Retsinformation

Betænkninger

Bøger

Artikler

Bibliografier

Domssamlinger

Jurabog

Lovregistre

Lovsamlinger

Ordbøger

Realregistre


Betænkninger

Bet. nr. 1328/1997: Elektronisk Statstidende

Bet. nr. 1144/1988: Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser

Bet. nr. 1001/1984: Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase

Bet. nr. 740/1975: Lovtidende og ministerialtidende

Bøger

Palle Svennevig: Danske kommissionsbetænkninger 1850-1970, 1972, 615 sider, Folketingets bibliotek og oplysningstjeneste.

Ulla Jeppesen: Kilder til rets- og forvaltningsinformation, 3. udg., 1989, Det administrative Bibliotek .

Peter Blume: Fra tale til data - studier i det juridiske informationssystem, 1990, 464 sider, Akademisk forlag. Anmeldt af Henrik Zahle i JUR 1990.394-400: Loven i tale, skrift og elektronik, samt af Jon Bing i UfR 1990 B.68-72 (anmeldelsen er på norsk). Hele bogen kan læses her

Peter Blume: Retlig kommunikation, 1990, Akademisk forlag.

Ditlev Tamm: Retsvidenskaben i Danmark, 1. udg. 1992, 272 sider, DJØF.

FSR's Hvem, hvad, hvor og hvornår - et værktøj til litteratursøgning. Omfatter revisorrelevant litteratur siden 1993 inden for regnskab, skat, revision, erhvervsjura og IT. Anmeldt af Finn Sørensen i R&R nr. 3/1996 p. 45-46.

Karsten Gorm Sattrup: Tidsskriftsdatabase på Magnus: Anmeldt af Torsten Iversen i ADV 1995.116-117.

Ole Simonsen i R&R nr. 2/1994 p.64-65: Karnovs Lovsamling som elektronisk bog.

Claes Sangren (red.): Kunskapsföretaget i et rättligt perspektiv, 1995. Fritzez Förlag, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.384.

Martin Brinnen (red.): Telekommunikation - rättsliga aspekter. Nordisk Årsbook i Rättsinformatik 1996, Norstedts Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1997 B.227.

Dorrit Faber, Mette Hjort-Pedersen, Dorte Madsen og Joan Tournay: Introduktion til dansk juridisk sprogbrug, 1. udg., 1997, 110 sider, DJØF

Peter Blume: Juridisk informationssøgning - en praktisk introduktion til retssystemets kilder, 5. udg., 1997, 202 sider, Akademisk Forlag. 3. udgaven er anmeldt af Olav-Kristian Hoff i TfR 1991.85-87.

Peter Blume (red.): Legal issues at the dawn of the millennium, 1. udg. 1999, 177 sider, DJØF.

  • The Electronic Challenge to Private Law, Mads Bryde Andersen, Professor of Private Law
  • The legal information society, Peter Blume, Professor of Legal Informatics
  • Criminal law in the 21st century, Vagn Greve, Professor of Criminal Law
  • The Law of Intellectual Property. Can the legal system cope or ...?, Mogens Koktvedgaard, Professor of Legal Science
  • Danish Private International Law in the Third Millennium: Where are We Going? Where Have We Been?, Joseph Lookofsky Professor of Private Law
  • After Legal Pluralism and Integration: Could Disintegration Follow?, Hjalte Rasmussen, Professor of EC Law and International Law
  • The Concepts of Abuse of Power and the Subjective Intention of the Executive, Steen Rønsholt, Professor of Administrative Law
  • Legal Education - Awareness of the Future and Respect for the Past, Ditlev Tamm, Professor of Legal History
  • Law in Year 2000 - Alternative Conflict Resolution, Vibeke Vindeløv, Senior Lecturer in Law and Society

Claus Leick: Klagehåndbogen. En guide gennem junglen af klage- og ankeinstanser, 1. udg., 1999, 136 sider, Nyt Juridisk Forlag.

Peter Blume: At finde ret, 1. udg., 2000, 91 sider, DJØF.

Bent Møller og Jens Olsen: Juridisk formidling. At skrive juridisk tekst, 1. udg., feb. 2001, 80 sider, Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Peter Blume i UfR 2001 B.326.

Børge Dahl, Torben Melchior og Ditlev Tamm: Danish Law in a European Perspective, 2. udg. sept. 2002, Thomson (kan købes hos Karnov Group). 1. udg. 1996 er anmeldt af Birger Stuevold Lassen i UfR 1996 B. 393-394, af Dorothy Donnald Little i ADV 1996.186-187 og af Per Magid i ADV 1996.226-227.

Red. Mogens Koktvedgaard: Juridisk formularsamling, 10. udg., 2003, CD-rom eller on-line, DJØF

Poul Majgaard: Om at skrive bedre - tre trin på vejen. Journalistisk værktøj, når en artikel bygges op, 1. udg., 2002, 204 sider, DIKE

Peter Holdt Christensen: Vidensdeling - perspektiver, problemer og praksis, 1. udg., juni 2004, 144 sider, DJØF

Red. Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen og Jens Møller: Juridisk formularbog, 16. udg., 2004, 1300 sider, DJØF

Palle Lykke: Juridisk Bibliotek 1944-2004, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, 2004, 152 sider. Hele bogen kan læses her.

Lene Rosenmeier: Få budskabet ud. Om formidling af juridiske tekster, 1. udg. jan. 2005, 149 sider, DJØF

Anne Lise Kjær (red.), Lin Adrian (red.), Cecilie Brito Cederstrøm (red.), Jan Engberg (red.), Jonas Gabrielsen (red.), Morten Rosenmeier (red.) & Sten Schaumburg-Müller (red.): Retten i sproget. Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, 1. udg. 2015, 347 sider, DJØF

Generel introduktion: Den »sproglige vending« i retten – af Cecilie Brito Cederstrøm, Jan Engberg & Anne Lise Kjær
DEL I: HVAD ER GODT JURIDISK SPROG?
Kommunikation og forståelighed
Kapitel 1. Introduktion til DEL I: Hvad er godt juridisk sprog? Kommunikation og forståelighed – af Lin Adrian & Morten Rosenmeier
Kapitel 2. Kancellisprogets fødsel – af Per Andersen
Kapitel 3. Forandring, læring og »sprogpolitikresistens« i Danmarks Domstole – af Anne Kjærgaard
Kapitel 4. Retssproget, juridisk magtudøvelse og demokrati – af Jørgen Dalberg-Larsen
Kapitel 5. Alternative løsninger i juridisk språkdrakt – språklige kjennetegn ved rettsmeklingsavtaler i Norge og Danmark – af Solfrid Mykland & Lin Adrian
DEL II: HVORDAN OVERBEVISER MAN MED SPROG?
Retsretorik og juridisk argumentation
Kapitel 6. Introduktion til DEL II: Hvordan overbeviser man med sprog? Retsretorik og juridisk argumentation – fra fordomme til videndeling – af Jonas Gabrielsen & Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 7. Jura og retorik – et mangfoldigt møde – af Jonas Gabrielsen
Kapitel 8. Jødenes stilling i Tyskland 1933-1938 og juridisk argumentasjon – et dykk i doxa – af Hans Petter Graver
Kapitel 9. Fortellingens overbevisende kraft – af Eivind Kolflaath
Kapitel 10. Improvisation og fokus – glemte færdigheder i retten – af Janus Beyer
Kapitel 11. Hvorfor er retorik ikke slået igennem inden for dansk juridisk tradition? – af Sten Schaumburg-MüllerDEL III: HVAD SKER DER MED RETTEN NPR SPROGET ER USYNLIGT FOR JURISTERNE?
Sproget som rettens blinde vinkel
Kapitel 12. Introduktion til DEL III: Hvad sker der med retten, når sproget er usynligt for juristerne? Sproget som rettens blinde vinkel – af Anne Lise Kjær
Kapitel 13. Når sprog skaber viden. Skildringen af lovovertræderens person i danske straffesager – af Louise Victoria Johansen
Kapitel 14. Indenretlig afhøring i straffesager – af Karoline Normann
Kapitel 15. Tolkes indflydelse på afhøringer i retssager – af Bente Jacobsen
Kapitel 16. Den juridiske identitets sproglige dimension – af Inger Høedt-Rasmussen
Kapitel 17. Juridikstudenters språkliga inskolning – af Ann Blückert
DEL IV: HVAD BETYDER SPROGET FOR JURIDISK FORTOLKNING?
Betydningsdannelse og regelskabelse
Kapitel 18. Introduktion til DEL IV: Hvad betyder sproget for juridisk fortolkning? – af Jan Engberg & Anne Lise Kjær
Kapitel 19. Juridisk oversættelse i Europa: en retslingvistisk praksis i spændingsfeltet mellem retlig enhed og flersprogethed – af Anne Lise Kjær
Kapitel 20. Flerspråkighet bortom paralyserande pessimism: utmaningar och möjligheter för EU-domstolen och svenska domstolar – af Mattias Derlén
Kapitel 21. EU-domstolen och meningsskapandet i den flerspråkiga EU-rätten – af Elina Paunio
Kapitel 22. Juridisk viden i sproglig form: om sammenhængen mellem vidensrammer og juridisk semantik – af Dietrich Busse

Jens Evald: At skrive juridisk - skriftlig jura for begyndere, 1. udg., nov. 2018, 74 sider, DJØF

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura - den juridiske fremstilling, 2. udg., sept. 2020, 900 sider, Ex Tuto Publishing

DEL I: DET JURIDISKE FAGOMRÅDE 1
Professor, dr.jur. Peter Blume: Juridisk metode og argumentation
Professor, ph.d. Ulla Neergaard: Fortolkning af national ret i lyset af EU-ret
Professor, dr.jur. Ole Lando: Fremmed ret i juridiske fremstillinger - hvorfor og hvordan?
Professor, dr.jur. Henrik Palmer Olsen: Videnskabsteori og retsfilosofi
Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen: Retssociologi: Det retsskabte samfund og den samfundsskabte ret
Professor, dr.jur. Jens Evald: Retspolitik
Professor emeritus, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm: Retshistorie
Professor, dr.jur. Thomas Riis: Retsøkonomi

DEL II: TEORETISK JURA
Professor (mso), ph.d. Carsten Munk-Hansen: Studenterafhandlingen
Professor, ph.d. Ole Hammerslev: Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusioner
Pædagogisk konsulent Jens Tofteskov & professor, dr.jur. Thomas Riis: Brug af vejleder
Professor, ph.d. Karsten Naundrup Olesen & lektor, ph.d. Troels Michael Lilja: Domsanalyse
Professor, dr.jur. Ruth Nielsen: Ph.d.-afhandlingen og disputatsen
Professor emeritus, dr.jur. Paul Krüger Andersen: Fagartiklen
Professor Palle Bo Madsen: Videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

DEL III: PRAKTISK JURA
Professor emeritus Peter Møgelvang-Hansen: Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
Kontorchef, cand.jur. Morten Holland Heide & souschef, cand.jur. Pernille Bjørnholk: Lovforslaget og lovteknik
Kommitteret i EU-ret og Menneskeret Nina Holst-Christensen: EU-lovteknik
Fhv. højesteretspræsident, adjungeret professor (Københavns Universitet), dr.merc.h.c. Børge Dahl: Dommen
Professor, dr.jur., advokat (H) Erik Werlauff: Processkrifter og præprocessuelle skrivelser
Byretspræsident og adjungeret professor (Aalborg Universitet) Christian Lundblad: Syn- og skønstema
Professor, dr.jur., advokat (H) Erik Werlauff: Det juridiske responsum
Juridisk konsulent, cand.jur. Jon Andersen, fhv. kommitteret hos Folketingets Ombudsmand: Forvaltningsafgørelsen
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen: Aftalen
Chefjurist og ekstern lektor (Aarhus Universitet) Steen Jørgensen: Notater i den offentlige forvaltning

DEL IV: JURAENS KILDER OG SPROG
Forskningsbibliotekar Erik Sonne: Litteratursøgning, kilder og referencer
Journalist, cand.jur. Lene Rosenmeier: Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til borger- og kundefokus
Lektor, ph.d. Sandro Nielsen: Legal English
Professor (mso), ph.d. Jan Trzaskowski: Opsætning af juridiske tekster
Lektor, ph.d. Anne Lise Kjær: Internationale retstekster: sprog, oversættelse og fortolkning
Erhvervsforsker (Københavns Universitet), ph.d., cand.jur et art. Inger Høedt-Rasmussen: Mediativ kommunikation

Alexandra Andhov: Computational Law, 1. udg., juli 2022, 290 sider, Karnov Group

Denne bog beskæftiger sig med Computational Law, som er den gren af juridisk informatik, der bl.a. handler om automatisering af juridisk begrundelse. Bogen gennemgår emner som teknologi, juridisk designtænkning, algoritmer, kunstig intelligens, legal tech mm. Bogen er på engelsk.

Artikler

Frantz Dahl i UfR 1917 B.1 ff: Ugeskrift for retsvæsen og dets forgængere.

Knud Illum i UfR 1946 B.115-126: Henry Ussings forfatterskab.

Henrik Tamm i UfR 1975 B.100: Kendelser om fast ejendom. (Omtale af det nye tidsskrift)

Jens Søndergaard i UfR 1979 B.189-193: Fortegnelse over dr. jur. et phil. Alf Ross' værker 1969-1979.

Niels Gangsted-Rasmussen i UfR 1980 B.30-32: Anmeldelse af Juristjournalen.

W. E. von Eyben i UfR 1981 B.93-96: Lovorientering - Lovdesorientering. (Anfører bl. a., at der går for lang tid mellem en ændringslov og en ny lovbekendtgørelse)

Sven Karnov i UfR 1981 B.426-430: Det juridiske informationssystem - en statusrapport. (Oplyser, at en undersøgelse har vist, at en jurist i gennemsnit anvender 3,3 timer pr. uge på juridisk informationssøgning og 5,7 timer om ugen på sin faglige ajourføring).

Peter Blume i UfR 1986 B.166-171: Anvendelse og formidling af juridisk litteratur.

Peter Blume i JUR 1987.139-146: Loven som informationskilde. (Omhandler formidlingen af lovgivningen til den almindelige befolkning).

Peter Blume i UfR 1987 B.277-279: Brug af juridiske databaser.

Bernhard Gomard i UfR 1987 B.416: Scandinavian Studies in Law.

Lotte Jacobsen i ADV 1990.68-70: Det Kongelige Bibliotek/ Universitetsbiblioteket og Dansk Juridisk Bibliografi.

Peter Blume i JUR 1991.12-20: Offentliggørelsens betydning for retskildeværdi.

Christian Bache i JUR 1991.93-106: Ny teknik i rettens tjeneste.

Niels Fisch-Thomsen i Lov & Ret nr. 1/1991 p. 6-7: "Lov & Ret". (Præsentation af det nye tidsskrift, hvis første nummer udkom i maj 1991))

Peter Jürgensen i ADV 1992.54-55: Takket være fax'en... (Om Advokatrådets Informationstjeneste).

Peter Jürgensen i ADV 1992.63: Advokater søger hjælp på Hovedbiblioteket. (Om Bibliotekernes Erhvervsservice).

Ole Madsen i ADV 1992.155-157: Juridisk informationssøgning på CD-ROM.

Jens Møller i ADV 1992.157: Det elektroniske bibliotek.

Lars Nondal i ADV 1992.158: CD-ROM er også et spørgsmål om behov.

Lars H. Knudsen i ADV 1992.159: Den næste opslagsbog er en plade. (Om CD-ROM).

Peter Landrock i UfR 1992 B.176-180: Elektroniske dokumenter. (Der gives en introduktion til kryptering, og sikring af elektroniske dokumenters ægthed).

Peter Blume i UfR 1992 B.193-201: Kunstig intelligens og juridisk metode. (I artiklen diskuteres mulighederne for og problemerne ved automatisering af retsanvendelsen).

Mads Bryde Andersen i UfR 1992 B.385-390: Ugeskrift for Retsvæsens domssamling på CD-ROM. (En præsentation af JURI-DISC).

Jens Ole Viuff i ADV 1993.126-127: Er Edb brugervenligt?

Jens Damm i ADV 1993.234-235: "Elektroniske udgivelser" stiller nye krav til såvel brugere som forlag. (Et svar på kritikken af Juridisk Formularsamling).

Peter Blume i UfR 1993 B.169-175: Den juridiske disputats 1950-1992.

W. E. von Eyben i UfR 1996 B.132-134: Domssamlingen i Ugeskrift for Retsvæsen.

Julie Sanders i ADV 1999.228-232: Domme på Internettet.

Peter Blume og Hans Christian Spies i UfR 2000 B.267-270: Domme i Retsinformation.

Jon Stokholm i ADV 2001.1-2: Om retsinformation. (Om Retsskrift for Uvæsen, Krakows lovsamling og Ridder Thomas)

Allan Ohms i ADV 2001.258: Om tilgængelighed. (Omtaler vanskelighederne ved at finde afgørelser fra Revisornævnet i Retsinformation).

Halfdan Krag Jespersen i ADV 2001.94-95: Om misinformation. (Et forsvar for udgivelsen af TBB)

Peter Wivel i Lov & Ret nr. 3/2001 p. 4-5: Tillykke Lov & Ret. (Med 10-års jubilæet)

Tine Eiby i Lov & Ret nr. 6/2001 p. 4-5: Offentlig adgang til alle domme.

Claus Larsen i Lov & Ret nr. 6/2001 p. 6-8: Domme skal offentliggøres med omtanke.

Ditlev Tamm i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 643-652: Juridiske tidsskrifter - tradition eller stagnation?

ADV 2004.208: "Fuldmægtigen "er blevet internetbaseret. (se www.fuldmaegtigen.dk)

Henrik Rothe i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 47: Lov & Ret for sidste gang.

Lene Rosenmeier i ADV 2005.161: Gør juraen forståelig.

Peter Pagh i ADV nr. 3/2006 p. 36-38: Monopol forpligter – en kommentar til Karnov. (Kritik af bl. a. noterne til kemikalieloven)

Bo Von Eyben, Thomas Rørdam og Jan Pedersen i ADV nr. 6/2006 p. 44-46: Monopol forpligter – en kommentar fra Karnov.

Carsten Juul i ADV nr. 8/2008 p. 40-41: Festtaler for forfattere (Om boganmeldelser)

Henrik Palmer Olsen og Michael Gøtze i ADV nr. 9/2010 p. 12-15: Hvornår bliver domsdatabasen en realitet?

Der har i over 25 år været overvejelser i Danmark om etablering af en offentlig domsdatabase med afgørelser om gældende ret fra landets domstole. Teknologien findes, og der er stigende efterspørgsel efter en base med bred formidling af domspraksis. Alligevel lader basen vente på sig.)

Michael Gøtze og Henrik Palmer Olsen i UfR 2010 B.71-80: Offentliggørelse af domme.

Til trods for de sidste 25 års overvejelser om mulighederne for etablering af en offentlig domsdatabase er der fortsat ikke etableret en sådan bred adgang til domme til brug for retlige og andre aktører. Den begrænsede offentliggørelse af domme udgør i stigende grad et retssikkerhedsmæssigt problem.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 1/2013 p. 8-17: Retssamfundet på skoleskemaet

Lov og ret skal være almen dannelse. De unge skal lære at tage ansvar. Eleverne vil høre om den sag, der slår gnister. Undervisning er en god reklame for faget.

Søren Jenstrup i ADV nr. 7/2014 p. 5: Den kommer, den kommer - domsdatabasen

Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B.1-14: Ugeskrift for Retsvæsen gennem 150 år.

Artiklen tegner nogle linjer i tidsskriftets historie, med henblik på de seneste års udvikling af domssamlingen.

Jens Evald i UfR 2017 B.15-28: Polemikker og fejder i Ugeskrift for Retsvæsen

Jesper Lau Hansen i TfK 2019.6-9: En god ret - om færdigretter og retfærdighed

Jens Evald i JUR nr. 1/2019 p. 1-13: Juristen gennem 100 år

Bibliografier

Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1950-1971, 1973, 760 sider, DJØF. Anmeldt af O. A. Borum i UfR 1973 B.328-329.

Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1972-1974, 1976, 162 sider. Anmeldt af O. A. Borum i UfR 1976 B.183.

Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1972-1980, 420 sider, DJØF. Anmeldt i FM 1983.40-41 og af Per Teglborg Sørensen i JUR 1984.34-36..

Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1981-1984, 298 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i UfR 1986 B.252-253.

Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1985-87, 1990, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i UfR 1990 B.366-367.

Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1988-89, 1989, Det Kgl. Bibliotek. Anmeldt af Peter Blume i UfR 1990 B.366-367.

Halvor Kongshavn og Hanne E. Strømø: Nordisk juridisk festskriftbibliografi: Innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 1870-1997, 1998, 496 sider, Ad Notam Gyldendal : Det juridiske bibliotekfond,

Domssamlinger

Domsdatabasen

Bekg. nr. 2708 af 02.12.2021 om Domsdatabasen

Ugeskrift for Retsvæsen, Thomson Reuters

MAGNUS CD-ROM, 1991, CD-Danmark A/S. Anmeldt af Peter Blume i JUR 1991.296-300: MAGNUS - en ny vej til retlig information.

Michael S. Wiisbye (red): Forsikringsretlig- og erstatningsretlig domssamling, 1. udg. 1. årg. udkom i 1994. 1.700 sider årligt, Forsikringshøjskolens Forlag

Kendelser om fast ejendom, online, DJØF

Hanne Schmidt et.al.: Ugeskrift for Retsvæsen - Årsudgaven 2023, 5 bind, jan. 2024, Karnov Group

Lovregistre

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 98/1, 70. årgang, 359 sider, GadJura.

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 98/2, 70. årgang, 365 sider, GadJura.

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 99/1, 71. årgang, 376 sider, GadJura.

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 99/2, 71. årgang, 376 sider, GadJura.

Michael Topsøe-Jensen og Henrik Gam: Dansk lovregister 2000/1, 72. årgang, 382 sider, Thomson.

Michael Topsøe-Jensen og Henrik Gam: Dansk lovregister 2001/1, 73. årgang, 400 sider, Thomson.

Michael Topsøe-Jensen og Henrik Gam: Dansk lovregister 2001/2, 73. årgang, 405 sider, Thomson.

Michael Topsøe-Jensen og Henrik Gam: Dansk lovregister 2002/1, 74. årgang, 414 sider, Thomson.

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2002/2, 74. årgang, 414 sider, Thomson

Kroghs Lovinformation, (Register over alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m., der har været offentliggjort i Lovtidende A og Ministerialtidende.) Kroghs Forlag

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2003/1, 75. årgang, 419 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2003/2, 75. årgang, 419 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2004/1, 76. årgang, 426 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2004/2, 76. årgang, 434 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2005/1, 77. årgang, 442 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2005/2, 77. årgang, 454 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2006/1, 78. årgang, 457 sider, Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2007/1, 79. årgang, 468 sider, Forlaget Thomson

Michael Topsøe-Jensen: Dansk lovregister 2008/1, 80. årgang, 478 sider, Forlaget Thomson

Lovsamlinger

Lene Pagter Kristensen og Peter Taarnhøj (red.): Danmarks Riges Love, 1997. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B. 73-74.

Danmarks love på cd-rom, Indeholder alle 900 gældende love, 1999, GadJura.

Jens Møller (red.): Juristforbundets lovsamling, 18. udg., aug. 2001, 1380 sider, DJØF

SRF's Grønne Skattelovsamling, 3600 sider, Schultz

Danske Skattelove 2003, jan. 2003, 3 bind, Magnus.

Søren Næsborg Jensen: DJØF Internationale Skattelovsamling, 4. udgave 2003, ca. 900 sider, DJØF (Findes også i elektronisk udgave)

Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer, Helmer Augustesen: FSRs Skatte- og Afgiftslove 2003 - Supplementet til 2003, aug. 2003, 2004 sider, Thomson

Peter Loft, Jan Pedersen og Mette Juul: DJØF Afgiftslovsamling 2003, 12. udg., feb. 2004, 1088 sider, DJØF

Leif Marstrand: DJØF's Skattelovsamling 2005, 40. udg., februar 2005, 2 bind, 2224 sider, DJØF

Leif Marstrand: Tillæg til Juristforbundets Skattelovsamling 2005, 15. udg., august 2005, 1646 sider, DJØF

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR Afgiftslove med noter 2009, 1. udg., feb. 2009. 1157 sider, Thomson Reuters

Karnov Tvangsfuldbyrdelse 2009 - inddrivelse, udlæg, auktion, okt. 2009, Thomson Reuters

Karnov Insolvensret 2009 - rekonstruktion, konkurs, gældssanering, okt. 2009, Thomson Reuters

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR Skattelove med noter 2010, 1. udg., feb. 2010, 2729 sider, Thomson Reuters

Bo von Eyben, Thomas Rørdam og Jan Pedersen (red): Virksomheds-Karnov 2010, 11.06.2010, 1.688 sider, Thomson Reuters

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR Skattelove - supplement 2010, 1. udg., aug. 2010, 2172 sider, Thomson Reuters

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR's Afgiftslove - Supplement til 2011, aug. 2011, 1764 sider, Karnov Group

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR Afgiftslove med noter 2012, 1. udg., feb. 2012, 1527 sider, Karnov Group

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR's Skatte- og Afgiftslove - Supplement til 2012, aug. 2012, 1822 sider, Karnov Group

EU-Karnov - Traktatteksterne uden kommentarer, 3. udg., mar. 2014, Karnov Group

Danske Skattelove 2014, feb. 2014, 4 bind, Karnov Group

Helmer Augustesen, Hanne Søgaard Hansen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer: FSR Afgiftslove med noter 2014, 1. udg., feb. 2014, 1783 sider, Karnov Group

Helle Risdal (red) og Per Mogensen (red.): Lovsamling 2014 - Erhvervsret, 21. udg., aug. 2014, 414 sider, DJØF

Jens Møller (red.): Lovsamlingen 2014, 22. udg., august 2014, 1101 sider, DJØF

Supplement til Karnov Group Skattelove, sept. 2015, 1732 sider, Karnov Group

Lovsamling 2017/1 Skatteret, 4. udg., feb. 2017, 490 sider, DJØF

Jens Møller: Lovsamling 2017, Selskabsret, 3. udg., 2017, 250 sider, DJØF

Jens Møller: Lovsamling 2017, - Forvaltningsret, 3. udg., 2017, 128 sider, DJØF

Morten Rosenmeier: Lovsamling 2017, - Immaterielret, 3. udg., 2017, 210 sider, DJØF

Caroline Heide-Jørgensen: Regelsamling i Konkurrenceret. Danske og EU-retlige konkurrenceregler, 7. udg., 2019, 744 sider, DJØF

Caroline Heide-Jørgensen: Regelsamling i markedsføringsret, 7. udg., 2019, 741 sider, DJØF.

Jan Pedersen: Lovsamling - Skatteret 2021, 7. udg., 2021, 707 sider, DJØF

Hans Nikolaj Amsinck Boie, Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Rasmus Kristian Feldthusen, John Peter Andersen, Mathias Rose Svendsen: Ejendoms-Karnov 2021 - Abonnement, juni 2021, Karnov Group.

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Rasmus Kristian Feldthusen, John Peter Andersen, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnovs Retspleje og Strafferet 2021, abonnement, 2021, Karnov Group

Peter Arnt Nielsen (ansv. red.) og Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.): Lovsamling Erhvervsret 2022, 29. udg., 2022, 455 sider, DJØF

Jens Møller (red.): Lovsamling 2022 - Proces- og strafferet, 8. udg., 2022, 416 sider, DJØF

Karnov Group: Sundheds-Karnov 2022 - Abonnement, jun. 2022, Karnov Group

Karnov Group: Kirke-Karnov 2022 - Abonnement, nov. 2022, Karnov Group

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnovs Lovsamling - abonnement, 38. udg., jan. 2023, Karnov Group.

Karnov Group: Karnov Group Afgiftslove med noter 2023, feb. 2023, 2 bind, Karnov Group

Djøf Forlag: Lovsamling 2023 - Formueret, 9. udg., 2023, 440 sider, DJØF

Djøf Forlag: Lovsamling 2023 - Jura 1. år, 9. udg., aug. 2023, 370 sider, DJØF

Jens Møller: Retsplejelov - Straffelov, 33. udg., aug. 2023, 330 sider, DJØF

Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2023, 45. udg., aug. 2023, 620 sider, DJØF

Ole Terkelsen: Lovsamling 2023 - Offentlig ret, 1. udg., aug. 2023, 229 sider, DJØF

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte de offentligretlige fag på jurastudiets bacheloruddannelse.

Hans Henrik Edlund, Mette Neville, Claus Rohde, Birgitte Fæster, Hanne Lindhardt Sørensen og Susanne Kier: Karnov Leje- og boliglove 2023, sep. 2023, Karnov Group

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Malene Kerzel, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnov Retspleje og Strafferet 2023, nov. 2023, Karnov Group

Louise Halleskov, Rass Holdgaard og Nina Holst-Christensen: EU-Karnov 2023, nov. 2023, 21. udg., Karnov Group. 6. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i Lov & Ret nr. 8/1999 p. 26-30.

Jens Røn, Oliver Talevski, Peter Thønnings, Jens Møller og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen med kommentarer, 11. udg., apr. 2024, 3.752 sider, DJØF. 4. udg., 1989, er anmeldt af Merethe Stagetorn i ADV 1989.418-422. 3. udg., 1982, er anmeldt af Ole Agersnap i UfR 1983 B.181-187

Karnov Group: Karnov Group Skattelove med noter 2024, mar. 2023, 3 bind, Karnov Group

Realregistre

Erik Hastrup og Hans Schaumburg: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1957-1967, 1968 Gad. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1968 B.126.

Erik Hastrup og Hans Schaumburg: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1967-1971, 1972, Gad. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1972 B.311-312.

Erik Hastrup og Hans Schaumburg: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1972-1976, 1977, Gad.

Erik Hastrup og Hans Schaumburg: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1977-1981, 1982, Gad.

Marianne Christensen: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1982-1987, 1999, 589 sider, Thomson

Lennart Lynge Andersen: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1988-1992, 1993, 414 sider, Thomson

Lennart Lynge Andersen: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1993-1995, 1996, 315 sider, Thomson

Lennart Lynge Andersen: Realregister til Domssamlingerne i civile sager 1996-1998, 1999, 579 sider, Thomson

Advokat Jørgen U. Grønborg