Statsforfatningsret

Folketingsvalg

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis


Love

Lov om valg til folketinget

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Partistøtteloven), jf. lovbekg. nr. 7 af 08.01.2024

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (Partiregnskabsloven), jf. lovbekg. nr. 1188 af 27.09.2023

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 159 af 14.02.2024 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og som er folkeregistreret på Færøerne eller bopælsregistreret i Grønland

Bekg. nr. 158 af 14.02.2024 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekg. nr. 36 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Bekg. nr. 35 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning på sygehuse

Bekg. nr. 34 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekg. nr. 33 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem

Bekg. nr. 28 af 10.01.2024 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekg. nr. 23 af 10.01.2024 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg

Bekg. nr. 1198 af 23.09.2023 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2024

Bekg. nr. 1287 af 08.09.2022 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2023

Bekg. nr. 794 af 02.06.2022 om forretningsorden for Valgnævnet

Bekg. nr. 1787 af 31.08.2021 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2022

Bekg. nr. 1368 af 15.09.2020 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2021

Bekg. nr. 1258 af 26.08.2020 om anvendelse af en digital løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer (Vælgererklæringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 203 af 03.03.2020 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Bekg. nr. 914 af 01.09.2019 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2020

Bekg. nr. 1499 af 12.12.2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Bekg. nr. 1204 af 04.10.2018 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019

Vejledninger

Vejledning nr. 9292 af 21.03.2022 om afholdelse af folketingsvalg (Folketingsvalgvejledningen)

Betænkninger

Bet. nr. 1432/2003: Valgret under udlandsophold

Bet. nr. 1248/1993: Valg og EDB

Bet. nr. 1084/1986: Ny folketingsvalglov. Delbetænkning

Bet. nr. 1025/1984: Brevstemmeafgivning

Bet. nr. 893/1980: Revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning

Bet. nr. 74/1953: Betænkning afgivet af valglovskommissionen af 7. juni 1952

Bøger

Vilhelm Brockmeyer, Peter Bak Mortensen og Niels Preisler: Folketingsvalgloven, 1983, 322 sider, DJØF.

Lars Bille: Fra valgkamp til valgkamp, 1. udg., okt. 2001, 152 sider, DJØF

Rune Stubager (red.), Jørgen Goul Andersen & Kasper Møller Hansen: Krisevalg - Økonomien og folketingsvalget 2011, 1. udg., 2013, 214 sider, DJØF

Kasper Møller Hansen (red.) & Karina Kosiara-Pedersen (red.): Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv, 1. udg., april 2014, 496 sider, DJØF

Kasper Møller Hansen & Rune Stubager: Oprør fra udkanten. Folketingsvalg 2015, 1. udg., marts 2017, 451 sider, DJØF

Nicoline Miller og Jørgen Elklit: Folketingsvalgloven - med kommentarer, 1. udg., marts 2019, 615 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Albæk Jensen i UfR 2019 B.155

Artikler

H. K. Djørup Bilzing i JUR 1977.212-224: Valgbarhed til folketinget. Fortabelse og generhvervelse

Per Dalgaard i Lov & Ret nr. 6/2003 p.34: Et lands udvikling

Omhandler Dansk Folkepartis lovforslag L 215 af 10.05.2003 om, at kun personer med dansk statsborgerskab skal have valgret.

Jens Peter Christensen og Hans B. Thomsen i UfR 2004 B.259-268: Grundlovens bopælskrav

Jørgen Elklit, ”Valgsystemerne” pp. 15-79 i Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Erik Damgaard, Jørgen Elklit & Henrik Jensen: Det demokratiske system. Valg, folketinget, forvaltning og organisationer, 2. udgave, Århus: Academica, 2009.

Jørgen Elklit, ”Denmark: Simplicity Embedded in Complexity (or is it the Other Way Round?)”, pp. 453-472 i Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.): The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press.

Jørgen Elklit, “Valgkredsreformen 2006 og folketingsvalget 2007: En første evaluering”, pp. 233-249 i Karina Kosiara-Pedersen & Peter Kurrild-Klitgaard (red.), Partier og partisystemer i forandring. Festskrift til Lars Bille, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008.

Mads Pedersen i JUR 2014.127-136: Stemmeret og værgemål: Hvorfor folketingsvalgloven kan - og bør - laves om uden en grundlovsændring

Retspraksis

UfR 2000.669 HD: Ove Guldberg, der boede i Spanien, havde ikke stemmeret ved folketingsvalg. Indenrigsministeriet blev frifundet, da ministeriet ikke havde instruktionsbeføjelse over for Valgsretsnævnet, jf. valgretslovens § 17, stk. 4. Ove Guldbergs stilling i henseende til valgret til Folketinget ville ikke blive forbedret, selv om han måtte få medhold i påstand om, at valglovens § 2 er helt eller delvis ugyldig. I hvert fald under disse omstændigheder havde han ikke retlig interesse i at få denne påstand prøvet.

UfR 2018.1460 HD (TFA 2018.128 HD): Det var ikke i strid med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, at personer, som er frataget den retlige handleevne efter VML, ikke kan stemme til folketingsvalg.

Advokat Jørgen U. Grønborg