Realkredit

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Flexlån

Lånekonvertering

Retspraksis

Bidragssatser


Love

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovbekg. nr. 232 af 01.03.2024

Lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne, jf. lov nr. 870 af 21.06.2022

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Realkreditloven), jf. lovbekg. nr. 315 af 11.03.2022

Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. lovbekg. nr. 24 af 04.01.2019

Lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v., jf. lovbekg. nr. 1628 af 12.12.2018

Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekg. nr. 1140 af 26.09.2017

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1514 af 06.12.2023 om god skik for boligkredit

Bekg. nr. 245 af 07.03.2023 om produktgodkendelsesprocedurer

Bekg. nr. 47 af 16.01.2023 om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, et skibsfinansieringsinstitut og fondsmæglerselskaber

Bekg. nr. 973 af 22.06.2022 om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Bekg. nr. 962 af 22.06.2022 om ordning med statsgaranti på ejendomskreditaftaler i landdistrikter

Bekg. nr. 830 af 10.06.2022 om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

Bekg. nr. 808 af 31.05.2022 om investorinformation for dækkede obligationer

Bekg. nr. 807 af 31.05.2022 om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer

Bekg. nr. 806 af 31.05.2022 om indberetning af dækningskrav, overdækningskrav og likviditetsbuffer

Bekg. nr. 2018 af 26.10.2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Bekg. nr. 1242 af 10.06.2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder

Bekg. nr. 2155 af 03.12.2020 om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

Bekg. nr. 2145 af 22.12.2020 om opgørelse af systemisk buffer

Bekg. nr. 2144 af 22.12.2020 om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

Bekg. nr. 2143 af 22.12.2020 om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Bekg. nr. 1358 af 28.11.2018 om fritagelse af de eksponeringer, som er omfattet af artikel 400, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, fra forordningens regler om begrænsninger for store eksponeringer

Bekg. nr. 415 af 27.04.2017 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekg. nr. 331 af 07.04.2016 om god skik for finansielle rådgivere

Bekg. nr. 330 af 07.04.2016 om god skik for finansielle virksomheder

Bekg. nr. 1038 af 02.09.2015 om refinansiering af rentetilpasningslån

Bekg. nr. 769 af 27.06.2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

Bekg. nr. 1148 af 05.12.2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling (fra d. 01.01.2006)

Bekg. nr. 262 af 12.04.2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling (fra d. 23.04.2005)

Bekg. nr. 12 af 05.01.2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling (fra d. 01.02.2005)

Bekg. nr. 671 af 24.06.2004 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling

Bekg. nr. 1190 af 17.12.2003 om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekg. nr. 1036 af 08.12.2003 om opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters største udlån og nedskrivninger

Bekg. nr. 775 af 01.09.2003 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling (I kraft d. 01.10.2003)

Bekg. nr. 165 af 25.03.1999 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri

Vejledninger

Vejledning nr. 10055 af 15.12.2023 om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning nr. 9927 af 17.11.2023 om forsvarlig finansieringsstruktur i forhold til NEP- og gældsbufferkravet

Vejledning nr. 9722 af 13.09.2023 til § 27 i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer

Vejledning nr. 9458 af 01.06.2023 til bekendtgørelse nr. 944 af 21. juni 2022 om god skik for boligkredit

Vejledning nr. 9447 af 16.05.2023 om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, et skibsfinansieringsinstitut og fondsmæglerselskaber

Vejledning nr. 9299 af 20.04.2023 om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. (Vækstvejledningen)

Vejledning nr. 9298 af 20.04.2023 om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter har historisk forårsaget store og i nogle tilfælde ødelæggende tab for kreditinstitutter. Finanstilsynet har i denne vejledning sammenfattet, hvad der historisk har vist sig at være god praksis på området.

Vejledning nr. 10082 af 16.12.2021 om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Vejledning nr. 9399 af 10.05.2021 til bekendtgørelse nr. 877 af 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Vejledning nr. 9958 af 04.11.2019 om passiver til opfyldelse af gældsbufferkrav

Vejledning nr. 9206 af 19.03.2019 om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Vejledning nr. 9794 af 25.09.2018 til bekendtgørelse nr. 962 af 25. juni 2018 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Vejledning nr. 9665 af 14.10.2005 for realkreditinstitutter i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed

Betænkninger

Bet. nr. 1232/1992: Fremtidens finansielle sektor

Bet. nr. 1186/1989: Realkredit og etablering. Delrapport 3 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget

Bet. nr. 1108/1987: Brancheglidning i den finansielle sektor

Bet. nr. 793/1977: Det obligations- og aktieløse samfund: EDB-indskrivning i stedet for papirer

Bet. nr. 635/1972: Realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling

Bet. nr. 552/1970: Realkreditkommissionen af 1966

Bet. nr. 541/1969: Obligationsmarkedets forhold

Bet. nr. 328/1963: Lov om hypotekforeninger

Bet. nr. 248/1960: Statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet - 3. betænkning

Betænkningen indeholder en undersøgelse af mulighederne for indførelse af en adgang til at yde tillægslån i allerede opførte arbejderboliger. Derudover behandles spørgsmålet om en adgang til prioritering foran statslånene i allerede opførte arbejderboliger. Endelig fremsættes et udkast til en ændret affattelse af forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet.

Bet. nr. 236/1959: Statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet - 2. betænkning

Bet. nr. 224/1959: Sønderjydsk Hypoteklånefond og Lånekassen for Sønderjylland

Bet. nr. 211/1958: Statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet - 1. betænkning

Bet. nr. 42/1952: Husmandskreditforeningernes udlånsadgang m.v.

Bøger

A. Bonnis: Realkreditloven, 1978, 208 sider, Gad.

Bent Iversen, Jørn Hansen og Jørgen Wohnsen: Realkreditloven med kommentarer, 1990, Nykredit.

Mette-Lise Houmann: Det danske realkreditsystem i et EF-perspektiv, 1. udg., 1994, 246 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1994 B.333, samt af Henrik Juul i JUR 1995.134-136.

Realkreditankenævnets årsberetning 1998

Lennart Lynge Andersen og Henrik Juul: Hvor går lånerne hen?, 1. udg. 2005, 192 sider, Gjellerup. Anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2005 B.269

Michael Christensen (red.): Udviklingslinier i finansiering, 1. udg., maj 2005, 512 sider, DJØF.

Frederik Meding: Harmonisering og konvergens - på realkreditområdet (CKK 10), 1. udg., nov. 2009, 604 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Michael Steinicke i ET nr. 2/2010 p. 137-141 og af Morten Samuelsson i UfR 2010 B.110-111.

Finn Østrup: Det finansielle system, 1. udg., maj 2010, 662 sider, Thomson Reuters (kan købes hos Karnov Group). Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2010 B. 378

Lennart Lynge Andersen (red.): 8 perspektiver på realkredit, 1. udg., nov. 2011, 157 sider, Karnov Group.

  1. Lennart Lynge Andersen og Frederik Meding: Boliglån og informationsoverflod
  2. Karsten Beltoft: Rentetilpasningslån og afdragsfrie lån
  3. Henrik Hjortshøj-Nielsen: Realkreditobligationer i fremtiden
  4. Trineke Borch Jacobsen: EU's direktivforslag om forbrugerbeskyttelse
  5. Jan Knøsgaard: Krav til supplerende sikkerhed, hvordan påvirker det fremtidens realkreditsystem?
  6. Susanne Nielsen: Rådgivning om boligfinansiering i praksis
  7. Lars Rohde: Et kritisk syn på rentetilpasningslån
  8. Finn Østrup: Krav til lånevilkår i realkreditten

Peter Wendt: Den finansielle sektor, 14. udg., 2011, 200 sider, DJØF.

Jakob Hermansen og Åse Kogsbøll: Praktisk compliance i den finansielle sektor, 1. udg., juni 2013, 170 sider, Karnov Group

Henrik Barner Christiansen, Susanne Dolberg, Sean Hove, Peter Rostrup-Nielsen og Lars Stage: Pengeinstitutter i Danmark – virksomhed og regulering, 1. udg., juli 2017, 620 sider, Karnov Group

Merete Hjetting, Thomas Kjøller, Marianne Simonsen og Malene Stadil: Lov om finansiel virksomhed, 3. udg. aug. 2018, 1379 sider, Karnov Group, anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2008 B.26 og af Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 1/2008 p. 98-101.

Anmelderen anfører, at der er meget få henvisninger til teorien, og at kommentarerne for en stor del baseres på forarbejderne og Finanstilsynets praksis, mens anden praksis i det store og hele lades uomtalt. Samtidig anses behandlingen ikke tilstrækkeligt selvstændig og analyserende.

Linda Nielsen og Christoffer Eklund under medvirken af Michael Steen Jensen, Jacob Høeg Madsen og Dan Moalem: Finansret, 1. udg., apr. 2019, 884 sider, DJØF

Første del. Introduktion til finansretten

Kapitel 1. Finansretten i samfundet – betydning, hensyn og udfordringer

Kapitel 2. Det retlige landskab – reguleringens formål, grundlag og indhold

Kapitel 3. Tilladelse og virksomhedsområde

Anden del. Bankret

Kapitel 4. Bankerne og deres ydelser

Kapitel 5. Forbrugerbeskyttelse og god skik i bankerne

Kapitel 6. Ledelse af banker – kompetencer, opgaver, ansvar

Kapitel 7. Kapitalforhold og risikostyring i bankerne

Kapitel 8. Bankpakkerne

Kapitel 9. Afvikling af nødlidende banker

Tredje del. Realkredit og anden boligkredit

Kapitel 10. Realkreditinstitutter og realkreditlån – samt bankboliglån

Kapitel 11. Boligkredit – Forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalkrav

Fjerde del. Investering og investorbeskyttelse

Kapitel 12. Investeringsprodukter og investeringsinstitutter samt forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalforhold

Kapitel 13. Investeringsservice og rådgiveransvar

Femte del. Pension

Kapitel 14. Pensionsydelser og pensionsinstitutter samt forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalforhold

Kapitel 15. Pensioners behandling ved død og skilsmisse

Sjette del. Finanstilsynet, hvidvask, social ansvarlighed, digitalisering og retspolitik

Kapitel 16. Offentligt tilsyn, særligt finanstilsynet

Kapitel 17. Hvidvask, whistleblowing mv.

Kapitel 18. Social Ansvarlighed

Kapitel 19. Digitalisering: Fintech, Blockchain, Kryptovaluta, kunstig intelligens mv.

Kapitel 20. Finansrettens udfordringer og muligheder – analyse og vurdering

Susanne Nielsen: Tillæg til Håndbog i boligfinansiering - PDF fil, 4. udg., aug. 2020, 148 sider, Karnov Group

Susanne Nielsen: Grundlæggende boligfinansering - PDF fil, 1. udg., sept. 2020, 413 sider, Karnov Group

Susanne Nielsen: Håndbog i boligfinansiering, 7. udg., feb. 2021, 416 sider, Karnov Group. 2. udgaven er anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2005 B.86. 1. udg. er anmeldt af Jan Schøtt-Petersen i ADV 2000.260 og af Peter Mortensen i UfR 2001 B.15-16.

Henrik Kure: Finansieringsret, 3. udg., aug. 2021, 524 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2016 B.42.

Maria Birkvad og Camilla Søborg: Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter - med kommentarer, 1. udg., feb. 2023, 808 sider, Karnov Group

Jesper Lau Hansen og Peer Schaumburg-Müller: Fondsmæglerselskabsloven – Med kommentarer, 2. udg., marts 2024, 1.499 sider, DJØF.

Artikler

1979

1987

1993

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1979

Michael Møller i JUR 1979.287-292: Kontantlån og skatteprovenu.

1987

Smedegaard Andersen i UfR 1987 B.40-44: Den nye lovgivning om straf vedrørende pengeudlån m.v. (omhandler Lov om realkreditlignende lån og andelsboliglån m.v.)

Ernst Andersen i UfR 1987 B.241-245: Kontantlån og mindre kontante realkreditlån.

1993

Anders Grosen og Henrik D. Sørensen i Ejendomsmægleren nr. 8/1993: Boligejernes konverteringsgevinst.

1997

Lisbeth Koch-Weinreich i Ejendomsmægleren nr.6/1997 p.24-25: Kontantlån eller obligationslån til boligfinansiering.

1998

George Wenning i Finansfokus nr. 1/1998 p. 20-24 Differencerenter. (Siden 1994 har Pengeinstitutankenævnet afsagt 40 kendelser alene om differencerenter)

Ole Trist i Ejendomsmægleren nr. 12/1998 p. 8-9: Eurolån - nu også til privatpersoner.

1999

Pernille Bigaard og Ulla Otken i ADV 1999.25--26: "Skomager bliv ved din læst". (Kritiserer, at Finanstilsynets bekendtgørelse af 27.08.1998 om konkursbehandling m.v. indeholder specialregler om kuratorvalg og indberetningspligt til skifteretten, idet der ikke er hjemmel hertil i realkreditlovens § 87, stk. 1)

Karin Kjærgaard og Jørgen Wohnsen i ADV 1999.74-75: Svar på tiltale. (Anfører, at den kritiserede bekendtgørelse har tilstrækkelig hjemmel i lovens forarbejder)

Niels Chr. Ellegaard og Zygmunt Auster i UfR 1999 B.187-193: Tabsopgørelsen i erstatningssager vedrørende inkonverterbare lån. (Påviser, at kursforskellen ikke er udtryk for det reelle tab, som er langt mindre)

Ejendomsmægleren nr. 5/1999 p. 6-9: Realkreditnettet - fremtidens løsning i realkreditsektoren.

Benny Voss i R&R nr. 6/1999 p. 8-18: Afgørelser fra Finanstilsynet

2000

Jens Moberg Rygaard i Finansfokus nr. 2/2000 p. 11-16: Nyere obligationstyper.

Peter Rose Bjare i R&R nr. 6/2000 p. 25-38: Beskatning af penge- og realkreditinstitutter.

2001

Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 1/2001 p. 12-13: Eurolån og skat.

2002

Finn Østrup i Finansfokus nr. 2/2002 p. 3-7: Lempelse af realkreditlån problematisk.

Jens Poulsen i Finansfokus nr. 3/2002 p. 15-18: Kapital haves - kunder ønskes. (Omhandler specielt Nykredits tab af markedsandele)

Torben Gjede i Finansfokus nr. 3/2002 p. 27-31: Debat: Alt for drastiske konklusioner. (Kommentar til Finn Østrups artikel om afdragsfrie realkreditlån)

Anton Holmgård Nielsen i UfR 2002 B.461-464: Omprioriteringsklausulen og nye realkreditlån i euro.

2003

Erik Urskov i HUSET nr. 6-7/2003 p. 8-9: Finansiering med dansk realkredit i Sverige.

2004

Jørn Andersen og Jesper V. Frantzen i R&R nr. 10/2004 p. 34-42: Koncernregler (Omhandler kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed)

2007

Lennart Johansson i Kapitalmarked og kunderelationer - hilsener til Lars Gorton, 2007, Forlaget Thomson, p. 67-81: Säkerställda obligationer

Frederik Meding i Kapitalmarked og kunderelationer - hilsener til Lars Gorton, 2007, Forlaget Thomson, p. 192-219: Realkreditankenævnet. Er tiden løbet fra kompetencefordelingen?

2008

Martin Ebbesen i Ejendomsmægleren nr. 2/2008 p. 16-19: Alt har været prøvet før – næsten. (En beskrivelse af den historiske udvikling af lånetyper til finansiering af fast ejendom.)

Jeppe Buskov og Søren Skibsted i R&R nr. 8/2008 p. 36-50: Finansielle virksomheders outsourcing – efter implementeringen af MiFID i dansk ret. (Omtale af reglerne i og anvendelsesområde for Bekendtgørelse 428. Definition af outsourcing. Om materielle krav til outsourcing.)

Steen Winther-Petersen i Ejendomsmægleren nr. 11/2008 p. 5: Det var tæt på! (Om finanskrisen og det danske realkreditsystem.)

Steen Winther-Petersen i Ejendomsmægleren nr. 12/2008 p. 5: Det var lige det, der manglede. (Om aktuelle forskelle i udlånspolitik hos realkreditinstitutter på boligejendomsmarkedet, herunder i forbindelse med krav om rådighedsbeløb.)

Martin Bekker Bauer i Ejendomsmægleren nr. 12/2008 p. 14-17: Større krav til førstegangskøbere? (Udmelding fra to banker og to realkreditinstitutter vedrørende de krav, der stilles til førstegangskøbere på boligmarkedet, herunder krav vedrørende rådighedsbeløb. Tillige råd til førstegangskøbere og vurdering af markedets udvikling.)

2009

Lennart Lynge Andersen og Finn Østrup i ET nr. 2/2009 p. 165-169: Reform af de finansielle markeder: Forslag i lyset af krisen. (Om baggrunden for krisen. Forslag til reformer inden for långivning og kundebeskyttelse. Om behovet for bl.a. regelforenkling, ændrede tilsynsforhold og effektivisering af obligations- og boligmarkedet.)

Kaspar W. Olesen og Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 6/2009 p. 10-11: Politikere forholder sig afventende. (Fire politikeres vurdering af bankpakke II og dens indflydelse på boligmarkedet.)

Torben Nielsen i ET nr. 3/2009 p. 225-231: Etablering af VP datterselskab i Luxembourg. (Om behovet for udstedelse af euroobligationer. Omtale af processen og de juridiske rammer for etableringen.)

2010

Kaspar Wederkinck Olesen i Ejendomsmægleren nr. 6/2010 p. 22-24: ”Back to basic” er måske fremtiden. (Artikel i serien Mæglerstafetten. Interview med koncernchef om fremtidens finansmarked og realkreditsystem. Tillige om bankrådgiverrollen.)

2012

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2012 p. 26-28: Finansieringens ulidelige sværhed (Et referat af indtægtsholdere fra Danske Bank, Finansiel Stabilitet og Vækstfonden gav på landbrugsseminariet 2011 hver deres bud på, hvilke finansieringsmuligheder der findes for landbrugsbedrifter i dag).

Karsten Kristoffersen og Anne Cathrine Ingerslev i ET nr. 3/1012 p. 231-250: Kapitalcentre i realkreditinstitutter (Artiklen behandler den lovmæssige regulering af kapitalcentre, problemer ved etableringen og overkapitalisering).

2013

Troels Theill Eriksen i Ejendomsmægleren nr. 1/2013 p. 32-33: Hvad sker der, når afdragsfriheden udløber? (Artiklen viser bl.a. i tabelform de ændrede månedlige ydelser ved udløbet af de afdragsfrie lån i 2013).

2015

Frederik Meding i ET 2015.285-296: Implementeringen af boligkreditdirektivet i dansk ret - har det givet værdi for Danmark at være foregangsland?

Flexlån:

Karsten Beltoft og Ole Jørgensen i ADV 1997.35-38: Flexlån™ - ny finansieringsform for private og erhvervskunder.

Henrik Stig Møller i ADV 1997.93-94: Flexlån og ejerskiftefinansiering - en fed eller klam fidus.

Ole Trist i Ejendomsmægleren nr. 4/1997 p. 22-23: Flexlån eller fastforrentede lån.

Karsten Beltoft i INSPI nr. 4/1997 p. 11-14: FlexLån™ - finansiering med periodevis aftalt tilpasning af renten.

Troels Graff i SR-Skat 1997.293-297: Flexlån - opbygning og beskatning

Ole Trist i Ejendomsmægleren nr. 10/1997 p. 8-11: Aktiv gældspleje - snusfornuft eller konverteringscirkus.

Karsten Beltoft og Ole Jørgensen i R&R nr. 7/1998 p. 28-31: FlexLån® med variabel løbetid.

Karsten Beltoft og Ole Jørgensen i ADV 1998.130-133: Nu også FlexLån® med variabel løbetid.

Tina Larsen i INSPI nr. 1/2002 p. 28-29. Gældspleje. (Omtale af faglig aften hos RD d. 11.12.2001)

Retspraksis

UfR 1996.22 ØLD: 58-årig ustraffet direktør for kreditforening idømt 20.000 kr. i bøde for overbelåning af 5 fritidshuse i 1990, jfr. realkreditlovens § 101, stk. 1, jfr. § 27. Der var bl. a. udarbejdet dobbelte vurderingsrapporter.

Realkreditankenævnets afgørelse i 1998 i sag nr. 9803059 (Gengivet i Finansfokus nr. 4/1998 p. 30-31): Realkreditinstitut havde ikke pådraget sig erstatningsansvar ved at undlade at fraråde en låntager at hjemtage et kontantlån på 1.640.000 kr. d. 04.12.1996 på basis af 30-årige 6%-obligationer til kurs 82,10. Låntager havde lidt et tab på over 300.000 kr.

Realkreditankenævnets afgørelse i 1999 i sag nr. 9802023 (Gengivet i Finansfokus nr. 2/1999 p. 28-29): Realkreditinstitut havde ikke pådraget sig erstatningsansvar ved at undlade at fraråde en låntager at hjemtage et kontantlån på 567.000 kr. d. 23.11.1994 på basis af 30-årige 6%-obligationer til kurs 73,65. Låntager havde lidt et tab på over 168.000 kr.

Realkreditankenævnets afgørelse i 1999 i sag nr. 9801011 (Gengivet i Finansfokus nr. 3/1999 p. 24-25): Kunder ikke ansvarlige for realkreditinstituts tab på 13.088 kr. som følge af annullation af fastkursaftale, der var et led i en låneomlægning, da dette ikke forinden aftalens indgåelse havde søgt klarlagt, om de efterstående panthavere ville samtykke i rykning.

Realkreditankenævnets afgørelse i 1999 i sag nr. 9809110 (Gengivet i Finansfokus nr. 3/1999 p. 25-27): Realkreditlån var ikke inkonvertibelt, da dette ikke var anført klart og utvetydigt ved skift af serie i 1987.

Finansfokus nr. 3/2000 p. 35: Kendelse fra Realkreditankenævnet: Realkreditinstitut burde have rådgivet kunde om muligheden for et kurssikring af ombygningslån på ca. 321.000 kr. gennem optagelse af forhåndslån. Realkreditinstituttet skulle betale erstatning på 15.000 kr.

Finansfokus nr. 1/2001 p. 48-49: Kendelse fra Realkreditankenævnet: Realkreditinstitut ikke ansvarligt for i 1985 at have ydet K et inkonvertibelt lån.

Realkreditankenævnets kendelse i sag 200003015 (Finansfokus nr. 3/2001 p. 36): Klager fik ikke erstatning, da der ikke var indtruffet kurstab i de 17 dage, hvor sagen var forsinket som følge af realkreditinstituttet.

Realkreditankenævnets kendelse i sag 200006037 (Finansfokus nr. 3/2001 p. 37): Klager fik ikke erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneomlægning i 1994 til kontantlån.

Realkreditankenævnets kendelse i sag 20207051 (Finansfokus nr. 2/2003 p. 41-42): Ikke grundlag for at tilsidesætte realkreditinstituts beregning af morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

UfR 2003.174 HK: 4 ejerpantebreve på formular A var blevet overdraget til BRF Kredit og ifølge allongerne skulle pantebrevene fremover baseres på formular B. Som følge af forbudet i realkreditlovens § 1, st. 4, 1. pkt. mod at realkreditlån ydes mod sikkerhed i form af ejerpantebreve eller skadesløsbreve blev allongerne afvist fra lysning. Komm. af Steen Jul Pedersen i UfR 2003 B.242-245: Om ejerpant og realkredit: En kommentar til UfR 2003.174 H.

UfR 2006.2822 ØLK: Ifølge allonge til oprindeligt ejerpantebrev på 3.356.702 kr. blev Realkredit Danmark, RD, indsat som kreditor. Der blev i forbindelse hermed indsat en rektaklausul og de nærmere rente- og betalingsvilkår for lånet blev fastsat. Efter det oplyst forelå der aftale mellem skyldneren og RD om, at lånet beskrevet i allongen ikke skulle udbetales, idet udbetaling alene skulle ske på baggrund af realkreditpantebrevet. Tinglysningskontoret i Frederikssund afviste allongen til ejerpantebrevet og det samtidig indleverede realkreditpantebrev fra tinglysning. ØL udtalte, at efter ordlyden af § 2, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. måtte realkreditlån ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbreve. Ved UfR 2003.174 HKK var det fastslået, at forbuddet også gjaldt i en situation, hvor et ejerpantebrev blev overdraget til et realkreditinstitut som ny kreditor, uanset eventuel aftale om ændrede vilkår. Det forhold, at der i nærværende sag tillige forelå et realkreditpantebrev, samt oplysning om, at realkreditlånet - uanset ordlyden af allongen - alene skulle udbetales på grundlag af realkreditpantebrevet, kunne ikke ses på afgørende måde i tinglysningsmæssig henseende at adskille sig fra situationen i UfR 2003.174 HKK. Det blev det tiltrådt, at allongen og dermed realkreditpantebrevet ikke havde kunnet tinglyses, jf. TL § 15, stk. 2.

UfR 2014.2663 HD: I forbindelse med en fusion mellem Nykredit Realkredit A/S ,N, og Totalkredit A/S, T, i 2003 afgav N tilsagn om nedsættelse af administrationsbidrag for visse realkreditlån til 0,50 %. Til fusionen var knyttet distributionsaftaler med en række pengeinstitutter, som først kunne forlade samarbejdet den 01.04.2010. N varslede i februar 2010 forhøjelse af bidraget, men Konkurrencerådet, K, påbød den 23.06.2010 N ikke at gennemføre forhøjelsen. K fandt, at en forhøjelse af bidraget ville være en overtrædelse af tilsagnsvilkåret, da det ikke kunne anses for tidsbegrænset. Efter en genoptagelse af sagen traf K afgørelse om, at tilsagnet ikke kunne ophæves, men at N midlertidigt kunne forhøje bidragssatsen i en 5 års periode. HR fastslog, at tilsagnet om nedsættelse af administrationsbidraget ikke var tidsbegrænset som anført af N. HR udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte K's afgørelse om, at tilsagnet ikke kunne ophæves men alene lempes.

UfR 2019.3422 HD: Totalkredit havde hjemmel til at forhøje bidragssatsen på realkreditlån, da der i aftalerne var en bredere mulighed for at ændre vilkårene ensidigt end almindeligt efter AFTL’s regler, og skønnet var sket forretningsmæssigt,og forhøjelserne var sagligt begrundet

Sagen angik, om Totalkredit, T, havde hjemmel i sine aftaler med A, B og C til at forhøje de bidrag, som de skulle betale for deres realkreditlån, og i givet fald om forhøjelserne kunne tilsidesættes efter AFTL. HR fandt, at aftalegrundlaget indeholdt en adgang for T til at forhøje bidraget med de begrundelser, som T anførte. Der måtte i aftaler om realkreditlån accepteres en bredere adgang for realkreditinstituttet til at forbeholde sig ensidigt at foretage ændringer af aftalen, end hvad der i andre tilfælde ville være foreneligt med AFTL’s regler i en aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger. Ved vurderingen af behovet for og størrelsen af en bidragsforhøjelse og af fordelingen af forhøjelsen på forskellige långrupper tilkom der realkreditinstitutter et forretningsmæssigt skøn. Forhøjelserne var sagligt begrundet og kunne ikke anses for vilkårlige eller urimelige. Der var således ikke grundlag for at tilsidesætte T’s skøn og heller ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelserne. ØL var nået til samme resultat.

Advokat Jørgen U. Grønborg