Udkast til lov om ægtefælleskifte mv. i bet. 1518/2010

Kapitel 1

Skifterettens kompetence

Saglig kompetence

§ 1. Skifteretten behandler sager om

 1. deling af ægtefællers fællesbo, uanset om bodelene er negative,
 2. opløsning af ægtefællers sameje om flere særejeaktiver,
 3. opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør, og
 4. opløsning af andre boer, herunder interessentskabsboer eller lignende, der ikke behandles efter konkursreglerne.

Stk. 2. Sager som nævnt i stk. 1 kan angå dele af boet (partielt skifte).

§ 2. Skifteretten behandler sager om enkelttvister, der opstår under privat deling af ægtefællers fællesbo eller under skifterettens behandling af boer efter § 1, herunder om

 1. fordelingen af aktiver,
 2. vederlagskrav,
 3. pensionskompensationskrav,
 4. omfanget af særejer og rettigheder omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger § 15, stk. 2,
 5. i hvilket omfang gæld kan tages i betragtning, og
 6. den indbyrdes fordeling af fælles gæld.

Stk. 2. Skifteretten behandler tillige sager mellem ægtefæller om

 1. krav efter ægteskabslovens § 56,
 2. tilsidesættelse, ændring eller fortolkning af ægtefællers bodelingsaftaler,
 3. ægtepagters og særejebestemmelsers gyldighed, og
 4. afgrænsning af særejer.

§ 3. Omfatter ægtefællers aftaler, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, også andet end bodelingen, kan skifteretten henvise sagen til de almindelige domstole.

§ 4. Loven gælder ikke for skifte af dødsboer og skifte af en længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever.

Stedlig kompetence

§ 5. Anmodning om skifte efter § 1 indgives til skifteretten på det sted, hvor begge ægtefæller har bopæl.

Stk. 2. Har ægtefællerne ikke bopæl i samme retskreds, indgives anmodningen til skifteretten på det sted, hvor de sidst har haft fælles bopæl, hvis en af ægtefællerne fortsat har bopæl i denne retskreds.

Stk. 3. Har ingen af ægtefællerne bopæl i den retskreds, hvor de sidst havde fælles bopæl, indgives anmodningen til skifteretten på det sted, hvor den, anmodningen er rettet mod, har bopæl. Det samme gælder, hvis ægtefællerne aldrig har haft bopæl i samme retskreds.

Stk. 4. Har kun en af ægtefællerne bopæl i Danmark, indgives anmodningen til skifteretten på det sted, hvor denne ægtefælle har bopæl.

§ 6. Ægtefællerne kan aftale, ved hvilken skifteret boet skal behandles.

§ 7. Skifteretten i den retskreds, som skal behandle boet, kan efter anmodning fra en af ægtefællerne henvise boet til behandling i en anden retskreds, hvis dette findes væsentligt mere hensigtsmæssigt.

International kompetence

§ 8. Hvis ingen skifteret kan tage boet under behandling efter reglerne i § 5, og har mindst en af ægtefællerne tilknytning til Danmark, kan justitsministeren efter anmodning fra en af dem bestemme, at skiftet skal finde sted her i landet. Justitsministeren bestemmer i så fald også, hvilken skifteret der skal foretage skiftet. § 6 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Møder i skifteretten om fællesboskifte

Anmodning om bistand til deling

§ 9. En ægtefælle kan anmode skifteretten om bistand til deling af et fællesbo, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Dette kan tidligst ske, når der er indgivet anmodning til statsforvaltningen om separation eller skilsmisse, afsagt bosondringsdekret eller anlagt sag om ægteskabets omstødelse.

§ 10. Anmodningen skal indeholde angivelse af ægtefællernes navne, adresser, fødselsdatoer og om muligt CPR-numre.

Stk. 2. Opfylder anmodningen ikke betingelserne i stk. 1 og § 9, kan skifteretten afvise sagen.

Indkaldelse til møde

§ 11. Skifteretten indkalder snarest muligt ægtefællerne til et vejlednings- og forligsmøde, medmindre mødet undtagelsesvis findes upåkrævet.

§ 12. Ægtefællerne skal senest 7 dage før mødet indsende oplysninger om forhold af betydning for skiftet. Det gælder bl.a. oplysninger om egne og i videst muligt omfang om ægtefællens aktiver og passiver og disses skønnede værdi samt om, hvilke spørgsmål der er uenighed om.

Stk. 2. Indsendes oplysningerne ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang, kan skifteretten indhente de nødvendige oplysninger fra offentlige myndigheder.

Udeblivelse fra møde

§ 13. Udebliver den ægtefælle, som har anmodet om bistand, fra mødet, afviser skifteretten sagen, medmindre den anden ægtefælle er mødt og ønsker sagen fremmet.

Stk. 2. Udebliver den anden ægtefælle, finder § 72 anvendelse.

Stk. 3. Udebliver begge ægtefæller, hæver skifteretten sagen.

Indsigelser mod skifterettens kompetence

§ 14. Gøres der indsigelser mod skifterettens kompetence, herunder om at boet er delt ved aftale eller på anden måde, træffer skifteretten efter eventuel bevisførelse afgørelse herom.

Vejlednings- og forligsmødet

§ 15. Skifteretten skal på mødet afklare, om de nødvendige oplysninger om ægtefællernes aktiver og passiver foreligger, samt hvilke spørgsmål ægtefællerne er uenige om.

Stk. 2. Skifteretten vejleder i nødvendigt omfang om reglerne for delingen og bistår med at udfærdige en aftale herom, hvis det findes ubetænkeligt.

Stk. 3. Skifteretten kan undtagelsesvis afholde et eller flere yderligere møder. § 13 finder tilsvarende anvendelse.

Bevisførelse

§ 16. Er der behov for bevisførelse, kan skifteretten efter anmodning allerede under vejlednings- og forligsmødet foretage afhøring af ægtefællerne eller træffe beslutning om sagkyndig vurdering mv.

Henvisning til bobehandler

§ 17. Skifteretten henviser sagen til bobehandler, hvis en af ægtefællerne anmoder om det. I modsat fald hæver skifteretten sagen.

Stk. 2. Om betaling og sikkerhedsstillelse gælder reglerne i § 37.

Kapitel 3

Fællesboets behandling ved bobehandler

Udpegning af bobehandler

§ 18. Henvises en sag til bobehandler, udpeger skifteretten en autoriseret bobehandler til at varetage behandlingen. Ønsker ægtefællerne en bestemt autoriseret bobehandler, udpeger skifteretten i almindelighed denne.

Stk. 2. Skifteretten kan tillade, at ægtefællerne i enighed vælger en bobehandler, der ikke er autoriseret, hvis særlige grunde taler derfor.

Stk. 3. Hvis ægtefællerne under boets behandling i enighed fremsætter ønske om en anden bobehandler, og forholdene taler derfor, udpeger skifteretten en ny efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bliver en udpeget bobehandler forhindret, eller opfylder denne ikke længere betingelserne for at behandle boet, udpeger skifteretten efter reglerne i stk. 1-2 en ny bobehandler. Hvis forholdene taler herfor, kan skifteretten dog bestemme, at en advokat, hvis autorisation udløber, uden at advokaten har ansøgt om ny autorisation, kan fortsætte behandlingen af et påbegyndt skifte.

Bobehandlerens opgaver

§ 19. Bobehandleren vejleder i nødvendigt omfang ægtefællerne om deres retsstilling og bistår ved praktiske spørgsmål under skiftet. Bobehandleren skal søge at opnå holdbare løsninger af ægtefællernes konflikter på en betryggende måde, hvor omkostningerne står i rimeligt forhold til boets værdier.

§ 20. Bobehandleren orienterer løbende ægtefællerne om bobehandlingens forløb og forventede afslutning.

Stk. 2. Bobehandleren indkalder ægtefællerne til møde, når der er behov herfor. Bobehandleren kan tillade, at andre deltager i mødet.

Stk. 3. Bobehandleren udfærdiger referat af møderne og af mundtlige tilkendegivelser fra ægtefællerne i øvrigt. Det skal fremgå, hvad ægtefællerne er enige og uenige om.

Stk. 4. Ved tvister skal bobehandleren opfordre til sagsanlæg efter § 2, stk. 1. Hvis sag ikke anlægges, skal bobehandleren redegøre for sin vurdering af spørgsmålet, som vil blive lagt til grund under sagens videre behandling. Bobehandleren skal på ny opfordre til sagsanlæg, hvis en ægtefælle ikke er enig i vurderingen.

Prisoplysning mv.

§ 21. Bobehandleren skal på det første møde, og når der i øvrigt er anledning dertil, skriftligt oplyse ægtefællerne om, hvordan salæret beregnes, og om muligt den forventede størrelse heraf. Bobehandleren skal endvidere oplyse om, hvilke øvrige omkostninger der må forventes.

Oplysninger mv.

§ 22. Bobehandleren skal sikre sig, at de oplysninger, der er nødvendige for at dele fællesboet, foreligger. Hvis en ægtefælle ikke efter opfordring meddeler oplysningerne, kan bobehandleren indhente dem fra offentlige myndigheder og private, herunder forsikringsselskaber og penge-, pensions- og realkreditinstitutter. Modsætter en ægtefælle sig, at oplysningerne indhentes, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse. Er det nødvendigt at anvende tvangsmidler, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse efter § 72.

Stk. 2. Bobehandleren kan anmode skifteretten om at pålægge en ægtefælle eller enhver anden at give møde og afgive forklaring for skifteretten, jf. § 72.

Stk. 3. Bobehandleren skal i nødvendigt omfang lade aktiver og passiver vurdere. Er en ægtefælle uenig i fremgangsmåden, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse efter §§ 74-77.

Stk. 4. Bobehandleren kan antage sagkyndig bistand. Er en ægtefælle uenig heri, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse.

Advokatbeskikkelse

§ 23. Skifteretten kan efter anmodning fra en ægtefælle eller efter indstilling fra bobehandleren beskikke en advokat for en ægtefælle, hvis det ikke findes forsvarligt at behandle boet, uden at den pågældende har advokatbistand. Beskikkelsen kan begrænses til en bestemt opgave eller til et bestemt antal timer.

Stk. 2. Ægtefællen skal erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med beskikkelsen, medmindre ægtefællen har fri proces.

Udlæg af aktiver under skiftet

§ 24. Bobehandleren skal snarest muligt søge afklaret, om en eller begge ægtefæller ønsker et aktiv udlagt efter vurdering.

Salg af aktiver

§ 25. Ønsker ingen af ægtefællerne et aktiv udlagt, skal bobehandleren sørge for, at det afhændes på en måde, som tjener ægtefællernes interesser bedst muligt.

Stk. 2. Er en ægtefælle uenig, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse.

Stk. 3. Salg ved auktion sker efter retsplejelovens regler.

Acontobetaling

§ 26. Bobehandleren kan efter anmodning fra en ægtefælle henstille, at den anden betaler et acontobeløb, hvis der er et sikkert grundlag for, at ægtefællen ved boets afslutning vil have krav på dette beløb, og der ikke er udsigt til en snarlig afslutning af bobehandlingen.

Stk. 2. Er en ægtefælle uenig, eller er der behov for tvangsfuldbyrdelse, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse.

Partiel boopgørelse

§ 27. Bobehandleren kan udarbejde et udkast til en opgørelse over dele af boet, hvis der er et særligt behov og et sikkert grundlag herfor.

Stk. 2. Reglerne i §§ 28-29 og kapitel 4 finder med de fornødne lempelser tilsvarende anvendelse.

Udkast til boopgørelse

§ 28. Bobehandleren udfærdiger udkast til boopgørelse. Udkastet skal indeholde en redegørelse for alle væsentlige forhold af betydning for fællesboets deling og skiftets gennemførelse, herunder

 1. en redegørelse for behandlingens forløb,
 2. en opgørelse over hver ægtefælles aktiver og passiver, herunder værdiansættelsen heraf, samt eventuelle indtægter og udgifter, der knytter sig til hertil,
 3. angivelse af eventuelle indbyrdes krav, herunder vederlags-, godtgørelses- og kompensationskrav,
 4. en angivelse af udlæg af aktiverne og passiverne samt vilkårene herfor,
 5. en indstilling vedrørende størrelsen af bobehandlerens salær, og
 6. en indstilling vedrørende fordelingen af boomkostningerne, jf. § 42.

Stk. 2. Er ægtefællerne enige om spørgsmål af betydning for boopgørelsen, lægges enigheden til grund. I modsat fald lægger bobehandleren sin egen vurdering til grund.

Stk. 3. Har ægtefællerne tilkendegivet, at opgørelsen alene skal indeholde dele af fællesboet, skal dette fremgå af opgørelsen.

Forelæggelse for ægtefællerne

§ 29. Bobehandleren forelægger på betryggende måde udkastet til boopgørelse efter § 28 for skifteretten og ægtefællerne.

Stk. 2. Ægtefællerne har en frist på 4 uger efter modtagelsen til skriftligt at gøre indsigelser til skifteretten over udkastet eller til skriftligt at klage over bobehandlerens indstilling vedrørende salær og fordeling af boomkostninger.

Afbrudt skifte

§ 30. Må bobehandleren afslutte sit arbejde, før der kan udfærdiges et udkast til boopgørelse, som opfylder kravene i § 28, skal bobehandleren udfærdige et udkast, der i videst mulige omfang sætter ægtefællerne i stand til selv at færdiggøre opgørelsen.

Stk. 2. Bobehandleren underretter skifteretten om, at arbejdet er afsluttet uden udfærdigelse af boopgørelse, samt indstiller størrelsen af sit salær og fordelingen af boomkostninger.

Stk. 3. Ægtefællerne har en frist på 4 uger fra modtagelsen af udkastet efter stk. 1 til at klage til skifteretten. § 32 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Skifterettens behandling af boopgørelser

Indsigelse mod udkastet

§ 31. Modtager skifteretten indsigelse mod udkastet, meddeler skifteretten ægtefællerne, at der senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen må anlægges sag efter kapitel 10.

Stk. 2. Anlægges der ikke sag inden fristens udløb, kan skifteretten rette fejl, som indsigelsen giver anledning til, hvis der ikke er berettiget tvivl om retstilstanden, eller anmode bobehandler herom.

Stk. 3. Skifteretten kan undtagelsesvis behandle en indsigelse efter § 30, stk. 2, der er modtaget efter fristens udløb, men inden stadfæstelsen af boopgørelsen.

Klage over salær og boomkostninger

§ 32. Klages der over bobehandlerens salær, træffer skifteretten afgørelse, jf. § 40. Stk. 2. Klages der over fordelingen af boomkostningerne, træffer skifteretten afgørelse, jf. § 42.

Skifterettens ændring af bobehandlerens salær

§ 33. Skifteretten kan af egen drift ændre bobehandlerens salær, hvis salæret findes åbenbart urimeligt.

Udsættelse og partiel stadfæstelse

§ 34. Skifteretten udsætter sin stillingtagen til bobehandlerens udkast til boopgørelse, hvis der verserer sag om enkeltspørgsmål efter kapitel 10.

Stk. 2. Skifteretten stadfæster de dele af boopgørelsen, der ikke er gjort indsigelse mod, hvis dette findes ubetænkeligt. Skifteretten kan fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse mv. for den anden ægtefælles mulige krav efter en endelig boopgørelse.

Skifterettens rettelser i udkastet

§ 35. Når der foreligger en endelig afgørelse vedrørende de rejste indsigelser og klager, foretager skifteretten om nødvendigt rettelser af udkastet til boopgørelsen eller anmoder bobehandleren om at genoptage behandlingen.

Stadfæstelse

§ 36. Skifteretten afslutter behandlingen af sagen ved at stadfæste boopgørelsen. En stadfæstet boopgørelse kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler.

Kapitel 5

Omkostninger

Sikkerhed for boomkostningerne

§ 37. Den, der har anmodet om henvisning til bobehandler, skal efter skifterettens bestemmelse stille sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling.

Stk. 2. Skifteretten kan helt eller delvist fritage for sikkerhedsstillelse, hvis ægtefællen ikke kan betale eller stille sikkerheden. Det er en betingelse herfor, at det skønnes, at den pågældende vil få et boslodskrav, der er tilstrækkeligt til at dække udgifterne.

Stk. 3. Stilles den krævede sikkerhed ikke, afviser skifteretten sagen.

Forhøjelse af sikkerhedsstillelsen

§ 38. Bobehandleren skal underrette skifteretten, hvis der opstår behov for at forhøje sikkerhedsstillelsen, jf. § 37.

Sikkerhed for sagsbehandlingsskridt

§ 39. Hver ægtefælle skal foreløbigt betale eller stille sikkerhed for de sagsbehandlingsskridt, som denne anmoder om.

Bobehandlerens salær

§ 40. En bobehandler må ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

Acontosalær

§ 41. Acontosalær til bobehandleren kan udbetales med skifterettens godkendelse, hvis særlige grunde, herunder boets beskaffenhed eller behandlingstid, taler herfor.

Fordeling af boomkostninger

§ 42. Boomkostninger, herunder bobehandlerens salær, deles ligeligt mellem ægtefællerne. Har en ægtefælle på uforsvarlig måde givet anledning til en større del af udgifterne, pålægger skifteretten denne en større del af omkostningerne, således at modparten friholdes.

Advokatomkostninger

§ 43. Skifteretten kan efter anmodning pålægge en ægtefælle at erstatte den andens udgifter til advokat, hvis ganske særlige grunde taler derfor.

Hæftelse

§ 44. En ægtefælle hæfter subsidiært for statskassens krav mod den anden ægtefælle for omkostninger i forbindelse med skiftet.

Stk. 2. Ægtefællen kan modregne det beløb, som den subsidiære hæftelse indebærer, i den andens lod i boet.

Kapitel 6

Regler om bobehandlere

Autorisation og virksomhed som bobehandler

§ 45. Justitsministeren autoriserer for hver retskreds et passende antal advokater til som bobehandlere at forestå behandlingen af ægtefælleskifter mv.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler for bobehandleres autorisation, om deres virksomhed, herunder om salær, og om skifterettens tilsyn. Der kan fastsættes bødestraf.

Inhabilitet

§ 46. Ingen må handle som bobehandler, hvis den pågældende er nærstående til en af ægtefællerne eller afhængig af denne, eller hvis der som følge af den pågældendes interesse i sagens udfald eller af andre grunde er tvivl om den pågældendes upartiskhed.

Stk. 2. En bobehandler må ikke erhverve nogen del af boets aktiver. Det samme gælder nærstående til bobehandleren eller ansatte i dennes virksomheder.

Tilsyn med bobehandleren

§ 47. Skifteretten kan anmode bobehandleren om at orientere om bobehandlingens forløb. Gør forholdene det nødvendigt, kan skifteretten pålægge bobehandleren at indgive indberetninger om forløbet og at foretage, hvad der findes nødvendigt.

Stk. 2. Har bobehandleren ikke afsluttet sit arbejde et år efter sagens modtagelse, skal denne afgive en indberetning til skifteretten, herunder om hvornår sagen forventes afsluttet.

Tilbagekaldelse af udpegning

§ 48. Hvis bobehandlerens varetagelse af sine opgaver findes uforsvarlig, tilbagekalder skifteretten udpegningen og udpeger en ny.

Klage over bobehandlere

§ 49. Klage over en bobehandlers behandling af boet, herunder over at denne ikke fremmer behandlingen tilstrækkeligt, indgives skriftligt til skifteretten, der træffer afgørelse herom.

Kapitel 7

Regler for fællesbodelingen

Grundlaget for opgørelsen

§ 50. Grundlaget for opgørelsen af fællesboet er de aktiver og passiver, der hører til bodelene på ophørsdagen.

Formuefællesskabets ophør (ophørsdagen)

§ 51. Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor anmodningen herom er modtaget i statsforvaltningen (ophørsdagen).

Stk. 2. Tilbagekaldes anmodningen om separation eller skilsmisse, gælder ophørsdagen efter stk. 1 fortsat, hvis den anden ægtefælle anmoder om separation eller skilsmisse. Anmodningen skal være modtaget i statsforvaltningen senest 4 uger efter, at statsforvaltningen har underrettet ægtefællen om tilbagekaldelsen.

Stk. 3. Ægtefællerne kan i forbindelse med separation eller skilsmisse aftale, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt.

Stk. 4. Ved bosondring ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, anmodningen er indgivet til skifteretten.

Stk. 5. Omstødes et ægteskab, ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse.

Stk. 6. Hvis ganske særlige praktiske forhold gør sig gældende, kan skifteretten efter indstilling fra bobehandleren bestemme, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt end det, der følger af stk. 1 – 2 og 4 - 5.

Tidspunktet for værdiansættelsen

§ 52. Aktiver og passiver indgår i bodelingen med værdien på udlægstidspunktet eller ved skiftets afslutning, hvis de ikke er udlagt forinden.

Opgørelsen af fællesboet

§ 53. Hver ægtefælles bodel opgøres særskilt. Har en ægtefælle tillige særeje, inddrages dette under skiftet i det omfang, det er nødvendigt til at fyldestgøre vederlagskrav efter lov om ægteskabets retsvirkninger § 23.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bodelene medregnes ikke krav efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning §§ 26 og 56 samt lov om ægteskabets retsvirkninger §§ 16 d og 16
e. Krav på forfaldne underholdsbidrag medregnes ikke som aktiv i den berettigede ægtefælles bodel.

Rådighed under skiftet

§ 54. Ægtefællerne beholder rådigheden over deres bodele under skiftet.

Stk. 2. Skifteretten kan fratage en ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvist er fælleseje, hvis der er nærliggende risiko for, at ægtefællen på utilbørlig måde vil handle til skade for den anden ægtefælle.

Stk. 3. Fratager skifteretten en ægtefælle rådigheden, beslutter skifteretten, hvordan aktiverne skal behandles under rådighedsfratagelsen.

Stk. 4. Skifteretten sørger for, at rådighedsfratagelse tinglyses.

Gæld

§ 55. Et skifte indskrænker ikke kreditorernes adgang til at forfølge deres ret på samme måde, som hvis intet skifte fandt sted.

§ 56. Er der gæld, som begge ægtefæller hæfter for, kan hver af dem forlange, at den anden betaler den del af gælden, som denne endeligt skal bære, eller at der stilles sikkerhed for betalingen.

§ 57. Har en ægtefælle et krav som omhandlet i § 53, stk. 2, mod den anden ægtefælle, kan ægtefællen under skiftet forlange det dækket af den anden ægtefælles lod i boet.

Ligedeling

§ 58. Udviser opgørelsen efter § 53 af en ægtefælles bodel overskud, deles dette ligeligt mellem ægtefællerne, medmindre andet følger af denne lov eller af ægteskabslovgivningens regler.

Stk. 2. En ægtefælle bliver ikke ved at modtage udlæg for sin lod i den anden ægtefælles bodel ansvarlig for dennes gæld. Om ægtefællen har pligt til at tilbagegive det modtagne til kreditorernes fyldestgørelse, afgøres efter konkurslovens regler.

Genstande til personligt brug

§ 59. Hver af ægtefællerne har ret til forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til dennes personlige brug, for så vidt deres værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold.

Stk. 2. Genstande, der er erhvervet til børnenes brug, kan udtages forlods af den ægtefælle, hos hvem børnene har bopæl.

Omstødelse af ægteskab

§ 60. Ved skifte i anledning af ægteskabs omstødelse udtager hver ægtefælle forlods så meget af fællesboet, som svarer til, hvad denne har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse eller gennem senere erhvervelse ved arv eller gave, eller hvad denne har overført til fællesboet fra eget særeje. Strækker den fælles formue ikke til, sker der forholdsvis afkortning.

Kortvarigt ægteskab

§ 61. Har en ægtefælle indbragt den væsentligste del af fællesboet på den måde, der fremgår af § 60, og vil en ligedeling være åbenbart urimelig, navnlig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning, kan det ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring efter anmodning bestemmes, at boets deling skal finde sted således, at § 60 anvendes i det omfang, dette findes begrundet.

Bohave mv.

§ 62. Kan en ægtefælle ikke inden for den del af boet, som tilfalder denne, udtage bohave og andet løsøre, der er nødvendigt til opretholdelse af hjemmet, og har den pågældende ikke udsigt til på anden måde at kunne skaffe det fornødne, kan det efter anmodning bestemmes, at en større del af boet skal tilfalde denne.

Udlæg af ejendele efter vurdering

§ 63. Ved bodelingen er hver af ægtefællerne berettiget til at kræve boets ejendele udlagt efter vurdering.

Stk. 2. Kræver ægtefællerne udlagt samme ejendel, skal den ægtefælle, til hvis bodel den hører, have fortrinsret. Der gælder dog herfra følgende undtagelser:

 1. Fast ejendom, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til familiens bolig, kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis boligen skønnes at være af den væsentligste betydning for denne ægtefælle af hensyn til at opretholde hjemmet.
 2. Fast ejendom, der har tjent til sommerbolig for familien, kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis sommerboligen skønnes at være af den væsentligste betydning for denne.
 3. Erhvervsvirksomhed kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis virksomheden udelukkende eller dog i det væsentlige er blevet drevet af denne.
 4. Arbejdsredskaber og andet erhvervsløsøre kan udlægges til den anden ægtefælle i det omfang, dette skønnes rimeligt af hensyn til fortsættelsen af erhvervet.
 5. Bohave og andet løsøre, der har hørt til det fælles hjem, kan udlægges til den anden ægtefælle i det omfang, dette skønnes rimeligt af hensyn til at opretholde hjemmet, eller i øvrigt fordi genstandene særligt har tjent den pågældende ægtefælles behov.

Stk. 3. Finder udlæg ikke sted efter stk. 1 og 2, afhændes ejendelene, jf. § 25.

Udlæg ud over boslodden

§ 64. Udlæg af aktiver kan ske, selv om værdien overstiger ægtefællens boslod. Det overskydende beløb skal betales kontant til den anden ægtefælle. Skifteretten kan i særlige tilfælde tillade afdragsvis betaling og kan fastsætte vilkårene herfor.

Kapitel 8

Bistand under privat skifte

§ 65. En ægtefælle kan under et privat skifte af et fællesbo anmode om skifterettens bistand til sagens oplysning, herunder ved

 1. at pålægge modparten og enhver anden at give møde og afgive forklaring for skifteretten og fremlægge dokumenter, jf. § 72, og
 2. at udmelde en sagkyndig til at foretage vurdering, jf. §§ 74-77.

Stk. 2. Skifteretten kan afvise en anmodning efter stk. 1, nr. 1, hvis bistanden har et sådant omfang eller karakter, at boet bør behandles under et skifte efter § 1.

Kapitel 9

Sameje- og interessentskabsboer

§ 66. Boer, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 2 - 4, behandles efter reglerne i kapitel 2 - 6. §§ 5-8 finder tilsvarende anvendelse på disse boer. Bestemmelsen i § 44 om subsidiær hæftelse finder dog ikke anvendelse.

§ 67. § 5 gælder ikke for sammenslutninger omfattet af retsplejelovens § 238.

Kapitel 10

Enkelttvister

§ 68. Enkelttvister om skiftespørgsmål, jf. § 2, behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. Enkelttvister, der opstår under skifterettens behandling af et bo, anlægges ved den skifteret, der behandler boet.

§ 69. Enkelttvister mellem ægtefæller kan tidligst behandles, når der er indgivet anmodning til statsforvaltningen om separation eller skilsmisse, når der er afsagt bosondringsdekret, eller når der er anlagt sag om ægteskabets omstødelse.

§ 70. Skifteretten kan afvise at behandle en sag, hvis den efter sit omfang og karakter bør behandles under et skifte efter § 1.

Kapitel 11

Fælles sagsbehandlingsregler

Offentlighed

§ 71. Møder i skifteretten foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af domme og kendelser må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de personer, der er nævnt i afgørelsen, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet.

Stk. 2. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

Anvendelse af tvangsskridt

§ 72. Skifteretten kan pålægge en ægtefælle, en part og enhver anden at give møde, afgive forklaring og fremlægge dokumenter efter retsplejelovens regler om vidnepligt og editionspligt for tredjemand.

Adgangen til aktiver

§ 73. Skifteretten kan beslutte, at bobehandleren skal have adgang til at besigtige eller en sagkyndig have adgang til at vurdere aktiver, der er i en ægtefælles eller en parts besiddelse. Skifteretten kan anvende den nødvendige magt. Politiet yder efter anmodning skifteretten bistand hertil.

Stk. 2. I øvrigt finder de processuelle regler, der gælder for fogedforretninger, jf. retsplejelovens kapitel 46, anvendelse.

Stk. 3. Hvis aktivet findes i en anden retskreds, sender skifteretten anmodningen dertil.

Sagkyndig vurdering

§ 74. Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at handelsværdien af et bos aktiver eller passiver skal fastsættes ved sagkyndig vurdering.

Stk. 2. Skifteretten udmelder en eller flere sagkyndige til at foretage vurderingen.

Stk. 3. Skifteretten kan efter anmodning indkalde til et møde, hvor den sagkyndige besvarer spørgsmål om vurderingen.

§ 75. Skifteretten kan til brug for udlæg eller boets afslutning efter anmodning indhente en erklæring fra den eller de sagkyndige om, i hvilket omfang handelsværdien af et aktiv eller passiv på grund af den forløbne tid afviger fra den første vurdering.

§ 76. Skifteretten kan efter anmodning beslutte, at der skal ske omvurdering, hvis

 1. der er begået fejl ved vurderingen, som kan have påvirket resultatet,
 2. vurderingen ikke i øvrigt er foretaget på betryggende måde, eller
 3. aktivets eller passivets handelsværdi må antages at afvige væsentligt fra vurderingsresultatet.

§ 77. Skifteretten kan betinge en udmeldelse af, at der stilles sikkerhed for omkostningerne.

Stk. 2. Skifteretten fastsætter om nødvendigt vederlaget til en sagkyndig.

Genoptagelse

§ 78. Skifteretten kan genoptage et bo, der er afsluttet med en stadfæstet boopgørelse, hvis det findes påkrævet, navnlig fordi

 1. der er fremkommet yderligere aktiver eller passiver,
 2. der er begået væsentlige fejl under bobehandlingen, eller
 3. der i øvrigt foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning for bobehandlingen.

Stk. 2. Skifteretten kan betinge genoptagelse af, at der helt eller delvist stilles sikkerhed for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Kapitel 12

Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser

§ 79. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter afgørelser truffet af udenlandske domstole og myndigheder vedrørende skifte af ægtefællers fællesbo eller andre boer omfattet af denne lov skal have bindende virkning og kunne fuldbyrdes her i riget, hvis de har sådanne virkninger i den stat, hvor afgørelsen er truffet, og anerkendelsen og fuldbyrdelsen ikke ville være åbenbart uforenelig med dansk retsorden.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om fuldbyrdelse af de i stk. 1 nævnte afgørelser og vedtagelser, herunder om behandlingen af indsigelser.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 80. Loven træder i kraft den …

Stk. 2. Samtidig ophæves

 1. Lovbekendtgørelse nr. 725 af 23. oktober 1986 om skifte af fællesbo mv. med senere ændringer
 2. Retsplejelovens Tredje Bog, Sjette Afsnit. Skifte af fællesbo mv.

§ 81. Sager, der er indbragt og fortsat verserer for skifteretten ved lovens ikrafttræden, behandles efter den tidligere lovgivnings regler.

Stk. 2. Er der indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til statsforvaltningen før lovens ikrafttræden, anvendes den tidligere lovgivnings regler i stedet for §§ 50-51.

§ 82. Loven gælder ikke for Færøerne. Loven kan sættes i kraft for Færøerne med de med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.


Udkast til lov om ændring af retsplejeloven (fri proces til ægtefælleskifte):

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009 med senere ændringer, foretages følgende ændring:

1. I § 327 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

”Stk. 5. I boer omfattet af ægtefælleskiftelovens § 1 meddeles fri proces af den skifteret, som sagen er indbragt for. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.”

2. I § 331, stk. 1, tilføjes efter ”vedkommende part”: ”jf. dog stk. 2”, og nr. 5 ophæves.

3. I § 331, stk. 1, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

”Stk. 2. I boer omfattet af ægtefælleskiftelovens § 1 medfører fri proces for vedkommende part

 1. fritagelse for sikkerhedsstillelse for bobehandlingsafgift,
 2. hel eller delvis fritagelse for betaling af egen andel af bobehandlerens salær,
 3. fritagelse for sikkerhedsstillelse for den anden ægtefælles andel af bobehandlerens salær
 4. fritagelse for sikkerhedsstillelse for udgifter, der med føje afholdes i forbindelse med sagen,
 5. hel eller delvis fritagelse for betaling af udgifter til egen advokat, hvis skifteretten har beskikket advokat efter ægtefælleskiftelovens § 23,
 6. fritagelse for hæftelse for statskassens krav mod den anden ægtefælle, jf. ægtefælleskiftelovens § 44, stk. 1, og
 7. fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger.”

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

§ 2

Loven træder i kraft den…

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Advokat Jørgen U. Grønborg