Ægtefælleskiftet

Genoptagelse af skifte

ÆSL § 78. Skifteretten kan efter anmodning genoptage et bo, der er afsluttet med en stadfæstet boopgørelse, hvis det findes påkrævet, navnlig fordi

1) der er fremkommet yderligere aktiver eller passiver,

2) der er begået væsentlige fejl under bobehandlingen eller

3) der i øvrigt foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning for bobehandlingen.

Familieret, p. 657-662
SKL-kommentar, p. 360-361

Artikler

1977

1977

Jens Anker Andersen i JUR 1977.509-532: Retskraft og genoptagelse i skifteretten

Se også glemte skattekrav.

UfR 1985.1104 VLK: H's begæring om genoptagelse af skifte taget til følge, da det 2 ½ år efter, at boet var endeligt delt, viste sig, at M havde en kapitalforsikring tegnet for bonus på en pensionsforsikring.

FM 1990.77/3 ØLK: Begæring om genoptagelse efter forlig i skifteretten førte til, at boet blev taget under off. skiftebehandling.

FM 1994.149/3 ØLK: H's begæring om genoptagelse af off. skiftet bo blev afvist, da der ikke var grundlag for at antage, at der fandtes yderligere aktiver, der var unddraget bobehandlingen eller som kunne begrunde et vederlagskrav.

FM 1996.53 ØLK: H's begæring om genoptagelse af skifte ved skifteretten i Hillerød blev ikke taget til følge, da M's bodel ville være negativ, selv efter at nyopdukkede aktiver for ca. kr. 150.000 i form af indeståender i pengeinstitutter og overskydende skat blev taget i betragtning.

ØLK af 22.03.1996 (B-2221-95): M og H havde i forbindelse med separation i 1982 indgået en mundtlig aftale om deling af fællesboet. M begærede i 1995 boet genoptaget, idet han ønskede en række indboeffekter, der hørte til hans bodel, udleveret. Frederiksberg Skifteret afviste ved kendelse begæringen, idet indbo og løsøre, når hensås til den tid, der var forløbet, måtte anses for endeligt delt ved parternes faktiske deling på separationstidspunktet. ØL stadfæstede.

TFA 1999.425/2 ØLK: Skifteretten afviste H's begæring om genoptagelse af skifte, idet der forelå bodelingsoverenskomst, og idet H havde haft advokatbistand under hele sagsforløbet. H havde været bekendt med langt de fleste af de i begæringen nævnte aktiver, inden hun tiltrådte overenskomsten. Det var ikke godtgjort, at boet efter det nu oplyste ville være blevet delt væsentlig anderledes. ØL stadfæstede.

TFA 1999.431 ØLK (FM 1999.134/2 ØLK): M havde i skifteretten indgået retsforlig om bodelingen, efter at han i skifteretten havde haft en telefonsamtale med sin advokat. M begærede boet genoptaget under henvisning til, at hans forudsætninger var bristede, at han var blevet presset af skifteretten, og at han ikke var blevet behørigt vejledt af skifteretten. ØL tiltrådte, at der ikke var grundlag for at anse retsforliget for ugyldigt på grund af fejl fra skifterettens side.

TFA 2000.128 ØLK (FM 2000.7/3 ØLK): Parterne havde i skifteretten i Frederikssund d. 08.02.1999 indgået bodelingsoverenskomst. H begærede nu offentligt skifte. Der var ikke tale om inddragelse af et nyt aktiv under skiftet. Sagen blev afvist, da indsigelser mod en endelig bodelingsaftale og dens forståelse henhørte under de almindelige domstoles behandling. H skulle betale 1.200 kr. i kæremålsomkostninger til M.

FM 2010.259 VLK: Skifteretten havde meddelt i et brev, der blev forkyndt for H, at parternes bodele ville blive anset for negative og ægtefælleskiftet afsluttet, såfremt skifteretten ikke hørte fra hende inden for en fastsat frist. H svarede ikke på skifterettens henvendelse, hvorfor sagen blev afsluttet, og skifterettens beslutning herom blev forkyndt for hende. Efterfølgende modtog skifteretten en anmodning fra H's advokat om at omgøre sin beslutning. Skifteretten besluttede at genoptage ægtefælleskiftet i medfør af RPL § 367, idet bestemmelsen måtte anses også at finde anvendelse i skiftesager, da begæringen om genoptagelse var fremsat inden udløbet af den i bestemmelsen fastsatte frist på 4 uger. VL omgjorde skifterettens afgørelse, idet der ikke var grundlag for ved en analogi at udvide anvendelsesområdet for RPL § 367, der regulerer genoptagelse af sager, hvor en sagsøgt er blevet dømt som udeblevet, til også at omfatte tilfælde som det foreliggende, hvor sagen var afsluttet uden afsigelse af dom, og hvor beslutningen herom kunne kæres.

TFA 2015.96 ØLK: M og H blev skilt i 2013, og fællesboet blev taget under bobehandling. H varslede et krav efter ÆSL § 67 og søgte fri proces hertil, hvorefter hendes advokat udtrådte af ægtefælleskiftesagen. I marts 2014 blev boopgørelsen stadfæstet og fællesboet sluttet. Resultatet var, at M skulle betale 14.402 kr. til H i boslodskrav. I april 2014 fik H fri proces til § 67-kravet og anlagde sag herom i maj 2014, hvorefter M påstod afvisning efter ÆSL § 67, stk. 3. H anmodede herefter i august 2014 om genoptagelse af boet, hvilket Frederiksberg Skifteret afslog. ØL bestemte, at ægtefælleskiftet skulle genoptages.

Advokat Jørgen U. Grønborg