Cirkulæreskrivelse af 29.02.1988 om bevarelse af ret til enkepension ved skilsmisse

NB: Fra d. 01.10.2000 skal et aftalt bidrag udgøre mindst 800 kr. om måneden, jfr. cirkulæreskrivelse af 14.06.2000.

Det er en betingelse for en fraskilt hustrus bevarelse af enkepensionsret, at der efter skilsmissen påhviler manden pligt til at yde bidrag til hendes underhold, jf. § 2, stk. 1, 1. punktum, i loven om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

Retten til enkepension skal noteres hos den pensionsberegnende myndighed.

Underholdsbidrag kan enten være fastsat af overøvrigheden eller aftalt mellem parterne.

Som hovedregel er der i skilsmissebevillingerne fastlagt underholdsbidragspligt således, at det er overladt til overøvrigheden (statsamtet) at fastsætte størrelsen af bidraget. I sådanne tilfælde kan enkepensionsretten noteres - uanset om der for tiden ikke er fastsat noget bidrag.

Men hvis underholdsbidragets størrelse alene beror på aftale mellem parterne, har Finansministeriet på tjenestemandspensionsområdet - som en forudsætning for notering af retten til enkepension - krævet, at bidraget har en sådan størrelse, at aftalen indebærer en reel bidragsforpligtelse for den fraskilte mand.

Denne minimumsgrænse har gennem en årrække andraget 1.200 kr. årlig.

Efter drøftelse med Rigsrevisionen følger Finansministeriet nu den praksis, at notering af enkepensionsret i sager, hvor størrelsen af bidraget er aftalt mellem parterne, og hvor skilsmissebevillingen eller -dommen er dateret efter 31. oktober 1986, forudsætter, at underholdsbidraget er mindst 400 kr. månedlig.

Finansministeriet går ud fra, at modtagerne af denne skrivelse fremover følger denne praksis ved notering af enkepensionsret i tilfælde, hvor bidraget er aftalt.

Finansministeriet vil periodevis justere minimumsgrænsen og udsende ny meddelelse, når beløbet forhøjes.

I øvrigt forudsættes tvivlsspørgsmål om lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse forelagt Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den

P. M. V.

E. B.

Lene Larsen 

Advokat Jørgen U. Grønborg