Henstandsbekendtgørelsen 

Bekg. nr. 55 af 23.01.1997 om ydelse af henstand med udbetaling af umyndige livsarvingers arv.

I medfør af § 24 e i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 384 af 22. maj 1996, fastsættes:

§ 1. Før skifteretten træffer afgørelse om henstand, indhentes erklæring fra den umyndige arvings værge og, hvis den umyndige er fyldt 15 år, tillige fra denne selv. Er den efterlevende ægtefælle værge for den umyndige, beskikkes der en særlig værge til at afgive erklæring.

§ 2. Såfremt den umyndige er afdødes særbarn, og den efterlevende ægtefælle ikke bekoster den umyndiges underhold eller uddannelse, må henstand kun indrømmes, når ganske særlige omstændigheder taler derfor.

§ 3. Henstand skal betinges af den efter forholdene bedst mulige sikkerhed i fast ejendom, løsøre eller værdipapirer, herunder efter omstændighederne en livsforsikring på ægtefællens liv, garanti fra bank, sparekasse eller forsikringsselskab eller anden lignende sikkerhed. Henstand bør derimod kun i ganske særlige tilfælde gives alene mod kaution.
Stk. 2. Er sikkerheden ikke betryggende, må henstand kun indrømmes, såfremt nægtelse heraf ville stride mod livsarvingernes tarv.
Stk. 3. Omfatter henstanden arv til flere umyndige, bør der gives disse sideordnet sikkerhed.
Stk. 4. Værgen bestemmer, i hvilken af de godkendte forvaltningsafdelinger aktiverne efter § 5 skal bestyres, jf. værgemålslovens § 35, stk. 3. Skifteretten underretter forvaltningsafdelingen om indrømmelsen af henstand og om vilkårene herfor.

§ 4. Indrømmes henstand mod sikkerhed i fast ejendom eller løsøre, udstedes der pantebrev til den umyndige under bestyrelse af den godkendte forvaltningsafdeling, som værgen har anvist. Det skal af pantebrevet fremgå, at pantebrevet er udstedt i medfør af denne bekendtgørelse, at pantebrevets vilkår er godkendt af skifteretten, og at pantebrevet forfalder ved ejerskifte, herunder tvangsauktion. Pantebrevet, der skal udstedes med oprykkende prioritet og indeholde bestemmelse om fordringens forrentning, jf. § 6, udformes i øvrigt i overensstemmelse med vilkårene i Justitsministeriets pantebrevsformular med de ændringer og tilføjelser, som følger af denne bekendtgørelse og eventuelle særlige vilkår, som er godkendt af skifteretten.
Stk. 2. Ved indrømmelse af henstand mod anden sikkerhed udstedes der særligt gældsbrev til den umyndige under bestyrelse af den godkendte forvaltningsafdeling, som værgen har anvist. Gældsbrevet skal indeholde oplysning om forrentning og betaling af fordringen, om sikkerheden samt om, hvorledes der skal forholdes med eventuelt udbytte og provenu af aktiver, der er stillet som sikkerhed, jf. § 8.

§ 5. Gældsbreve, pantebreve, obligationer, aktier, andelsbeviser, livsforsikringspolicer, garantierklæringer eller andre dokumenter, hvortil fordringen eller sikkerheden er knyttet, indleveres til den godkendte forvaltningsafdeling, som værgen har anvist.

§ 6. Arven forrentes med mindst 8 pct. p.a. Så længe den efterlevende ægtefælle bekoster den umyndiges underhold eller uddannelse, svares ikke rente, medmindre skifteretten skønner, at renten vil overstige rimelige udgifter til disse formål.

§ 7. Skifteretten kan fastsætte, at ægtefællen skal udbetale arven eller en nærmere angivet del af denne i passende beløb ad gangen til dækning af udgifterne ved arvingens underhold eller uddannelse indtil vedkommendes 18. år. Statsamtet kan senere fritage ægtefællen herfor, såfremt ændringer i arvingens forhold gør udbetalingen upåkrævet.
Stk. 2. Statsamtet kan i særlige tilfælde tillade, at fordringen mod ægtefællen nedskrives med beløb, som denne anvender til bedste for arvingen.
Stk. 3. I øvrigt vil eventuelle afdrag, så længe arvingen er umyndig, være at indbetale til den forvaltningsafdeling, der bestyrer fordringen.
Stk. 4. Når arvingen bliver myndig, kan den pågældende fordre arven eller resten af denne udbetalt. De dokumenter, hvortil fordringen eller sikkerheden er knyttet, udleveres til arvingen, medmindre andet aftales. Med undtagelse af pantebrev eller gældsbrev for arvingens fordring bør dokumenterne dog ikke udleveres, før forvaltningsafdelingen så vidt muligt har meddelt ægtefællen med 14 dages varsel, at udlevering vil finde sted.

§ 8. Kontante midler, der fremkommer ved indfrielse, udtrækning eller lignende af aktiver, der tjener som sikkerhed for arvingens krav, anvendes til fyldestgørelse af dette, medmindre andet er fastsat af skifteretten eller senere tillades af statsamtet.

§ 9. Henstanden bortfalder, hvis ægtefællen afgår ved døden, eller ægtefællens bo tages under konkursbehandling.
Stk. 2. Statsamtet kan til enhver tid fordre arven udbetalt, såfremt der er sket en væsentlig forringelse af sikkerheden, eller såfremt den efterlevende ægtefælle ikke længere bekoster arvingens underhold eller uddannelse.
Stk. 3. Statsamtet kan afkræve ægtefællen alle oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om sikkerheden er forringet.

§ 10. Ændringer i sikkerheden kan tillades af statsamtet.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 77 af 25. februar 1986 om ydelse af henstand med udbetaling af umyndige livsarvingers arv.

Justitsministeriet, den 23. januar 1997

Frank Jensen

/ Mogens Kjærgaard Møller

Advokat Jørgen U. Grønborg