Statsforfatningsret

Folketingsvalg

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis


Love

Lov om valg til folketinget

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Partistøtteloven), jf. lovbekg. nr. 973 af 11.08.2017

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 50 af 17.01.2019 om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Bekg. nr. 1499 af 12.12.2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Bekg. nr. 1242 af 29.10.2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekg. nr. 1204 af 04.10.2018 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019

Bekg. nr. 1065 af 20.08.2018 om forretningsorden for Valgnævnet

Bekg. nr. 1519 af 14.12.2017 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg

Bekg. nr. 13 af 07.01.2016 om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer
(Vælgererklæringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 160 af 18.02.2015 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Bekg. nr. 650 af 19.06.2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekg. nr. 438 af 31.05.2001 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg.

Vejledninger

Vejledning nr. 9041 af 31.01.2018 om afholdelse af folketingsvalg

Betænkninger

Bet. nr. 1432/2003: Valgret under udlandsophold

Bøger

Vilhelm Brockmeyer, Peter Bak Mortensen og Niels Preisler: Folketingsvalgloven, 1983, 322 sider, DJØF.

Lars Bille: Fra valgkamp til valgkamp, 1. udg., okt. 2001, 152 sider, DJØF.

Rune Stubager (red.), Jørgen Goul Andersen & Kasper Møller Hansen: Krisevalg - Økonomien og folketingsvalget 2011, 1. udg., 2013, 214 sider, DJØF

Kasper Møller Hansen (red.) & Karina Kosiara-Pedersen (red.): Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv, 1. udg., april 2014, 496 sider, DJØF

Kasper Møller Hansen & Rune Stubager: Oprør fra udkanten. Folketingsvalg 2015, 1. udg., marts 2017, 451 sider, DJØF

Nicoline Miller og Jørgen Elklit: Folketingsvalgloven med kommentarer, 1. udg., feb 2019, 615 sider, DJØF, anmeldt af Jørgen Albæk Jensen i UfR 2019 B.155

Artikler

H. K. Djørup Bilzing i JUR 1977.212-224: Valgbarhed til folketinget. Fortabelse og generhvervelse. (GRL § 30, stk. 1).

Per Dalgaard i Lov & Ret nr. 6/2003 p.34: Et lands udvikling (Omhandler Dansk Folkepartis lovforslag L 215 af 10.05.2003 om, at kun personer med dansk statsborgerskab skal have valgret)

Jens Peter Christensen og Hans B. Thomsen i UfR 2004 B.259-268: Grundlovens bopælskrav

Jørgen Elklit, ”Valgsystemerne” pp. 15-79 i Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Erik Damgaard, Jørgen Elklit & Henrik Jensen: Det demokratiske system. Valg, folketinget, forvaltning og organisationer, 2. udgave, Århus: Academica, 2009.

Jørgen Elklit, ”Denmark: Simplicity Embedded in Complexity (or is it the Other Way Round?), pp. 453-472 I Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press.

Jørgen Elklit, “Valgkredsreformen 2006 og folketingsvalget 2007: En første evaluering”, pp. 233-249 i Karina Kosiara-Pedersen & Peter Kurrild-Klitgaard (red.), Partier og partisystemer i forandring. Festskrift til Lars Bille, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008.

Mads Pedersen i JUR 2014.127-136: Stemmeret og værgemål. Hvorfor folketingsvalgloven kan (og bør) laves om uden en grundlovsændring.

Retspraksis

UfR 2000.669 HD: Ove Guldberg, der boede i Spanien, havde ikke stemmeret ved folketingsvalg. Indenrigsministeriet blev frifundet, da ministeriet ikke havde instruktionsbeføjelse over for Valgsretsnævnet, jf. valgretslovens § 17, stk. 4. Ove Guldbergs stilling i henseende til valgret til Folketinget ville ikke blive forbedret, selv om han måtte få medhold i påstand om, at valglovens § 2 er helt eller delvis ugyldig. I hvert fald under disse omstændigheder havde han ikke retlig interesse i at få denne påstand prøvet.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

06-05-19