopdeles efter reglerne i stk. 5. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne kan ikke videreopdeles.
§ 10, stk. 7 og 9 er ændret ved §§ 5.8 og 5.10 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. § 10, stk. 7, 4. pkt., og § 10, stk. 9, 4. pkt., ophæves. Hidtidig formulering begge steder: Ejerlejligheden bestående af hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom kan videreopdeles efter stk. 5.
§ 10, stk. 8, 4. pkt. er ophævet ved § 5.9 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Hidtidig formulering: Ejerlejlighederne kan videreopdeles efter stk. 5.
§ 10, stk. 10 er ændret ved § 5.11 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Hidtidig formulering: Stk. 10. Ejendomme, hvor der af socialministeren er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen, og som ikke er omfattet af en af de øvrige bestemmelser i § 10, kan opdeles i ejerlejligheder, hvis friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne og det til boligerne knyttede serviceareal efter opdelingen udgør én ejerlejlighed, jf. dog stk. 11. Ejerlejligheden kan ikke videreopdeles. Andre boliger eller lokaler til andet end beboelse på ejendommen skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre opdeling eller videreopdeling i ejerlejligheder kan ske efter en af de øvrige bestemmelser i § 10.
§ 10, stk. 11 er ophævet ved § 5.12 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017. Stk. 12-14 bliver herefter stk. 11-13. Hidtidig formulering: Stk. 11. Friplejeboliger omfattet af stk. 10 og friplejeboliger, som ikke er omfattet af nogen af de øvrige bestemmelser i § 10, kan dog opdeles i ejerlejligheder således, at friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne udgør én ejerlejlighed og det til boligerne knyttede serviceareal udgør én anden ejerlejlighed. De to ejerlejligheder kan ikke videreopdeles. Stk. 10, 3. pkt., finder anvendelse.
§ 10, stk. 13, 3. pkt., der bliver stk. 12, 3. pkt., er indsat ved § 5.13 i lov nr. 389 af 26.04.2017 fra d. 01.05.2017.

§ 10 a. Ejendomme, hvor en landinspektør med beskikkelse attesterer, at de på ejendommen beliggende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31. december 2003, kan opdeles i ejerlejligheder, der skal benyttes til helårsbeboelse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Der skal på opdelingstidspunktet være ledige erhvervslokaler. Lokalerne må ikke være blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, medmindre opsigelsen skyldes lejerens misligholdelse.

2) I de ledige erhvervslokaler skal der kunne etableres mindst det samme antal beboelseslejligheder, som var registreret i BBR i samtlige bygninger på ejendommen den 31. december 2003.

3) De nye beboelseslejligheder skal hver være på mindst 85 m² bruttoetageareal. Lejlighedernes tinglyste areal skal dog mindst være på 75 m².

Stk. 2. Er flere ejendomme registreret under samme ejendomsnummer i BBR den 31. december 2003, er dette ikke til hinder for, at ejeren opdeler disse i ejerlejligheder, hvis en eller flere af ejendommene hver for sig opfylder betingelserne efter stk. 1.

Stk. 3. Når ejendommen er opdelt efter stk. 1, kan ejeren, hvis der senere bliver lokaler, som den 31. december 2003 anvendtes til andet end beboelse, ledige i bygningerne, indrette nye beboelseslejligheder, som hver opfylder kravene i stk. 1, nr. 3. Lokalerne må ikke være blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, medmindre opsigelsen skyldes lejerens misligholdelse.

Stk. 4. De beboelseslejligheder, som var registreret i bygningerne den 31. december 2003, kan ikke overdrages som selvstændige ejerlejligheder, før der er etableret nye beboelseslejligheder efter stk. 1, og før en landinspektør med beskikkelse har attesteret, at hver enkelt lejlighed opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f og i, nævnte krav.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens gennemførelse.

§ 10 a er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.10 i lov nr. 488 af 09.06.2004

§ 10 b. På samtlige ejerlejligheder i bygninger, som opdeles efter § 10, stk. 2, og § 10 a, skal der tinglyses deklaration om, at beboelseslejlighederne skal anvendes til helårsbeboelse. Deklarationen skal være tinglyst senest ved første ibrugtagning af ejerlejlighederne efter opdelingens gennemførelse. Deklarationen skal, for så vidt angår de nyetablerede beboelseslejligheder, tinglyses med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger. «

§ 10 b er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.10 i lov nr. 488 af 09.06.2004

§ 11. (Ophævet).

§ 12. (Ophævet).

§ 13. (Ophævet).

§ 14. (Ophævet).

§ 15. (Ophævet).

§ 16. Med bøde straffes den, der tilbyder en lejer af hus eller husrum, som efter lejemålets indgåelse er omdannet til en ejerlejlighed, at erhverve det lejede som ejerlejlighed uden samtidig hermed skriftligt at oplyse lejeren om, at han har beskyttelse mod opsigelse i medfør af § 84, litra d, i lov om leje.

Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den ejer, som selv benytter eller lader andre benytte boligen i strid med den deklaration, som er tinglyst efter § 10 b.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16, stk. 2 og 3 er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.11 i lov nr. 488 af 09.06.2004

§ 16 a. Betinger sælgeren af en ejerlejlighed til beboelse sig en pris, der er væsentligt højere end lejlighedens værdi, kan køberen forlange prisen nedsat til et sådant beløb, som af boligretten skønnes rimeligt. Ved afgørelsen heraf vil der navnlig være at tage hensyn til ejerlejlighedens beliggenhed, størrelse, udstyr, kvalitet, tilstand, prioritetsforhold, ansættelse til ejendomsværdi efter ejendomsvurderingsloven, og øvrige forhold, sammenholdt med et sådant prisniveau, som må antages at ville være almindeligt gældende i kommunen for tilsvarende lejligheder, såfremt der fandtes en passende boligreserve, og der således var rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel efter de enkelte kategorier af ældre og nye lejligheder.

Stk. 2. Køberen kan ikke gyldigt give afkald på sin ret efter stk. 1. Forbehold fra sælgerens side om handelens tilbagegang, hvis prisen nedsættes efter stk. 1, er uden virkning, medmindre retten på grund af særlige omstændigheder skønner det ubilligt, om køberen skulle kunne fastholde handelen.

Stk. 3. Køberens adgang til at forlange prisen nedsat forældes i løbet af et halvt år fra tinglysning af endeligt skøde.

§ 16 a, stk. 1 er ændret ved § 18.1 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 16 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om vurdering af landets faste ejendomme« til: »ejendomsvurderingsloven«.

§ 17. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1966.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 195 af 18. maj 1977 indeholder i §§ 2-4 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 3

Uanset reglerne i ejerlejlighedslovens § 10, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, som affattet ved § 1, nr. 1-7, i denne lov, kan opdelingen i ejerlejligheder anmeldes til tinglysningsdommeren inden udgangen af marts måned 1978, såfremt ejeren inden 25. marts 1977 havde opnået byggetilladelse til herpå sigtende bygningsændringer, eller såfremt ejeren inden 25. marts 1977 havde anmodet en landinspektør om den til opdeling i ejerlejligheder fornødne attestation.

Stk. 2. Reglerne i § 11, stk. 2-5, i ejerlejlighedsloven, som affattet ved denne lov, finder ikke anvendelse for ejere, når opdeling sker efter stk. 1, eller for ejere, der inden 25. marts 1977 har søgt byggetilladelse med henblik på iværksættelse af bygningsændringer til opfyldelse af kravene i den hidtil gældende ejerlejlighedslovs § 10, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Ejerlejlighedslovens § 12, stk. 2, som affattet ved denne lov, finder ikke anvendelse på arbejder, til hvis udførelse der er opnået byggetilladelse inden 25. marts 1977.

§ 4

I ejendomme med flere end 8 beboelseslejligheder kan opdeling i ejerlejligheder anmeldes til tinglysningsdommeren, uden at ejeren på ny skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, såfremt ejendommen efter de hidtil gældende regler i ejerlejlighedslovens § 12, stk. 2, § 14, stk. 3 eller 5, eller § 15, stk. 1, 2 eller 3, kunne opdeles i ejerlejligheder den 25. marts 1977. I øvrigt finder § 3 anvendelse.

Stk. 2. Udløber lejerfristen efter 25. marts 1977, kan ejeren ikke gøre gældende, at han har erhvervet ret til at opdele ejendommen i ejerlejligheder. I disse tilfælde og i tilfælde, hvor ejerfrister udløber efter 25. marts 1977, kan ejeren, uanset den hidtidige regel i ejerlejlighedslovens § 11, stk. 3, på ny tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis.

Stk. 3. Reglerne i § 11, stk. 2-5, i ejerlejlighedsloven, som affattet ved denne lov, finder ikke anvendelse for ejere, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Ejendomme med 6-8 lejligheder skal ikke tilbydes lejere til overtagelse på andelsbasis, når opdeling anmeldes efter § 3.

Lov nr. 240 af 8. juni 1979 indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven1) træder i kraft 1. januar 1980.


Lov nr. 461 af 19. november 1979 indeholder i §§ 2 og 3 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven2) træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 3

Opdeling efter de før lovens ikrafttræden gældende regler vil dog kunne ske, når en landinspektør over for tinglysningsdommeren attesterer, at ejeren inden 5. november 1979 havde anmodet en landinspektør om den til opdeling af ejerlejligheder fornødne attestation. Det er yderligere en betingelse, at ejeren inden 5. november 1979 fysisk på ejendommen har iværksat arbejder, der eventuelt er fornødne til opfyldelse af de hidtil gældende krav i lovens § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f.

Stk. 2. Landinspektøren skal inden udgangen af november måned 1979 til kommunalbestyrelsen indlevere en fortegnelse over de anmodninger over opdelinger efter § 10, stk. 1, nr. 2, som over for ham er fremsat rettidigt efter stk. 1. Anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder skal indeholde en attestation om, at ejendommen er optaget på landinspektørens fortegnelse efter 1. punktum.

Stk. 3. Ejeren skal inden udgangen af november måned 1979 over for kommunalbestyrelsen erklære, at iværksættelse af arbejder er sket som nævnt i stk. 1. Anmeldelsen om opdeling i ejerlejligheder skal indeholde en attestation fra kommunalbestyrelsen af, at ejeren har afgivet erklæring som nævnt i 1. punktum.

Stk. 4. For ejendomme med flere end 5 beboelseslejligheder er det yderligere en betingelse, at lejernes acceptfrist som nævnt i den hidtil gældende § 14, stk. 3, er udløbet inden den 5. november 1979, eller flere end 2/3 af lejerne inden dette tidspunkt har tilkendegivet, at de ikke ønsker at overtage ejendommen på andelsbasis.

Stk. 5. Tilbud, som er fremsat til lejerne i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i §§ 11-14, falder bort, såfremt den i § 14, stk. 3, nævnte frist udløber den 5. november 1979 eller senere.

Lov nr. 236 af 26. maj 1982 indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven3) træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Lov nr. 298 af 4. juni 1986 indeholder i §§ 2 og 3 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven4) træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Opdeling efter de før lovens ikrafttræden gældende regler vil dog kunne ske, når en landinspektør over for tinglysningsdommeren attesterer, at ejeren inden 15. maj 1986 havde anmodet en landinspektør om den til opdeling i ejerlejligheder fornødne attestation. Det er yderligere en betingelse, at ejeren inden 15. maj 1986 fysisk på ejendommen har iværksat arbejder, der eventuelt er fornødne til opfyldelse af kravene i lovens § 10, stk. 1, nr. 2, litra a - f.

Lov nr. 379 af 10. juni 1987 indeholder i § 7 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7

Loven5) træder i kraft den 1. juli 1987, dog træder § 1, nr. 6 og 9, først i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 81-83 a i lov om boligbyggeri bevarer deres gyldighed for så vidt angår byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte inden udgangen af 1987.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, stk. 4, i lov om indeksregulerede realkreditlån bevarer sin gyldighed for så vidt angår byggeri, hvortil der i henhold til § 81 i lov om boligbyggeri er givet tilsagn om rentebedrag inden udgangen af 1987.

Lov nr. 138 af 7. marts 1990 indeholder i § 20 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 20

Loven6) træder i kraft den 1. april 1991. Dog træder § 18 i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2. Lov nr. 43 af 20. februar 1969 om bortfald af hartkorn og matrikelskyld ophæves.

Lov nr. 229 af 13. april 1991 indeholder i § 4, stk. 2, følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Lovens § 37) træder i kraft den 15. april 1991.

Lov nr. 1048 af 11. december 1996 indeholder i § 18 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18

Loven8) træder i kraft den 1. januar 1997.

Lov nr. 382 af 10. juni 1997 indeholder i § 10, stk. 1, følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Loven9) træder i kraft den 1. januar 1998.

Lov nr. 970 af 17. december 1997 indeholder i § 9 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven10) træder i kraft den 1. januar 1998. § 1, nr. 11, 13-16, 18-21, 23-29 og 59, § 3, nr. 10, samt § 5, nr. 2, træder dog først i kraft den 1. juli 1998.

Lov nr. 1090 af 17. december 2002 indeholder i § 5, stk. 1, følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5.

Loven11) træder i kraft den 1. januar 2003.

Lov nr. 1235 af 27. december 2003 indeholder i § 9, stk. 1, følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven12) træder i kraft den 1. januar 2004.

Lov nr. 485 af 9. juni 2004 indeholder i § 6, stk. 1, følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven13) træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2.

Lov nr. 488 af 9. juni 2004 indeholder i § 7 følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 7

Loven14) træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. § 1, nr. 5 og 10, § 5, nr. 1 og § 6, nr. 1, har virkning for bygninger, der efter den 1. juli 2004 får byggetilladelse til indretning af beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage, i en eller flere nye etager eller i tidligere erhvervslokaler.

Stk. 3. Indretning af boliger i nypåbyggede etager, jf. §§ 5 og 6, i ejendomme, som fortsat er omfattet af overgangsordningen i henhold til § 4, stk. 6, i lov nr. 419 af 1. juni 1994 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om individuel boligstøtte, medfører ingen ændringer i udgangspunktet for overgangsforløbet for den enkelte ejendom efter ovennævnte overgangsordning.

Lov nr. 330 af 18. maj 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven15) træder i kraft den 1. juli 2005.

Lov nr. 412 af 1. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven16) træder i kraft den 1. september 2005.

Lov nr. 490 af 12. juni 2009 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Finn Lauritzen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2, stk. 4, § 10, stk. 1, nr. 2, litra f, § 10, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 2, nr. 1, § 10, stk. 3, § 15, stk. 1 og §§ 16 og 16 a og trådte i kraft den 1. januar 1980.

2) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 2, § 10, stk. 1, nr. 5 og §§ 11-15 og trådte i kraft den 20. november 1979.

3) Lovændringen vedrører § 10, stk. 3, og trådte i kraft den 3. juni 1982.

4) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., og trådte i kraft den 14. juni 1986.

5) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 6.

6) Lovændringen vedrører § 3, § 10, stk. 1, nr. 7, og § 10, stk. 2, nr. 2, og trådte i kraft den 1. april 1991.

7) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 7, og trådte i kraft den 15. juni 1991.

8) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 6 og 7, og § 10, stk. 2, nr. 2, 1. pkt.

9) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 7.

10) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 6 og 7, og § 10, stk. 2, nr. 2, 1. pkt.

11) Lovændringen vedrører § 7 a.

12) Lovændringen vedrører § 10, stk. 1, nr. 7.

13) Lovændringen vedrører § 2, § 7 og § 10.

14) Lovændringen vedrører § 3, § 7 a, stk. 1, § 10, § 10 a, § 10 b og § 16, stk. 2 og 3.

15) Lovændringen vedrører § 7, 2. pkt.

16) Lovændringen vedrører § 10, stk. 2.

Kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20