Hittegodsloven

Lovændringer


Lovændringer

Lovbekg. nr. 591 af 01.09.1986 om hittegods

Som ændret ved

§ 1 i lov nr. 100 af 17.02.1998 (Lov om ændring af hittegodsloven) fra d. 01.07.1998
§ 23 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 733 af 09.07.2009, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1245 af 18.12.2012 (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 11 i lov nr. 736 af 25.06.2014 (Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.) fra d. 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 879 af 04.07.2014, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 124 af 30.01.2021 (Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023) fra d. 01.02.2021.


§ 1. Hittegods skal snarest muligt afleveres til politiet, medmindre finderen ved, hvem ejeren er, og straks tilbageleverer det til denne.

Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesparker, forretninger, offentlige transportmidler og lufthavne og på hoteller og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, særlig værdifulde smykker og andre værdifulde genstande, herunder bl.a. elektronik, dyre beklædningsgenstande og lign., skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods skal opbevares af institutionen, forretningen m.v. i mindst 30 dage. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når ejeren henvender sig til institutionen, forretningen m.v. og godtgør sin ret inden udløbet af de 30 dage. Den pågældende institution, forretning m.v. har ret til at bortsælge, bortgive, destruere eller tage hittegodset i brug, hvis ejeren ikke har henvendt sig inden udløbet af de 30 dage.

§ 1, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998.
§ 1, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 124 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. Hidtidig formulering: Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger, offentlige befordringsmidler og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods kan opbevares af institutionen, forretningen m.v. i indtil 30 dage. Er hittegodset ikke udleveret til ejeren inden 30 dages forløb, skal det straks afleveres til politiet.
§ 1, stk. 3 er ophævet ved § 3.2 i lov nr. 124 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Politiet kan tillade, at de i stk. 2 nævnte institutioner, forretninger m.v. opbevarer andet hittegods end penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende i indtil 3 måneder, hvis institutionen opbevarer hittegodset på betryggende måde og fører en fortegnelse over det med oplysning om, hvor, hvornår og af hvem det er fundet.

§ 2. Er politiet i stand til at fastslå, hvem hittegodset tilhører, tilsiges ejeren til at afhente det. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at politiet kan udlevere hittegods på anden måde.

Stk. 2. Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde.

Stk. 3. Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere egnede medier, medmindre dette på grund af det fundnes art eller værdi skønnes unyttigt.

§ 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998.
§ 2, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998. I § 2, stk. 3, indsættes efter »art« : »eller værdi«.
§ 2, stk. 3 er ændret ved § 11.1 i
lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 2, stk. 3, ændres »af de på stedet mest udbredte dagblade« til: »egnede medier«.

§ 3. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når han melder sig og godtgør sin ret, inden det er bortsolgt, og når han betaler findeløn og de i anledning af fundet påløbne omkostninger.

§ 4. Melder ejeren sig ikke inden udløbet af 3 måneder regnet fra hittegodsets indlevering til politiet og afhenter det fundne, bortsælges det ved politiets foranstaltning ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion. Hittegodscykler og -knallerter kan dog bortsælges ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 2. Hittegods, der er af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 3. En offentligt tilgængelig internetauktion skal afholdes i overensstemmelse med udbyderens almindelige auktionsvilkår.

Stk. 4. Auktionslederen eller udbyderen af internetauktionen kan træffe bestemmelse om, at hittegods, som forgæves er forsøgt bortsolgt ved auktionssalg i overensstemmelse med denne lov, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål.

§ 4, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998.
§ 4, stk. 2 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1245 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2013. I § 4, stk. 2, udgår »værdiløst eller«.
§ 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 11.2 i
lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »offentlig auktion«: »eller offentligt tilgængelig internetauktion«.
§ 4, stk. 3 og 4 er indsat ved § 11.3 i lov nr. 736 af 25.06.2014
fra d. 01.07.2014.

§ 5. Er hittegodset udsat for hurtig fordærvelse, eller ville opbevaring af det i øvrigt medføre en væsentlig værdiforringelse eller være forbundet med uforholdsmæssig store omkostninger, kan det bortsælges straks, og salget kan da ske på anden måde end ved auktion.

Stk. 2. Ejeren har i disse tilfælde, når han melder sig inden udløbet af den i § 4, stk. 1, 1. pkt., fastsatte frist, krav på salgssummen med fradrag af findeløn og omkostninger.

§ 5, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998. I § 5, stk. 2, ændres »§ 4« til: »§ 4, stk. 1, 1. pkt.,»

§ 6. Tilbageleveres hittegodset af politiet til ejeren, eller får han i det i § 5 nævnte tilfælde salgssummen for hittegodset udbetalt, fastsætter politidirektøren en findeløn under hensyntagen til hittegodsets art og værdi, findestedet og de nærmere omstændigheder ved fundet.

Stk. 2. Der fastsættes i almindelighed kun findeløn, når hittegodsets anslåede værdi udgør mindst 200 kr.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte beløbsgrænse reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Stk. 4. Justitsministeren bekendtgør reguleringer, når der som følge af bestemmelsen i stk. 3 sker ændringer i det i stk. 2 nævnte beløb.

§ 6, stk. 2-4 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998.
§ 6, stk. 1 er ændret ved § 23.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 6, stk. 1, ændres »politimesteren – i København politidirektøren –« til: »politidirektøren«.
§ 6, stk. 2-4 er ophævet ved § 3.2 i lov nr. 1245 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 2. Der fastsættes i almindelighed kun findeløn, når hittegodsets anslåede værdi udgør mindst 200 kr.
Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte beløbsgrænse reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.
Stk. 4.
Justitsministeren bekendtgør reguleringer, når der som følge af bestemmelsen i stk. 3 sker ændringer i det i stk. 2 nævnte beløb.

§ 7. Hvis ejeren ikke afhenter det fundne inden udløbet af de i § 4, stk. 1 fastsatte frister eller dog inden det fundnes bortsalg efter fristens udløb, tilfalder der finderen en tredjedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne. Resten tilfalder statskassen.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af beløbet efter stk. 1 til finderen.

§ 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998. I § 7, 1. pkt., ændres »den i § 4 fastsatte frist« til: »de i § 4, stk. 1, fastsatte frister«.
§ 7, stk. 2 er indsat ved § 11.4 i
lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 7 a. Lovens §§ 2-7 finder ikke anvendelse på hittegods med en af politiet anslået værdi på under 500 kr.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om hittegods omfattet af stk. 1.

§ 7 a er indsat ved § 3.3 i lov nr. 1245 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2013.

§ 8. Justitsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

§ 9. Bestemmelserne om glemte eller tabte genstande i lov om DSB 1) eller administrative forskrifter herom udstedt i medfør af loven berøres ikke af denne lov. Tilsvarende gælder, for så vidt angår bestemmelserne om danefæ m.v. i museumsloven og bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov om mark- og vejfred.

§ 9 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 100 af 17.02.1998 fra d. 01.07.1998. Hidtidig formulering: § 9. Denne lov berører ikke bestemmelserne vedrørende glemte eller tabte genstande i § 71 i statsbaneloven nr. 336 af 27. juni 1946 og i § 11 i politianordning nr. 571 af 31. december 1947 for jernbaner under privatdrift. Ejheller berøres bestemmelserne om danefæ i Danske Lov 5-9-3 samt forordning af 22. marts 1737 og plakat af 7. august 1752 eller bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov nr. 53 af 25. marts 1872 om mark- og vejfred.

§ 10. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. juli 1952.

Stk. 2. Fra lovens ikrafttræden ophæves patent af 28. september 1767 vedrørende hittegods, der findes i København, og plakaterne af 8. juni 1811 og 5. december 1812 vedrørende hittegods, der findes henholdsvis i købstæderne og på landet.

Justitsministeriet, den 9. juli 2009

Brian Mikkelsen

/ Kira Gandrup

Officielle noter

1) Lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 6. august 1996, er ophævet ved § 30, stk. 2, i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed m.v., der trådte i kraft den 21. maj 1998. § 50 i lov om DSB (om glemte og tabte genstande) er ikke videreført i lov om jernbanevirksomhed m.v.Advokat Jørgen U. Grønborg