L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

§ 1

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1116 af 29. december 1999, § 102 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 3 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 27 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«, og »efterlevendes« ændres til: »længstlevendes«.

2. I § 11, stk. 2, ændres »En ved testamente indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og som«.

3. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler for bobestyreres autorisation, herunder om tidsbegrænsning af autorisationer, om deres virksomhed, salær, sikkerhedsstillelse, ansvarsforsikring, forvaltning af dødsboets midler og om tilsyn med beholdninger og værdipapirer.«

4. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Taler særlige grunde derfor, kan skifteretten udpege en midlertidig bobestyrer, der ikke er autoriseret.«

5. § 14 affattes således:

»§ 14. Legater skal opfyldes, når fristen for anmeldelse af krav, jf. § 81, stk. 3, nr. 2, er udløbet, og boet utvivlsomt er solvent og har tilstrækkelige likvide midler. Legater skal dog senest opfyldes samtidig med, at boets øvrige aktiver deles mellem arvingerne.«

6. § 16, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. § 16, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skifteværgen kan få nødvendige udlæg dækket og, i den udstrækning det er rimeligt, et vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af skifteretten, betales af den arving, der er under skifteværgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af statskassen.«

8. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om udlæg og vederlag som nævnt i stk. 3.«

9. § 18, stk. 1, affattes således:

»Overstiger værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver, retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke 25.000 kr., udlægges boets aktiver uden skiftebehandling efter reglerne i dette kapitel.«

10. I § 19, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »til«: »af boets midler«.

11. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skifteretten skal i forbindelse med boets udlevering give skriftlig meddelelse til legatarer om deres ret.«

12. § 25, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Arvingerne skal senest 6 måneder efter dødsdagen, dog senest 2 måneder efter boets udlevering, indgive en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.«

13. I § 25, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, kan forlange at blive gjort bekendt med opgørelsen.«

14. I § 30, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »indlevering af«: »åbningsstatus eller«.

15. § 32 affattes således:

»§ 32. Boopgørelsen indsendes senest 15 måneder efter dødsdagen i to eksemplarer til skifteretten, som videresender et eksemplar af opgørelsen til told- og skatteforvaltningen. I henvisningsboer, jf. § 2, indsendes boopgørelsen dog senest 15 måneder fra henvisningsdagen. Begge eksemplarer af opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger.«

16. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »arvinger«: »eller legatarer«.

17. § 33, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

18. I § 33, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, kan forlange at blive gjort bekendt med opgørelsen.«

19. § 34, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) der ikke i boet er legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som skal svare bo- eller tillægsboafgift.«

20. I § 34, stk. 2, ændres »§ 25, stk. 4-6« til: »§ 25, stk. 3-6«.

21. I § 37, stk. 1, indsættes efter »autoriseret bobestyrer«: », jf. dog stk. 3«.

22. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ønsker den længstlevende ægtefælle, at en bestemt autoriseret bobestyrer behandler ægtefællernes fællesbo og tidligere skilsmissesæreje, udpeger skifteretten i almindelighed denne. I andre tilfælde udpeger skifteretten i almindelighed den autoriserede bobestyrer, som arvingerne ønsker.«

23. I § 37 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ønsker den længstlevende ægtefælle og de øvrige arvinger en bestemt bobestyrer, der ikke er autoriseret, kan skifteretten udpege den pågældende, hvis særlige grunde taler derfor.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

24. I § 37, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

25. I § 37, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

26. § 38, stk. 1, nr. 5 og 6, affattes således:

»5) arvingerne straks eller senere ønsker boet behandlet ved en anden bobestyrer, der er autoriseret, eller, hvis særlige grunde taler derfor, en bobestyrer, der ikke er autoriseret, og afgørende grunde taler imod at lade boet behandle ved den indsatte bobestyrer, eller

6) den længstlevende ægtefælle bestemmer, at ægtefællernes fællesbo og tidligere skilsmissesæreje skal behandles af en anden autoriseret bobestyrer eller, hvis særlige grunde taler derfor, og de øvrige arvinger er enige heri, en bobestyrer, der ikke er autoriseret.«

27. I § 38, stk. 4, ændres »de foranstående regler« til: »reglerne i § 37«.

28. I § 39, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Skifteretten kan bestemme, at udgiften til en særskilt ansvarsforsikring skal afholdes som boudgift.«

29. I § 40 ændres »§ 70, stk. 2« til: »§ 70 a«.

30. § 41 ophæves.

31. I § 42 indsættes som 3. pkt.:

»Skifteretsattesten skal indeholde oplysning om afdødes personnummer.«

32. I § 44, stk. 2, indsættes efter »vurdering«: », som kan indhentes af bobestyreren eller efter reglerne i kapitel 26«.

33. I § 47 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bobestyreren skal på det første møde, og når der i øvrigt er anledning dertil, skriftligt oplyse arvingerne om, hvordan salæret beregnes, og om muligt den forventede størrelse heraf. Bobestyreren skal endvidere oplyse om, hvilke øvrige omkostninger der må forventes.«

34. § 50 affattes således:

»§ 50. En autoriseret bobestyrer kan, hvor særlige forhold taler herfor, antage forretningskyndig medhjælp og revisorbistand til for boets regning at udføre nærmere fastsatte opgaver.

Stk. 2. En bobestyrer, der ikke er autoriseret, kan, hvor særlige forhold taler herfor, med skifterettens samtykke antage forretningskyndig medhjælp og revisorbistand til for boets regning at udføre nærmere fastsatte opgaver. Skifterettens samtykke er dog ikke nødvendigt til at antage revisorbistand, såfremt afdøde var bogføringspligtig eller regnskabspligtig og selv gjorde brug af revisorbistand.«

35. I § 52, stk. 2, 1. pkt., udgår », der udarbejdes på en særlig blanket,«.

36. § 52, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

37. § 54, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved tvister, som skal afgøres af skifteretten, jf. § 89, skal bobestyreren opfordre til sagsanlæg. Hvis sag ikke anlægges, skal bobestyreren skriftligt redegøre for sin vurdering af spørgsmålet, som vil blive lagt til grund under sagens videre behandling. Bobestyreren skal på ny opfordre til sagsanlæg, hvis en arving ikke er enig i vurderingen.«

38. Efter § 54 indsættes:

»§ 54 a. Skifteretten kan, hvor forholdene gør det nødvendigt, pålægge bobestyreren at indgive løbende indberetninger om bobehandlingens forløb og meddele bobestyreren pålæg om at foretage, hvad der findes fornødent.

Stk. 2. Skifteretten afsætter en bobestyrer, der ikke behandler boet forsvarligt eller ikke rettidigt stiller fornøden sikkerhed. Afgørelsen træffes ved kendelse.

Stk. 3. Skifteretten kan til enhver tid fastsætte en frist for boets afslutning.«

39. § 66, stk. 4, ophæves.

40. I § 68, stk. 1, 2. pkt., ændres »9 måneder« til: »15 måneder«.

41. § 68, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Klage over boopgørelsen, herunder beregningen af bobestyrerens salær, skal inden 4 uger efter det afsluttende bomøde fremsættes over for bobestyreren eller skifteretten, der videresender klagen til bobestyreren.«

42. I § 69, stk. 1, ændres »§ 70, stk. 2« til: »§ 70 a«.

43. § 70 affattes således:

»§ 70. Ved insolvensbehandling af et bo finder reglerne i dette kapitel anvendelse med undtagelse af §§ 37-38, § 47, § 48, stk. 1, § 52, stk. 4, § 53, stk. 2, § 57, stk. 1, § 64 og §§ 66-68.

Stk. 2. Ved anvendelse af § 45, § 53, stk. 1, 3 og 4, § 54, stk. 1, og § 55, stk. 1, 2. pkt., træder kreditorerne i stedet for arvingerne.

Stk. 3. Prøvelse af fordringer finder sted efter § 56, således at forelæggelse sker for boets kreditorer. Forelæggelse kan ske ved en meddelelse om, at indstillingerne ligger til eftersyn på bobestyrerens kontor. Forelæggelse kan tillige ske for boets arvinger. Fordringsprøvelsen skal omfatte fordringernes plads i konkursordenen. Fordringer, der er således stillet i konkursordenen, at de ikke vil kunne opnå dividende, prøves ikke.

Stk. 4. Konkurslovens § 1 om fristdag, § 2 om nærstående, §§ 38-81 om krav mod boet, gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse, §§ 93-99 om konkursordenen, § 109, stk. 1, 1. pkt., om indkaldelse i Statstidende, § 110, stk. 4, om økonomisk kriminalitet, §§ 119-122 og § 123, stk. 2 og 3, om skiftesamlinger og afstemning, § 143, §§ 145-149, § 151, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 153 og § 154, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, om slutning og udlodning finder med de nødvendige ændringer anvendelse ved boets behandling. Ved anvendelse af de nævnte bestemmelser træder tidspunktet for skifterettens afgørelse efter denne lovs § 69, stk. 1, i stedet for tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Bobestyreren varetager skifterettens funktioner efter konkurslovens § 109, stk. 1, 1. pkt., § 119, stk. 3, § 120, § 122 og § 151, stk. 2, samt varetager i det hele kurators funktioner.

Stk. 5. Forsikringsaftalelovens § 117 og § 12 i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Kreditorerne indkaldes til det afsluttende bomøde med et varsel på 2 uger. Indkaldelse kan ske ved bekendtgørelse i Statstidende. Boopgørelsen med bilag skal ligge til eftersyn på bobestyrerens kontor. Dividendens størrelse skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 7. Bobestyrerens salærberegning skal godkendes af skifteretten på baggrund af en samlet vurdering af det udførte arbejde. Ved denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat.«

44. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. Hvis omstændighederne undtagelsesvis taler for det, kan skifteretten efter anmodning fra en fordringshaver bestemme, at konkurslovens §§ 107-109, § 110, stk. 1-3, og §§ 112-117 om boets administration samt valg af og afsættelse af bostyre, § 118, § 123, stk. 1, og §§ 124-127 om skiftesamlinger samt kreditorinformation og tilsyn, § 144, § 150, stk. 2, § 152 og § 154, stk. 1, 2. pkt., om slutning og udlodning samt § 238 og § 239 om inhabilitet og vederlag tillige skal finde anvendelse med de nødvendige ændringer.

Stk. 2. Træffer skifteretten afgørelse efter stk. 1, finder denne lovs § 40, § 45, §§ 49-50, §§ 52-55 og § 57 ikke anvendelse.

§ 70 b. I dødsboer, der behandles efter reglerne om insolvente boer, udleveres indbo og personlige effekter af beskeden værdi til arvingerne. Bobestyreren kan betinge udleveringen af, at arvingerne ryddeliggør afdødes bolig.«

45. I § 71 indsættes som 2. pkt.:

»Omkostningsbeløb, der indgår i boet i forbindelse med en tvangsauktion over fast ejendom, anvendes dog forlods til betaling af bobestyrerens arbejde med tvangsauktionen.«

46. I § 78, stk. 2, ændres »efter reglerne i § 27, stk. 2« til: »med værdien af det, de har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne er berettiget til at modtage arvelod, jf. § 27, stk. 2«.

47. § 78, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Boet behandles i øvrigt efter reglerne i denne lov, idet datoen for skiftebegæringens modtagelse i skifteretten træder i stedet for dødsdagen.«

48. I § 79, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) når afdødes formue tilfalder staten, jf. arvelovens § 95, stk. 1,«.«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

49. § 80, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

50. I § 81, stk. 3, nr. 1, ændres »CPR-nummer« til: »personnummer« og »SE-nummer« til: »CVR-nummer«.

51. I § 83, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Indgives endelig anmeldelse ikke rettidigt, jf. § 82, stk. 3, bortfalder retten til dækning i boet for den del, der måtte overstige det foreløbigt anmeldte krav.«

52. I § 83, stk. 2, ændres »bestemmelsen i« til: »præklusion i medfør af«.

53. I § 83, stk. 2, nr. 1, ændres »kommet boet i hænde« til: »kommet frem til boet«.

54. I § 91 indsættes efter »legatarer«: », kreditorer«.

55. I § 96, stk. 1, indsættes efter »skifteretten«: »eller til bobestyreren, der videresender klagen til skifteretten«.

56. I § 96, stk. 2, ændres »2 uger« til: »4 uger«.

57. I § 97, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »klagen«: »og sende genpart af besvarelsen til klageren«.

58. I § 97 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Skifteretten kan, når særlige grunde taler derfor, pålægge klageren at betale omkostningerne ved klagesagen helt eller delvist.«

59. I § 113 indsættes som 2. pkt.:

»Skifteretsattesten skal indeholde oplysning om afdødes personnummer.«

§ 2

I værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »værgen«: », en skifteværge«.

§ 3

I arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 28, stk. 3, ændres »på det tidspunkt, hvor anmodning om skifte fremsættes« til: »ved udgangen af det døgn, hvor anmodning om skifte er modtaget i skifteretten«.

§ 4

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret senest ved lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 36 a ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

2. I § 36 b, stk. 2, og § 36 f, stk. 1, ændres »afdødes efterlevende« til: »den længstlevende«.

§ 5

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 504 af 6. juni 2007 og i § 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 6

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 78 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 10 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 13 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

2. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Uanset 1. pkt. kan der dog være foretaget acontoudlodning til en længstlevende ægtefælle samt udlodning til opfyldelse af legater, jf. dødsboskifteloven § 14, 1. pkt. Afkald på erhvervelser, som ikke indgår i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen.«

§ 7

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 348 af 18. april 2007, § 7 i lov nr. 516 af 5. juni 2007, § 1 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 532 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 906 af 12. september 2008, § 2 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, § 8 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 724 af 26. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

2. I § 71, stk. 2, ændres »imødekommelsen af skiftebegæringen, der benævnes imødekommelsesdagen« til: »skifterettens modtagelse af skiftebegæringen«.

3. I § 74, stk. 2, 1. pkt., ændres »imødekommelsesåret« til: »det år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen,«.

4. I § 74, stk. 3, 1. pkt., ændres »imødekommelsesåret« til: »det år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen,« og »imødekommelsesåret« til: »det år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen«.

5. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »imødekommelsesåret« til: »det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen,«.

§ 8

I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 35, stk. 3, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 9

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 22. august 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, § 14 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 5 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, § 8, stk. 2, 1. og 3. pkt., og § 9, stk. 3, 1. og 3. pkt., ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 10

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, og to steder i stk. 4, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 11

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 65, stk. 7, og i § 89 A, stk. 6, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 12

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 4, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 13

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, foretages følgende ændring:

1. Tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 14

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007 som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og § 94 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »Efterlevende« til: »Længstlevende«.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Loven finder anvendelse ved skifte af dødsboer, hvor dødsfaldet sker efter lovens ikrafttrædelse. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse ved skifte af dødsboer, hvor dødsfaldet er sket forud for lovens ikrafttrædelse. Reglerne i denne lov finder dog også anvendelse på skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle dør efter lovens ikrafttræden eller der anmodes om skifte i den længstlevendes levende live efter dette tidspunkt.

§ 16

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1-3 og § 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Advokat Jørgen U. Grønborg