Kapitaliseringsbekendtgørelsen

Bekg. nr. 959 af 12.10.2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift

Kapitel 1: Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v.

Kapitel 2: Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift


I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, jf. § 48, stk. 1, jf. § 44 stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001, som ændret ved § 9 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1: Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v.

§ 1. Kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse opgøres efter reglerne i §§ 2 og 3.

Stk. 2. Afgiften beregnes af det opgjorte beløb, dog højst af værdien af de midler, hvorpå retten hviler.

Stk. 3. Har en person, der er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente, beregnes afgiften af værdien af midlerne.

Stk. 4. Ved succession i fideikommisser eller dele af sådanne beregnes afgiften for den tiltrædende besidder af værdien af midlerne.

§ 2. Ved opgørelsen af kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse gælder følgende:

1) Er ydelsen tillagt for bestandig, opgøres værdien til det 8-dobbelte af ydelsens årlige værdi.

2) Er ydelsen af ubestemt varighed, opgøres værdien til det 6-dobbelte af ydelsens årlige værdi, jf. dog nr. 3.

3) Er ydelsen begrænset til et bestemt tidsrum eller til en eller flere personers levetid, opgøres værdien på baggrund af beregninger foretaget af Finanstilsynet. Ved beregningerne bortses fra administrations- og erhvervelsesomkostninger.

§ 3. Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende:

1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet.

2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte.

3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet.

4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side.

5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi.

6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi.

§ 4. Anvendes arveafgiftslovens § 15, stk. 4, opgøres kapitalværdien af ydelsen efter reglerne i §§ 2 og 3.

Kapitel 2: Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

§ 5. Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 1. november 2005 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§ 6. Tabel I angiver værdien af en livrente på ét liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§ 7. Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§ 8. Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§ 9. I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 996 af 8. november 2000 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift.

Skatteministeriet, den 12. oktober 2005

Kristian Jensen

/Birgitte Christensen

Bilag 1

Tabel I

Mænd

Kvinder

Fyldt

alder

Værdi af

1 kr.

livrente

Fyldt

alder

Værdi af

1 kr.

livrente

Fyldt

alder

Værdi af

1 kr.

livrente

Fyldt

alder

Værdi af

1 kr.

livrente

0

23,55

46

16,59

0

23,78

46

17,63

1

23,48

47

16,32

1

23,72

47

17,38

2

23,41

48

16,04

2

23,67

48

17,12

3

23,35

49

15,76

3

23,61

49

16,86

4

23,27

50

15,47

4

23,55

50

16,59

5

23,20

51

15,17

5

23,48

51

16,32

6

23,12

52

14,87

6

23,41

52

16,04

7

23,04

53

14,57

7

23,35

53

15,76

8

22,96

54

14,26

8

23,27

54

15,47

9

22,87

55

13,95

9

23,20

55

15,17

10

22,78

56

13,63

10

23,12

56

14,87

11

22,69

57

13,31

11

23,04

57

14,57

12

22,60

58

12,98

12

22,96

58

14,26

13

22,50

59

12,65

13

22,87

59

13,95

14

22,39

60

12,32

14

22,78

60

13,63

15

22,29

61

11,99

15

22,69

61

13,31

16

22,18

62

11,65

16

22,60

62

12,98

17

22,06

63

11,31

17

22,50

63

12,65

18

21,94

64

10,98

18

22,39

64

12,32

19

21,82

65

10,64

19

22,29

65

11,99

20

21,69

66

10,30

20

22,18

66

11,65

21

21,56

67

9,96

21

22,06

67

11,31

22

21,43

68

9,62

22

21,94

68

10,98

23

21,29

69

9,28

23

21,82

69

10,64

24

21,14

70

8,95

24

21,69

70

10,30

25

20,99

71

8,61

25

21,56

71

9,96

26

20,84

72

8,28

26

21,43

72

9,62

27

20,68

73

7,96

27

21,29

73

9,28

28

20,52

74

7,63

28

21,14

74

8,95

29

20,35

75

7,31

29

20,99

75

8,61

30

20,17

76

7,00

30

20,84

76

8,28

31

19,99

77

6,69

31

20,68

77

7,96

32

19,80

78

6,39

32

20,52

78

7,63

33

19,61

79

6,09

33

20,35

79

7,31

34

19,42

80

5,80

34

20,17

80

7,00

35

19,21

81

5,52

35

19,99

81

6,69

36

19,00

82

5,24

36

19,80

82

6,39

37

18,79

83

4,97

37

19,61

83

6,09

38

18,57

84

4,71

38

19,42

84

5,80

39

18,34

85

4,46

39

19,21

85

5,52

40

18,11

86

4,21

40

19,00

86

5,24

41

17,87

87

3,98

41

18,79

87

4,97

42

17,63

88

3,75

42

18,57

88

4,71

43

17,38

89

3,53

43

18,34

89

4,46

44

17,12

90 og derover

3,32

44

18,11

90 og derover

4,21

45

16,86

45

17,87

Rentefod: 4 % p.a.

Bilag 2

Mandens alder 35-90: Kvindens alder: 35-44

Mandens alder 35-90. Kvindens alder: 55-64

Mandens alder 35-90. Kvindens alder: 65-74

Mandens alder 35-90. Kvindens alder: 75-84

Mandens alder 35-90. Kvindens alder: 85-110


Mandens alder 35-90 Kvindens alder: 35-44

Bilag 2

Tabel II

Mandens

fyldte alder

Kvindens fyldte alder

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

35

21,48

21,39

21,31

21,22

21,14

21,06

20,98

20,91

20,83

20,75

36

21,41

21,32

21,23

21,15

21,06

20,98

20,89

20,81

20,73

20,65

37

21,35

21,25

21,16

21,07

20,98

20,89

20,81

20,72

20,64

20,55

38

21,28

21,19

21,09

21,00

20,91

20,81

20,72

20,63

20,54

20,45

39

21,22

21,12

21,02

20,93

20,83

20,73

20,64

20,54

20,45

20,35

40

21,16

21,06

20,96

20,86

20,75

20,65

20,55

20,45

20,35

20,26

41

21,11

21,00

20,89

20,79

20,68

20,57

20,47

20,37

20,26

20,16

42

21,05

20,94

20,83

20,72

20,61

20,50

20,39

20,28

20,17

20,07

43

21,00

20,88

20,77

20,65

20,54

20,43

20,31

20,20

20,09

19,98

44

20,94

20,83

20,71

20,59

20,47

20,35

20,24

20,12

20,00

19,89

45

20,89

20,77

20,65

20,53

20,41

20,28

20,16

20,04

19,92

19,80

46

20,84

20,72

20,59

20,47

20,34

20,22

20,09

19,96

19,84

19,71

47

20,80

20,67

20,54

20,41

20,28

20,15

20,02

19,89

19,76

19,63

48

20,75

20,62

20,49

20,36

20,22

20,09

19,95

19,82

19,68

19,55

49

20,71

20,57

20,44

20,30

20,16

20,03

19,89

19,75

19,61

19,47

50

20,66

20,53

20,39

20,25

20,11

19,97

19,82

19,68

19,54

19,39

51

20,62

20,48

20,34

20,20

20,06

19,91

19,76

19,62

19,47

19,32

52

20,59

20,44

20,30

20,15

20,01

19,86

19,71

19,55

19,40

19,25

53

20,55

20,40

20,26

20,11

19,96

19,80

19,65

19,49

19,34

19,18

54

20,51

20,37

20,22

20,06

19,91

19,75

19,60

19,44

19,28

19,11

55

20,48

20,33

20,18

20,02

19,87

19,71

19,54

19,38

19,22

19,05

56

20,45

20,30

20,14

19,98

19,82

19,66

19,50

19,33

19,16

18,99

57

20,42

20,26

20,11

19,95

19,78

19,62

19,45

19,28

19,11

18,93

58

20,39

20,23

20,07

19,91

19,74

19,58

19,40

19,23

19,06

18,88

59

20,36

20,20

20,04

19,88

19,71

19,54

19,36

19,19

19,01

18,83

60

20,33

20,17

20,01

19,84

19,67

19,50

19,32

19,14

18,96

18,78

61

20,31

20,15

19,98

19,81

19,64

19,46

19,28

19,10

18,92

18,73

62

20,29

20,12

19,95

19,78

19,61

19,43

19,25

19,06

18,87

18,68

63

20,27

20,10

19,93

19,76

19,58

19,40

19,21

19,03

18,84

18,64

64

20,24

20,08

19,91

19,73

19,55

19,37

19,18

18,99

18,80

18,60

65

20,22

20,06

19,88

19,71

19,53

19,34

19,15

18,96

18,76

18,56

66

20,21

20,04

19,86

19,68

19,50

19,31

19,12

18,93

18,73

18,53

67

20,19

20,02

19,84

19,66

19,48

19,29

19,10

18,90

18,70

18,50

68

20,17

20,00

19,82

19,64

19,46

19,27

19,07

18,87

18,67

18,46

69

20,16

19,98

19,81

19,62

19,44

19,24

19,05

18,85

18,64

18,43

70

20,14

19,97

19,79

19,61

19,42

19,22

19,03

18,82

18,62

18,41

71

20,13

19,96

19,77

19,59

19,40

19,21

19,01

18,80

18,59

18,38

72

20,12

19,94

19,76

19,57

19,38

19,19

18,99

18,78

18,57

18,36

73

20,11

19,93

19,75

19,56

19,37

19,17

18,97

18,76

18,55

18,34

74

20,10

19,92

19,74

19,55

19,35

19,16

18,95

18,75

18,53

18,32

75

20,09

19,91

19,72

19,53

19,34

19,14

18,94

18,73

18,52

18,30

76

20,08

19,90

19,71

19,52

19,33

19,13

18,92

18,71

18,50

18,28

77

20,07

19,89

19,70

19,51

19,32

19,12

18,91

18,70

18,48

18,26

78

20,06

19,88

19,70

19,50

19,31

19,11

18,90

18,69

18,47

18,25

79

20,05

19,87

19,69

19,50

19,30

19,10

18,89

18,68

18,46

18,23

80

20,05

19,87

19,68

19,49

19,29

19,09

18,88

18,67

18,45

18,22

81

20,04

19,86

19,67

19,48

19,28

19,08

18,87

18,66

18,44

18,21

82

20,04

19,85

19,67

19,47

19,27

19,07

18,86

18,65

18,43

18,20

83

20,03

19,85

19,66

19,47

19,27

19,06

18,85

18,64

18,42

18,19

84

20,03

19,84

19,66

19,46

19,26

19,06

18,85

18,63

18,41

18,18

85

20,02

19,84

19,65

19,46

19,26

19,05

18,84

18,62

18,40

18,17

86

20,02

19,84

19,65

19,45

19,25

19,05

18,83

18,62

18,40

18,17

87

20,02

19,83

19,64

19,45

19,25

19,04

18,83

18,61

18,39

18,16

88

20,01

19,83

19,64

19,44

19,24

19,04

18,83

18,61

18,38

18,16

89

20,01

19,83

19,64

19,44

19,24

19,03

18,82

18,60

18,38

18,15

90

20,01

19,82

19,63

19,44

19,24

19,03

18,82

18,60

18,38

18,15

Mandens alder 35-90: Kvindens alder: 45-54

Mandens

fyldte alder

Kvindens fyldte alder

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

35

20,68

20,61

20,54

20,47

20,41

20,34

20,28

20,22

20,16

20,11

36

20,57

20,50

20,43

20,35

20,28

20,22

20,15

20,09

20,03

19,97

37

20,47

20,39

20,31

20,24

20,16

20,09

20,02

19,95

19,89

19,82

38

20,37

20,28

20,20

20,12

20,04

19,96

19,89

19,82

19,75

19,68

39

20,26

20,17

20,09

20,00

19,92

19,84

19,76

19,68

19,61

19,54

40

20,16

20,07

19,98

19,89

19,80

19,71

19,63

19,55

19,47

19,39

41

20,06

19,96

19,87

19,77

19,68

19,59

19,50

19,41

19,33

19,25

42

19,96

19,86

19,76

19,66

19,56

19,46

19,37

19,28

19,19

19,10

43

19,87

19,76

19,65

19,54

19,44

19,34

19,24

19,15

19,05

18,96

44

19,77

19,66

19,54

19,43

19,33

19,22

19,12

19,01

18,91

18,82

45

19,68

19,56

19,44

19,33

19,21

19,10

18,99

18,88

18,78

18,68

46

19,59

19,46

19,34

19,22

19,10

18,98

18,87

18,75

18,64

18,54

47

19,50

19,37

19,24

19,12

18,99

18,87

18,75

18,63

18,51

18,40

48

19,41

19,28

19,15

19,01

18,88

18,75

18,63

18,50

18,38

18,26

49

19,33

19,19

19,05

18,91

18,78

18,64

18,51

18,38

18,25

18,13

50

19,25

19,10

18,96

18,82

18,68

18,54

18,40

18,26

18,13

17,99

51

19,17

19,02

18,87

18,72

18,58

18,43

18,29

18,14

18,00

17,87

52

19,09

18,94

18,79

18,63

18,48

18,33

18,18

18,03

17,88

17,74

53

19,02

18,86

18,70

18,54

18,39

18,23

18,07

17,92

17,77

17,62

54

18,95

18,79

18,62

18,46

18,30

18,13

17,97

17,81

17,65

17,50

55

18,88

18,72

18,55

18,38

18,21

18,04

17,87

17,71

17,54

17,38

56

18,82

18,65

18,47

18,30

18,13

17,95

17,78

17,61

17,44

17,27

57

18,76

18,58

18,40

18,22

18,05

17,87

17,69

17,51

17,33

17,16

58

18,70

18,52

18,34

18,15

17,97

17,78

17,60

17,42

17,23

17,05

59

18,64

18,46

18,27

18,08

17,89

17,71

17,52

17,33

17,14

16,95

60

18,59

18,40

18,21

18,02

17,82

17,63

17,44

17,24

17,05

16,85

61

18,54

18,35

18,15

17,96

17,76

17,56

17,36

17,16

16,96

16,76

62

18,49

18,29

18,10

17,90

17,69

17,49

17,29

17,08

16,88

16,67

63

18,44

18,25

18,04

17,84

17,63

17,43

17,22

17,01

16,80

16,59

64

18,40

18,20

17,99

17,79

17,58

17,36

17,15

16,94

16,72

16,50

65

18,36

18,16

17,95

17,74

17,52

17,31

17,09

16,87

16,65

16,43

66

18,32

18,11

17,90

17,69

17,47

17,25

17,03

16,81

16,58

16,36

67

18,29

18,08

17,86

17,64

17,42

17,20

16,97

16,75

16,52

16,29

68

18,25

18,04

17,82

17,60

17,38

17,15

16,92

16,69

16,46

16,22

69

18,22

18,01

17,79

17,56

17,33

17,10

16,87

16,64

16,40

16,16

70

18,19

17,97

17,75

17,52

17,29

17,06

16,83

16,59

16,35

16,10

71

18,16

17,94

17,72

17,49

17,26

17,02

16,78

16,54

16,30

16,05

72

18,14

17,92

17,69

17,46

17,22

16,98

16,74

16,50

16,25

16,00

73

18,12

17,89

17,66

17,43

17,19

16,95

16,71

16,46

16,21

15,95

74

18,09

17,87

17,64

17,40

17,16

16,92

16,67

16,42

16,17

15,91

75

18,07

17,84

17,61

17,37

17,13

16,89

16,64

16,38

16,13

15,87

76

18,05

17,82

17,59

17,35

17,11

16,86

16,61

16,35

16,09

15,83

77

18,04

17,81

17,57

17,33

17,08

16,83

16,58

16,32

16,06

15,80

78

18,02

17,79

17,55

17,31

17,06

16,81

16,56

16,30

16,03

15,76

79

18,01

17,77

17,53

17,29

17,04

16,79

16,53

16,27

16,00

15,74

80

17,99

17,76

17,52

17,27

17,02

16,77

16,51

16,25

15,98

15,71

81

17,98

17,74

17,50

17,26

17,01

16,75

16,49

16,23

15,96

15,68

82

17,97

17,73

17,49

17,24

16,99

16,74

16,47

16,21

15,94

15,66

83

17,96

17,72

17,48

17,23

16,98

16,72

16,46

16,19

15,92

15,64

84

17,95

17,71

17,47

17,22

16,97

16,71

16,44

16,17

15,90

15,62

85

17,94

17,70

17,46

17,21

16,95

16,69

16,43

16,16

15,88

15,61

86

17,93

17,69

17,45

17,20

16,94

16,68

16,42

16,15

15,87

15,59

87

17,93

17,69

17,44

17,19

16,93

16,67

16,41

16,13

15,86

15,58

88

17,92

17,68

17,43

17,18

16,93

16,66

16,40

16,12

15,85

15,56

89

17,92

17,67

17,43

17,18

16,92

16,66

16,39

16,11

15,84

15,55

90

17,91

17,67

17,42

17,17

16,91

16,65

16,38

16,11

15,83

15,54

Mandens alder 35-90. Kvindens alder: 55-64

Mandens

fyldte alder

alder

Kvindens fyldte alder

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

35

20,06

20,01

19,96

19,91

19,87

19,82

19,78

19,74

19,71

19,67

36

19,91

19,86

19,80

19,75

19,71

19,66

19,62

19,58

19,54

19,50

37

19,76

19,71

19,65

19,60

19,54

19,50

19,45

19,40

19,36

19,32

38

19,62

19,55

19,49

19,44

19,38

19,33

19,28

19,23

19,19

19,14

39

19,47

19,40

19,34

19,28

19,22

19,16

19,11

19,06

19,01

18,96

40

19,32

19,25

19,18

19,11

19,05

18,99

18,93

18,88

18,83

18,78

41

19,17

19,09

19,02

18,95

18,88

18,82

18,76

18,70

18,64

18,59

42

19,02

18,94

18,86

18,79

18,72

18,65

18,58

18,52

18,46

18,40

43

18,87

18,79

18,70

18,62

18,55

18,47

18,40

18,34

18,27

18,21

44

18,72

18,63

18,54

18,46

18,38

18,30

18,22

18,15

18,08

18,02

45

18,58

18,48

18,39

18,30

18,21

18,13

18,05

17,97

17,89

17,82

46

18,43

18,33

18,23

18,13

18,04

17,95

17,87

17,78

17,71

17,63

47

18,29

18,18

18,07

17,97

17,87

17,78

17,69

17,60

17,52

17,44

48

18,14

18,03

17,92

17,81

17,71

17,61

17,51

17,42

17,33

17,24

49

18,00

17,88

17,77

17,65

17,54

17,44

17,33

17,23

17,14

17,05

50

17,87

17,74

17,62

17,50

17,38

17,27

17,16

17,05

16,95

16,85

51

17,73

17,60

17,47

17,34

17,22

17,10

16,98

16,87

16,76

16,66

52

17,60

17,46

17,32

17,19

17,06

16,93

16,81

16,69

16,58

16,47

53

17,47

17,32

17,18

17,04

16,90

16,77

16,64

16,52

16,40

16,28

54

17,34

17,19

17,04

16,89

16,75

16,61

16,47

16,34

16,21

16,09

55

17,22

17,06

16,90

16,75

16,60

16,45

16,31

16,17

16,04

15,91

56

17,10

16,93

16,77

16,61

16,45

16,30

16,15

16,00

15,86

15,72

57

16,98

16,81

16,64

16,47

16,31

16,15

15,99

15,84

15,69

15,54

58

16,87

16,69

16,52

16,34

16,17

16,00

15,84

15,68

15,52

15,37

59