Litteratur om dødsboskifte

Betænkninger

Bøger

Artikler


Betænkninger

Bet. nr. 1519/2010: Revision af dødsboskifteloven

Bet. nr. 1270/1994: Skifte af dødsboer

Bøger

Jørgen U. Grønborg: Kompendium om skiftereformen, 15. udg., ajourført til d. 20.03.1998, 164 sider.

Finn Taksøe-Jensen under medvirken af Lise Dybdahl: Skifte af dødsboer, 1. udg., 1998, 723 sider, GadJura. Anmeldt af Sys Rovsing Koch i UfR 1998 B. 491-492.

Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer, 1. udg., 1998, 650 sider, DJØF. Anmeldt af Janne Glæsel i UfR 1998 B.489-490.

Erik Werlauff og Henrik Lyhne: Arv & Skifte - Håndbog i bobehandling, 3. udg., 1998, 296 sider, DJØF.

Finn Taksøe-Jensen i "Med lov...", Retsvidenskabelig betragtninger i anledning af Vagn Greves 60 års fødselsdag, 1998 p. 271-284: Strafferetligt ansvar på objektivt grundlag for arvinger og andet godtfolk.

Foreslår, at reglerne om opkrævning af tillægsskat efter DSL § 86 hos arvingerne ophæves, og at skattekrav skal anmeldes som uopgjorte inden for proklamafristen.

Flemming Sorth og Henrik Lyhne: Boopgørelsen i dødsboer, 1. udg., 2000, 157 sider, Thomson. Anmeldt af Henning Broman i FM 2000.33-35: Bedre boopgørelser er sagen.

Ellen Marie Sørensen: Systematisk oversigt over afgørelser i dødsboskiftesager, 1. udg. marts 2004, 311 sider, Thomson.

Jørgen U. Grønborg: Kompendium om insolvente dødsboer, 9. udg., ajourført til d. 20.10.2004, 60 sider.

Ellen Marie Sørensen: Systematisk oversigt over afgørelser i dødsboskiftesager 2004-2005, 2. udg. maj 2006, 185 sider, Forlaget Thomson.

Niels-Jørgen Kaj Petersen: Dødsfald og dødsboer, 1. udg., juli 2006, 150 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Jacob Graff Nielsen i TFA 2007.86-88.

Autorisationsordningen for bobestyrere, Rapport på 53 sider fra Konkurrencestyrelsen, juni 2012.

Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen, Ib Hounsgaard Trabjerg: Dødsboskifte, 2. udg., nov. 2012, 499 sider, Karnov Group. Anmeldt af Johan Hartmann Stæger har i TFA 2013.141-143.

Johan Hartmann Stæger: Boopgørelsen i dødsboer, 2. udg., okt. 2016, 162 sider, Karnov Group

Erik Werlauff: Arv & Skifte, 9. udg., maj 2017, 465 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513. 8. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2012.124-126.


Artikler

1995

1996

1997

1998
1999

2000

2001

2002
2003

2006

2008

2010

2011

2012

2013


1995

Jens Anker Andersen i JUR 1995.224-231: Bemærkninger til bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer.

Jens Anker Andersen i UfR 1995 B.183-187: Udvidet begravelsesudlæg.

1996

Keld Pagh og Erik Werlauff i ADV 1996.73-79: Ny skiftelovgivning - store dele af bobehandlingen "privatiseres".

Lov nr. 384 af 22.05.1996 om ændring af arveloven og lov nr. 385 af 22.05.1996 om ændring af forskellige andre love er kommenterede af Jørgen Nørgaard i Karnov 1996 hæfte 2 p. 5275-5283.

Susan Fürst og Finn Taksøe-Jensen: Tillæg 1996 til Arveretten, 53 sider, DJØFs Forlag.

Birgit Ilkjær-Jordan og Finn Taksøe-Jensen i UfR 1996 B. 475-479: Andelslegatarer, sumarvinger og genstandsarvinger.

Michael Steffensen i UfR 1996 B. 487-489: Den længstlevendes hæftelse i uskiftet bo.

Henrik Høpner i Huset nr. 11/1996 p. 30-31: Præklusion af udlejers istandsættelseskrav m.v. ved dødsfald hos lejere.

Henning Broman i FM 1996.141-142: Årsmødets overvejelser om de nye skiftetider.

Henning Broman i FM 1996.143-144: Ny skiftelov - nye blanketter.

1997

Irene Nørgaard i FM 1997.4-7: De nye vederlagskravsregler i retsvirkningsloven.

Claes Hersland i FM 1997.7-8: Om arvelovens § 7 b.

Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen i FM 1997.9-10: Sikkerhedsstillelse i et privatskiftet bo i henhold til BAL § 21.

Niels-Jørgen Kaj Petersen i FM 1997.19-20: Bobestyrerens kautionsforsikring.

Birte Rasmussen i SPO 1997.13-20: Dødsboskatteloven - få regler for de mange - mange regler for de få.

Hans Viggo Godsk Pedersen i Revision & Regnskabsvæsen nr. 1 1997 p. 51-58: Værgemålslov og dødsboskiftelov.

Hans Engberg i FM 1997.22-25: Arvelovens § 7 b, stk. 2

Per Holkmann Olsen i Karnov 1996 p. 5655-5683: 579 noter.

Jørgen U. Grønborg i FM 1997.37-40: Mere om arvelovens § 7 b, stk. 2, 2. pkt.

Birte Rasmussen i SPO 1997.51-58: Reparationsloven til lov om afgift af dødsboer og gaver

Viggo Bækgaard i ADV 1997.47-49: Bobestyrervalg konkurrenceforvridende.

Poul Erik Petersen i ADV 1997.49: Kommentar til autorisationsordning.

Kirsten Reimers-Lund i ADV 1997.50: Udviklingen følges

Jørgen U. Grønborg i ADV 1997.52-60: De nye dødsbobeskatningsregler og ændringerne i boafgiftsloven.

Lars Grøngaard i SR-Skat 2-97 p. 126-134: Ny dødsboskattelov

Kirsten Reimers-Lund i ADV 1997.64: Salærer ved behandling af dødsboer

Henning Broman i FM 1997.59: Fristforvirringen er fuldkommen

Hans Engberg i FM 1997.86/1: Replik om arvelovens § 7 b, stk. 2, 2. pkt.

FM 1997.86/2: Salær for dødsbobehandling

Hans Engberg i FM 1997.100-102: Udbakning

Hans Engberg i FM 1997.151-154: Bodelsopdelte boopgørelser.

1998

Finn Taksøe-Jensen i Ejendomsmægleren nr. 12/1998 p. 10-15: Nye vurderingsregler i dødsboer.

Ellen Marie Sørensen i FM 1998.22-23: Aflevering og arkivering af bobestyrerboer.

Ellen Marie Sørensen i FM 1998.128-130: Partielt skifte

Der kan udstedes en skifteretsattest, der viser, at længstlvende skifter med et ellere flere særbørn og sidder i uskiftet bo med fællesbørnene.

Henning Broman i FM 1998.130: Man kan ikke både blæse og have mel i munden

Man kan ikke skifte og sidde i uskiftet bo samtidig.

1999

Janne Glæsel i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999 p. 49-59: Formidling af skiftereformen.

Indeholder forslag til vejledning til arvingerne.

Birgit Ilkjær-Jordan i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 207-226: Bobestyrerbehandling - et effektivt skifteinstrument i praksis?

Mogens Kjærgaard Møller i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 257-264: Korrekt anmeldelse og præklusion af kendte krav i dødsboer.

Jon Stokholm i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 329-338: Ikrafttrædelsesbestemmelser i skiftereformen m.v.

2000

Anne Segato i Revisorbladet nr. 4/2000 p. 13-21: Dødsbobehandling - relevante oplysninger for revisor.

Kim Sommer Jensen i UfR 2000 B.611-617: Sagsøgers processuelle stilling, når sagsøgte går konkurs eller dør.

2001

Sys Rovsing Koch og Ellen Marie Sørensen i UfR 2001 B.33-41: Behandling af tvister i bobestyrerboer.

Alex Nymark i FM 2001.40-41: Lad de små børn komme til mig - om dødsboskiftelovens § 79, stk. 3, nr. 1

Omtaler sag, hvor fast ejendom blev udlagt til længstlevende til en lavere værdi end værdien efter vurdering. Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.

Sys Rovsing Koch og Flemming Sorth i TBB 2001.137: Lejemåls ophør ved dødsfald.

Henning Broman i FM 2001.58-59: Når revision bli'r illusion - mere om dødsboskiftelovens § 79, stk. 3, nr. 1

Omtaler to sager med mindreårige arvinger, hvor skifteretten i Ballerup nægtede at godkende boopgørelserne.

Ellen Marie Sørensen i FM 2001.161-166: Temadag i skifteretten.

2002

Henning Broman i FM 2002.17: Når den længstlevende stritter imod. Blanket SK 26 A lægger op til, at bobestyreren har en større kompetence, end loven foreskriver.

Flemming Sorth i FM 2002.49-51: Skifteretsseminarerne i oktober 2001.

Flemming Sorth i FM 2002.85-86: Genoptagelse efter Dødsboskiftelovens § 103.

Flemming Sorth i FM 2002.143-144: Skifteretsseminarerne i oktober 2001. 2. afsnit

Flemming Sorth i FM 2002.175-176: Skifteretsseminarerne i oktober 2001. 3. afsnit. Skifterettens reaktionsmuligheder i klagesager.

Anfører, at det bør overvejes at indføre mulighed for at pålægge en klager at betale sagsomkostninger til bobestyrer eller boet.

Marianne Lund: Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister, studenterafhandling, Københavns Universitet, 2002.

2003

Pia Birkegaard i ADV 2003.299-300: Advokatnævnets kompetence til at behandle klager over bobestyrere og kurator.

Birgit Jordan i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 243-255: Skifteværger - anvendelse af repræsentationsordningen i praksis.

Flemming Sorth i FM 2003.32-33: Er den, der klager over en bobestyrer, retsløs?

Indeholder kritik af, at Advokatnævnet afviser klager over bobestyrere, da disse skal ske til skifteretten, som imidlertid ikke kan pålægge sanktioner.

Flemming Sorth i FM 2003.172-173: Er den, der klager over en bobestyrer, retsløs, modløs eller blot forvirret?

Foreslår, at DSL § 96 ændres, således at klager, der ikke kan sanktioneres af skifteretten, kan indbringes for Advokatnævnet.

Henning Broman i FM 2003.217: D-dag for skifteprojektet.

Henning Broman i FM 2003.242-243: Slaget med skiftesagerne er i gang.

Aage Michelsen i TfS 2003.398: Reglerne om efterbetaling og tillægsskat vedrørende de af afdøde ikke betalte skatter.

2006

Henrik Holmblad i ADV nr. 1/2006 p. 44-45: Forbedret behandling af dødsboer.

Flemming Sorth i FM 2006.29239: Skifteretsseminarerne 2005.

Omtale af 3 seminarer om behandling af dødsboer og fællesboer (ægtefælleskifter).

2008

Christian Trolle Andersen og Johan Iversen Møller i Justitia nr. 3/2008 p. 3-47: Bobestyrerbehandling af insolvente dødsboer

2010

Vibeke Samuelsen i ADV nr. 2/2010 p. 38-39: Nemmere adgang til skattemappen.

Advokater, der virker som bobestyrere, får fremover digital adgang til en række oplysninger fra SKAT.

Høringssvar om bet. 1519/2010 af 30.08.2010 fra Danske Familieadvokater og Danske Advokater

Lone Brandenborg og Niels Kahlke har i TFA 2010.519-523 anmeldt betænkning nr. 1519/2010: Revision af dødsboskifteloven.

2011

Maja Holmlund og Ümit Gezder i TFA 2011.525-535: Bobehandling, når boet indeholder ejendom i Tyrkiet.

2012

Jan Staal Andersen i UfR 2012 B.244-248: Salg af fast ejendom tilhørende konkursboer og insolvente dødsboer - hvilke betingelser om vederlag kan boet stille over for ejendommens panthavere for at medvirke til salg i fri handel?

I artiklen kritiseres den praksis, hvorefter kuratorer og bobestyrer i insolvente dødsboer betinger boets medvirken til salg af en pantsat ejendom i fri handel af, at der tilgår boet et vederlag svarende til et sædvanligt rekvirentsalær.

2013

Birgit Ilkjær-Jordan i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 153-168: Bostyrerhvervet – status siden skiftereformen i 1997 og et blik på fremtiden

Birte Rasmussen i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 169-187: Advokaten som rådgiver i dødsboer

Ellen Marie Sørensen i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 189-198: Erhvervsdrivende dødsboer

Lone Brandenborg & Niels Kahlke i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 199-214: Salg og arveudlæg af fast ejendom i bobestyrerbo.

Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 215-222: Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo.

Advokat Jørgen U. Grønborg