Straffeloven kap. 18

18. kapitel Forbrydelser vedrørende betalingsmidler

§ 166. Den, som eftergør eller forfalsker penge for at bringe dem i omsætning som ægte, eller som i samme hensigt forskaffer sig eller andre eftergjorte eller forfalskede penge, straffes med fængsel indtil 12 år.

§ 166, stk. 2 er ophævet fra d. 01.04.2004 ved § 1.36 i lov nr. 218 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er forfalskning sket ved at formindske værdien af gangbar mønt, er straffen fængsel indtil 4 år.

§ 167. Lige med eftergørelse og forfalskning straffes udgivelse af eftergjorte eller forfalskede penge. Har udgiveren modtaget pengene i god tro, kan straffen nedsættes til bøde.

§ 167 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 168. Den, der udgiver penge, som han formoder er eftergjorte eller forfalskede, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Har udgiveren modtaget pengene i god tro, kan straffen bortfalde.

§ 168 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 168 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.37 og § 1.38 i lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 169. Med bøde straffes den, som forfærdiger, indfører eller udspreder genstande, som ved form og udstyr frembyder væsentlig ydre lighed med penge eller med et til almindeligt omløb bestemt finansielt instrument.

§ 169 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 665 af 08.06.2017 fra d. 03.01.2018. I § 169 ændres »værdipapir« til: »finansielt instrument«.

§ 169 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt fremstiller, skaffer sig eller udbreder falske elektroniske penge med forsæt til, at de anvendes som ægte.

Stk. 2. Ved falske elektroniske penge forstås midler, der uden at være ægte elektroniske penge er egnede til at blive brugt som sådanne.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, hvis handlingen er af særlig grov beskaffenhed, herunder navnlig på grund af den måde, den er udført på, eller på grund af beløbets størrelse.

§ 169 a er indsat ved § 1 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004.

§ 170. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som uden hjemmel i lovgivningen forfærdiger, indfører eller udgiver på ihændehaveren lydende forskrivninger, der fremtræder som bestemt til i snævrere eller videre kredse at benyttes som betalingsmiddel mand og mand imellem, eller som må forventes at ville blive benyttet på denne måde. Uden for foranstående bestemmelse falder fremmede pengesedler.

§ 170 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte ændret til fængsel)

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20