Vilkår for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelserne for retshjælpforsikring er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.

Betingelsernes § 8, stk. 2-6, er revideret den 1. januar 2001 efter et påbud fra Konkurrencestyrelsen, som medfører, at betingelserne ikke mere må indeholde angivelse af ens forsikringssum og ens selvrisiko.

Betingelserne er senest revideret med virkning fra den 1. januar 2008.

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring

Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se § 2 og § 3.

Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen.

Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages, se § 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt som ikke tåler opsættelse.

I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på selskabets standardblanket for småsager, jf. § 12, stk. 3.

De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning eller familieforsikring med indbodækning.

Reglerne i §§ 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning og familieforsikring med indbodækning fremgår af § 14 i vilkårene for den enkelte forsikring.

§ l. Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen?

Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne).

For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke.

§ 2. Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen?

 1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift.
 2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
 3. Selskabet skal – på det foreliggende grundlag – afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand.

§ 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?

 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

  a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv.

  b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte forhold.

  c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold.

 2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.
 3. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark.
 4. Tvister om formueforhold, ejendomsret samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse efter opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber.
 5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.
 6. Private injuriesager

  a) hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande,

  b) hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande.

 7. Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen.
 8. Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.

  Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans.

§ 4. Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen?

 1. Egne sagsomkostninger. For småsager gælder § 11a.
 2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet.
 3. Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten.
 4. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet se § 5, stk. l, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.
 5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet.
 6. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet.
 7. Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet.
 8. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet.


§ 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?

 1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
 2. Sikredes egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste.
 3. Omkostninger ved de i § 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag.
 4. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet.
 5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet eller det er åbenbart at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene.
 6. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.

§ 6. Fri proces. (Ophævet).

§ 6 er ophævet fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering:
 1. Sikrede skal i tilfælde af retssag søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er til stede (oplysninger herom kan indhentes hos statsamtet/ Overpræsidiet - eller ved henvendelse til selskabet). Har sikrede undladt at søge fri proces - uanset at de økonomiske betingelser herfor var til stede - dækker forsikringen ikke.
 2. Får sikrede fri proces, dækker forsikringen sagens omkostninger inden for forsikringens dækningsomfang.
  Der sker ikke fradrag af selvrisiko.
 3. Får sikrede afslag på fri proces - til trods for at de økonomiske betingelser herfor er til stede - dækker forsikringen ikke. Gennemfører sikrede alligevel sagen, dækker forsikringen alle sagsomkostninger efter reglen i stk. 2 i de tilfælde, hvor sikrede i det væsentlige får medhold ved dom eller indenretlig forlig.

§ 7. Klagenævn.

Kan tvisten behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se § 5, stk. 5.

Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket.

§ 8. Erstatning og selvrisiko

 1. Erstatning ydes for de i § 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se § 9, stk. 4.
 2. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til det maksimumbeløb, som er fastsat i den individuelle hovedpolice eller i de individuelle forsikringsvilkår. Størrelsen af eventuel selvrisiko fremgår ligeledes af den individuelle hovedpolice eller af de individuelle forsikringsvilkår.
  Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans.
  Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt.
 3. Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager.
 4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk. 5.
 5. Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med 5.
  Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans.
  Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet.
 6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme faktiske kendsgerninger.
 7. A contoerstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelser - når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se § 9, stk. 4.

§ 9. Fordeling af omkostninger.

 1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.
 2. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet inden bindende aftale indgås.
 3. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30.
 4. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede eller dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. § 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret.
 5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger.

§ 10. Forsikringsperioden.

Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidigt med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør.

§ 11. Valg af advokat.

 1. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det danske Advokatsamfund. For småsager gælder § 11a.
 2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke:

  a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller

  b) udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen.
 3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning.
 4. Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede.
 5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.
  Tvister omfattet af retsplejelovens kapital 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinjer.
 6. En advokat kan ikke føre sin egen sag.
 7. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet.

§ 11A. Særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand af højst 50.000 kr.* - samt anerkendelsessøgsmål

 1. § 11, stk. 1, gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens § 260, stk. 5. Reglerne i § 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i § 11, stk. 1.

 2. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk. 1.

 3. Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens § 402.

 4. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet.

 5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejeloven § 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens § 408.

* Beløbsgrænsen gælder fra den 1. januar 2008.

** Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke.

§ 12. Anmeldelse til selskabet.

 1. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest.
  Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde:

  a) Angivelse af modparten.

  b) Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).

  c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden.

  d) Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

  e) Advokatens eller den i henhold til retsplejeloven § 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se § 11, stk. 2) vil holde sig til selskabet.

  f) Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt.

  g) I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i § 12, stk. 2a-f nævnte oplysninger, desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet.
 2. Anmeldelsen indgives af advokaten eller i de i § 11, stk. 7 og i de i § 11a nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i § 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på selskabets blanket for småsager. (kan bestilles på www.forsikringogpension.dk)
 3. Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.

§ 12, nr. 2, litra f er ændret fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: f) Oplysning om, hvorvidt der er søgt fri proces og om resultatet heraf, eller dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces ikke er til stede.

§ 13. Generelle bestemmelser.

 1. Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg.
 2. Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser.

14A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring).

Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Såfremt forsikringen alene omfatter brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen.

Af de tvister, der i henhold til §§ 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i dens helhed.

Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning eller lystfartøjs- eller motorkøretøjsforsikring med kaskodækning.

§ 14B. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring (inkl. camping- og påhængsvogn samt knallert) med sædvanlig kaskodækning.

Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen kun omfatter ansvarsforsikring eller ansvars- og brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen.

Af de tvister, der i henhold til §§1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede, jfr fællesbetingelserne for ansvars- og kaskoforsikring, er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, dækkes alle tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Dækning i henhold til retshjælpsforsikringen ydes uden at påvirke forsikredes ret til at opnå eller bevare bonusrabat.

Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller lystfartøjsforsikring med kaskodækning.

§ 14C. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning.

Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen alene omfatter ansvarsforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen.

Af de tvister, der i henhold til §§ 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede lystfartøj.

Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning.

§ 14D. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring med indbodækning.

Fra retshjælpsforsikringen i tilknytning til familieforsikringen er yderligere undtaget følgende:

 1. Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed.

  Forsikringen dækker dog:
  a) I indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring).

  b) Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et parcel- eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning vedvarer i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring).

  c) Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren.

  d) Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsageligt anvendes til sikredes private beboelse. Såfremt der for sikredes andels- eller ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med retshjælpsdækning, dækker nærværende forsikring ikke.

  Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af forsikringen.
 2. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog i indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af et sådant lystfartøj, hvis der ikke forinden er tegnet lystfartøjsforsikring.

  (Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning).
 3. Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder camping- og påhængsvogne.

  Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning.

Advokat Jørgen U. Grønborg