Retskilderne

Bøger

Artikler


Bøger

Johan Friederich Wilhelm Schlegel: Om de gamle danske retssædvaner og autonomie, 1827, 294 sider. Hele bogen kan læses her.

Viggo Bentzon: Retskilderne, 1907.

Eckhoff: Retskildelære, 1971.

Per Augdahl: Rettkilder, 3. udg., 1973, 267 sider, Aschehoug & Co.

W. E. von Eyben: Juridisk Grundbog bind 2. Loven, 4. udg., 1989, 183 sider, DJØF.

W. E. von Eyben: Juridisk Grundbog bind 3. Dommen - Sproget, 4. udg., 1989, 205 sider, DJØF.

W. E. von Eyben: Juridisk Grundbog bind 1. Retskilderne, 5. udg., 1991, 320 sider, DJØF. Anmeldt af Ruth Nielsen i JUR 1992.432-433. Se også Erik Riis' anmeldelse af 4.udgaven i UfR 1990 B.212-216.

Peter Blume, Peter Christensen og Anita Rønne: Retlig regulering, teknik og metode, 1.udg., 1990, Akademisk Forlag.

Morten Wegener: Juridisk metode, 2. udg. 1994. Anmeldt af Henrik Zahle i UfR 1995 B.264

Henrik Zahle: Rettens kilder, 1. udg., 1999, 79 sider, Chr. Ejlers Forlag. Anmeldt af Hanne Petersen i UfR 2000 B.240-242.

Ànde Somby: Juss som retorikk, 1999, 253 sider, Tano Aschehoug. Anmeldt af Hanne Petersen i UfR 2000 B.240-242.

Jens Evald: Retskilderne og den juridiske metode, 2. udg., august 2000, 156 sider, DJØF

Ruth Nielsen: Retskilderne, 7. udg., sept. 2002, 248 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde i FM 2002.171-172.

Anne Louise Haahr Bormann, Jens Chr. Bülow og Christian Østrup: Loven - om udarbejdelse af lovforslag, 1. udg., 2002, 250 sider, DJØF

Mads Bryde Andersen: Ret og metode, 2003, 312 sider, Gjellerup. Anmeldt af Henrik Zahle i UfR 2003 B.313.-315. Hele bogen kan læses her.

Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udg., okt. 2004, 389 sider, DJØF

Peter Blume: Juridisk metodelære, 5. udg., juni 2008, 339 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i UfR 2002 B.47-48.

J. Paul Lomio, Henrik S. Spang-Hanssen & George D. Wilson: Legal Research Methods in a Modern World: A Coursebook, 3. udg., marts 2011, 486 sider, DJØF

Peter Blume: Legal Method In Danish Law, 1. udg., nov. 2011, 92 sider, DJØF

Niels Skovmand Rasmussen: Samspillet mellem formelle og uformelle retskildetyper. Med fokus på gråzoneområdet mellem regeludstedelse og tilsyn, 1. udg., maj 2015, 300 sider, DJØF (Omhandler bl. a. europæisk kapitalmarkedsret). Anmeldt af Henrik Juul og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 4/2015.343-349 og af Jesper Lau Hansen i UfR 2015 B. 317-318

Karsten Naundrup Olesen og Troels Michael Lilja: Domsanalyse, 2 udg., aug. 2016, 20 sider, Samfundslitteratur

Jens Evald: At tænke juridisk - juridisk metode for begyndere, 5. udg., aug. 2019, 109 sider, DJØF.

Jens Evald: Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg., jan 2020, 221 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B p. 50.

Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, 4. udg., juni 2020, 377 sider, DJØF

Carina Risvig Hamer (ansv. red.) og Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.) et.al.: Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner, 1. udg., aug. 2020, 470 sider, DJØF, anmeldt af Peter Blume i UfR 2020 B.263

Kapitel 1. Juridisk Metode - Af Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 2. Forskellige typer af lovbestemmelser - Af Annette Kronborg og Bent Ole Gram Mortensen
Kapitel 3. Den juridiske metodes historie - Af Morten Kjær
Kapitel 4. Standarder som retskilde - Af Bent Ole Gram Mortensen og Christian Frier
Kapitel 5. Juridisk metode når EU-retten er i spil - Af Bugge Thorbjørn Daniel og Carina Risvig Hamer
Kapitel 6. Metoder i formueretten - Af Minie Andersen, Niels Skovmand Rasmussen, Christian Højer Schjøler og Kristina Siig
Kapitel 7. Forvaltningsretlig metode - Af Jøren Ullits
Kapitel 8. Strafferetlig metode - Af Lotte Helms
Kapitel 9. Juridisk metode i folkeretten - Af Ulrike Fleth-Barten
Kapitel 10. Europæiske menneskerettigheder - Af Ayo Næsborg-Andersen og Bassah Khalaf
Kapitel 11. Juridisk metode anvendt på persondataretten - Af Ayo Næsborg-Andersen og Lisa Hjerrild
Kapitel 12. Immaterialretlig (IP-retlig) metode - Af Torsten Bjørn Larsen
Kapitel 13. Anvendte metoder i undersøgelse af kriminalitet - Af Linda Kjær Minke
Kapitel 14. Retssociologiske metoder - Af Ole Hammerslev og Stine Piilgaard Porner Nielsen
Kapitel 15. Retspolitik og metode - Af Sten Schaumburg-Müller og Bjarke Viskum
Kapitel 16. Law and Economics: Theory, Methodology and Policy Application - Af Andrea Minto
Kapitel 17. Comparative law method - Af Aleksandra Tolea
Kapitel 18. Retsfilosofisk metode - Af Bjarke Viskum og Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 19. Nye teknologiers indvirkning på retsdogmatikken - Af Jøren Ullits
Kapitel 20. The “IRAC” Method: How To Read a Case - Af Kerstin Bree Carlson
Kapitel 21. 2030-dagsordenen og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling - Af Karin Buhmann

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Retskilder og Retsteorier, 6. udg., 2021, 610 sider, DJØF. 1. udg., 2005, er anmeldt af Peter Blume i UfR 2005 B.403

Lone L. Hansen, Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff: Den juridiske metode - en introduktion, 3. udg., april 2022, 250 sider, DJØF

Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta: Få styr på metoden – Introduktion til juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode, 3. udg., aug. 2022, 272 sider, Ex Tuto

Dorte Høilund: Retssikkerhed og juridisk metode, 4. udg, aug. 2022, 130 sider, Hans Reitzels Forlag

Artikler

Jørgen Trolle i JUR 1953.113-128: Om præjudicater som gældende ret.

Ernst Andersen i UfR 1955 B.210-216: Stare decisis alias præjudikatlæren.

Jes Bjarup i JUR 1967.410 ff.: Lidt om logik, retlig argumentation og fortolkning.

Aage Spang-Hanssen i JUR 1969.279 ff.: Lovgivning i motiverne.

Ernst Andersen i UfR 1974 B.369-374: Retskildeteoriens romanistiske islæt.

Jørgen Mathiassen i UfR 1976 B.61-75: Højesterets voteringer som retskilde.

Ole Krarup i JUR 1979.461-476: Om retlige begreber og retsgrundsætninger (Omhandler bl. a. Christinia-sagen)

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1980 B.317-319: En grundlovsstridig højesteretsdom? (kritik af UfR 1980.569 HD, hvorefter Mercandia Rederierne havde været uberettiget til at afvise påmønstring af kvindelig matros, idet der i dommen henvises til en ikke offentliggjort ministerudtalelse til folketingsudvalget)

H. Funch Jensen i UfR 1980 B.368: Yderligere bemærkning til højesteretsdommen i UfR 1980.569.

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1981 B.63-66: Om fortolkning og de skjulte retskilder.

Sv. Gram Jensen i UfR 1981 B.414-416: Er forholdets natur en retskilde? (Ja, ifølge forfatteren)

Sv. Gram Jensen i UfR 1984 B.69-72: Morarenter og tinglysningsloven. En kommentar til UfR 1983.453

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1984 B.188-189: Kort om sædvaner og dommen i UfR 1983.453.

Sv. Gram Jensen i UfR 1984 B.284-287: Derogatoriske retssædvaner - endnu engang.

Peter Blume i JUR 1985.118-121: Teorien i retspraksis.

Peter Blume i UfR 1985 B.121-129: Lovfortolkning i retspraksis.

Henrik Zahle i Samfunn, Rett, Rettferdighed - Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986 p. 752 ff.: Polycentri i retskildelæren.

Erik Bergholdt Brorly i Justitia nr.3/1986: Retskilderne i praksis. (en gennemgang af fortolkningspraksis i dansk ret)

Peter Blume i JUR 1987.139-146: Loven som informationskilde. (Omhandler formidlingen af lovgivningen til den almindelige befolkning).

P. Spleth i UfR 1987 B.16-19: Et forsøg på forkortelse af domsskrivning. (Omhandler unødvendig information i domsreferater).

Preben Wilhjelm i JUR 1989.331-338: Lovgiverhensigter og lovfortolkning.

Peter Blume i UfR 1989 B.201-214: Retsafgørelser som retskilde. (Ud fra en undersøgelse af UfR 1985-1988 redegøres der for retsafgørelsers betydning som retskilde).

Peter Blume i UfR 1990 B.197-205: Aktuelle lovfortolkningsproblemer.

Svend Gram Jensen i UfR 1990 B.386-389: Lup på lovfortolkning. (Et svar på Peter Blumes artikel i UfR 1990 B.197-205).

Peter Blume i UfR 1990 B.440: Replik til Svend Gram Jensen (En kommentar til Svend Gram Jensens artikel i UfR 1990 B.386-389).

Svend Gram Jensen i UfR 1990 B.486: Duplik til dr. Blume.

Torben Jensen i UfR 1990 B.441-448: Domstolenes retsskabende, retsudfyldende og responderende virksomhed. (Omhandler bl.a. Højesterets responderende virksomhed i historisk belysning, og forholdet mellem den lovgivende og den dømmende magt).

Hans Engberg i FM 1991.53-52: Dommerforeningen som lovgiver. (Indeholder en kritik af, at dommerforeningen i en skrivelse henstiller til medlemmerne at følge en bestemt praksis for salærtilkendelse).

Claus Larsen i FM 1991.90-91: Dommerforeningernes henstillinger.

Svend Gram Jensen i JUR 1991.213-216: Om forholdets natur.

Preben Stuer Lauridsen i JUR 1992.6-8: Quousque tandem...

Henrik Zahle i JUR 1992.8-11: Forholdets natur - en kommentar.

Svend Gram Jensen i JUR 1992.306-310: "Alt paa sin rette Plads!" - svar til professor Zahle.

W. E. von Eyben i UfR 1994 B.365-372: Registrering af retskildeafgørelser.

Steen Lassen og Marcus Rubin i Lov & Ret nr. 8/1995 p. 21.22: Lovjungle kan blive den sunde fornufts død. (Omtaler bl. a. Philip K. Howard: The Death of Common Sense)

Niels Christian Ellegaard i JUR 1997.141-142: Den sidste udvej.

Bent Unmack Larsen i UfR 1997 B.417-425: Lovens ord som ratio decidendi. Noget om begrundelse af domme.

Dan Buxbom i Justitia nr. 2/1998: Når ny lovgivning henviser til tidligere praksis og principper. Generel retspraksis eller konkret usikkerhed.

W. E. von Eyben i UfR 1998 B. 51-55: Dommertilkendegivelser 1987 til 1997.

Peter Pagh i Med lov..., 1998 p. 209-224: Er uvidenhed en retskilde?

Tom Behnke i Lov & Ret nr. 3/2000 p. 26: Ophæv de forældede love!

Søren Schønberg i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2002 p. 237-256: Bidrag til retskildelæren: Om forarbejdets stilling i fællesskabsretten.

Jens Evald i Rettid 2002.100-111: Om "forholdets natur".

Magnus Aarbakke i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 263-279: Dommeren og utviklingen av rett for fremtiden - noen strøtanker fra Norge.

Jakob Graff Nielsen i JUR 2004.151-175: Legalitetsprincippets byggesten - er fundamentet i orden?

Sv. Gram Jensen i UfR 2009 B.95-98: Om forholdets natur og denne retskildes relation til selve retskildebegrebet

Jens Ravnkilde i UfR 2013 B.1-9: Hvad er en retskilde?

Forfatteren opstiller en ny definition. Den henser til retskildebegrebets formål, som er at gøre det muligt at sondre mellem ret og moral som midler til styring af adfærd og mellem rigtige og forkerte ( hjemlede og uhjemlede) domme og forvaltningsafgørelser. Den nye definition tager udgangspunkt i den kendsgerning, at kvaliteten af en dom eller forvaltningsafgørelse ikke beror på dens tilblivelse men på dens begrundelse. Til illustration af definitionen drøftes spørgsmålet, om den juridiske teori er en retskilde. Spørgsmålet besvares benægtende.

Peter Blume i UfR 2013 B.94-95: Retskildebegrebet

Det fremhæves, at retskilder dels er normative faktorer, dels grundlaget for juridisk argumentation. Den af Jens Ravnkilde opstillede definition kaster ikke nyt lys, men bruges til en snæver afgrænsning af antallet af retskildetyper, herunder en uheldig udgrænsning af den juridiske litteratur.

Jens Ravnkilde i UfR 2013 B.231-240: Hvad er en retskilde? (2)

Forfatteren imødegår den kritik, som Peter Blume har rettet mod den definition af retskildebegrebet. Det omtales, hvorfor forslaget kommer rundt om de problemer, som rammer Blumes egen definition. Dernæst uddybes, hvorfor den juridiske teori ikke er en retskilde. Afslutningsvis forklares, hvorfor forfatterens definitionsforslag - men ikke Blumes - kommer uden om det, som Ross kaldte retskildelærens centrale og pinagtige problem, og som betød, at hans kamp med retskildebegrebet endte uden brugbare resultater.

Jakob v. H. Holtermann og Henrik Palmer Olsen i UfR 2013 B.301-309: En definitionssandhed med modifikationer - kommentar til Jens Ravnkildes retskildebegreb

Jens Ravnkilde i UfR 2013 B.400-406: Hvad er en retskilde? (3)

Artiklen drøfter først forbindelsen mellem retskildelæren og statsretten. Dernæst imødegås Jacob v. H. Holtermann og Henrik Palmer Olsens ovenstående artikel. Afslutningsvis uddybes, hvorfor Alf Ross' retskildedefinition og prognoseteori kun har historisk interesse.

Jens Ravnkilde i UfR 2014 B. 45-54: Hvordan finder man i tvivlstilfælde ud af, hvad der er gældende ret?

I artiklen redegøres for, at en prognoseteori kan forklare, hvordan man bærer sig ad, forudsat at den på et afgørende punkt modificeres i forhold til den variant, som Alf Ross forfægtede.

Peter Blume i UfR 2014 B.133-135: Højesteret og gældende ret

Bemærkninger til de synspunkter, der er anført af Jens Ravnkilde foran p. 45 ff., hvor Højesterets domme tillægges altoverskyggende betydning.

Jakob v. H. Holtermann og Henrik Palmer Olsen i UfR 2014 B.177-182: Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

Henrik Palner Olsen og Martin Christensen i JUR 2016.110-123: Netværksanalyser som bidrag til juridisk (forsknings)metode. Komm. af Jens Elo Rytter i JUR 2017.17-22

På grundlag af et udvalg af 637 domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (samtlige domme der vedrører art. 14 i konventionen) og med to mere traditionelle fremstillinger som sammenligningsgrundlag vises det, hvordan netværksanalyse kan medvirke til at opkvalificere juridisk viden på en måde, som er brugbar i juridisk praksis og undervisning.

Jens Peter Christensen i UfR 2017 B.312-313: Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til?

Peter Garde i UfR 2017 B.314-316: UfR som kilde til originale fortællinger fra juraens verden

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

08-01-20