Bekendtgørelse nr. 338 af 11.06.1998 boafgifter og gaveafgift m.v.

Afsnit I : Dødsboafgifter

Kapitel 1: Bobestyrerboer og privat skiftede boer
Kapitel 2: Afgiftspligtige erhvervelser uden om et bo
Kapitel 3: Skifteretterne
Kapitel 4: Fritagelse for boafgift

Afsnit II: Gaveafgift

Kapitel 1: Told- og skattemyndighederne
Kapitel 2: Skifteretterne

Afsnit III: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser


I henhold til § 3, stk. 2, og § 32 i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997, som ændret ved lov nr. 976 af 17. december 1997 og lov nr. 1098 af 29. december 1997 fastsættes:

Afsnit I : Dødsboafgifter

Kapitel 1: Bobestyrerboer og privat skiftede boer

§ 1. Boopgørelsen indsendes, jf. boafgiftslovens § 10, stk. 1 og stk. 2, til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde ved sin død havde bopæl og til den kommunale skattemyndighed. Boopgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 1. Såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 2, skal boopgørelsen være underskrevet af bobestyreren.

Stk. 2. Når et bo efter dødsboskiftelovens § 2 er henvist til skiftebehandling her i landet, skal opgørelsen indgives til den pågældende skifteret.

Stk. 3. Når et bo vedrører en bortebleven person, indgives boopgørelsen til den skifteret, hvor den borteblevnes formue er taget under skiftebehandling.

§ 2. Boopgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hvilket bo opgørelsen vedrører, samt oplysning om afdødes eventuelle tidligere afdøde ægtefælle eller afdødes efterlevende ægtefælle,
2) boets aktiver og passiver med fornødne specifikationer,
3) boets indtægter og udgifter,
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde,
5) oplysning om arveafkald,
6) oplysning om arveforskud og gaver ydet før den 1. juli 1995, jf. boafgiftslovens §§ 49 og 50, og eventuel afgiftspligt, jf. boafgiftslovens § 24, stk. 2, 4. pkt.,
7) gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt,
8) henstand med arve-, bo-, tillægsbo- og gaveafgifter, som afdøde havde opnået.

Endelig skal opgørelsen vedlægges oplysning om eventuel indtrådt afgiftspligt i henhold til boafgiftslovens § 8, stk. 3 og stk. 4
og § 47.

Stk. 2. Boopgørelsen efter stk. 1 skal indgives, jf. dog § 5, selvom al arv i et bo efter boafgiftslovens § 3 er undtaget fra afgiftspligten eller fritaget for afgift, eller arvebeholdningen i et bo er under et reguleret grundbeløb på 144.500 kr. (i 1987-niveau), (191.100 kr. i 1998), og ingen del heraf omfattes af tillægsboafgiften.

§ 3. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der indgår i et bo, opgøres efter stk. 2-4. For forsikringer, pensioner m.v., der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, gælder stk. 2-3.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der udbetales samlet, opgøres som det udbetalte beløb med fradrag af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 4, eller § 29, stk. 1.

Stk. 3. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v. med løbende eller ratevise udbetalinger opgøres som det beløb, hvoraf der beregnes afgift efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1, med fradrag af den beregnede afgift efter den nævnte bestemmelse.

Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, opgøres som det beløb, som på den i boopgørelsen fastsatte opgørelsesdag kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice og lignende.

§ 4. Boafgiften indbetales til den skifteret, der har foretaget afgiftsberegningen. Afgiften forfalder til betaling 4 uger efter at boet har modtaget afgiftsopkrævningen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Forenklet privat skifte

§ 5. Der skal ikke indsendes boopgørelse i boer, der udleveres til forenklet privat skifte, men der skal indgives en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten, jf. dødsboskiftelovens § 34, stk. 2, jf. § 25, stk. 5, § 35, stk. 1 og 3, og § 33, stk. 3.

Kapitel 2: Afgiftspligtige erhvervelser uden om et bo

§ 6. Anmeldelser efter boafgiftslovens § 10, stk. 3-7, skal indeholde de relevante oplysninger til brug for afgiftsberegningen og afgiftsopkrævningen.

Stk. 2. En anmeldelse efter boafgiftslovens § 10, stk. 6, skal indgives til skifteretten i den retskreds, hvor den efterlevende ægtefælle bor, eller hvor boet behandles.

Stk. 3. En anmeldelse efter boafgiftslovens § 10, stk. 7, skal indgives til skifteretten i afdødes retskreds.

§ 7. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der ikke indgår i et bo, opgøres efter stk. 2-7. For forsikringer, pensioner m.v., der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, gælder stk. 2-5.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der udbetales samlet, opgøres som det udbetalte beløb med fradrag af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 4, eller § 29, stk. 1.

Stk. 3. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v. med løbende eller ratevise udbetalinger, der ikke er skattepligtige, opgøres som det beløb, hvoraf der beregnes afgift efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1 eller 2, med fradrag af den beregnede afgift efter de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v. med løbende eller ratevise skattepligtige udbetalinger opgøres som 60 pct. af det beløb, hvoraf der skulle være betalt afgift efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 2, såfremt forsikringen eller pensionen m.v. havde været omfattet af denne bestemmelse. Som tidspunktet for rettens erhvervelse anses tidspunktet for første udbetaling.

Stk. 5. Hvis der indtræder afgiftspligt af retten til pensioner og udbetalinger som nævnt i boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra c, fordi retten bevares efter de i bestemmelsen nævnte personers fyldte 24. år, udgør den afgiftspligtige værdi det beløb, hvoraf der beregnes afgift efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 2, med fradrag af den beregnede afgift efter den nævnte bestemmelse.

Stk. 6. Stk. 4 anvendes tilsvarende ved beregningen af den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II med løbende eller ratevise skattepligtige udbetalinger.

Stk. 7. Den afgiftspligtige værdi af forsikringer, pensioner m.v., der ikke omfattes af stk. 2-6, opgøres som værdien på udbetalingstidspunktet, henholdsvis tidspunktet for første udbetaling efter afgiftspligtens indtræden. Ved værdien på tidspunktet for første udbetaling forstås det beløb, som på dette tidspunkt kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt kapitalværdien af fripolice eller lignende.

§ 8. Boafgifter af forsikringer, pensioner m.v. indbetales til skifteretten i afdødes retskreds. Boafgifter efter boafgiftslovens § 8, stk. 3, indbetales til den retskreds, hvor den efterlevende ægtefælle bor, eller hvor boet behandles. Boafgifter efter boafgiftslovens § 8, stk. 4, indbetales til den retskreds, hvor boet behandles. Afgiften forfalder til betaling 4 uger efter, at boet har modtaget afgiftsopkrævningen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Kapitel 3: Skifteretterne

§ 9. I boer, hvor afgiften beregnes af skifteretten, føres boafgifterne til indtægt i skifterettens afgiftsregnskab.

§ 10. Skifteretten kan omberegne de boafgifter, der skal betales af privat skiftede boer, bobestyrerboer og af afgiftspligtige erhvervelser uden om et bo.

Stk. 2. Skifteretten kan tilbagebetale for meget betalt afgift. Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb finder anvendelse.

§ 11. Skifteretten kan efter boafgiftslovens § 17, stk. 3, i privat skiftede boer ansætte den afgiftspligtige arvebeholdning skønsmæssigt, når boopgørelsen efter udløbet af fristen for rettidig indsendelse trods gentagne opfordringer ikke er indsendt, eller ufuldstændig boopgørelse tilsvarende ikke er berigtiget.

Stk. 2. En skønsmæssig ansættelse efter stk. 1 af den afgiftspligtige arvebeholdning bør fastsættes med udgangspunkt i de oplysninger, som boet måtte have indgivet om aktiver og passiver m.v., og i samarbejde med skattemyndigheden i afdødes kommune.

Stk. 3. Boet skal gøres bekendt med ansættelsen senest samtidig med afgiftsopkrævningen.

§ 12. Skifteretten kan som led i opkrævningen give udsættelse med betaling af boafgifter i privat skiftede boer, bobestyrerboer og i anmeldelser efter boafgiftslovens § 10, stk. 3, i indtil et år fra afgiftens forfaldsdag.

Stk. 2. Udsættelse med betaling af boafgifter kan ske, når boet, henholdsvis arvingen i de af boafgiftslovens § 10, stk. 3, omfattede tilfælde, kan sandsynliggøre et forbigående økonomisk behov, og der betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned af det beløb, hvormed der gives udsættelse, jf. boafgiftslovens § 38.

§ 13. Har skifteretten ikke inden 3 uger efter betalingsfristens udløb modtaget skyldige boafgifter i et privat skiftet bo, kan skifteretten anmode told- og skatteregionen om at foretage inddrivelse, jf. boafgiftslovens § 39, stk. 1 og 2, hos de pågældende arvinger eller legatarer.

Kapitel 4: Fritagelse for boafgift

§ 14. Skifteretten og bobestyreren kan efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, fritage for betaling af boafgifter ved arv, legat eller forsikring m.v. til staten, til almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner m.v., eller en lokal afdeling heraf, jf. stk. 2.

Stk. 2. Bemyndigelsen efter stk. 1 gælder kun, hvis institutionen m.v. er godkendt til at modtage arv, legat eller forsikring m.v. afgiftsfrit efter boafgiftsloven, er godkendt til at modtage gaver, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 A, eller er godkendt til at modtage løbende ydelser, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 12, i det seneste inden afgiftsberegningen udsendte Told*Skat cirkulære herom.

Stk. 3. Tilfalder arven, legatet eller forsikringen m.v. en institutions lokale afdeling, skal denne i henhold til sine vedtægter have samme almennyttige formål som hovedinstitutionen, og arven m.v. anvendes inden for dette formål. Hovedinstitutionen skal erklære at ville føre tilsyn hermed.

§ 15. Selv om en institution m.v. ikke er optaget i det i § 14, stk. 2, nævnte cirkulære, kan skifteretten og bobestyreren fritage for betaling af boafgifter, når institutionen er et statsligt, amtskommunalt eller kommunalt museum eller bibliotek, herunder et museum eller bibliotek på et universitet eller en højere læreanstalt, eller et museum, der er godkendt til at modtage statstilskud i henhold til lov om museer.

Stk. 2. Når arv eller legat til de i stk. 1 nævnte institutioner består af genstande, gælder bemyndigelsen kun, hvis institutionen erklærer, at genstandene indgår i institutionens samlinger.

§ 16. Told- og Skatteregion Nærum kan meddele fritagelse for betaling af boafgifter ved arv, legat eller forsikring m.v. til institutioner m.v. med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, hvis institutionen m.v. ikke er godkendt i det i § 14, stk. 2, nævnte cirkulære, eller ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i § 15.

Stk. 2. Ved fritagelse for betaling af boafgifter ved arv, legat eller forsikring m.v. efter stk. 1 kan institutionen m.v. anmode om optagelse i det i § 14, stk. 2, nævnte cirkulære.

Afsnit II: Gaveafgift

Kapitel 1: Told- og skattemyndighederne

§ 17. Anmeldelse af afgiftspligtige gaver skal indgives på et af Told- og Skattestyrelsen udarbejdet skema.

Stk. 2. Gaveafgift indbetales til told- og skatteregionen på det sted, hvor giveren har bopæl på det tidspunkt, da anmeldelse indgives eller senest skal indgives. Har giveren bopæl i udlandet, skal anmeldelse indgives og betaling ske til Told- og Skatteregion København.

Stk. 3. Når der skal betales gaveafgift efter reglerne i boafgiftslovens § 25, 2. pkt., skal anmeldelse indgives og betaling ske til Told- og Skatteregion København. Når der skal betales gaveafgift efter reglerne i boafgiftslovens § 24, stk. 2, 4. pkt., skal anmeldelse indgives og betaling ske til den told- og skatteregion, hvortil anmeldelse om kapitalen eller formuegodet, jf. boafgiftslovens § 24, stk. 2, 1. pkt., blev indgivet.

§ 18. Gaveafgiften skal indbetales samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen uanset, om gaveanmeldelsen indgives den 1. maj året efter, at gaven er modtaget eller før dette tidspunkt.

Stk. 2. Betales afgiften ikke samtidig med anmeldelsen, skal den i boafgiftslovens § 38 nævnte rente betales fra den 1. i den måned, i hvilken afgiften er forfalden.

§ 19. Gaver givet før den 1. juli 1995, som giver har forbeholdt sig indtægterne eller nytten af for sin livstid eller for et tidsrum, skal ifølge boafgiftslovens § 49 afgiftsberigtiges med gaveafgift, når rente- eller brugsretten ophører.

Stk. 2. Ophører rente- eller brugsretten, medens giver lever, skal gaveanmeldelse indgives, og gaveafgiften betales, senest den 1. maj i året efter, at rente- eller brugsretten er ophørt.

Stk. 3. Ophører rente- eller brugsretten ved givers død, skal gaveanmeldelsen indgives, og gaveafgiften betales, senest den 1. maj i året efter dødsfaldet.

§ 20. Arveforskud givet før den 1. juli 1995 til en person, der på det tidspunkt hvor forskuddet blev givet, eller ved givers død ikke var omfattet af boafgiftslovens § 22, skal ifølge boafgiftslovens § 50 afgiftsberigtiges med 36,25 pct. af forskuddet. Gaveanmeldelsen skal indgives, og gaveafgiften betales, senest den 1. maj i året efter dødsfaldet.

Stk. 2. Arveforskud givet før den 1. juli 1995 til en person, der på tidspunktet for givers død var omfattet af boafgiftslovens § 22, stk. 1 eller stk. 2, og som ikke blev afgiftsberigtiget på det tidspunkt, hvor det blev givet, skal afgiftsberigtiges ved givers død med 15 pct. af forskuddet ud over de afgiftsfrie grundbeløb.

§ 21. Told- og skatteregionen kan som led i opkrævningen give udsættelse med betaling af gaveafgifter i indtil et år fra afgiftens forfaldsdag.

Stk. 2. Udsættelse med betaling af gaveafgifter kan ske, når den afgiftspligtige kan sandsynliggøre et forbigående økonomisk behov, og der betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned af det beløb, hvormed der gives udsættelse, jf. boafgiftslovens § 38.

Kapitel 2: Skifteretterne

§ 22. I de i § 19, stk. 3, og § 20 nævnte tilfælde sender skifteretten en kopi af boopgørelsen til told- og skatteregionen.

Afsnit III: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Justitsministeriet, Domstolsafdelingen, St. Kongensgade 1-3, 1264 København K, foretager stikprøvevis revision af boopgørelser og anmeldelser, hvor afdøde er afgået ved døden før 1. januar 1997. Hvis arvinger, legatarer, skifteret, eksekutor eller forsikringsselskab m.v. ikke umiddelbart kan tiltræde Justitsministeriets opfattelse, forelægger Justitsministeriet
spørgsmålet for Told- og Skattestyrelsen.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 917 af 4. december 1995.

Skatteministeriet, den 11. juni 1998

Ole Stavad

/ Lise Bo Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg