Særeje (Ikke længere gældende efter 21.03.2011)

Formkrav til ægtepagter

Specielle formkrav i personbogsbekg. NB: Gældende frem til 21.03.2011

 1. § 5, stk. 1: Skal være oprettet i A4-format.

 2. § 5, stk. 2: Skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt

 3. § 5, stk. 3: Et dokument bestående af flere sider skal være sammenhæftet og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret. Side 1 skal have sidenummer, også selv om det er den eneste side.

 4. § 5, stk. 4: Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes

 5. § 6, stk. 1: Afstanden mellem de enkelte tekstafsnit kan forøges eller formindskes, ligesom rubrikker, der ikke udfyldes, kan udelades.

 6. § 6, stk. 2, 1): Anmelders navn, adresse og telefonnummer skal angives øverst i højre hjørne på side 1, således at navn og adresse er placeret mindst 11 cm og højst 19 cm fra dokumentets venstre side og mindst 4 cm og højst 8 cm fra dokumentets øverste kant. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres "ingen telefon".

 7. § 6, stk. 2, 2): Afgift skal angives øverst på side 1.

 8. § 6, stk. 2, 3): Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver. (fra d. 01.01.2007)

 9. § 10: Ægtepagter skal indeholde oplysning om parternes navne, adresser og personnumre. Det er ikke nødvendigt at medsende attester.

  Henrik Dam anfører i Ægtepagter p. 216 note 71, at ægtefæller, som ikke har dansk personnummer, ikke kan få tinglyst ægtepagt her i landet. 

  Ægtepagt kan tinglyses, hvis een af ægtefællerne har dansk personnummer. Personbogen lyser i så fald ægtepagten, hvis fødselsdato og eventuelt udlændingenummer for den anden ægtefælle er oplyst, med en advarselspåtegning om, at ægtepagten er lyst på et fiktivt nummer med den følge, at oplysninger om ægtepagtens eksistens ikke med sikkerhed vil kunne blive givet ved forespørgsel til personbogen, hvorfor ægtepagten straks efter tildeling af personnummer bør fremsendes til lysning på ny.

  Se dette eksempel på tinglysningspåtegning:

  Advarsel: Ægtepagten er for den ægtefælle, der ikke har dansk personnummer, tinglyst på fiktivt personnummer. Oplysning om ægtepagtens eksistens vil ikke med sikkerhed blive givet ved forespørgsel til Personbogen. Dokumentet bør straks efter tildeling af personnummer fremsendes til tinglysning på ny.
  Dokumentation for kvindens identitet forevist.

  Alene tinglyst for den danske del.

 10. § 14: Ved ægtepagter skal der samtidig med ægtepagten indleveres en genpart af samme. Genparter skal være affattet på det af Justitsministeriet godkendte genpartspapir, jf. nærmere stk. 2 og 3.

 11. § 15: Genparten skal være tydelig og letlæselig.

 12. § 18: Er der til en ægtepagt knyttet en fortegnelse over genstande, der er omfattet af et dokument, skal også fortegnelsen være underskrevet af den eller de personer, der udsteder dokumentet.

  UfR 2005.2268 VLK: M og H havde i ægtepagt gjort deres respektive indeståender i pengeinstitut og på pensionsordninger til skilsmissesæreje, og de henviste i ægtepagten til konto- og depotoversigter og udskrifter pr. 30.12.2004.  Ægtepagtens bestemmelser herom blev afvist fra lysning. Efter Bil- og Personbogens opfattelse havde parterne selv gjort disse bilag til en integreret del af ægtepagten, og som en følge heraf skulle bilagene i overensstemmelse med RVL § 35 underskrives af begge parter. Da dette ikke var sket, var bestemmelserne med rette blevet afvist fra tinglysning, jf. herved tillige personbogsbekendtgørelsen § 18

 13. § 24, stk. 1: Hvis et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre tinglysningsforskrifter, skal det afvises.

Advokat Jørgen U. Grønborg