Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund

Ændringer

Formål og hjemsted
Advokatsamfundet
Advokatsamfundets organer
Advokatmødet
Advokatrådet
Advokatkredsene
Kredsmøderne
Advokatnævnet
Fællesbestemmelser for udførelse af tillidshverv inden for Advokatsamfundet
Bidrag
Ansvarsforsikring og garanti
Erstatningsfonden
Understøttelsesfonden
Sekretariatet
Tegningsret
Årsregnskab og revision
Ændringer i vedtægten
Advokatens kontaktoplysninger
Digital kommunikation
Ikrafttrædelse
Overgangsregler


Ændringer

Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, som ændret ved

bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003.
bekg. nr. 1064 af 26.10.2006 fra 01.01.2007.

Nu bekg. nr. 1131 af 18.11.2008, som ændret ved

bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra 01.10.2009 og 28.12.2009.
bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.
bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020.
bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra d. 20.10.2022.


Formål og hjemsted

Overskriften før § 1 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: A. Formål og hjemsted

§ 1. Det Danske Advokatsamfunds formål er

at værne om advokaters uafhængighed og integritet,

at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater,

at sikre advokaters faglige kompetence, og

at virke til gavn for det danske retssamfund.

§ 1 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Det danske Advokatsamfunds formål er at varetage advokatstandens interesser, at påse og håndhæve opfyldelsen af de almindelige og særlige advokatpligter samt at virke til gavn for det danske retssamfund.

§ 2 Advokatsamfundets hjemsted er København.

§ 2 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Samfundets hjemsted er København.

Advokatsamfundet

Overskriften før § 3 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: B. Medlemmerne

§ 3. Advokatsamfundet udgøres af alle advokater med advokatbeskikkelse udstedt i Danmark samt enhver anden advokat, der som statsborger i en EU-, eller EØS-medlemsstat eller Schweiz varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel (EU-advokat). Hvis en advokat deponerer beskikkelsen, eller beskikkelsen bortfalder eller frakendes ubetinget, er advokaten ikke længere en del af Advokatsamfundet. Det samme gælder, hvis en EU-advokat opgiver sin varige udøvelse af advokatvirksomhed her i landet.

Stk. 2. Vedtægtens bestemmelser om advokater gælder for alle advokater, som ifølge stk. 1 er en del af Advokatsamfundet, medmindre andet er angivet i den enkelte bestemmelse.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, er en tidligere omfattet advokat fortsat omfattet af retsplejelovens bestemmelser om salærklager og disciplinærsager med hensyn til klager, som vedrører tiden, hvor den pågældende var en del af Advokatsamfundet.

Stk. 4. Advokatselskaber registreres i Advokatsamfundets sekretariat med de oplysninger, som Advokatsamfundet modtager i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse om advokatselskaber.

§ 3, stk. 1 og 2 er ændret ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003. Hidtidig formulering: § 3. Medlem af Advokatsamfundet og som sådan underkastet dets vedtægter er enhver, der har modtaget beskikkelse som advokat i henhold til retsplejelovens regler herom.
Stk. 2. Såfremt beskikkelsen deponeres eller retten til at udøve advokatvirksomhed bortfalder eller frakendes et medlem, ophører medlemsforholdet, indtil retten til at udøve advokatvirksomhed atter erhverves.

§ 3 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 3. Medlem af Advokatsamfundet og som sådan underkastet dets vedtægter er enhver, der har modtaget beskikkelse som advokat i henhold til retsplejelovens regler herom og enhver EU-advokat, som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 276 af 14. april 2000 om EU-advokaters etablering her i landet m.v. Advokater fra en anden EU-medlemsstat eller et andet EØS-land, der udøver advokatvirksomhed her i landet i medfør af bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters virksomhed her i landet, er ikke medlemmer af Advokatsamfundet.
Stk. 2. Såfremt en advokat deponerer beskikkelsen, en EU-advokat afmelder registreringen hos Advokatsamfundet, eller retten til at udøve advokatvirksomhed bortfalder eller frakendes et medlem, ophører medlemsforholdet, indtil retten til at udøve advokatvirksomhed atter erhverves.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 er et tidligere medlem fortsat omfattet af retsplejelovens bestemmelser om salærklager og disciplinærsager med hensyn til klager, som angår den pågældendes virksomhed som advokat inden medlemsforholdets ophør.
Stk. 4. Advokatselskaber indføres i en fortegnelse i Advokatsamfundets sekretariat. Ethvert advokatselskab skal straks, efter at selskabet er registreret, til Advokatrådet indsende den fortegnelse, der er nævnt i § 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 824 af 10. december 1990 om advokatselskaber. Det samme gælder ved enhver senere ændring i fortegnelsen.

§ 3, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 3, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »frakendes«: »ubetinget«.

Advokatsamfundets organer

Overskriften før § 4 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: C. Advokatsamfundets organer

§ 4. Advokatsamfundets organer er:

Advokatmødet, Advokatrådet, Advokatnævnet, kredsbestyrelserne og kredsmøderne.

Advokatmødet

Overskriften før § 5 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: a) Advokatmødet

§ 5. Alle advokater, Advokatnævnets formandskab samt repræsentanter for Advokatsamfundets sekretariat har adgang til Advokatmødet.

Stk. 2. Ordinært advokatmøde afholdes hvert andet år i perioden 15. april til 15. juni.

Stk. 3. Ekstraordinært advokatmøde afholdes, når Advokatrådet bestemmer det, eller når dette skriftligt begæres enten af kredsbestyrelserne for mindst 2 advokatkredse eller af mindst 200 advokater. Begæringen skal indeholde begrundelse for begæringen og en nøjagtig angivelse af forhandlingsemne og forslag. Sådanne ekstraordinære advokatmøder skal indkaldes inden 6 uger efter, at rådet har modtaget begæringen derom. Indkaldelse sker på samme måde som til et ordinært advokatmøde, dog kan indkaldelsesvarslet højst være 4 uger.

§ 5, stk. 1 og 3 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 5. Adgang til advokatmødet har alle samfundets medlemmer samt Advokatnævnets formandskab.
Stk. 3. Ekstraordinært advokatmøde afholdes, når Advokatrådet bestemmer det, eller når dette skriftligt begæres enten af kredsbestyrelserne for mindst 2 kredse eller af mindst 200 af samfundets medlemmer. Begæringen skal indeholde begrundelse for begæringen og en nøjagtig angivelse af forhandlingsemne og forslag. Sådanne ekstraordinære advokatmøder skal indkaldes inden 6 uger, efter at rådet har modtaget begæringen derom. Indkaldelse sker på samme måde som til et ordinært advokatmøde, dog kan indkaldelsesvarslet højst andrage 4 uger.

§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 5. Alle advokater samt Advokatnævnets formandskab har adgang til advokatmødet.

§ 6. Tiden og stedet for advokatmøderne bestemmes af Advokatrådet, som tillige beslutter, om møderne skal afholdes helt eller delvist elektronisk.

§ 6 er ændret ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003. Hidtidig formulering: Tiden og stedet for mødernes afholdelse bestemmes af rådet, dog skal de ordinære møder som regel afholdes skiftevis i København og uden for København.
§ 6 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Tiden og stedet for mødernes afholdelse bestemmes af rådet.
§ 6 er ændret ved bilag 1, § 1.1 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 6 indsættes efter »Advokatrådet«: », som tillige beslutter, om møderne skal afholdes helt eller delvist elektronisk«.

§ 7. Indkaldelse til møderne sker ved bekendtgørelse på Advokatsamfundets hjemmeside med mindst 14 dages varsel samt ved skriftlig underretning pr. e-mail til hver enkelt advokat med mindst 14 dages varsel fra afsendelsen at regne. Underretningen skal tillige indeholde dagsordenen for mødet. Indeholder dagsordenen forslag til vedtægtsændringer, skal det væsentlige indhold af disse angives i dagsordenen. Afholdes Advokatmødet helt eller delvist elektronisk, skal underretningen også indeholde oplysninger om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i Advokatmødet.

Stk. 2. En erklæring fra Advokatsamfundets generalsekretær om, at de direkte indkaldelser til advokaterne er afsendt, udgør tilstrækkeligt bevis herfor.

Stk. 3. I stedet for de direkte indkaldelser til advokaterne vil dog kunne træde bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et blad eller nyhedsbrev udgivet af Advokatsamfundet til alle advokater.

§ 7 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 7. Indkaldelse til møderne sker ved bekendtgørelse i Statstidende (fra 01.01.2002: på Advokatsamfundets hjemmeside) med mindst 14 dages varsel samt ved skriftlig underretning til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel fra afsendelsen at regne. Underretningen skal tillige indeholde dagsordenen for mødet. Indeholder dagsordenen forslag til vedtægtsændringer, skal det væsentlige indhold af disse angives i dagsordenen.
Stk. 2. En erklæring fra samfundets generalsekretær om, at de direkte indkaldelser til medlemmerne er afsendt, udgør tilstrækkeligt bevis herfor.
Stk. 3. I stedet for de direkte indkaldelser til medlemmerne vil dog kunne træde bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i samfundets medlemsblad.

§ 7, stk. 1 er ændret ved bilag 1, § 1.2 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »underretning«: »pr. e-mail«.
§ 7, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved bilag 1, § 1.3 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022.
§ 7, stk. 3 er ændret ved bilag 1, § 1.4 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 7, stk. 3, indsættes efter »blad«: »eller nyhedsbrev«.

§ 8. Møderne ledes af en dirigent, som vælges af mødet, og som ikke er medlem af Advokatrådet.

Stk. 2. Der optages referat af forhandlingerne på mødet, hvoraf hovedindholdet gengives i et blad eller nyhedsbrev udgivet af Advokatsamfundet til alle advokater eller på Advokatsamfundets hjemmeside.

§ 8, stk. 2 er ændret ved bilag 1, § 1.4 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 8, stk. 2, indsættes efter »blad«: »eller nyhedsbrev«.

§ 9. På mødet kan der alene træffes beslutning vedrørende sager og anliggender, som er angivet med fornøden tydelighed i dagsordenen.

Stk. 2. Til udøvelse af stemmeret kræves personlig deltagelse. Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for fem andre advokater, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er sekretariatet i hænde.

Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning på fysiske møder. Hvis Advokatmødet afholdes helt eller delvist elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3, beslutter Advokatrådet, hvorledes afstemningen skal finde sted. Når dirigenten beslutter det, eller det kræves af mindst 25 advokater, skal der ske skriftlig eller anden dokumenterbar afstemning.

Stk. 4. Beslutninger på mødet træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt stemmeflertal.

§ 9, stk. 2 og 3 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Til udøvelse af stemmeret kræves personligt møde; dog kan ved valg i henhold til § 11, stk. 2, ethvert mødende medlem foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre medlemmer fra samme kreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på medlemmets navn senest 3 dage forinden mødet er sekretariatet i hænde. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning anordnes af dirigenten eller forlanges af mindst 25 medlemmer.
Stk. 3. Beslutninger på mødet træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpel stemmeflerhed.

§ 9, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Til udøvelse af stemmeret kræves personligt møde. Dog kan ved valg i henhold til § 11, stk. 2, enhver mødende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er sekretariatet i hænde. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skal der ske skriftlig afstemning, når dirigenten beslutter dette, eller det kræves af mindst 25 advokater.
§ 9, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 9, stk. 2 er ændret ved bilag 1, § 1.5 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »personligt møde« til: »personlig deltagelse«, og i § 9, stk. 2, 2. pkt., ændres »mødende« til: »deltagende«.
§ 9, stk. 3 er ændret ved bilag 1, § 1.6 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. Hidtidig formulering: Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skal der ske skriftlig eller anden dokumenterbar afstemning, når dirigenten beslutter dette, eller det kræves af mindst 25 advokater.

§ 9 a. Uanset hvorledes Advokatmødet i øvrigt afholdes, kan Advokatrådet beslutte, at valg af Advokatrådets formand og dennes stedfortrædere, jf. § 11, stk. 2, skal ske ved separat elektronisk afstemning. Advokatrådet fastsætter fremgangsmåden for afstemningen.

Stk. 2. Advokatrådets beslutning om elektronisk afstemning bekendtgøres på Advokatsamfundets hjemmeside senest den 1. marts i det år, hvor afstemningen skal finde sted. I bekendtgørelsen af valget angives tidspunktet og de nærmere retningslinjer for valget, herunder indleveringen af stillerlister og frister herfor.

Stk. 3. Afstemningsperioden placeres i tidsrummet fra tidligst 1. marts til senest 1. april det år, hvor der afholdes ordinært advokatmøde. Afstemningsperioden, som fastlægges af Advokatrådet, skal have en varighed af mindst 14 dage. I tilfælde af omvalg, jf. § 11, stk. 2, 3. pkt., skal valgperioden dog have en varighed af mindst 7 dage og skal være afsluttet senest 14. april. Valget har virkning fra det førstkommende ordinære advokatmøde efter afstemningen.

Stk. 4. Advokatrådet træffer beslutning om, hvilket valgsystem, der skal anvendes. Systemet skal garantere sikkerhed, herunder for stemmeberettigelse og valgresultat, samt garantere vælgernes fulde anonymitet.

Stk. 5. Advokatrådet kan fastsætte nærmere bestemmelser om afholdelsen af elektronisk afstemning.

Stk. 6. I tilfælde af beslutning om elektronisk afstemning finder § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, nr. 5, § 11, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ikke anvendelse for så vidt angår valg af Advokatrådets formand og dennes stedfortrædere.

§ 9 a er indsat ved § 1.4 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.
§ 9 a, stk. 1 er ændret ved bilag 1, § 1.7 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. Hidtidig formulering: § 9 a. Advokatrådet kan beslutte, at valg af Advokatrådets formand og dennes stedfortrædere, jf. § 11, stk. 2, skal ske ved elektronisk afstemning.
§ 9 a, stk. 2 er ændret ved bilag 1, § 1.8 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 9 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »januar« til: »marts«.

§ 10. Dagsordenen for det ordinære advokatmøde skal omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning om Advokatrådets, Advokatnævnets, Erstatningsfondens og Understøttelsesfondens virksomhed siden sidste ordinære advokatmøde.

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskaber for de to foregående regnskabsår for Advokatsamfundet, Erstatningsfonden og Understøttelsesfonden.

4) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to næstfølgende regnskabsår samt Advokatrådets forslag til bidrag for disse år.

5) Valg af formand for Advokatrådet og to stedfortrædere for denne i dennes egenskab af rådsmedlem.

6) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

7) Eventuelle forslag og forhandlingsemner, der ønskes optaget på dagsordenen af Advokatrådet, eller eventuelle forslag og forhandlingsemner, der inden den 1. marts det pågældende år skriftligt begæres optaget på dagsordenen enten af en kredsbestyrelse eller af mindst 50 advokater.

Stk. 2. Andre forslag til bidrag for de to næstfølgende regnskabsår, end de i stk. 1, nr. 4, omhandlede, kan behandles på mødet, hvis de er Advokatsamfundets sekretariat i hænde senest 7 dage før Advokatmødet.

§ 10, nr. 3, litra c., nr. 4 og nr. 7 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: 3. c. Understøttelsesfondens regnskaber for de to, forud for mødet liggende, regnskabsår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for de to næstfølgende regnskabsår samt forslag til medlemsbidrag for disse år.
7. Eventuelle forslag og forhandlingsemner, der ønskes optaget på dagsordenen af Advokatrådet eller eventuelle forslag og forhandlingsemner, der inden den 1. marts det pågældende år skriftligt begæres optaget på dagsordenen enten af en kredsbestyrelse eller af mindst 50 medlemmer.

§ 10 er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 10. Dagsordenen for det ordinære advokatmøde skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om
a) Advokatsrådets
b) Advokatnævnets
c) Erstatningsfondens
d) Understøttelsesfondens virksomhed siden sidste ordinære advokatmøde.
3) Forelæggelse og godkendelse af:
a) Advokatsamfundets
b) Erstatningsfondens
c) Understøttelsesfondens regnskaber for de to foregående regnskabsår.
4) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to næstfølgende regnskabsår samt forslag til bidrag for disse år.
5) Valg af formand for Advokatrådet og to stedfortrædere for denne i dennes egenskab af rådsmedlem.
6) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
7) Eventuelle forslag og forhandlingsemner, der ønskes optaget på dagsordenen af Advokatrådet, eller eventuelle forslag og forhandlingsemner, der inden den 1. marts det pågældende år skriftligt begæres optaget på dagsordenen enten af en kredsbestyrelse eller af mindst 50 advokater.

Advokatrådet

Overskriften før § 11 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: b) Advokatrådet

§ 11. Advokatrådet består af en formand og 14 andre medlemmer.

Stk. 2. Formanden vælges blandt alle advokater på et ordinært advokatmøde. Til valget kræves absolut stemmeflertal. Opnås dette ikke ved første afstemning, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. På samme måde vælges en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder for formanden som rådsmedlem.

Stk. 3. Formanden og dennes stedfortrædere vælges for en fireårig periode med mulighed for genvalg én gang for en toårig periode.

Stk. 4. Forslag til valg af formand og stedfortrædere for denne skal være indleveret skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før mødet. Forslaget skal være underskrevet af mindst 50 advokater, medmindre der er tale om genvalg.

Stk. 5. I tilfælde af formandens død eller vedvarende forfald på et tidspunkt, der ligger før 15. oktober i året forud for udløbet af formandens valgperiode, indkaldes et advokatmøde til valg af formand for resten af perioden.

§ 11, stk. 3 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 11, stk. 2 og stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Formanden vælges på et ordinært, almindeligt advokatmøde. Til valget kræves absolut stemmeflerhed. Opnås dette ikke ved første afstemning, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. På samme måde vælges to stedfortrædere for formanden som rådsmedlem.
Stk. 4. Forslag til valg af formand og stedfortrædere for denne skal være indleveret skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før mødet. Forslaget skal være underskrevet af mindst 50 medlemmer.

§ 11, stk. 2, 4. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering af 4. pkt.: På samme måde vælges to stedfortrædere for formanden som rådsmedlem.
§ 11, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 11, stk. 4, indsættes efter »mindst 50 advokater«: », medmindre der er tale om genvalg«.

§ 12. De øvrige 14 medlemmer samt en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder for hver af disse vælges af og blandt advokaterne i de enkelte advokatkredse efter følgende regler: 1. kreds vælger 6 medlemmer. 6. kreds vælger 2 medlemmer. 2., 3., 4., 5., 7., og 8. kreds vælger hver 1 medlem.

Stk. 2. Valgene sker ved flertalsvalg på kredsmøder og har virkning fra det førstkommende ordinære advokatmøde.

Stk. 3. Forslag til valg af et eller flere medlemmer, hver med en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder, skal indleveres skriftligt til kredsbestyrelsens formand senest 14 dage før det kredsmøde, hvor valget skal finde sted. Forslaget skal være underskrevet af mindst 10, for 1. advokatkreds vedkommende mindst 30 advokater, medmindre der er tale om genvalg.

Stk. 4. Hvis der ikke rettidigt er anmeldt det fornødne antal medlemmer og stedfortrædere, vælges de manglende ved flertalsvalg efter forslag, der fremsættes på kredsmødet.

Stk. 5. Medlemmerne og stedfortræderne vælges for en fireårig periode med mulighed for genvalg én gang for en toårig periode.

§ 12 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 12. De øvrige 14 medlemmer samt to stedfortrædere for hver af disse vælges på kredsmøder af og blandt kredsens (kredsenes) medlemmer efter følgende regler: 1. kreds vælger 6 medlemmer. 2., 5., 8., 9., 10. og 11. kreds vælger hver 1 medlem. 3. og 4. kreds vælger i forening 1 medlem. 6. og 7. kreds vælger i forening 1 medlem.
Stk. 2. Valgene sker ved flertalsvalg på kredsmøder og fælles kredsmøder, og har virkning fra det påfølgende ordinære advokatmøde.
Stk. 3. Forslag til valg af et eller flere medlemmer, hver med to stedfortrædere, skal indleveres skriftligt til kredsbestyrelsens formand senest 14 dage før det kredsmøde, hvor valget skal finde sted. Forslaget skal være underskrevet af mindst 10, for 1. kredsbestyrelses vedkommende af mindst 30 medlemmer.
Stk. 4. Skulle der ikke rettidigt være anmeldt det fornødne antal medlemmer og stedfortrædere, vælges de manglende ved flertalsvalg efter forslag, der fremsættes på mødet.

§ 12, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.8 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 12, stk. 1 og 3, ændres »to stedfortrædere« til: »en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder«.
§ 12, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 12, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »mindst 30 advokater«: », medmindre der er tale om genvalg«.
§ 12, stk. 5 er ændret ved § 1.10 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: Stk. 5. Medlemmerne vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted en gang for en to års periode.
§ 12, stk. 5 er ændret ved bilag 1, § 1.9 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 12, stk. 5, indsættes efter »Medlemmerne«: »og stedfortræderne«.

§ 13. Advokatrådet vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden, når denne er midlertidigt forhindret.

§ 13 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Valgene i henhold til §§ 11 og 12 sker for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted en gang for en toårs periode.

§ 14. 1. stedfortræderen eller 2. stedfortræderen tiltræder, når et rådsmedlem dør, mister sin valgbarhed, nedlægger sit mandat eller på anden måde får vedvarende forfald. Det samme gælder, hvis rådsmedlemmet bliver valgt som formand, jf. § 11, stk. 2. Findes ingen stedfortrædere, udpeges et rådsmedlem for resten af valgperioden af kredsbestyrelsen for den advokatkreds, som kan vælge det pågældende medlem.

§ 14 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Rådet vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden, når denne er midlertidigt forhindret.
§ 14 er ændret ved § 1.11 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 14. Stedfortræderne tiltræder i den orden, hvori de er valgt, når et rådsmedlem dør, mister sin valgbarhed, nedlægger sit mandat eller på anden måde får vedvarende forfald. Findes ingen stedfortræder, udpeges et rådsmedlem for resten af valgperioden af kredsbestyrelsen for den advokatkreds, som kan vælge det pågældende medlem.

§ 15. Hvis et Advokatrådsmedlem for kortere eller længere tid bliver forhindret i at deltage i rådets møder, skal medlemmet straks meddele formanden dette. Stedfortræderen tilkaldes, hvis rådet bestemmer det.

Stk. 2. Intet medlem af rådet må deltage i behandlingen af en sag, i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 15 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Stedfortræderne tiltræder i den orden, hvori de er valgt, når et rådsmedlem dør, mister sin valgbarhed, nedlægger sit mandat eller på anden måde får vedvarende forfald. Findes ingen stedfortræder, udpeges et rådsmedlem for resten af valgperioden af kredsbestyrelserne for den eller de kredse, som kan vælge det pågældende medlem.

§ 16. Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse. Det repræsenterer Advokatsamfundet udadtil og indadtil.

§ 16 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 16. Hvis et rådsmedlem for kortere eller længere tid bliver forhindret i at deltage i rådets møder, skal han straks meddele formanden dette. Stedfortræderen tilkaldes, hvis rådet bestemmer det.
Stk. 2. Intet medlem af rådet må deltage i behandlingen af en sag, i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Advokatrådets værn om advokaters uafhængighed og integritet

Overskriften før § 17 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 17. Advokatrådet arbejder for, at den enkelte advokat af hensyn til klientens retssikkerhed kan virke i et fortroligt forhold til sin klient uafhængig af andre interesser end klientens og med adgang til oplysninger af betydning for klientens sag.

Stk. 2. Advokatrådet kan bistå en advokat, hvis uafhængighed eller integritet kommer under pres, herunder ved kontakt til relevante myndigheder eller førelse af retssag efter § 39.

§ 17 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 17. Advokatrådet er Advokatsamfundets hovedbestyrelse. Det repræsenterer Advokatsamfundet udadtil og indadtil.
Stk. 2. Advokatrådet udfører i henhold til retsplejeloven og inden for rammerne af § 1 i denne vedtægt de opgaver, der er nævnt i §§ 18-22 og 26.

Advokatrådets sikring af advokaters faglige kompetence

Overskriften før § 18 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 18. Advokatrådet forestår den teoretiske grunduddannelse, eksamen og den praktiske prøve i retssagsbehandling med henblik på at opnå beskikkelse som advokat.

Stk. 2. Advokatrådet forestår prøven i regler af særlig betydning for advokathvervet for personer, som ikke er advokater, men som er medejere af et advokatselskab. Advokatrådet fører i den forbindelse tilsyn med, at disse medejere indstiller sig til og består prøven inden for den fastsatte tidsfrist, og at deres ejerskab bringes til ophør, hvis dette ikke sker.

Stk. 3. Advokatrådet forestår kontrollen med, at advokater og autoriserede advokatfuldmægtige overholder kravet om løbende efteruddannelse.

Stk. 4. Advokatrådet forestår kontrollen med, at de advokater, der udøver advokatvirksomhed som enkeltmandsvirksomhed, i fællesskab med en eller flere andre advokater eller som medejere af et advokatselskab, opfylder retsplejelovens krav om praktisk erfaring som autoriseret advokatfuldmægtig eller ansat advokat.

Stk. 5. Advokatrådet medvirker gennem kontakt til universiteter og udbydere af efteruddannelse til at sikre kvaliteten af såvel uddannelsen som efteruddannelsen af advokater.

§ 18 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 18. Advokatrådet fører tilsyn med advokater (fra d. 01.01.2003: Advokatsamfundets medlemmer) og deres autoriserede advokatfuldmægtige. Finder Advokatrådet, at en advokat (fra d. 01.01.2002: et medlem af Advokatsamfundet) ikke har handlet i overensstemmelse med de pligter, stillingen medfører, kan det indklage den pågældende for Advokatnævnet. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på advokatselskaber.
Stk. 2. Advokatrådet forestår efter- og videreuddannelse af advokatfuldmægtige og advokater.
Stk. 3. Advokatrådet arbejder for en udvikling af vilkårene for udøvelse af advokatvirksomhed, som til enhver tid kan sætte advokaterne i stand til bedst muligt at imødekomme det retssøgende publikums behov for rådgivning og juridisk bistand. Advokatrådet skal herved tillige arbejde for en styrkelse af advokatstandens selvstændighed og uafhængighed samt virke til fremme af retssikkerheden såvel inden for retsplejen som den offentlige forvaltning.
Stk. 4. Advokatrådet drager omsorg for, at Advokatsamfundets medlemmer i samfundets medlemsblad (fra d. 01.01.2002: eller på hjemmesiden), jf. § 26, og på anden måde modtager information og orientering om forhold, der har betydning for udøvelsen af advokatvirksomhed. Advokatrådet drager herunder også omsorg for en passende orientering om retsafgørelser og Advokatnævnets afgørelser om god advokatskik, ligesom Advokatrådet udarbejder retningslinier for god advokatskik.
Stk. 5. Advokatrådet kan til varetagelse af Advokatsamfundets og standens interesser føre retssager i eget navn. Advokatrådet kan endvidere, såfremt en retssag skønnes at have mere almindelig interesse for advokatstanden, indtræde som mandatar for et medlem eller beslutte, at omkostningerne ved anlæg eller anke af en sag, udredes af samfundet.
Stk. 6. Advokatrådet kan ved udførelsen af opgaver efter denne vedtægt, udover de i stk. 5 nævnte skridt, bl.a. rette henvendelse - på egne eller et medlems vegne - til de lovgivende og administrative myndigheder.
Stk. 7. Advokatrådet kan nedsætte udvalg til løsning af opgaverne efter denne vedtægt. Opgaver efter stk. 2 og 4 kan udskilles til varetagelse i selvstændige juridiske enheder, herunder i selskabsform.

Advokatrådets tilsyn

Overskriften før § 19 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 19. Advokatrådet fører tilsyn med alle advokater, advokatselskaber og autoriserede fuldmægtige. Finder Advokatrådet, at en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab ikke har handlet i overensstemmelse med advokatpligterne, kan det indklage den pågældende for Advokatnævnet.

Stk. 2. Når advokaters udøvelse af advokatvirksomhed berører andre lande end Danmark, udøver Advokatrådet tilsynet i samarbejde med de pågældende landes kompetente myndigheder.

Stk. 3. For så vidt angår tavshedspligt, videregivelse af oplysninger m.v. i forbindelse med tilsynet finder retsplejelovens § 143 b anvendelse.

§ 19 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 19. På begæring af et medlem er rådet pligtigt at afgive responsum om en blandt advokater herskende kutyme såvel som om andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. For så vidt spørgsmålet angår en lokal kutyme eller lokale forhold, er rådet pligtig at indhente vedkommende kredsbestyrelses udtalelse.
Stk. 2. Det samme gælder tilfælde, hvor et medlem ønsker rådets responsum angående et af medlemmet beregnet salær, om hvis berettigelse der er tvist.
Stk. 3. Rådet afgiver dog ikke responsum i en sag, hvorom der på tidspunktet for rådets behandling af responsumbegæringen verserer klagesag for en kredsbestyrelse eller for Advokatnævnet.
Stk. 4. Rådet kan under en verserende retssag efter parternes eller rettens anmodning til vejledning for retten afgive responsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik, i en sag, der ikke har været påkendt af en kredsbestyrelse eller af Advokatnævnet.

§ 19, stk. 3 er indsat ved § 1.12 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.
§ 19, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020. Hidtidig formulering: Stk. 3. De personer fra kredsbestyrelsen og fra Advokatsamfundets sekretariat, som deltager i tilsynet, har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer under tilsynet.

§ 20. Advokatrådet kan i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens § 143, stk. 8, træffe bestemmelse om, at en advokat eller en af de personer, der er nævnt i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, skal indkaldes til en kollegial samtale.

§ 20, stk. 2 er ændret ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003. Hidtidig formulering: Stk. 2. Rådet er på begæring af en advokat fra et andet EF-land, der udøver advokatvirksomhed her i landet som anført i stk. 1, eller på begæring af den kompetente advokatmyndighed i et andet EF-land, hvorunder advokaten hører, pligtigt at afgive responsum om de i § 19, stk. 1 og 2, nævnte forhold.
§ 20 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 20. Rådet påser, at advokater fra et andet EF-medlemsland, der udøver advokatvirksomhed her i landet i medfør af bekendtgørelse nr. 94 af 15. marts 1979 om EF-advokaters virksomhed her i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 557 af 12. december 1980 og ved bekendtgørelse nr. 499 af 24. juni 1986, jf. retsplejelovens § 130, overholder de dem påhvilende pligter i henhold til bekendtgørelsens § 2, og kan indbringe sag om overtrædelse for Advokatnævnet.
Stk. 2. Rådet er på begæring af en advokat fra en anden EU-medlemsstat eller EØS-land, der udøver advokatvirksomhed her i landet som anført i stk. 1, eller på begæring af den kompetente advokatmyndighed i en anden EU-medlemsstat eller EØS-land, hvorunder advokaten hører, pligtigt at afgive responsum om de i § 19, stk. 1 og 2, nævnte forhold.

§ 24 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra d. 01.10.2009. I § 20 ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2,« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«.
§ 20 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020. Hidtidig formulering: § 20. Advokatrådet kan i medfør af retsplejelovens § 143, stk. 3, beslutte, at en advokat eller en af de i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, nævnte personer, som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, skal indkaldes til en samtale, hvis det må antages, at den pågældende groft eller gentagne gange har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Samtalen holdes med kredsbestyrelsen i en af de advokatkredse, som grænser op til den kreds, hvor den pågældende har sin virksomhed.

§ 21. Advokatrådet kan bestemme, at der skal iværksættes kollegialt tilsyn med en advokat eller en af de i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, nævnte personer, som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, hvis den pågældende er under mistanke for at have begået overtrædelser, der kan føre til frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed eller retten til at eje aktier eller anparter i et advokatselskab.

Stk. 2. Tilsynsperioden kan normalt ikke overstige 3 måneder. Advokatrådet kan beslutte at forlænge tilsynsperioden med maksimalt 3 måneder.

Stk. 3. Tilsynet er ikke til hinder for, at Advokatrådet samtidig gennemfører en revisorundersøgelse hos advokaten eller en af de i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, nævnte personer, som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab.

Stk. 4. Forløbet af en eventuel verserende disciplinærsag påvirkes ikke af tilsynet.

§ 21 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 21. Rådet udsteder på begæring af et medlem i en af Justitsministeriet godkendt form dokumentation for, at medlemmet er advokat, jf. det som bilag til bekendtgørelse nr. 94 af 15. marts 1979 (fra d. 01.01.2003: bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters virksomhed her i landet) optagne direktivs artikel 7, stk. 1.
Stk. 2. Såfremt spørgsmål om et medlems overholdelse af pligter og faglige regler under udøvelsen af advokatvirksomhed i et andet EF-land (fra d. 01.01.2002: en anden EU-medlemsstat) indbringes for den kompetente myndighed i dette land, er rådet pligtigt på begæring af denne myndighed at meddele de for sagens afgørelse fornødne faglige oplysninger om medlemmet.

§ 21, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra d. 01.10.2009. I § 21, stk. 1 og 3, ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2,« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«.

§ 22. Advokatrådets beslutning om tilsyn skal begrundes over for den person, der skal under tilsyn.

§ 22 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Rådet kan inden for EF-direktivets rammer indgå aftaler med kompetente advokatmyndigheder i andre lande om faglige regler for medlemmernes udøvelse af advokatvirksomhed i det pågældende land eller den pågældende region.

§ 23. Tilsynet varetages af en eller flere advokater (tilsynsadvokaten), som udpeges af Advokatrådet. Den, som skal under tilsyn, skal have lejlighed til at udtale sig om valget af tilsynsadvokat, medmindre formålet med tilsynet dermed ville forspildes.

Stk. 2. I forbindelse med tilsynet skal tilsynsadvokaten altid bevare fuldstændig uafhængighed, og der må ikke foreligge omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om tilsynsadvokatens upartiskhed.

§ 23, stk. 3 er indsat ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003.
§ 23 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 23. Rådet afholder møde, når rådet eller formanden bestemmer det, eller det skriftligt forlanges af mindst 2 rådsmedlemmer med angivelse af hensigten med mødet. I sidste tilfælde skal mødet indkaldes til afholdelse snarest muligt.
Stk. 2. Mindst en uge forud for hvert rådsmøde tilstilles der rådsmedlemmerne meddelelse om mødets dagsorden. Beslutning kan kun træffes om de i dagsordenen nævnte anliggender, medmindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker i, at også andre sager afgøres.
Stk. 3. Hvis der indledes en sag ved Advokatnævnet mod en EU-advokat, som er registreret her i landet under sit hjemlands titel, eller mod en advokat, der har dansk advokatbeskikkelse og samtidig er registreret i en anden EU-medlemsstat, skal Advokatsamfundet underrette den kompetente myndighed i denne stat herom.

§ 23, stk. 2 er ophævet ved § 1.4 i bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Stk. 2. Tilsynsadvokaten har tavshedspligt med hensyn til det, som tilsynsadvokaten erfarer i forbindelse med tilsynet, jf. dog § 26.

§ 24. Tilsynsadvokaten aflægger under tilsynet et eller flere besøg på kontoradressen for den, der er under tilsyn. Antallet af besøg afpasses efter forholdene.

Stk. 2. Fastlæggelse af besøgsdatoer skal så vidt muligt ske i samråd med den, der er under tilsyn.

Stk. 3. Gennemførelse af tilsynet skal tilrettelægges, så det forstyrrer den, der er under tilsyn, mindst muligt.

§ 24 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 24. Rådets møder er beslutningsdygtige, når mindst 10 medlemmer er til stede. I de i § 19, stk. 1, 2 og 4 omhandlede sager kan afgørelse dog træffes af en afdeling af rådet, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Stk. 2. Til rådets møder, der afholdes i København, medmindre andet i det enkelte tilfælde vedtages af rådet, indkaldes medlemmerne med mindst 1 uges varsel. I særlig påtrængende tilfælde kan indkaldelse dog ske med kortere varsel mod rådets godkendelse heraf på det efterfølgende møde. I sådant tilfælde meddeles dagsordenen samtidig med indkaldelsen.

§ 25. Den, der er under tilsyn, er forpligtet til at forsyne tilsynsadvokaten med de oplysninger og dokumenter mv., som tilsynsadvokaten finder, har betydning for tilsynet.

Stk. 2. Den, der er under tilsyn, har pligt til at være til stede under tilsynsadvokatens besøg, medmindre der er indgået anden aftale med tilsynsadvokaten, eller den pågældende har lovligt forfald.

§ 25 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 25. Samtlige sager afgøres i rådet ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget. Rådets medlemmer er berettigede til at kræve særvotum refereret.
Stk. 2. Afstemningen sker mundtligt, medmindre andet i det enkelte tilfælde vedtages. Formanden stemmer sidst.
Stk. 3. I øvrigt bestemmer rådet selv sin forretningsorden.

§ 26. Senest ved slutningen af tilsynsperioden udfærdiger tilsynsadvokaten udkast til rapport, som fremsendes til den, der har været under tilsyn, med en frist til at fremkomme med bemærkninger. Fristen er sædvanligvis ikke under 7 dage. Den færdige rapport, som fremsendes til Advokatrådet, skal kunne danne grundlag for Advokatrådets vurdering af forholdene hos den, der har været under tilsyn.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde indstilling om det videre forløb, herunder om der er behov for en revisorundersøgelse og om, hvorvidt Advokatrådet bør rejse sag ved Advokatnævnet.

§ 26 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Rådet udgiver et medlemsblad for Det danske Advokatsamfund (fra d. 01.01.2003: og driver en hjemmeside).

Overskriften før § 27 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: c) Kredsbestyrelserne

§ 27. Rejse- og opholdsudgifterne for tilsynet samt udgifterne til honorar til tilsynsadvokaten afholdes af Advokatrådet.

Stk. 2. Advokatrådet fastsætter honoraret til tilsynsadvokaten efter indstilling fra denne.

§ 27 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 27. Landet deles i følgende 11 advokatkredse:
1. kreds: København og Frederiksberg samt Københavns amt, Færøerne og Grønland.
2. kreds: Roskilde, Frederiksborg og Bornholms amter.
3. kreds: Vestsjællands amt.
4. kreds: Storstrøms amt.
5. kreds: Fyns amt.
6. kreds: Sønderjyllands amt.
7. kreds: Vejle amt.
8. kreds: Ribe og Ringkøbing amter.
9. kreds: Århus, Skanderborg og Silkeborg retskredse.
10. kreds: Den øvrige del af Århus amt samt Viborg amt.
11. kreds: Nordjyllands amt.
Stk. 2. Til hver kreds hører de advokater, der har kontor i det til kredsen hørende distrikt. Advokater, der udøver virksomhed i flere kredse, hører til den kreds, hvori hovedkontoret er beliggende. For advokater, der ikke udøver advokatvirksomhed, er i stedet for kontor bopælen i så henseende afgørende. En advokat, der ikke har kontor eller bopæl i Danmark, hører til 1. kreds. Til hver kreds hører endvidere de advokatselskaber, der har hjemsted (hovedkontor) i det til kredsen hørende distrikt.
Stk. 3. Hvis en retskreds ligger i flere amter, hører den dog i sin helhed til den advokatkreds, hvori dens hovedtingsted er beliggende.
Stk. 4. Når et medlem flytter sit kontor, eller et medlem, der ikke udøver advokatvirksomhed, skifter bopæl, er det pligtig inden 14 dage efter flytningen skriftligt at meddele dette til sekretariatet. Såfremt et advokatselskab skifter hjemsted (hovedkontor), påhviler det selskabet inden 14 dage at give sekretariatet meddelelse om ændringen.

§ 28. Tilsynsadvokater

1) skal have advokatbeskikkelse,

2) skal have mindst 10 års erfaring fra en advokatvirksomhed inden for de seneste 15 år,

3) skal være værdig til den agtelse og tillid, som tilsynshvervet kræver, og

4) må ikke være medlem af Advokatrådet eller Advokatnævnet.

§ 28, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003. Hidtidig formulering: Stk. 1. Hver advokatkreds skal have en kredsbestyrelse, der varetager kredsens særlige anliggender, og bistår Advokatrådet og Advokatnævnet samt træffer afgørelse vedrørende klager over vederlag, som en advokat eller et advokatselskab har forlangt for sit arbejde. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på advokater fra andre EF-lande, der udøver advokatvirksomhed her i landet, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 94 af 15. marts 1979 om EF-advokaters virksomhed her i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 557 af 12. december 1980 og ved bekendtgørelse nr. 499 af 4. juli 1986.
§ 28 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 28. Hver advokatkreds skal have en kredsbestyrelse, der varetager kredsens særlige anliggender og bistår Advokatrådet og Advokatnævnet samt træffer afgørelse vedrørende klager over vederlag, som et medlem af Advokatsamfundet eller et advokatselskab har forlangt for sit arbejde. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på advokater fra andre EU-medlemsstater og EØS-lande, der udøver advokatvirksomhed her i landet, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters virksomhed her i landet.
Stk. 2. Beslutninger eller afgørelser, der træffes af kredsbestyrelsen i kredsens særlige anliggender, skal straks indberettes til sekretariatet ved indsendelse af en udskrift af forhandlingsprotokollen. Sådanne beslutninger udkræver ikke til deres gyldighed rådets godkendelse, men rådet kan, når det i det enkelte tilfælde skønnes, at sagens vigtighed eller andre særlige forhold, f.eks. dens almene betydning for standen, gør sådant ønskeligt, optage sagen til fornyet undersøgelse og afgørelse eller ophæve den trufne beslutning eller afgørelse.
Stk. 3. Tvivl om, hvorvidt en sag henhører under rådets eller kredsbestyrelsens myndighed, afgøres af rådet.
Stk. 4. Der optages referat af kredsbestyrelsens møder. Referat af hvert møde skal straks tilstilles sekretariatet.
Stk. 5. Kredsbestyrelsen for 1. kreds består af 10 advokater, for de øvrige kredse af 5 eller 6 advokater. Om antallet træffer den enkelte kredsbestyrelse selv beslutning. Ved behandlingen af sager, hvor kredsbestyrelserne skal bistå Advokatnævnet, og sager om klager over vederlag, tiltrædes kredsbestyrelserne hver af et af justitsministeren udpeget medlem, der ikke er advokat. Virker en kredsbestyrelse i flere afdelinger, tiltrædes kredsbestyrelsen dog af et medlem for hver afdeling.
Stk. 6. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om kredsbestyrelsernes behandling af de i stk. 5 nævnte sager.

§ 29. Advokatrådet forestår den fornødne uddannelse af tilsynsadvokater.

Stk. 2. Advokatrådet fører en liste over tilsynsadvokater.

§ 29 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 29. Kredsbestyrelsens advokatmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges på kredsmøderne af og blandt kredsens medlemmer for 2 år ad gangen, efter reglerne for flertalsvalg på samme måde som i § 12 bestemt.
Stk. 2. Forslag til valg af et eller flere medlemmer, hver med to stedfortrædere, skal være indleveret til kredsbestyrelsens formand senest 14 dage før valgets afholdelse. Forslaget skal være underskrevet af mindst 10 - for 1. kredsbestyrelses vedkommende dog mindst 30 - medlemmer.

§ 30. Advokatrådet udsteder en vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler (klientkontovedtægten) og fører tilsyn med overholdelsen heraf.

§ 30 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 30. Reglerne i §§ 15 og 16 finder tilsvarende anvendelse på kredsbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Flytter et kredsbestyrelsesmedlem sit kontor uden for den kreds, for hvilken det er valgt, mister det sin valgbarhed i den kreds, som det er fraflyttet.

Advokatrådets opgaver med tilknytning til tilsyn

Overskriften før § 31 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 31. Advokatrådet udarbejder vejledende retningslinjer for god advokatskik kaldet ”de advokatetiske regler”.

Stk. 2. De advokatetiske regler skal afspejle Advokatnævnets og domstolenes praksis.

Stk. 3. På områder, som ikke er afklaret i Advokatnævnets eller domstolenes praksis, udtrykker de advokatetiske regler Advokatrådets opfattelse af god advokatskik til vejledning for advokater og offentlighed.

§ 31 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Efter sket nyvalg vælger hver kredsbestyrelse blandt sine medlemmer en formand og en næstformand med funktionstid til udløbet af valgperioden. Om stedfundne valg skal bestyrelsen straks give rådet underretning.

§ 32. På begæring af en advokat eller et advokatselskab skal Advokatrådet afgive responsum om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed.

Stk. 2. Det samme gælder tilfælde, hvor en advokat eller et advokatselskab ønsker rådets responsum angående et af advokaten beregnet salær, om hvis berettigelse der er tvist mellem advokaten og klienten eller dennes retshjælpsforsikringsselskab.

Stk. 3. Rådet afgiver dog ikke responsum i en sag, hvorom der på tidspunktet for rådets behandling af responsumbegæringen verserer klagesag for Advokatnævnet.

Stk. 4. Rådet kan under en verserende sag efter parternes eller rettens anmodning til vejledning for retten afgive responsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik i en sag, der ikke har været påkendt af Advokatnævnet.

§ 32 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 32. I sager angående kredsens særlige anliggender gælder følgende:
Stk. 1. Kredsbestyrelsens møder er beslutningsdygtige, når i 1. kreds 7, og i de øvrige kredse 4 medlemmer er til stede.
Stk. 2. Bestemmelserne i denne vedtægts §§ 23, stk. 2, 2. pkt., og 25 finder tilsvarende anvendelse på de af kredsbestyrelserne behandlede sager.
Stk. 3. Kredsbestyrelsens møder indkaldes ved brev til hvert af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden og med mindst 7 dages varsel. I særlig påtrængende tilfælde kan indkaldelse ske med kortere varsel mod bestyrelsens godkendelse heraf på det efterfølgende møde.
Stk. 4. Møde afholdes, når formanden bestemmer det, eller når mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer skriftlig forlanger det med angivelse af hensigten med mødet, i hvilket sidste tilfælde indkaldelse snarest skal ske.

Overskriften før § 33 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: d) Kredsmøderne

§ 33. Advokatrådet bistår klienter med at få opfyldt en kendelse fra Advokatnævnet, hvis den indklagede ikke har efterlevet kendelsen, og kendelsens konklusion i sidste ende lader sig tvangsfuldbyrde.

Stk. 2. Advokatrådets bistand efter stk. 1 omfatter udvælgelse og antagelse af advokat til om nødvendigt at føre retssag og fogedsag mod den indklagede.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 bistår Advokatrådet endvidere klienter med eventuel anmeldelse af krav til advokatens ansvarsforsikringsselskab eller Erstatningsfonden.

Stk. 4. Omkostningerne ved at få opfyldt kendelsen eller anmeldt kravet skal ikke dækkes af klienten, men kan dækkes af Erstatningsfonden, i det omfang omkostningerne ikke kan dækkes af den indklagede, jf. § 70.

Stk. 5. Advokatrådets bistand efter denne bestemmelse påvirker ikke bedømmelsen af, om den indklagedes manglende efterlevelse af Advokatnævnets kendelse udgør en overtrædelse af god advokatskik.

§ 33 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Til kredsmøderne har samtlige kredsens og rådets medlemmer samt repræsentanter for samfundets sekretariatet adgang. Hverken rådets medlemmer eller sekretariatets repræsentanter har dog stemmeret på møderne, medmindre de er medlemmer i vedkommende kreds, men de har ret til at deltage i forhandlingerne.

§ 34. Advokatrådet fører tilsyn med EU-advokater, der udøver advokatvirksomhed her i landet i medfør af reglerne om EU-advokaters tjenesteydelser i Danmark. Hvis disse advokater tilsidesætter pligter, der følger af retsplejeloven eller forskrifter fastsat i medfør af retsplejeloven, kan Advokatrådet indbringe sag herom for Advokatnævnet.

Stk. 2. Rådet skal på begæring af en EU-advokat, der udøver advokatvirksomhed her i landet som anført i stk. 1, eller på begæring af den kompetente advokatmyndighed i denne advokats hjemland afgive responsum i overensstemmelse med § 32, stk. 1-3.

§ 34 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 34. Kredsmøder afholdes mindst en gang om året og i øvrigt så ofte kredsbestyrelsen bestemmer det, eller det forlanges af rådet eller mindst 20, i 1. kreds mindst 50 af kredsens medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal den skriftlige begæring indeholde nøjagtig angivelse af øjemedet med mødet.
Stk. 2. Møderne indkaldes med 3 ugers varsel ved brev til hvert af kredsens medlemmer og til sekretariatet på rådets vegne med angivelse af dagsordenen for mødet. Beslutning kan på mødet kun tages i de på dagsordenen med behørig tydelighed angivne sager.
Stk. 3. Møderne ledes af en dirigent, og forhandlingerne refereres af en sekretær, begge valgt af mødet uden for bestyrelsens kreds. Referatet underskrives af dirigent og sekretær.
Stk. 4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.
Stk. 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning anordnes af dirigenten eller forlanges af mindst 10 medlemmer.
Stk. 6. Stedet for mødets afholdelse bestemmes i hvert enkelt tilfælde af kredsbestyrelsen, men skal, hvor ikke særlige forhold gør sig gældende, vælges så bekvemt for kredsens medlemmer som muligt.
Stk. 7. Formanden for vedkommende kredsbestyrelse indsender snarest muligt til sekretariatet en afskrift af referatet af mødet.
Stk. 8. Kredsmødernes beslutninger - undtagen stedfundne valg - kan under samme betingelser som kredsbestyrelsens beslutninger ophæves af rådet.

§ 35. Advokatrådet udsteder på begæring af en advokat med dansk advokatbeskikkelse dokumentation for, at vedkommende er advokat. Dokumentationen gives med henblik på, at advokaten kan udbyde tjenesteydelser eller etablere sig som advokat i en anden EU-, eller EØS-medlemsstat eller i Schweiz.

§ 35 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 35. Efter beslutning af vedkommende kredsbestyrelser kan der afholdes fælles kredsmøder for 2 eller flere kredse.
Stk. 2. For disse møder gælder samme regler, som i § 34 er fastsat for almindelige kredsmøder.

Advokatrådets virke til gavn for retssamfundet

Overskriften før § 36 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: e) Advokatnævnet

§ 36. Advokatrådet deltager på et partipolitisk og fordelingsmæssigt neutralt grundlag i lovforberedende arbejde mv. og kan tage initiativer med henblik på at sikre respekt for grundlæggende rettigheder, overholdelse af retsstatsprincippet og en sikker retsanvendelse.

§ 36 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 36. Advokatnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere samt af 15 andre medlemmer. Formanden og næstformanden udpeges af Højesterets præsident. Af de øvrige medlemmer udpeges 6, der ikke må være advokater, af justitsministeren, medens 9 vælges af Advokatsamfundet.
Stk. 2. De medlemmer af nævnet, der er advokater, samt to stedfortrædere for hvert af disse vælges på kredsmøder af og blandt kredsens (kredsenes) medlemmer for 4 år ad gangen i henhold til nedenstående regler.
Stk. 3. 1. kreds vælger 4 medlemmer. 2., 3. og 4. kreds vælger i forening 1 medlem. 5. kreds vælger 1 medlem. 6., 7. og 8. kreds vælger i forening 1 medlem. 9. kreds vælger 1 medlem. 10. og 11. kreds vælger i forening 1 medlem.
Stk. 4. Valget sker forud for hvert andet ordinære advokatmøde, således at der skiftevis vælges 4 og 5 medlemmer.
Stk. 5. Valget sker ved flertalsvalg. Reglen i § 12 finder tilsvarende anvendelse.

§ 37. Advokatrådet arbejder for, at enhver har adgang til kvalificeret, uafhængig og fortrolig advokatbistand samt for at fremme retssikkerheden såvel inden for retsplejen som i den offentlige forvaltning.

Stk. 2. Advokatrådet kan stille helt grundlæggende oplysning om dagligdagens juridiske problemstillinger til rådighed for borgerne samt oplysning om, hvor borgerne kan finde mere information herom.

Stk. 3. Advokatrådet driver en hjemmeside på internettet, hvor borgere og virksomheder kan søge mellem alle advokater ud fra advokaternes geografiske placering og fagområde.

Stk. 4. Advokatrådet arbejder for befolkningens adgang til vederlagsfri retshjælp i form af grundlæggende mundtlig rådgivning ved advokatvagter, herunder navnlig ved at orientere om advokatvagterne på internettet.

§ 37, stk. 2 er ændret ved bekg. nr. 721 af 26.08.2002 fra 01.01.2003. Hidtidig formulering: Stk. 2. Advokatnævnet påkender desuden klager over, at en advokat eller et advokatselskab har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af denne lov. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på advokater fra andre EF-lande, der udøver advokatvirksomhed her i landet, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 94 af 15. marts 1979 om EF-advokaters virksomhed her i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 557 af 12. december 1980 og ved bekendtgørelse nr. 499 af 24. juli 1986.
§ 37 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 37. En af en kredsbestyrelse truffet afgørelse vedrørende klage over vederlag, som en advokat (fra d. 01.01.2003: et medlem af Advokatsamfundet) eller et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, kan af hver af parterne samt af Advokatrådet indbringes for Advokatnævnet inden 4 uger, efter at kredsbestyrelsens afgørelse er meddelt parterne.
Stk. 2. Advokatnævnet påkender desuden klager over, at et medlem af Advokatsamfundet eller et advokatselskab har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af denne lov. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på advokater fra andre EU-medlemsstater og EØS-lande, der udøver advokatvirksomhed her i landet, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters virksomhed her i landet.

§ 38. Advokatrådet informerer advokater og borgere om væsentlige afgørelser fra domstolene og Advokatnævnet, retspolitiske emner og andre forhold omfattet af Advokatsamfundets virke. Advokatrådet kan give denne information på hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk og/eller i et blad, som udsendes til alle advokater, eller på anden måde, som findes hensigtsmæssig.

§ 38 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Justitsministeren fastsætter nærmere regler om Advokatnævnets virksomhed.

Advokatrådets opgavevaretagelse

Overskriften før § 39 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 39. Advokatrådet kan nedsætte udvalg til løsning af opgaverne efter denne vedtægt.

Stk. 2. Advokatrådet kan skriftligt eller ved indkaldelse til et møde anmode kredsbestyrelserne og advokatmedlemmerne af Advokatnævnet om at udtale sig om væsentlige spørgsmål, som Advokatrådet ønsker belyst.

Stk. 3. Advokatrådet kan til varetagelse af sin formålsbestemmelse på egne eller en advokats vegne henvende sig til nationale og internationale myndigheder.

Stk. 4. Ligeledes kan Advokatrådet til varetagelse af sin formålsbestemmelse føre retssager i eget navn.

Stk. 5. I sager, der vedrører advokatreguleringen eller advokatens stilling i retsplejen, kan Advokatrådet indtræde som mandatar for en advokat eller beslutte, at sagsomkostningerne udredes af Advokatsamfundet.

§ 39 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Overskriften før § 40 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Fællesbestemmelser for udførelse af tillidshverv inden for Advokatsamfundet.

§ 40. Advokatrådet er medlem af organisationen af europæiske advokatråd (CCBE) og det internationale advokatsamfund (International Bar Association) med henblik på at varetage Advokatsamfundets formål i grænseoverskridende forhold og i forhold til internationale myndigheder.

Stk. 2. Advokatrådet kan med samme formål deltage i andre internationale organisationer og sammenslutninger.

§ 40, stk. 2 er ophævet fra d. 01.01.2002. Hidtidig formulering: Stk. 2. Intet medlem, der ved valgets afholdelse er fyldt 67 år, kan vælges til medlem af råd, kredsbestyrelse eller nævn.
§ 40 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Samtlige hverv inden for Advokatsamfundet er frivillige, dog således, at den, der har påtaget sig et hverv, ikke uden samtykke af det pågældende organ kan frasige sig det før valgperiodens udløb.

§ 41. Advokatrådet kan inden for rammerne af Rådets direktiv 77/249/EØF om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser med senere ændringer indgå aftaler med kompetente advokatmyndigheder i andre lande om faglige regler for advokaters udøvelse af advokatvirksomhed i det pågældende land eller den pågældende region.

§ 41 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 41. Hvervene som medlem af råd, kredsbestyrelse eller nævn kan ikke forenes.
Stk. 2. Det er tilladt samtidig at være stedfortræder til flere af disse hverv, men tiltrædelse kan kun ske et af stederne ad gangen.
Stk. 3. Når et medlem af rådet eller af en kredsbestyrelse har fungeret som sådant uafbrudt i 6 år, kan medlemmet ikke vælges på ny, før der er forløbet et år efter dets fratræden. Det samme gælder for et af advokatsamfundet valgt medlem af nævnet, der har fungeret som sådant uafbrudt i 8 år. Bestemmelsen i 1. pkt. er dog ikke til hinder for, at et medlem af rådet kan vælges til formand for rådet og fungere som sådan i indtil 6 år.

§ 42. Advokatrådet holder møde, når rådet eller formanden bestemmer det, eller det skriftligt forlanges af mindst 2 rådsmedlemmer med angivelse af hensigten med mødet. I sidste tilfælde skal mødet indkaldes til afholdelse snarest muligt.

Stk. 2. Mindst en uge forud for hvert rådsmøde sender sekretariatet mødets dagsorden til rådsmedlemmerne. Beslutning kan kun træffes om de i dagsordenen nævnte anliggender, medmindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker i, at også andre sager afgøres.

§ 42 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Advokatsamfundets medlemmer modtager ikke vederlag for hverv inden for Advokatsamfundet, hvorimod de til hvervets udførelse nødvendige rejseomkostninger, derunder passende udgifter til ophold, godtgøres.

Overskriften før § 43 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: D. Medlemsbidrag

§ 43. Advokatrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 10 medlemmer er til stede. I de i § 32, stk. 1, 2 og 4, omhandlede sager kan afgørelse dog træffes af en afdeling af rådet, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Rådets møder afholdes i København, medmindre rådet vedtager andet i det enkelte tilfælde. Sekretariatet indkalder medlemmerne til mødet med mindst 1 uges varsel. I særlig påtrængende tilfælde kan indkaldelse dog ske med kortere varsel mod rådets godkendelse heraf på det efterfølgende møde. I sådant tilfælde meddeles dagsordenen samtidig med indkaldelsen.

§ 43, stk. 1, 2. pkt. er ophævet fra d. 01.01.2002. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Medlemmer, der ikke udøver advokatvirksomhed, betaler dog ikke bidrag til erstatningsfonden.
§ 43, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2002. Hidtidig formulering: Stk. 4. Et medlem, der er fyldt 70 år, betaler halvdelen af de fastsatte bidrag. Er den pågældende ophørt med at udøve advokatvirksomhed efter mere end 10 års medlemskab af samfundet, betales 1/6 af det fastsatte bidrag til advokatsamfundets virksomhed, nedrundet til nærmeste hele hundrede kr.
§ 43, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.1 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: Stk. 4. En EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, kan fritages for bidrag til Erstatningsfonden i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en forsikringsordning, der dækker tab.
1. som EU-advokatens klient har lidt ved, at EU-advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var EU-advokaten betroet i dennes egenskab af advokat, jf. § 51, stk. 1, og
2. som er lidt ved EU-advokatens eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, jf. § 52, stk. 1.

§ 43 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 43. Ethvert medlem er pligtig at betale årlige bidrag dels til afholdelse af udgifterne ved Advokatsamfundets virksomhed, derunder tilskud til understøttelsesfonden, dels til samfundets erstatningsfond.
Stk. 2. Medlemsbidragenes størrelse fastsættes af advokatmødet.
Stk. 3. For det regnskabsår, hvori beskikkelsen er udleveret, nedsættes bidragene forholdsmæssigt, således at der alene betales bidrag for det antal hele måneder, der resterer af det pågældende regnskabsår. For det regnskabsår, hvori medlemsskabet ophører, refunderes medlemmet den andel af bidragene, som forholdsmæssigt svarer til det resterende antal hele måneder af regnskabsåret.
Stk. 4. En EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, kan fritages for bidrag til Erstatningsfonden i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en ordning, som dækker tab i samme omfang som anført i § 45, stk. 2.
Stk. 5. Medlemsbidragene forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse og kan opkræves årsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. De inkasseres af samfundets sekretariat.
Stk. 6. Når omstændighederne taler derfor, kan rådet efter anmodning indrømme et medlem hel eller delvis fritagelse for medlemsbidragene.

Overskriften før § 44 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: E. Ansvarsforsikring og garanti

§ 44. Samtlige sager i Advokatrådet afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget. Rådets medlemmer er berettiget til at kræve særvotum refereret.

Stk. 2. Afstemningen sker mundtligt, medmindre andet i det enkelte tilfælde vedtages. Formanden stemmer sidst.

Stk. 3. I øvrigt bestemmer rådet selv sin forretningsorden.

§ 44, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.3 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: § 44. Ethvert medlem, der udøver advokatvirksomhed som selvstændig eller som ansat advokat, er pligtig at tegne ansvarsforsikring i henhold til en af Advokatrådet godkendt police til dækning af det erstatningsansvar, det som advokat måtte ifalde for formueskade påført trediemand ved simpel uagtsom handling eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale. Forsikringssummen andrager med virkning fra den 1. januar 1996 et grundbeløb på 1,1 million kroner, med et tillæg, der beregnes hvert år pr. 1. januar - første gang 1. januar 1997 - på grundlag af det af Danmarks Statistik for 4. kvartal i det foregående år offentliggjorte timelønsindeks. Såfremt Danmarks Statistik ophører med at beregne det anførte indekstal, træder det nærmest sammenlignelige indeks eller erstatningsindeks i stedet for det anførte indekstal.
§ 44, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.4 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: Stk. 3. Det i stk. 1 fastsatte grundbeløb kan ændres ved beslutning af advokatmødet.
§ 44, stk. 5 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.5 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: Stk. 5. Tegner eller opretholder et medlem, der udøver advokatvirksomhed, ikke den i stk. 1 nævnte ansvarsforsikring, betaler det et særligt bidrag til erstatningsfonden. Det særlige bidrag fastsættes af Advokatrådet sædvanligvis til et beløb svarende til præmien for en i henhold til stk. 1 tegnet forsikring.
§ 44, stk. 6 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.6 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: Stk. 6. Undlader et medlem, der udøver advokatvirksomhed, at betale præmien for en tegnet ansvarsforsikring, kan Advokatrådet - efter sit frie skøn - i op til et år fra det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde forsikringen i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie, med fuld regresret over for medlemmet og/eller det advokatselskab, hvori medlemmet udøver virksomhed.
§ 44 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 44. Ethvert medlem har pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til en af Advokatrådet godkendt police til dækning af det erstatningsansvar, det som advokat måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 2,5 millioner kroner. Forsikringen skal dække i mindst 5 år efter ophør af beskikkelsen som advokat. Det skal fremgå af policen, at forsikringsselskabet hæfter overfor den skadelidte tredjemand for en af advokaten påtaget selvrisiko. Det skal endvidere fremgå, at forsikringen kun kan bringes til ophør ved forsikringsselskabets underretning af Advokatrådet, og at forsikringsselskabet accepterer, at rådet kan holde forsikringen i kraft i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 2. Det påhviler advokaten enten selv eller gennem sit forsikringsselskab at dokumentere over for Advokatrådet, at behørig forsikring er tegnet.
Stk. 3. Den i stk. 1 fastsatte forsikringssum kan ændres ved beslutning af advokatmødet.
Stk. 4. For en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, anses forsikringspligten for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en forsikringsordning, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet i det omfang, det er fastsat i stk. 1. Hvis EU-advokaten er dækket af en forsikringsordning, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende tegner en supplerende forsikring.
Stk. 5. Tegner eller opretholder et medlem ikke den i stk. 1 nævnte ansvarsforsikring, betaler det et særligt bidrag til Erstatningsfonden. Det særlige bidrag fastsættes af Advokatrådet sædvanligvis til et beløb svarende til præmien for en i henhold til stk. 1 tegnet forsikring.
Stk. 6. Undlader et medlem at betale præmien for en tegnet ansvarsforsikring, kan Advokatrådet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde forsikringen i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie, med fuld regresret over for medlemmet og/eller det advokatselskab, hvori medlemmet udøver virksomhed.
Stk. 7. Pligten til at tegne ansvarsforsikring efter stk. 1 påhviler for så vidt angår advokatselskaber selskabet. Forsikringen skal i disse tilfælde tegnes af selskabet, men således at forsikringen tillige omfatter de selskabsdeltagende advokaters ansvar med en forsikringssum for hver advokat på ikke under det efter stk. 1 fastsatte grundbeløb. Stk. 2, 3, 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse.

§ 44 a. (Ophævet).

§ 44 a er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 1.7 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006.
§ 44 a er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 44 a. Ethvert medlem har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut at stille garanti i henhold til en af Advokatrådet godkendt garantiformular om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte overfor en advokats klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. Garantisummen skal andrage mindst 5 millioner kroner. Det skal fremgå af garantiformularen, at garantien kun kan bringes til ophør ved forsikringsselskabets eller pengeinstituttets underretning af Advokatrådet, og at forsikringsselskabet eller pengeinstituttet accepterer, at rådet kan holde garantien i kraft i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 2. Det påhviler advokaten enten selv eller gennem sit forsikringsselskab eller pengeinstitut at dokumentere over for Advokatrådet, at behørig garanti er stillet.
Stk. 3. For en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, anses garantipligten for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatrådet dokumenterer at være omfattet af en garanti, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet i det omfang, det er fastsat i stk. 1. Hvis EU-advokaten er dækket af en garanti, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende stiller supplerende garanti.
Stk. 4. Stiller eller opretholder et medlem ikke den i stk. 1 nævnte garanti, betaler det et særligt bidrag til Erstatningsfonden. Det særlige bidrag fastsættes af Advokatrådet sædvanligvis til et beløb svarende til præmien for en i henhold til stk. 1 stillet garanti.
Stk. 5. Undlader et medlem at betale præmien for en stillet garanti, kan Advokatrådet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor garantien ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde garantien i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie med fuld regresret over for medlemmet og/eller det advokatselskab, hvori medlemmet udøver virksomhed.
Stk. 6. Pligten til at stille garanti efter stk. 1 påhviler for så vidt angår advokatselskaber selskabet. Garantien skal i disse tilfælde stilles af selskabet, men således at garantien tillige omfatter de selskabsdeltagende advokater med en garantisum for hver advokat på ikke under det i stk. 1 fastsatte beløb. Stk. 2, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse.

Advokatkredsene

Overskrifterne før § 45 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidige formuleringer: F. Erstatningsfonden efterfulgt af Almindelige bestemmelser

§ 45. Landet deles i følgende 8 advokatkredse, der følger domstolenes retskredse:

1. kreds: København. Består af Københavns retskreds samt Færøerne og Grønland.

2. kreds: Københavns Omegn. Består af Lyngby, Glostrup og Frederiksberg retskreds.

3. kreds: Sjælland. Består af Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Roskilde, Hillerød, Helsingør og Bornholm retskreds.

4. kreds: Fyn. Består af Odense og Svendborg retskreds.

5. kreds: Sønderjylland. Består af Kolding, Esbjerg og Sønderborg retskreds.

6. kreds: Østjylland. Består af Randers, Århus og Horsens retskreds.

7. kreds: Vestjylland. Består af Viborg, Holstebro og Herning retskreds.

8. kreds: Nordjylland. Består af Aalborg og Hjørring retskreds.

Stk. 2. En advokat hører i relation til denne vedtægt til den advokatkreds og den retskreds, hvorfra advokaten udøver sit erhverv. For advokater, der ikke udøver erhverv, er bopælen afgørende. En advokat, der ikke udøver erhverv eller har bopæl i Danmark, hører til 1. kreds. Til hver kreds hører endvidere de advokatselskaber, der har hjemsted (hovedkontor) i kredsen.

§ 45, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.8 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: Stk. 2. Fonden består af en A-afdeling og en B-afdeling, der har fælles regnskab.
§ 45 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 45. Fondens navn er Det danske Advokatsamfunds Erstatningsfond.
Stk. 2. Fondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som ikke dækkes af den i § 44 nævnte ansvarsforsikring eller den i § 44 a nævnte garanti, og som er lidt som følge af
1) en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, eller
2) en advokat eller dennes personales uretmæssige forbrug af midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat.

§ 45, stk. 3 er ophævet ved § 1.13 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: Stk. 3. Når en advokat skifter den adresse, hvorfra advokaten udøver erhverv, eller en advokat, der ikke udøver erhverv, skifter bopæl, skal advokaten inden 14 dage efter flytningen skriftligt meddele dette til sekretariatet. Det samme gælder, når et advokatselskab skifter hjemsted.

§ 46. Hver advokatkreds skal have en kredsbestyrelse, der varetager kredsens særlige anliggender og bistår Advokatrådet.

Stk. 2. I sager, hvor der er klaget over vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, kan kredsbestyrelsen efter Advokatnævnets nærmere bestemmelse bistå Advokatnævnet i sagsbehandlingen. Det samme gælder ved klager over, at en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har tilsidesat god advokatskik.

Stk. 3. I de i stk. 2, nævnte sager tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af justitsministeren.

Stk. 4. Kredsbestyrelsen kan efter anmodning eller af egen drift afholde kollegialt samråd med henblik på en løsning af en konflikt mellem to advokater. Advokatrådet kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 46 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.9 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. I § 46 indsættes efter »§ 44, stk. 5,«: »og § 44 a, stk. 4,«.
§ 46 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Fondens midler tilvejebringes ved
1) de bidrag som ydes af Advokatsamfundets medlemmer, jf. § 43,
2) andre tilskud af Advokatsamfundets midler,
3) afkast af fondens kapital,
4) de beløb, som fonden indkasserer i medfør af sin indtrædelsesret,
5) særlige bidrag i henhold til § 44, stk. 5, og § 44 a, stk. 4, og
6) andre midler, der gennem legater eller frivillige bidrag tilgår fonden.

§ 46, stk. 4 er indsat ved § 1.14 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

§ 47. Kredsbestyrelsen for 1. kreds består af 5-7 advokater efter kredsmødets beslutning. De øvrige kredsbestyrelser består af 3-7 advokater efter kredsmødets beslutning.

Stk. 2. Kredsbestyrelsens medlemmer samt en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder for disse vælges af og blandt kredsens advokater efter reglerne i § 12, stk. 2-4.

Stk. 3. Medlemmerne og stedfortræderne vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted 2 gange.

§ 47 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Fondens midler administreres af Advokatrådet og skal anbringes på betryggende vis på samme måde som de midler, som tilhører Det danske Advokatsamfund. Midlerne kan anbringes i fast ejendom.
§ 47, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »3 advokater« til: »3-7 advokater efter kredsmødets beslutning«.
§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 47, stk. 2, ændres »og stedfortrædere« til: »samt en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder«.
§ 47, stk. 3 er ændret ved bilag 1, § 1.9 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. I § 12, stk. 5, indsættes efter »Medlemmerne«: »og stedfortræderne«.

§ 48. Reglerne i §§ 14 og 15 finder tilsvarende anvendelse på kredsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Hvis et kredsbestyrelsesmedlem ikke længere hører til den advokatkreds, for hvilken medlemmet er valgt, mister medlemmet sin valgbarhed i den pågældende kreds.

§ 48 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 48. Der nedsættes et udvalg erstatningsudvalget bestående af 5 advokater udpeget af Advokatrådet til at afgøre om og i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, erstatning skal ydes. Udpegelsen sker efter hvert ordinært advokatmøde. Genudpegelse kan finde sted. Rådet udpeger udvalgets formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatet yder udvalget fornøden assistance med udførelse af dets arbejde og kan af udvalget bemyndiges til at træffe afgørelse i mindre sager.
Stk. 2. Anmodning om erstatning af Advokatsamfundets erstatningsfond fremsættes skriftligt over for Advokatsamfundets sekretariat, bilagt fornøden dokumentation. Anmodningen må indgives senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det tab, der påstås at være lidt.
Stk. 3. Efter modtagelse af anmodningen søger sekretariatet de efter dets skøn fornødne oplysninger tilvejebragt, hvorefter sagen behandles af erstatningsudvalget. Dette er berettiget til at forlange yderligere oplysninger tilvejebragt, ligesom det kan kræve mundtlig afhøring af skadelidte og andre, der kan bidrage til sagens oplysning.
Stk. 4. Den advokat eller det advokatselskab, der påstås at have forvoldt tabet, er pligtig på sekretariatets begæring at stille bøger og bilag til udvalgets rådighed og til i enhver henseende at bistå ved sagens oplysning.
Stk. 5. Erstatningsudvalget afgør endeligt, om der skal ydes erstatning af fonden, og spørgsmål herom kan ikke indbringes for domstolene.

§ 49. Efter sket nyvalg vælger hver kredsbestyrelse blandt sine medlemmer en formand og en næstformand med funktionstid til udløbet af valgperioden.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen skal straks give Advokatrådet besked om valg efter stk. 1.

§ 49 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Ved udbetaling af erstatning indtræder erstatningsfonden i enhver henseende i skadelidtes rettigheder i anledning af tabet. Disse rettigheder kan dog kun udøves, indtil fonden har fået fuld dækning for det til skadelidte udbetalte erstatningsbeløb med tillæg af renter. Erstatningsudvalget er berettiget til at kræve, at skadelidte fraskriver sig enhver ret til at modtage noget beløb fra skadevolderen eller dennes bo, før erstatningsfondens krav på fuld dækning af den udbetalte erstatning er opfyldt.

§ 50. Beslutninger eller afgørelser, der træffes af kredsbestyrelsen i kredsens særlige anliggender, skal straks indberettes til sekretariatet ved indsendelse af en udskrift af forhandlingsprotokollen. Sådanne beslutninger kræver ikke Advokatrådets godkendelse for at være gyldige, men rådet kan, når det i det enkelte tilfælde skønnes, at sagens vigtighed eller andre særlige forhold gør sådant ønskeligt, optage sagen til fornyet undersøgelse og afgørelse eller ophæve den trufne beslutning eller afgørelse.

Stk. 2. Opstår der tvivl om, hvorvidt en sag hører under rådets eller kredsbestyrelsens myndighed, afgøres dette endeligt af rådet.

Stk. 3. Der optages referat af kredsbestyrelsens møder. Referat af hvert møde skal straks sendes til sekretariatet.

§ 50 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 50. Omkostningerne ved fondens virksomhed afholdes af fondens midler.
Stk. 2. Fondens regnskab revideres af en af rådet antaget statsautoriseret revisor. Beretning om fondens virksomhed og regnskab aflægges på de ordinære, almindelige advokatmøder.

§ 51. I sager angående kredsens særlige anliggender gælder de i stk. 2-6 fastsatte regler.

Stk. 2. Kredsbestyrelsens møder er beslutningsdygtige, når i 1. kreds 3 medlemmer er til stede. I de øvrige kredse skal mindst 2 medlemmer være til stede, dog 3, hvis kredsbestyrelsen består af flere end 3 medlemmer.

Stk. 3. Bestemmelserne i denne vedtægts §§ 42, stk. 2, 2. pkt., og 44 finder tilsvarende anvendelse på kredsbestyrelsens møder.

Stk. 4. Kredsbestyrelsens møder indkaldes med angivelse af dagsorden og med mindst 7 dages varsel. I særlig påtrængende tilfælde kan indkaldelse ske med kortere varsel mod bestyrelsens godkendelse heraf på det efterfølgende møde.

Stk. 5. Møde afholdes, når formanden bestemmer det, eller når et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer skriftlig forlanger det med angivelse af hensigten med mødet, i hvilket sidste tilfælde indkaldelse snarest skal ske.

Stk. 6. Til kredsbestyrelsens møder indkaldes ud over bestyrelsen det eller de i kredsen valgte medlemmer af Advokatrådet, som kan deltage i møderne, men uden stemmeret og uden at deltage i behandlingen af klagesager, jf. § 46, stk. 2.

§ 51 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.10 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006: Hidtidig formulering: A-afdelingen
§ 51. A-afdelingens formål er at sætte Advokatsamfundet i stand til efter frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som en advokats klient har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat.
Stk. 2. Erstatning ydes ikke, hvis tabet omfattes af specielle sikringsordninger, herunder hvis en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under sit hjemlands titel, er fritaget for betaling af bidrag til Erstatningsfonden i medfør af § 43, stk. 4.
Stk. 3. Som vejledende for afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt tabet bør erstattes og i bekræftende fald i hvilket omfang, fremhæves følgende momenter: Arten af de betroede midler og omstændighederne ved midlernes overgivelse til advokaten, det af klienten derefter udviste forhold, beskaffenheden af klientens mellemværende i øvrigt med advokaten, herunder eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold, samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.
Stk. 4. Ydelse af erstatning kan gøres betinget af, at skadelidte ved civilt søgsmål mod skadevolderen, dennes dødsbo eller konkursbo, eller på anden måde søger at opnå erstatning hos den pågældende selv. Såfremt skadelidte ikke opnår erstatning ved en på denne måde rejst sag, vil omkostningerne ved sagen kunne erstattes af fonden.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dækning af tab forvoldt af et advokatselskab eller dettes personale.

§ 51 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 51. Erstatning ydes ikke, hvis tabet dækkes af advokatens ansvarsforsikring eller garanti eller af specielle sikringsordninger, herunder hvis en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under sit hjemlands titel, er fritaget for at bidrage til Erstatningsfonden, jf. § 43, stk. 4.
Stk. 2. Hvis tabet er lidt som følge af advokatens eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, er den højeste erstatning, som Erstatningsfonden kan yde, en erstatning på 2,5 millioner kroner for en enkelt skade, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning, som i almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat. Hvis tabet er lidt af en klient som følge af, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat, er den højeste erstatning, Erstatningsfonden kan yde, dog en erstatning på 5 millioner kroner for en enkelt skade, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning, som i almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.
Stk. 3. Som vejledende for afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt tabet bør erstattes og i bekræftende fald i hvilket omfang, fremhæves følgende momenter: Arten af og omstændighederne ved det foreliggende tab, det af skadelidte udviste forhold, beskaffenheden af klientforholdet, eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold mellem advokaten og skadelidte, samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.
Stk. 4. Erstatning kan kun ydes, såfremt det godtgøres, at advokaten er ansvarlig, og at hverken advokaten eller nogen for tabet medansvarlig kan dække erstatningskravet. Ydelse af erstatning kan gøres betinget af, at skadelidte ved civilt søgsmål mod skadevolderen, dennes dødsbo eller konkursbo eller på anden måde søger at opnå erstatning hos den pågældende selv. Såfremt skadelidte ikke opnår erstatning ved en på denne måde rejst sag, vil omkostningerne ved sagen kunne erstattes af fonden.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dækning af tab forvoldt af et advokatselskab eller dettes personale.

§ 51, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 51. I sager angående kredsens særlige anliggender gælder følgende:
§ 51, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kredsbestyrelsens møder er beslutningsdygtige, når i 1. kreds 3, og i de øvrige kredse 2 medlemmer er til stede.
§ 51, stk. 6 er indsat ved § 1.19 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

Kredsmøderne

Overskriften før § 52 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 52. Til kredsmøderne har samtlige kredsens advokater og Advokatrådets medlemmer samt repræsentanter for Advokatsamfundets sekretariat adgang. Hverken rådets medlemmer eller sekretariatets repræsentanter har dog stemmeret på møderne, medmindre de som advokater hører til den pågældende kreds, men de har ret til at deltage i forhandlingerne.

§ 52 er ophævet fra d. 01.01.2007 ved § 1.11 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006. Hidtidig formulering: B-afdelingen
§ 52 B-afdelingens formål er at sætte Advokatsamfundet i stand til efter frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning for tab, som er lidt ved en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed bortset fra tab, som henhører under A-afdelingen.
Stk. 2. Erstatning ydes ikke, hvis tabet dækkes af advokatens ansvarsforsikring eller af specielle sikringsordninger, herunder hvis en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under sit hjemlands titel, er fritaget for betaling af bidrag til Erstatningsfonden i medfør af § 43, stk. 4.
Stk. 3. Den i § 44, stk. 1, jf. stk. 3, omhandlede forsikringssum er den højeste erstatning, som B-afdelingen kan yde for en enkelt skade, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlig derfor og er samtidig den højeste erstatning, som B-afdelingen i almindelighed kan yde for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.
Stk. 4. Som vejledende for afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt tabet bør erstattes, og i bekræftende fald i hvilket omfang, fremhæves følgende momenter: Arten af og omstændighederne ved det foreliggende ansvarspådragende forhold, det af skadelidte udviste forhold, beskaffenheden af klientforholdet, eventuelt slægtskab, svogerskab eller venskab mellem advokat og skadelidte, samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.
Stk. 5. Erstatning kan kun ydes, såfremt det godtgøres, at advokaten er ansvarlig, og at hverken advokaten eller nogen for tabet medansvarlig kan dække erstatningskravet. Såfremt ydelse af erstatning er gjort betinget af, at skadelidte ved civilt søgsmål eller på anden måde har søgt at opnå erstatning, vil omkostningerne ved sagen kunne erstattes af fonden.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dækning af tab forvoldt af et advokatselskab eller dettes personale.

§ 52 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Overskriften før § 53 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: G. Understøttelsesfonden

§ 53. Kredsmøder afholdes mindst en gang hvert andet år og i øvrigt så ofte, kredsbestyrelsen bestemmer det, eller det forlanges af Advokatrådet eller mindst 20, i 1. advokatkreds mindst 50, af kredsens advokater. I sidstnævnte tilfælde skal den skriftlige begæring indeholde en nøjagtig angivelse af formålet med mødet.

Stk. 2. Møderne indkaldes med 3 ugers varsel ved brev til hvert af kredsens advokater og til sekretariatet på rådets vegne med angivelse af dagsorden for mødet. Beslutning kan på mødet kun tages i de på dagsordenen med behørig tydelighed angivne sager.

Stk. 3. Møderne ledes af en dirigent, og forhandlingerne refereres af en sekretær, begge valgt af mødet uden for bestyrelsens kreds. Referatet underskrives af dirigent og sekretær.

Stk. 4. Til udøvelse af stemmeret kræves personlig deltagelse. Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis en skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn fremvises for dirigenten. Afholdes mødet helt eller delvist elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3, fremsendes fuldmagten i stedet til kredsformanden, så den er formanden i hænde senest 3 dage forud for afstemningen.

Stk. 5. Afstemningen sker ved håndsoprækning på fysiske møder. Hvis mødet afholdes helt eller delvist elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3, beslutter dirigenten, hvorledes afstemningen skal finde sted. Når dirigenten beslutter det, eller det kræves af mindst 10 af kredsens advokater, skal der ske skriftlig eller anden dokumenterbar afstemning.

Stk. 6. Stedet for mødets afholdelse bestemmes i hvert enkelt tilfælde af kredsbestyrelsen, men skal, hvor ikke særlige forhold gør sig gældende, vælges så bekvemt for kredsens advokater som muligt.

Stk. 7. Formanden for vedkommende kredsbestyrelse sender snarest muligt et referat af kredsmødet til sekretariatet.

Stk. 8. Kredsmødernes beslutninger undtagen stedfundne valg kan under samme betingelser som kredsbestyrelsens beslutninger ophæves af rådet.

§ 53 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 53. Advokatsamfundets understøttelsesvirksomhed udøves gennem en fond ved navn Det danske Advokatsamfunds Understøttelsesfond. Fonden er tilvejebragt ved overtagelse i 1919 af den fondsbeholdning, som tilhørte Den danske Sagførerforening, nominelt ca. 275.000 kr., samt ved senere tilkommende legater, gaver, frivillige bidrag og gennem opsparing.
Stk. 2. Fondens ordinære indtægter består af afkastet af formuen og tilskud fra Advokatsamfundet. Advokatrådet kan hvert år bevilge et beløb som tilskud til understøttelsesfonden.
Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af Advokatrådet blandt de medlemmer af Advokatsamfundet, der udøver advokatvirksomhed. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når et medlem har fungeret i 6 år, kan det ikke vælges på ny, før der er forløbet 1 år efter dets fratræden. Rådet vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand, der i forening med to bestyrelsesmedlemmer er bemyndiget til at underskrive med forpligtende virkning for fonden. Dette gælder også ved salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
Stk. 4. Af fondens årlige indtægter ydes understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.
Stk. 5. Understøttelse udbetales - medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes - halvårligt i juni og december måned, således at hver udbetaling er betinget af, at vedkommende endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige, og de kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, ligesom fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.
Stk. 6. Fondens formue anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn. Fondens aktiver skal forsynes med påtegning om, at de tilhører fonden.
Stk. 7. Fonden kan erhverve fast ejendom, og fonden kan yde Det danske Advokatsamfund lån til erhvervelse af fast ejendom. Til disse formål kan dog tilsammen ikke anvendes større beløb, end hvad der svarer til en trediedel af fondens formue.
Stk. 8. Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab for fondens drift og formue. Revisionen foretages af den af Advokatsamfundet antagne statsautoriserede revisor. Fondens udgifter udredes af Advokatsamfundet. (Indtil 01.01.2003:) Sekretariatet yder vederlagsfrit bestyrelsen fornøden assistance ved administrationen m.v.
Stk. 9. Beretning om fondens virksomhed og regnskab aflægges på de ordinære, almindelige advokatmøder.

§ 53, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.20 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.
§ 53, stk. 4 og 5 er ændret ved bilag 1, § 1.10 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. Hidtidig formulering: Stk. 4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Dog kan enhver mødende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn fremvises for dirigenten.
Stk. 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning anordnes af dirigenten eller forlanges af mindst 10 af kredsens advokater.

§ 53 a. Advokatrådet kan beslutte, at valg af medlemmer til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen, jf. § 12, stk. 1-5, § 55, stk. 2-4, og § 47, stk. 2 og 3, skal ske ved elektronisk afstemning i enkelte eller alle advokatkredse.

Stk. 2. Elektronisk afstemning finder sted efter reglerne i § 9 a, stk. 2-5.

Stk. 3. I tilfælde af beslutning om elektronisk afstemning afholdes kredsmødet i stedet som et stillermøde inden afstemningen. Stillermødet har til formål at give de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv.

Stk. 4. I tilfælde af beslutning om elektronisk afstemning finder § 12, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, samt § 53, stk. 4 og 5, ikke anvendelse for valg af medlemmer til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen.

§ 53 a er indsat ved § 1.21 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

Overskriften før § 54 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: H. Sekretariatet

§ 54. Efter beslutning af vedkommende kredsbestyrelser kan der afholdes fælles kredsmøder for 2 eller flere kredse.

Stk. 2. For fælles kredsmøder gælder samme regler, som i § 53 er fastsat for almindelige kredsmøder.

§ 54 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 54. Samfundets daglige administration varetages af et sekretariat, der skal have kontor i København. Sekretariatet ledes af en fast ansat generalsekretær, der skal anvende hele sin arbejdskraft i samfundets tjeneste.
Stk. 2. Generalsekretæren ansættes og afskediges af rådet, der opretter kontrakt med ham og bestemmer hans gagevilkår.
Stk. 3. Generalsekretæren antager og afskediger det øvrige fornødne personale.
Stk. 4. Alle henvendelser til rådet og nævnet rettes til sekretariatet, der i det hele fungerer som ekspeditionskontor for disse organer.
Stk. 5. Alle klager indsendes til og registreres af sekretariatet, der videresender klagen til vedkommende organ.
Stk. 6. Sekretariatet bistår kredsbestyrelserne og nævnet i overensstemmelse med de af rådet givne instrukser.

Advokatnævnet

Overskriften før § 55 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: I. Tegningsret

§ 55. Advokatnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer. Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. Af de øvrige medlemmer udpeges 9, der ikke må være advokater, af justitsministeren, mens 9 vælges af Advokatsamfundet.

Stk. 2. De medlemmer af nævnet, der er advokater, samt en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder for hvert af disse vælges af og blandt advokatkredsens advokater for 6 år uden mulighed for genvalg.

Stk. 3. 1. advokatkreds vælger 3 medlemmer. 2.-6. advokatkreds vælger hver 1 medlem. 7. og 8. advokatkreds vælger i forening 1 medlem.

Stk. 4. Valget sker efter reglerne i § 12, stk. 2-4.

Stk. 5. Reglerne i §§ 14 og 15 finder tilsvarende anvendelse for de medlemmer af nævnet, der er advokater.

§ 55 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Samfundet tegnes af formanden eller næstformanden for Advokatrådet i forbindelse med generalsekretæren eller med 2 medlemmer af rådet. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af 2/3 af rådets medlemmer.
§ 55, stk. 2 er ændret ved § 1.22 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 55, stk. 2, ændres »to stedfortrædere« til: »en 1. stedfortræder og en 2. stedfortræder«.
§ 55, stk. 5 er indsat ved § 1.23 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

Overskriften før § 56 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: K. Årsregnskab og revision

§ 56. Advokatnævnet påkender klager over vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har forlangt for sit arbejde.

Stk. 2. Advokatnævnet påkender desuden klager over, at en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har tilsidesat god advokatskik.

Stk. 3. De nærmere regler om Advokatnævnets virksomhed fastsættes af justitsministeren.

§ 56 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 56. Samfundets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab, bestående af resultatopgørelse og balance.
Stk. 3. Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger.

Fællesbestemmelser for udførelse af tillidshverv inden for Advokatsamfundet

Overskriften før § 57 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 57. Samtlige hverv inden for Advokatsamfundet er frivillige, dog således at den, der har påtaget sig et hverv, ikke uden samtykke af det pågældende organ kan frasige sig det før valgperiodens udløb.

§ 57 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 57. Samfundets regnskab revideres af en af rådet antaget statsautoriseret revisor samt af 2 revisorer, der vælges på det ordinære almindelige advokatmøde for 2 år ad gangen, jf. § 10, nr. 6.
Stk. 2. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af samfundets regnskabsmateriale.
Stk. 3. Efter revisionen er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte at have foretaget revision af dette samt anføre de bemærkninger, som revisionen måtte have givet anledning til.

Overskriften før § 58 er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: L. Ændringer i vedtægten

§ 58. Hvervene som medlem af Advokatrådet, en kredsbestyrelse eller Advokatnævnet kan ikke forenes.

Stk. 2. Det er tilladt samtidig at være stedfortræder til flere af disse hverv, men tiltrædelse kan kun ske et af stederne ad gangen.

Stk. 3. Når et medlem af rådet eller af en kredsbestyrelse har fungeret som sådant uafbrudt i 6 år, kan den pågældende ikke vælges på ny, før der er forløbet et år efter den pågældendes fratræden. Dette er dog ikke til hinder for, at et medlem af rådet kan vælges til formand for rådet og fungere som sådan i indtil 6 år.

Stk. 4. Medlemmer og stedfortrædere til Advokatnævnet vælges for en periode af 6 år uden mulighed for genvalg, jf. § 55, stk. 2.

§ 58 er ændret ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: § 58. Ændring af samfundets vedtægt kan kun vedtages af et almindeligt advokatmøde.
Stk. 2. Forslagets ordlyd skal mindst 14 dage før mødet tilsendes hvert af samfundets medlemmer ved almindeligt brev eller være optaget i et medlemsblad, der er afleveret til postbesørgelse 14 dage inden mødet. Generalsekretærens erklæring om afsendelsen eller overgivelse til postbesørgelse skal være tilstrækkeligt bevis herfor.

Overskriften før § 58 a er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: M. Digital kommunikation

§ 58 a. (Ophævet).

§ 58 a er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 1.12 i bekg. nr. 1064 af 26.10.2006.
§ 58 a er ophævet ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008. Hidtidig formulering: Meddelelser til Advokatsamfundet og mellem Advokatsamfundets organer kan uanset formkravene i denne vedtægt sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.

§ 59. Advokater modtager ikke vederlag for hverv inden for Advokatsamfundet, hvorimod nødvendige rejseomkostninger, derunder passende udgifter til ophold, godtgøres.

Stk. 2. Advokatrådets formand modtager dog årligt et vederlag, som fastsættes af Advokatrådet.

§ 59 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 59 er ændret ved § 1.24 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 59. Advokater modtager ikke vederlag for hverv inden for Advokatsamfundet, hvorimod nødvendige rejseomkostninger, derunder passende udgifter til ophold, godtgøres.

§ 59 a. Advokaten skal oplyse sin klient om,

1) at den pågældende er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,

2) at den pågældende er en del af Advokatsamfundet,

3) at den pågældende har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og

4) kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og garantistilleren.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for så vidt angår EU-advokaten, der i stedet skal oplyse, at den pågældende er registreret hos Advokatsamfundet.

Stk. 3. Hvis klienten anmoder herom, skal advokaten oplyse om de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, og hvordan klienten får adgang til reglerne.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal gives eller gøres tilgængelige inden indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne gives eller gøres tilgængelige inden bistanden ydes.

§ 59 a er indsat ved § 1.1 i bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra d. 28.12.2009.

Bidrag

Overskriften før § 60 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 60. Enhver advokat skal betale et årligt bidrag til afholdelse af udgifterne ved Advokatsamfundets virksomhed, herunder tilskud til Understøttelsesfonden og Erstatningsfonden.

Stk. 2. Bidragenes størrelse fastsættes af Advokatmødet.

Stk. 3. For det regnskabsår, hvori den danske advokatbeskikkelse er udleveret, eller EU-advokaten har indledt sin varige udøvelse af advokatvirksomhed her i landet, nedsættes bidragene forholdsmæssigt, således at der alene betales bidrag for det antal hele måneder, der resterer af det pågældende regnskabsår. For det regnskabsår, hvori advokaten ikke længere er omfattet af Advokatsamfundet, refunderes den andel af bidragene, som forholdsmæssigt svarer til det resterende antal hele kvartaler af regnskabsåret. Advokatsamfundet kan dog forinden foretage modregning i forfaldne krav mod medlemmet.

Stk. 4. En omfattet EU-advokat kan fritages for bidrag til Erstatningsfonden i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en ordning, som dækker tab i samme omfang som anført i §§ 63, stk. 2, og 70.

Stk. 5. Bidragene forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse og kan opkræves årsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. De inkasseres af Advokatsamfundets sekretariat.

§ 60 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 60, stk. 3 er ændret ved § 1.25 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 60, stk. 3, 2. pkt., ændres »måneder« til: »kvartaler«.
§ 60, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.26 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

Ansvarsforsikring og garanti

Overskriften før § 61 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 61. Enhver advokat har pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til en af Advokatrådet godkendt police til dækning af det erstatningsansvar, som personen som advokat måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 2,5 millioner kroner. Forsikringen skal dække i mindst 5 år efter ophør af den danske advokatbeskikkelse eller opgivelse af EU-advokatens varige udøvelse af advokatvirksomhed her i landet. Det skal fremgå af policen, at forsikringsselskabet hæfter over for den skadelidte tredjemand for en af advokaten påtaget selvrisiko. Det skal endvidere fremgå, at forsikringen kun kan bringes til ophør ved forsikringsselskabets underretning af Advokatrådet, og at forsikringsselskabet accepterer, at rådet kan holde forsikringen i kraft i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 2. Det påhviler advokaten enten selv eller gennem sit forsikringsselskab at dokumentere over for Advokatrådet, at behørig forsikring er tegnet.

Stk. 3. For en EU-advokat anses forsikringspligten for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en forsikringsordning, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet i det omfang, det er fastsat i stk. 1. Hvis den pågældende advokat er dækket af en forsikringsordning, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende tegner en supplerende forsikring.

Stk. 4. Tegner eller opretholder en advokat ikke den i stk. 1 nævnte ansvarsforsikring, kan Advokatrådet ud over eventuel indbringelse af sagen for Advokatnævnet beslutte, at advokaten skal betale et særligt bidrag til Erstatningsfonden. Det særlige bidrag fastsættes af Advokatrådet sædvanligvis til et beløb svarende til præmien for en i henhold til stk. 1 tegnet forsikring.

Stk. 5. Undlader en advokat at betale præmien for en tegnet ansvarsforsikring, kan Advokatrådet ud over eventuel indbringelse af sagen for Advokatnævnet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde forsikringen i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie med fuld regresret over for advokaten og/eller det advokatselskab, hvori advokaten udøver virksomhed.

Stk. 6. Pligten til at tegne ansvarsforsikring efter stk. 1 påhviler for så vidt angår advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, selskabet. Forsikringen skal i disse tilfælde tegnes af selskabet, men således at forsikringen tillige omfatter ansvaret for de advokater, der virker i selskabet, samt personer, som i medfør af retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, er medejere af selskabet, med en forsikringssum for hver advokat eller medejer på ikke under det efter stk. 1 fastsatte grundbeløb. Stk. 2, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 61 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 61, stk. 6 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra d. 01.10.2009. I § 61, stk. 6, ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2,« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«.
§ 61, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 150 af 24.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 61, stk. 1, 5. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 5.«

§ 62. Enhver advokat har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut at stille garanti i henhold til en af Advokatrådet godkendt garantiformular om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte over for en advokats klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. Garantisummen skal andrage mindst 5 millioner kroner. Det skal fremgå af garantiformularen, at garantien kun kan bringes til ophør ved forsikringsselskabets eller pengeinstituttets underretning af Advokatrådet, og at forsikringsselskabet eller pengeinstituttet accepterer, at rådet kan holde garantien i kraft i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 2. Det påhviler advokaten enten selv eller gennem sit forsikringsselskab eller pengeinstitut at dokumentere over for Advokatrådet, at behørig garanti er stillet.

Stk. 3. For en EU-advokat anses garantipligten for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatrådet dokumenterer at være omfattet af en garanti, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet i det omfang, det er fastsat i stk. 1. Hvis EU-advokaten er dækket af en garanti, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed her i landet, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende stiller supplerende garanti.

Stk. 4. Stiller eller opretholder en advokat ikke den i stk. 1 nævnte garanti, kan Advokatrådet ud over eventuel indbringelse af sagen for Advokatnævnet beslutte, at advokaten skal betale et særligt bidrag til Erstatningsfonden. Det særlige bidrag fastsættes af Advokatrådet sædvanligvis til et beløb svarende til præmien for en i henhold til stk. 1 stillet garanti.

Stk. 5. Undlader en advokat at betale præmien for en stillet garanti, kan Advokatrådet ud over eventuel indbringelse af sagen for Advokatnævnet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor garantien ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde garantien i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie med fuld regresret over for advokaten og/eller det advokatselskab, hvori advokaten udøver virksomhed.

Stk. 6. Pligten til at stille garanti efter stk. 1 påhviler for så vidt angår advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, selskabet. Garantien skal i disse tilfælde stilles af selskabet, men således at garantien tillige omfatter de advokater, der virker i selskabet, samt personer, som i medfør af retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, er medejere af selskabet, med en garantisum for hver advokat eller medejer på ikke under det i stk. 1 fastsatte beløb. Stk. 2, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 62 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 62, stk. 6 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 907 af 16.09.2009 fra d. 01.10.2009. I § 62, stk. 6, ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2,« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«.

Erstatningsfonden

Overskriften før § 63 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 63. Fondens navn er Det Danske Advokatsamfunds Erstatningsfond.

Stk. 2. Fondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som ikke dækkes af den i § 61 nævnte ansvarsforsikring eller den i § 62 nævnte garanti, og som er lidt som følge af

1) en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, eller

2) en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat.

Stk. 3. I tillæg til erstatning efter stk. 2 kan Advokatrådet efter et frit skøn lade Erstatningsfonden afholde udgifter med henblik på at afværge en konkret risiko for sådanne tab, som fonden vil kunne dække efter stk. 2. Sådanne udgifter kan blandt andet afholdes i tilfælde, hvor den advokat, som er i fare for at begå et ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, anmoder derom.

§ 63 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 64. Fondens midler tilvejebringes ved

1) de bidrag, som ydes af advokater, jf. § 60,

2) andre tilskud af Advokatsamfundets midler,

3) afkast af fondens kapital,

4) de beløb, som fonden indkasserer i medfør af sin indtrædelsesret,

5) særlige bidrag i henhold til § 61, stk. 4, og § 62, stk. 4, og

6) andre midler, der gennem legater eller frivillige bidrag tilgår fonden.

§ 64 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 65. Fondens midler administreres af Advokatrådet og skal anbringes på betryggende vis på samme måde som de midler, som tilhører Det Danske Advokatsamfund. Midlerne kan anbringes i fast ejendom.

§ 65 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 66. Der nedsættes et udvalg – erstatningsudvalget – bestående af 5 advokater udpeget af Advokatrådet til at afgøre om og i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, erstatning skal ydes. Erstatningsudvalget træffer endvidere beslutning om afholdelse af udgifter efter § 63, stk. 3. Udpegelsen sker efter hvert ordinært advokatmøde. Genudpegelse kan finde sted. Rådet udpeger udvalgets formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatet yder udvalget fornøden assistance med udførelse af dets arbejde og kan af udvalget bemyndiges til at træffe afgørelse i mindre sager.

Stk. 2. Anmodning om erstatning af Advokatsamfundets erstatningsfond fremsættes skriftligt over for Advokatsamfundets sekretariat og skal være bilagt fornøden dokumentation. Anmodningen skal indgives senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det tab, der påstås at være lidt.

Stk. 3. Efter modtagelse af anmodningen indhenter sekretariatet de efter dets skøn fornødne oplysninger, hvorefter sagen behandles af erstatningsudvalget. Dette er berettiget til at forlange yderligere oplysninger tilvejebragt, ligesom det kan kræve mundtlig afhøring af skadelidte og andre, der kan bidrage til sagens oplysning.

Stk. 4. Den advokat eller det advokatselskab, der påstås at have forvoldt tabet, er pligtig på sekretariatets begæring at stille bøger og bilag til udvalgets rådighed og til i enhver henseende at bistå ved sagens oplysning.

Stk. 5. Erstatningsudvalget afgør endeligt, om der skal ydes erstatning af fonden, og spørgsmål herom kan ikke indbringes for domstolene.

§ 66 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 67. Ved udbetaling af erstatning indtræder Erstatningsfonden i enhver henseende i skadelidtes rettigheder i anledning af tabet. Disse rettigheder kan dog kun udøves, indtil fonden har fået fuld dækning for det til skadelidte udbetalte erstatningsbeløb med tillæg af renter. Erstatningsudvalget er berettiget til at kræve, at skadelidte fraskriver sig enhver ret til at modtage noget beløb fra skadevolderen eller dennes bo, før Erstatningsfondens krav på fuld dækning af den udbetalte erstatning er opfyldt.

§ 67 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 68. Omkostningerne ved fondens virksomhed afholdes af fondens midler.

Stk. 2. Fondens regnskab revideres af en af Advokatrådet antaget statsautoriseret revisor. Beretning om fondens virksomhed og regnskab aflægges på de ordinære advokatmøder.

§ 68 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 69. Erstatning ydes ikke, hvis tabet dækkes af advokatens ansvarsforsikring eller garanti eller af specielle sikringsordninger.

Stk. 2. Hvis tabet er lidt som følge af advokatens eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, er den højeste erstatning, som Erstatningsfonden kan yde, en erstatning på 2,5 millioner kroner for en enkelt skade, jf. dog stk. 3. Dette gælder, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning, som i almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.

Stk. 3. Hvis tabet er lidt af en klient som følge af, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat, er den højeste erstatning, Erstatningsfonden kan yde, en erstatning på 5 millioner kroner for en enkelt skade. Dette gælder, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning, som i almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.

Stk. 4. Erstatningsfonden lægger i sine afgørelser om erstatning navnlig vægt på følgende forhold:

Arten af og omstændighederne ved det foreliggende tab,

det af skadelidte udviste forhold,

beskaffenheden af klientforholdet,

eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold mellem advokaten og skadelidte

samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.

Stk. 5. Erstatning kan kun ydes, såfremt det godtgøres, at advokaten er ansvarlig, og at hverken advokaten eller nogen for tabet medansvarlig kan dække erstatningskravet. Ydelse af erstatning kan gøres betinget af, at skadelidte ved civilt søgsmål mod skadevolderen, dennes dødsbo eller konkursbo eller på anden måde søger at opnå erstatning hos den pågældende selv. Såfremt skadelidte ikke opnår erstatning ved en på denne måde rejst sag, vil omkostningerne ved sagen kunne erstattes af fonden.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dækning af tab forvoldt af et advokatselskab eller dettes personale.

§ 69 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 70. Erstatningsfonden udreder Advokatrådets omkostninger ved at få opfyldt en kendelse fra Advokatnævnet i overensstemmelse med § 33, i det omfang omkostningerne ikke er blevet dækket under retsforfølgningen mod den indklagede.

§ 70 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Understøttelsesfonden

Overskriften før § 71 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 71. Advokatsamfundets understøttelsesvirksomhed udøves gennem en fond ved navn Det Danske Advokatsamfunds Understøttelsesfond. Fonden er tilvejebragt ved overtagelse i 1919 af den fondsbeholdning, som tilhørte Den danske Sagførerforening, nominelt ca. 275.000 kr., samt ved senere tilkommende legater, gaver, frivillige bidrag og gennem opsparing.

Stk. 2. Fondens ordinære indtægter består af afkastet af formuen og tilskud fra Advokatsamfundet. Advokatrådet kan hvert år bevilge et beløb som tilskud til understøttelsesfonden.

Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af Advokatrådet blandt advokater, der udøver advokatvirksomhed. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når et medlem har fungeret i 6 år, kan det ikke vælges på ny, før der er forløbet 1 år efter dets fratræden. Rådet vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand, der i forening med to bestyrelsesmedlemmer er bemyndiget til at underskrive med forpligtende virkning for fonden. Dette gælder også ved salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk. 4. Af fondens årlige indtægter ydes understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Stk. 5. Understøttelse udbetales medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes halvårligt i juni og december måned, således at hver udbetaling er betinget af, at vedkommende endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige, og de kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, ligesom fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.

Stk. 6. Fondens formue anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn. Fondens aktiver skal forsynes med påtegning om, at de tilhører fonden.

Stk. 7. Fonden kan erhverve fast ejendom, og fonden kan yde Det Danske Advokatsamfund lån til erhvervelse af fast ejendom. Til disse formål kan dog tilsammen ikke anvendes større beløb, end hvad der svarer til en tredjedel af fondens formue.

Stk. 8. Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab for fondens drift og formue. Revisionen foretages af den af Advokatsamfundet antagne statsautoriserede revisor. Sekretariatet yder vederlagsfrit bestyrelsen fornøden assistance ved administrationen m.v.

Stk. 9. Beretning om fondens virksomhed og regnskab aflægges på de ordinære advokatmøder.

§ 71 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Sekretariatet

Overskriften før § 72 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 72. Advokatsamfundets daglige administration varetages af et sekretariat, der skal have kontor i København. Sekretariatet ledes af en fast ansat generalsekretær, der skal anvende hele sin arbejdskraft i samfundets tjeneste.

Stk. 2. Generalsekretæren ansættes og afskediges af Advokatrådet, der opretter kontrakt med vedkommende og fastsætter ansættelsesvilkår.

Stk. 3. Generalsekretæren antager og afskediger det øvrige fornødne personale.

Stk. 4. Alle henvendelser til rådet og nævnet rettes til sekretariatet, der i det hele fungerer som ekspeditionskontor for disse organer.

Stk. 5. Alle klager indsendes til og registreres af sekretariatet, der videresender klagen til vedkommende organ.

Stk. 6. Sekretariatet bistår kredsbestyrelserne og Advokatnævnet i overensstemmelse med Advokatrådets beslutning herom.

§ 72 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Tegningsret

Overskriften før § 73 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 73. Advokatsamfundet tegnes af formanden eller næstformanden for Advokatrådet sammen med generalsekretæren eller med 2 medlemmer af rådet. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af 2/3 af rådets medlemmer.

§ 73 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

Årsregnskab og revision

Overskriften før § 74 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 74. Advokatsamfundets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab, bestående af resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger.

§ 74 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 75. Advokatsamfundets regnskab revideres af en af Advokatrådet antaget statsautoriseret revisor samt af 2 revisorer, der vælges på det ordinære advokatmøde for 2 år ad gangen, jf. § 10, nr. 6.

Stk. 2. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af samfundets regnskabsmateriale.

Stk. 3. Efter revisionen er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte at have foretaget revision af dette samt anføre de bemærkninger, som revisionen måtte have givet anledning til.

§ 75 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.27 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. I § 75, stk. 1, ændres »§ 10, nr. 5« til: »§ 10, nr. 6«.

§ 75 a. Revisorerne kontrollerer, om de uddelinger, der er foretaget i løbet af året af de fonde, som administreres af Advokatsamfundet, er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen for den enkelte fond.

§ 75 a er indsat ved bilag 1, § 1.11 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022.

Ændringer i vedtægten

Overskriften før § 76 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 76. Ændring af Advokatsamfundets vedtægt kan kun vedtages på et advokatmøde.

Stk. 2. Forslagets ordlyd skal mindst 2 måneder før mødet tilsendes hver enkelt advokat ved almindeligt brev eller være optaget i et blad udgivet af Advokatsamfundet, der er afleveret til postbesørgelse 2 måneder inden mødet. Generalsekretærens erklæring om afsendelsen eller overgivelse til postbesørgelse skal være tilstrækkeligt bevis herfor.

§ 76 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 76, stk. 2 er ændret ved § 1.28 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. To steder i § 76, stk. 2, ændres »14 dage« til: »2 måneder«.

Advokatens kontaktoplysninger

Overskriften før § 76 a er indsat ved § 1.29 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

§ 76 a. En advokat er forpligtet til skriftligt at meddele sekretariatet den adresse, hvorfra advokaten udøver erhverv, samt en e-mailadresse, hvor advokaten kan kontaktes. En advokat, der ikke udøver erhverv, skal oplyse sin bopæl og en e-mailadresse. Hvis advokaten skifter adresse eller e-mailadresse, skal advokaten inden 14 dage efter ændringen skriftligt meddele dette til sekretariatet. Det samme gælder, når et advokatselskab skifter hjemsted.

§ 76 a er indsat ved § 1.29 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

Digital kommunikation

Overskriften før § 77 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 77. Meddelelser fra Advokatsamfundet, herunder Advokatnævnet, kan uanset formkravene i denne vedtægt med bindende virkning sendes som digital kommunikation, herunder til advokatens e-mailadresse, jf. § 76 a, og e-Boks, under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 2. Meddelelser til Advokatsamfundet og mellem Advokatsamfundets organer kan uanset formkravene i denne vedtægt sendes som digital kommunikation.

Stk. 3. Møder i Advokatsamfundets organer kan afholdes helt eller delvist elektronisk eller som telefonmøde uden eller med begrænset adgang til fysisk fremmøde, hvis det skønnes forsvarligt og hensigtsmæssigt.

§ 77 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 77 er ændret ved § 1.30 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 77. Meddelelser til Advokatsamfundet og mellem Advokatsamfundets organer kan uanset formkravene i denne vedtægt sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.
Stk. 2. Møder i Advokatsamfundets organer, bortset fra Advokatmødet, kan afholdes som videomøder eller telefonmøder, hvis det skønnes forsvarligt og hensigtsmæssigt.

§ 77, stk. 3 er ændret ved bilag 1, § 1.12 i bekg. nr. 1411 af 04.10.2022 fra 20.10.2022. Hidtidig formulering: Stk. 3. Møder i Advokatsamfundets organer, bortset fra Advokatmødet, kan afholdes som videomøder eller telefonmøder, hvis det skønnes forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ikrafttrædelse

Overskriften før § 78 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 78. Vedtægten træder i kraft den 20. oktober 2022.

§ 78 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 78 er ændret ved bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 78. Vedtægten træder i kraft den 1. december 2008, jf. dog bestemmelserne i §§ 79-83.
Stk. 2. Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves vedtægt af 27. maj 1983 for Det Danske Advokatsamfund med senere ændringer.

Overgangsregler

Overskriften før § 79 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.

§ 79. (Ophævet).

§ 79 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 79 er ophævet ved § 1.31 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 79. Der gennemføres valg til kredsbestyrelserne for advokatkredsene i overensstemmelse med § 47, stk. 2, jf. § 12, stk. 2-4, sådan, at resultatet foreligger inden den 1. april 2009. Valget i den enkelte advokatkreds har virkning fra det tidspunkt, hvor valgresultatet foreligger. Kredsbestyrelserne vælges for tiden frem til det ordinære advokatmøde i 2011.
Stk. 2. Kredsbestyrelsens opgaver, herunder nyvalg til kredsbestyrelserne efter stk. 1, varetages for tiden, frem til en ny kredsbestyrelse er valgt i overensstemmelse med stk. 1, på følgende måde:
1) Opgaverne i advokatkreds 1 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse for den hidtidige kreds 1.
2) Opgaverne i advokatkreds 2 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse for den hidtidige kreds 1.
3) Opgaverne i advokatkreds 3 varetages i fællesskab af de hidtidige kredsbestyrelser for de hidtidige kredse 2, 3 og 4.
4) Opgaverne i advokatkreds 4 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse for den hidtidige kreds 5.
5) Opgaverne i advokatkreds 5 varetages i fællesskab af de hidtidige kredsbestyrelser i de hidtidige kredse 6, 7 og 8.
6) Opgaverne i advokatkreds 6 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse i den hidtidige kreds 9.
7) Opgaverne i advokatkreds 7 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse i den hidtidige kreds 10.
8) Opgaverne i advokatkreds 8 varetages af den hidtidige kredsbestyrelse i den hidtidige kreds 11.
Stk. 3. Efter forhandling med de berørte, hidtidige kredsbestyrelser kan Advokatrådet ændre på opgavefordelingen mellem disse i stk. 2.

§ 80. (Ophævet).

§ 80 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 80 er ophævet ved § 1.31 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 80. De advokater, der på tidspunktet for denne vedtægts ikrafttrædelse fungerer som medlemmer af Advokatrådet samt stedfortrædere for disse, fortsætter, indtil den periode, for hvilken de er valgt, udløber. Det samme gælder for formanden for Advokatrådet.
Stk. 2. Når valgperioden for to af de advokatrådsmedlemmer, der er valgt i den hidtidige kreds 1, udløber i 2009, afløses disse af to advokater valgt i advokatkreds 1. Når valgperioden for de øvrige fire advokatrådsmedlemmer valgt i den hidtidige kreds 1 udløber i 2011, afløses disse rådsmedlemmer af tre advokater valgt i advokatkreds 1 og én advokat valgt i advokatkreds 2.
Stk. 3. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 2 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 1.
Stk. 4. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for de hidtidige kredse 3 og 4 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 3.
Stk. 5. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 5 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 4.
Stk. 6. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 8 udløber i 2011, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 5.
Stk. 7. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 9 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 6.
Stk. 8. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for de hidtidige kredse 6 og 7 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 6.
Stk. 9. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 10 udløber i 2011, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 7.
Stk. 10. Når valgperioden for advokatrådsmedlemmet for den hidtidige kreds 11 udløber i 2009, afløses dette advokatrådsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 8.

§ 81. (Ophævet).

§ 81 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 81 er ophævet ved § 1.31 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 81. De advokater, der på tidspunktet for denne vedtægts ikrafttrædelse fungerer som medlemmer af Advokatnævnet, samt stedfortrædere for disse fortsætter, indtil den periode, for hvilken de er valgt, udløber. Genvalg kan ikke finde sted.
Stk. 2. Når valgperioden for to af de advokatnævnsmedlemmer, der er valgt for den hidtidige kreds 1, udløber i 2009, afløses disse medlemmer af to advokater valgt i advokatkreds 1. Når valgperioden for de øvrige to advokatnævnsmedlemmer valgt i den hidtidige kreds 1 udløber i 2011, afløses disse af én advokat valgt i advokatkreds 1 og én advokat valgt i advokatkreds 2.
Stk. 3. Når valgperioden for det advokatnævnsmedlem, der er valgt af de hidtidige kredse 2, 3 og 4 i forening, udløber i 2011, afløses dette nævnsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 3.
Stk. 4. Når valgperioden for det advokatnævnsmedlem, der er valgt af den hidtidige kreds 5, udløber i 2011, afløses dette nævnsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 4.
Stk. 5. Når valgperioden for det advokatnævnsmedlem, der er valgt af de hidtidige kredse 6, 7 og 8 i forening, udløber i 2009, afløses dette nævnsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 5.
Stk. 6. Når valgperioden for det advokatnævnsmedlem, der er valgt af den hidtidige kreds 9 udløber i 2009, afløses dette nævnsmedlem af en advokat valgt i advokatkreds 6.
Stk. 7. Når valgperioden for det advokatnævnsmedlem, der er valgt af de hidtidige kredse 10 og 11 i forening udløber i 2009, afløses dette nævnsmedlem af en advokat valgt af advokatkreds 7 og 8 i forening.

§ 82. (Ophævet).

§ 82 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 82 er ophævet ved § 1.31 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 82. Funktion som medlem af eller formand for Advokatrådet eller medlem af en kredsbestyrelse under den hidtidig gældende vedtægt medregnes ved opgørelsen af funktionstid efter § 58, stk. 3.
Stk. 2. De medlemmer af kredsbestyrelserne, der vælges efter § 79, stk. 1, uden at have fungeret som kredsbestyrelsesmedlemmer inden for det seneste år forud for valget, kan genvælges med virkning fra advokatmødet i 2011 og kan derefter genvælges endnu én gang, selvom de derved kommer til at fungere mere end 6 år i træk.
Stk. 3. For medlemmer af kredsbestyrelserne, der vælges efter § 79, stk. 1, og som frem til dette valg har været medlem af en kredsbestyrelse, beregnes den forudgående anciennitet fra første ordinære advokatmøde efter, de pågældende første gang er valgt.

§ 83. (Ophævet).

§ 83 er indsat ved bekg. nr. 1131 af 18.11.2008.
§ 83 er ophævet ved § 1.31 i bekg. nr. 113 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Hidtidig formulering: § 83. Bestemmelsen om Advokatrådets bistand med at få opfyldt konklusionen i en kendelse fra Advokatnævnet efter § 33 gælder for kendelser afsagt efter vedtægtens ikrafttrædelse.

Justitsministeriet, den 4. oktober 2022

Mattias Tesfaye

/ Lisbeth Gro Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg