Tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen

Bekg. nr. 725 af 15.09.1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. er ophævet fra d. 08.09.2009 og afløst af bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

Omregningskurs, § 1
Vurdering, § 2
Ejendomsværdipåtegning, § 3
Låneomlægninger, § 4
Ændring af pant i erhvervsaktiver, § 5
Forhøjelse af pantesummen, § 6
Ejendomsforbehold, § 7
Tilladelse til særlig afregning, § 8
Gaver, § 9
Godtgørelse, § 10
Administrativ bøde, §§ 11-12


Omregningskurs

§ 1. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i euro, skal der ved omregning til danske kroner enten anvendes en dagskurs på euro indenfor de sidste 14 dage forud for anmeldelsestidspunktet eller den toldkurs, der er gældende for den periode, hvor anmeldelsen finder sted.

Stk. 2.Ved tinglysning af pant i fast ejendom, som er helt eller delvist fritaget for afgift efter lovens § 5, stk. 2, kan dog anvendes den dagskurs på euro, som er lagt til grund på det tidspunkt, hvor lånet udmåles.

Vurdering

§ 2. Vurdering af et skib eller luftfartøj efter lovens § 3, stk. 3, indbringes for retten med henblik på en sagkyndig vurdering efter retsplejelovens regler om isoleret bevisoptagelse, såfremt anmelderen og afgiftsmyndigheden ikke er enige om at få foretaget en vurdering ved en branchekyndig uden rettens bistand.

Stk. 2. Anmodning om isoleret bevisoptagelse indgives af afgiftsmyndigheden til byretten på det sted, hvor fartøjet er hjemmehørende. Afgiftsmyndigheden udfærdiger udkast til skønstemaet og repræsenterer statskassen under bevisførelsen.

Ejendomsværdipåtegning

§ 3. Ejendomsværdien efter lovens § 4, stk. 2, oplyses ved, at den kommune, hvori ejendommen ligger, giver ejerskiftedokumentet påtegning om den offentlige ejendomsværdi på tidspunktet for den seneste almindelige vurdering eller vurdering efter vurderingslovens § 4 eller § 4 A, såfremt ejeren har modtaget underretning om ansættelsen. Er ejendommen under omvurdering, eller er ejendommen ikke selvstændig vurderet, giver kommunen ejerskiftedokumentet påtegning herom Ligger ejendommen i flere kommuner, gives påtegningen af den kommune, hvor den største del af ejendommens areal ligger. Det påhviler anmelderen at indhente kommunens påtegning.

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger en ejendomsværdi, eller der i tiden mellem den offentlige vurdering og anmeldelsen er sket væsentlige forandringer af ejendommen, skal overdrageren afgive en af følgende erklæringer om værdien af ejendommen under forudsætning af kontant betaling:

1) »Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn x kr.«

2) »Ejendommen er bebygget/ombygget siden den seneste ejendomsvurdering. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn x kr.«

Låneomlægninger

§ 4. Hel eller delvis afgiftsfrihed ved låneomlægninger efter lovens § 5, stk. 2, er betinget af, at långiver påfører pantebrevet en specificeret opgørelse over afgiftsberegningen, jf. bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den afgiftsfrie del af det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 2, kan indregnes stiftelsesgebyr, indfrielsesgebyr, reservefondsindskud, den faste afgift ved tinglysning, lånesagsgebyr, kurtage og evt. differencerenter, jf. bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Afgiftsmyndigheden kan pålægge anmelderen at dokumentere rigtigheden af afgifts-beregningen vedrørende et pantebrev efter lovens § 5, stk. 2.

Ændring af pant i erhvervsaktiver

§ 5. Ved ændringer i sikkerheden vedrørende et pantebrev med pant i en erhvervsdrivendes erhvervsaktiver efter lovens § 5, stk. 4, skal pantsætter afgive følgende erklæring på dokumentet:

»Nærværende ændring af pantet omfatter alene erhvervsaktiver. Der sker herved ingen ændring af det pantsikrede beløb eller skift af pantsætter.«

Forhøjelse af pantesummen

§ 6. Ved forhøjelse af det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 5, 1. pkt., skal panthaver og pantsætter afgive følgende erklæring på dokumentet om størrelsen af resthæftelsen på tidspunktet for anmeldelsen:

»Den nedbragte pantesum udgør x kr. pr. y dato.«

Ejendomsforbehold

§ 7. Afgiftsmyndigheden kan pålægge anmelderen at dokumentere rigtigheden af afgiftsberegningen vedrørende ejendomsforbehold efter lovens § 6, herunder ved købekontrakten.

Tilladelse til særlig afregning

§ 8. Afgiftsmyndigheden kan efter lovens § 17, stk. 1, give tilladelse til, at en virksomhed på egne eller kunders vegne betaler afgiften månedligt. Virksomheder, der får tilladelse til månedlig afregning, skal registreres.

Stk. 2. En tilladelse kan gøres betinget af, at virksomheden stiller sikkerhed for betaling af afgiften. Sikkerheden kan have karakter af kontant depositum, bankgaranti, kautionsforsikring eller lignende. Virksomheden pålægges at stille sikkerhed, når virksomheden flere gange ikke har betalt skatter og afgifter rettidigt og samtidig enten er i restance med et større beløb eller ikke rettidigt har indsendt selvangivelse eller når virksomhedens kapitalgrundlag er trukket ud af virksomheden. Derudover kan virksomheden pålægges sikkerhedsstillelse, hvis en virksomheds ejer eller lignende tidligere har været skyld i, at told- og skattemyndighederne har lidt et tab. Sikkerhed stilles med et beløb, der svarer til virksomhedens forventede tilsvar af skatter og afgifter m.v. i en 3-måneders periode. Kravet om sikkerhedsstillelse ophører, når virksomheden ikke længere er i restance og i de seneste 12 måneder har betalt skatter og afgifter rettidigt.

Stk. 3. Virksomheder med hjemsted i udlandet kan kun få en tilladelse efter stk. 2, hvis de udpeger en herboende repræsentant. Repræsentanten på virksomhedens vegne stiller sikkerhed efter stk. 2.

Stk. 4. En tilladelse kan tilbagekaldes med 3 måneders varsel.

Stk. 5. Virksomheden skal føre et regnskab for afgiften, der umiddelbart kan afstemmes.

Stk. 6. Told- og Skatteregion Høje-Taastrup kan fastsætte betingelser for tilladelsen.

Gaver

§ 9. Afgiftsfrihed for de gaveskøder, der er omfattet af lovens § 10, stk. 2, er betinget af, at skødemodtageren har afgivet følgende erklæring på skødet:

»Gaveskødet er afgiftsfrit. Ny adkomsthaver er optaget i Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1999-22 som godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage gave og arv boafgiftsfrit, uden at der skal ansøges herom.«

Godtgørelse

§ 10. Afgiftsmyndigheden godtgør efter anmodning betalte afgifter af tinglysninger og registreringer til fremmede staters herværende ambassader m.v., der er omfattet af Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser.

Stk. 2. Afgiftsmyndigheden godtgør efter anmodning betalte afgifter af tinglysninger og registreringer til internationale organisationer m.v., der er omfattet af lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v.

Stk. 3. Afgiftsmyndigheden godtgør efter anmodning betalte afgifter af tinglysninger og registreringer til organisationer, der er domicilerede her i landet, og optaget i »The Copenhagen Diplomatic List« i henhold til værtaftale med Udenrigsministeriet.

Stk. 4. Afgiftsmyndigheden godtgør efter anmodning betalte afgifter af tinglysninger og registreringer til NATO og SHIRBRIG samt tilsvarende organisationer, der er domicilerede her i landet i henhold til værtaftale med Forsvarsministeriet

Stk. 5. Afgiftsmyndigheden godtgør efter anmodning betalte afgifter af tinglysninger og registreringer til FN og tilsvarende multinationale organisationer.

Administrativ bøde

§ 11. Afgiftsmyndigheden træffer afgørelse i 1. instans efter lovens § 31. Afgørelserne efter § 31 kan påklages til Told- og Skattestyrelsen.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Skatteministeriet, den 15. september 1999

Ole Stavad

/K. Aasberg Karlsen


Bilag 1

Vejledning om opgørelse af det afgiftsfri beløb ved låneomlægning (konvertering) efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2.

Den opgørelse af det afgiftspligtige beløb, der skal påføres lånedokumentet som betingelse for afgiftsfrihed, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, og den efter denne bestemmelse udstedte bekendtgørelse, opgøres efter følgende retningslinier:

1. Det skal anføres, om opgørelsen er foretaget med anvendelse af nominelle værdier eller kursværdier.

Anvendes nominelle værdier, foretages opgørelsen som anvist nedenfor under punkt 2. Anvendes kursværdier, foretages opgørelsen som anvist nedenfor under punkt 3.

2. Anvendes nominelle værdier, foretages opgørelsen således:

Pålydende, nyt lån kr. (A)

- Restgæld, indfriede lån kr. (B)

- Omkostninger, indfriede lån kr. (Ci)

- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. (Cn)

Afgiftspligtigt beløb kr. (D)

Ad A: Det vil sige det nye låns hovedstol.

Ad B: Restgælden på det/de indfriede lån er restgælden ifølge lånedokumentet (ved kontantlån er det således ikke obligationsrestgælden).

Restancer på lånet kan ikke medregnes.

Ad C: Ci er omkostninger vedrørende det indfriede lån, og Cn er (forholdsmæssige) omkostninger vedrørende det nye lån.

Under omkostninger kan medtages de med optagelsen af det nye lån og de med indfrielsen af gamle lån direkte forbundne omkostninger, d.v.s. stiftelsesgebyr, indfrielsesgebyr, reservefondsindskud, den faste afgift ved tinglysning, lånesagsgebyr, kurtage og eventuel differencerente.

Frigives reservefondsmidler i forbindelse med indfrielsen af realkreditlån, reduceres omkostningerne vedrørende indfriede lån dermed.

Eventuelle kurstab kan ikke fradrages, hverken under omkostninger eller i øvrigt.

Anvendes kun en del af det nye lån til indfrielse af det/de gamle lån, opdeles omkostningerne vedrørende det nye lån i omkostninger, der ikke er afhængige af lånets størrelse (faste omkostninger), og omkostninger, der er afhængige af lånets størrelse (variable omkostninger).

I disse tilfælde kan det afgiftspligtige beløb vedrørende det nye lån reduceres fuldt ud med de faste omkostninger vedrørende lånet, mens der kun kan medregnes en forholdsmæssig del af de variable omkostninger vedrørende lånet.

Den forholdsmæssige del af de variable omkostninger vedrørende det nye lån opgøres således, at der kun medregnes så stor en del af de variable omkostninger vedrørende det nye lån, som svarer til forholdet mellem restgælden vedrørende det/de indfriede lån plus omkostningerne vedrørende det/de indfriede lån (B+Ci), og det nye låns pålydende (A) fratrukket de samlede omkostninger vedrørende det nye lån.

Ad D: Det beløb, som afgiften beregnes af.

3. Anvendes kursværdier, foretages opgørelsen således:

Pålydende, nyt lån kr. (A)

- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. (E)

- Indfrielsessum, indfriede lån kr. (B)

- Omkostninger, indfriede lån kr. (Ci)

- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. (Cn)

Afgiftspligtigt beløb kr. (D)

Ad A: Det vil sige det nye låns hovedstol.

Ad E: Anvendes kun en del af det nye lån til indfrielse af gamle lån, kan der kun medregnes så stor en del af det samlede kurstab vedrørende det nye lån, som svarer til forholdet mellem den kontante indfrielsessum af det/de indfriede lån plus omkostningerne vedrørende det/de indfriede lån (B+Ci), og kursværdien af det nye lån fratrukket de samlede omkostninger vedrørende det nye lån.

Ad B: Den kontante indfrielsessum af det/de indfriede lån er det kontantbeløb, som debitor på indfrielsestidspunktet skal anvende til indfrielse af lånets retsgæld, ekskl. renter og eventuelle restancer.

Ad B og E: I de tilfælde, hvor det nye lån eller det/de indfriede lån er baseret på obligationsudstedelse, og den/de obligationskurs(er), der skal anvendes til opgørelse af afgiftsfritagelsen, ikke er kendt på låneudmålingstidspunktet, lægges den på tidspunktet for låneudmålingen vedrørende det enkelte lån anvendte kurs til grund for opgørelsen.

Ad C: Under omkostninger kan medtages de med optagelsen af det nye lån og de med indfrielsen af gamle lån direkte forbundne omkostninger, d.v.s. stiftelsesgebyr, indfrielsesgebyr, reservefondsindskud, den faste afgift ved tinglysning, lånesagsgebyr, kurtage og eventuel differencerente.

Frigives reservefondsmidler i forbindelse med indfrielsen af realkreditlån, reduceres omkostningerne vedrørende indfriede lån dermed.

Eventuelle kurstab kan ikke fradrages under omkostninger.

Anvendes kun en del af det nye lån til indfrielse af det/de gamle lån, opdeles omkostningerne vedrørende det nye lån i omkostninger, der ikke er afhængige af lånets størrelse (faste omkostninger), og omkostninger, der er afhængige af lånets størrelse (variable omkostninger).

I disse tilfælde kan det afgiftspligtige beløb vedrørende det nye lån reduceres fuldt ud med de faste omkostninger vedrørende lånet, mens der kun kan medregnes en forholdsmæssig del af de variable omkostninger vedrørende lånet.

Den forholdsmæssige del af de variable omkostninger vedrørende det nye lån opgøres således, at der kun medregnes så stor en del af de variable omkostninger vedrørende det nye lån, som svarer til forholdet mellem den kontante indfrielsessum af det/de indfriede lån plus omkostninger vedrørende det/de indfriede lån (B+Ci), og kursværdien af det nye låns pålydende (A) fratrukket de samlede omkostninger vedrørende det nye lån.

Ad D: Det beløb, som afgiften beregnes af.

4. Er det beløb, hvoraf der skal betales afgift, angivet i fremmed valuta, anvendes ved beregning af afgiften en af Nationalbanken inden for de seneste 14 dage forud for anmeldelsen til tinglysning eller registrering fastsat officiel middelkurs. Er der ikke fastsat en sådan officiel middelkurs for den pågældende valuta, benyttes en af et pengeinstitut inden for de seneste 14 dage forud for anmeldelsen til tinglysning eller registrering fastsat sælgerkurs.

Er det beløb, hvoraf der skal betales afgift, angivet i euro, anvendes ved omregning til danske kroner enten dagskursen på euro indenfor de sidste 14 dage for anmeldelsestidspunktet, jf. lovens § 2, stk. 2, eller den toldkurs, der er er gældende på anmeldelsestidspunktet.

Toldkursen for fremmede valutaer, herunder euro, fastsættes af Told Skat på baggrund af den kurs, herunder eurokurs, der noteres af Danmarks Nationalbank den næstsidste onsdag i måneden og som herefter er gældende for den efterfølgende kalendermåned. Uanset toldkursen normalt er gældende for en kalendermåned, kan toldkursen ændres i løbet ef en måned, hvis der sker kursudsving på +/- 5 pct.

Ved låneomlægninger efter lovens § 5, stk. 2, er der en særlig adgang til at anvende den kurs på euro, som er lagt til grund på det tidspunkt, hvor lånet udmåles. Denne adgang omfatter ikke toldkursen.

Er det nye lån/og eller det lån, der skal indfries, angivet i fremmed valuta kan beregningen af det afgiftspligtige beløb foretages i danske kroner eller i den fremmede valuta, men selve afgiften skal angives i danske kroner. Foretages beregningen i fremmed valuta erstattes »kr.« i de opstillede skabeloner med den pågældende valutas valutabetegnelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg